Resultaten

1 - 10 van de 156 Resultaten
Toon producten van Terneuzen
 • Aangifte doen van overlijden

  Is een naaste van u overleden? Dan moet u dat binnen vijf dagen melden bij de gemeente waar de persoon is overleden. Er wordt dan door die Burgerlijke Stand een overlijdensakte opgemaakt. De woongemeente wordt automatisch op de hoogte gesteld, ook wanneer iemand in het buitenland overlijd.   Een overledene moet binnen zes dagen worden begraven of gecremeerd. Dit kan alleen met een verlof tot begraven of cremeren. Dat wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden. Hierna kunt u de datum voor de begrafenis of crematie bepalen.  U kunt de overlijdensaangifte daarom het beste zo snel mogelijk na overlijden doen. In de praktijk doet de uitvaartondernemer aangifte. U kunt ook zelf bij de gemeente aangifte doen. Neem vooraf telefonisch contact  met ons op via telefoonnummer 14-0115. Wij noteren dan uw gegevens en een specialist belt u dan later terug. Als u zelf aangifte doet moet u het volgende meenemen: Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning. Een verklaring van overlijden, opgesteld door de behandelend arts of een gemeentelijke lijkschouwer. Meer informatie Overlijden in het buitenland Uitvaart regelen  

 • Aankoop of bruikleen van groenstroken

  Algemeen Wilt u een strook groen aankopen of in bruikleen nemen die deel uitmaakt van een strook achter meerdere woningen? Dan adviseren wij u samen met de betrokken bewoners een verzoek in te dienen. Verkoop gemeentegrond Het is gemeentelijk beleid dat er bij verkoop van meer dan 100 m² gemeentegrond een verkennend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Onder de 100 m² is dit een historisch onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn mede bepalend of de grond daadwerkelijk wordt verkocht. De kosten komen voor rekening van de gemeente. Na goedkeuring door het college en na uitvoeren van een historisch of verkennend bodemonderzoek krijgt u de koopovereenkomst toegestuurd ter ondertekening. Daarna kan de overdracht plaatsvinden bij een door u gekozen notaris. Kosten van het kadaster en de notaris komen voor rekening van de koper. Bij het aankopen van de grond, wordt de bestemming niet gewijzigd. Dit betekent dat de grond de huidige bestemming (groenbestemming) houdt. Dit houdt in dat u niet mag bouwen op de aangekochte grond. Daarnaast kunnen er voorwaarden gesteld worden ten aanzien van bijvoorbeeld de erfafscheiding. Deze voorwaarden worden opgenomen in uw koopovereenkomst. Kosten bruikleen gemeente grond Voor het in gebruik hebben of nemen van gemeentegrond gelden per 1 januari 2019 de volgende tarieven: € 10,00 per jaar (perceel tot 10 m²) € 50,00 per jaar (perceel tot 50 m²) € 75,00 per jaar (perceel tot 75 m²) € 100,00 per jaar (perceel tot 100 m² of groter) Verhuur van volkstuinen: € 0,25 per m² per jaar Aankoop gemeentegrond De kosten zijn afhankelijk van de grootte van het stuk grond dat u wenst aan te kopen. Verkoopprijzen per 1 januari 2019 t/m 31 december 2019: Groen- en reststroken (geen bouwgrond): € 60,00 per m² Groen- en reststroken (bouwgrond): € 125,00 per m² Deze prijs kan jaarlijks worden geïndexeerd. Daarnaast zijn er nog extra kosten, zoals bijvoorbeeld notariskosten, kadastraal recht en de verschuldigde belastingen. Deze kosten zijn afhankelijk van de grootte van de strook die wordt aangekocht en komen voor rekening van de koper. De kosten voor een bodemonderzoek komen voor rekening van de gemeente. Mocht de koper (nadat het bodemonderzoek is uitgevoerd) besluiten om niet aan te kopen, dan zullen wij de gemaakte kosten van het bodemonderzoek in rekening brengen bij de koper.

 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gemeentelijk handelen of juist het nalaten daarvan? Bijvoorbeeld door gebreken aan de weg of omdat de gemeente vergeten is om waarschuwingsborden te plaatsen bij een wegopbreking? Dan kunt u de gemeente hiervoor aansprakelijk stellen.

 • Achternaam wijzigen

  Wilt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen? Of wilt u een naam toevoegen aan uw eigen achternaam? Dan moet u daarvoor toestemming vragen aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • Afwijken van het bestemmingsplan

  Hieronder staan de verschillende mogelijkheden om van de bepalingen van een bestemmingsplan af te wijken.

 • Alcohol schenken tijdens een evenement

  Voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank (minder van 15% alcohol) heeft u een ontheffing nodig volgens artikel 35 van de Drank- en horecawet van de gemeente. Hier zijn kosten aan verbonden. Bij het evenement moet op ieder moment een leidinggevende aanwezig te zijn die: in het bezit is van een Verklaring Sociale Hygiëne 21 jaar of ouder is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is Hoe vraag ik een ontheffing aan? Klik op de knop 'Aanvraag ontheffing artikel 35 Drank en horecawet'. Doe uw aanvraag minimaal vier weken van te voren. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.

