Resultaten

1 - 10 van de 353 Resultaten
Toon producten van Utrecht
 • Subsidie voor uitvoering van projecten in het kader van LEADER (POP3)

  Bent u een publiek-rechterlijke- of een privaat-rechterlijke organisatie of een ondernemer zonder rechtspersoon dan kunt u gebruik maken van het  openstellingsbesluit dat gericht is op twee LEADER-gebieden waarvoor Gedeputeerde Staten van Utrecht een Lokale Ontwikkelingsstrategie (LOS) heeft goedgekeurd en een Lokale Actie Groep (LAG) heeft ingesteld. Het gaat om het LEADER-gebied Weidse