 • Alles over het graf zelf

  U kiest zelf de begraafplaats maar de graven geven wij in volgorde uit. U kunt dus niet zelf een plek uitzoeken op de begraafplaats. Op de begraafplaatsen van de gemeente Terneuzen is het alleen mogelijk om te begraven in een particulier graf. Particulier graf Een particulier graf is een graf met een uitsluitend recht. Dat wil zegen dat de rechthebbende bepaalt of en wie er eventueel nog meer in het graf begraven kunnen worden. Met een particulier graf bedoelen we ook een urnengraf of bijzetting in de urnenwand. Op de gemeentelijke begraafplaatsen in Axel, Sas van Gent en Terneuzen, spreekt men van een grafruimte. Dit is een ruimte waarin één of twee overledenen boven elkaar begraven kunnen worden. Op de andere gemeentelijke begraafplaatsen liggen de graven naast elkaar. Een particulier graf heeft de volgende bijzondere kenmerken: U bent rechthebbende op een particulier graf voor een periode van tien, twintig of dertig jaar. Daarna kan de rechthebbende dit grafrecht steeds opnieuw met tien of twintig jaar verlengen. Een particulier graf is bij de nabestaanden in beheer, maar blijft eigendom van de gemeente. Vanaf ingebruikname van het graf, betaalt u grafrecht voor tien, twintig of dertig jaar, voor één en/of meerdere overledenen/reserveringen. Algemeen graf Tot en met 2016 werden er in onze gemeente zowel particuliere- als algemene graven uitgegeven. Een algemeen graf is een graf zonder grafrechten en blijft eigendom van de gemeente. De gemeente garandeert dat we minimaal tien jaar grafrust in acht nemen. De gemeente gaat na tien jaar over tot ruiming van een algemeen graf en het grafmonument. Het is mogelijk om een algemeen graf om te zetten naar een particulier graf. U kunt hiervoor via het contactformulier een verzoek indienen bij de gemeente. Grafmonument Een grafmonument moet voldoen aan een aantal eisen voor de materialen en de maatvoering. Deze eisen zijn opgenomen in Nadere regels voor de graven, asbezorging en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen Kosten De tarieven van de begraafplaatsen stellen we elk jaar opnieuw vast. Een overzicht van de tarieven voor begraven, bijzetten,  verstrooien en de grafrechten  vindt u in de bijlage van de verordening lijkbezorgingsrechten 2019.    

 • Asbest verwijderen

  Als u asbest gaat verwijderen, slopen of demonteren heeft u altijd een sloopmelding of vergunning nodig. U kunt een vergunning aanvragen of (gratis) sloopmelding doen via het Omgevingsloket. Omgevingsloket Let op: het verwijderen van asbest zonder vergunning of melding is altijd strafbaar (ook nadien). Wanneer mag u als particulier zelf asbest verwijderen? Een particulier mag de volgende asbesthoudende materialen als eigenaar zelf verwijderen met een sloopmelding: tot 35m2 geschroefde, asbesthoudende platen waarin de asbestvezels hechtgebonden zijn, niet zijnde dakleien; tot 35m2 asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde, asbesthoudende vloerbedekking. U ontvangt van ons bericht of uw sloopmelding is geaccepteerd en u kunt starten met de werkzaamheden. U mag de asbest alleen zelf verwijderen. U heeft hiervoor geen asbestinventarisatierapport nodig. De hoeveelheden gelden per kadastraal perceel. Wilt u meer verwijderen, dan moet u hiervoor een gecertificeerd bedrijf inschakelen. Maak asbest voor verwijdering even vochtig zodat er minder stof vrijkomt. Het asbest dient u dubbel in te pakken met dik doorzichtig plastic. Verpakkingsmateriaal is bij de milieustraat verkrijgbaar. Met de acceptatie van de sloopmelding kunt u de asbest bij de milieustraat inleveren en staat geregistreerd dat u de asbest veilig heeft afgevoerd. Asbest laten verwijderen Alleen bedrijven die met een geldig certificaat vermeld staan op website van Stichting Certificatie Asbest mogen sloopwerkzaamheden met asbest uitvoeren of asbestinventarisaties maken. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.

 • Bedrijf aan huis

  Wilt u een bedrijf aan huis starten? Dan moet u met een aantal zaken rekening houden. Niet alle beroepen kunnen zomaar in een woning worden uitgeoefend. U mag alleen een bedrijf aan huis starten als voor uw bedrijf maar een klein deel van de woning nodig is. Wonen moet de hoofdbestemming zijn. Het hangt van het bestemmingsplan af of u een bedrijf aan huis kunt starten. Welke bestemming er op uw huis rust kunt u inzien bij ‘inzien bestemmingsplannen’ of u maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente. Kies hierbij voor ‘informatie bestemmingsplan’. Het aanvragen van een ontheffing kunt u met het omgevingsloket doen. Hier zijn kosten aan verbonden.

 • Bedrijfsafval inzamelen

  De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Bedrijven of instellingen moeten zelf zorg dragen voor de inzameling van hun afval. U kunt een contract met de gemeente afsluiten voor de inzameling van het bedrijfsafval. Ook kunt u ervoor kiezen het bedrijfsafval te laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf.   Kosten De kosten van het inzamelen van bedrijfsafval zijn afhankelijk van de aan te bieden hoeveelheid en de frequentie van ophalen. Voor een prijsopgave kunt u contact met ons opnemen via het online contactformulier.    

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties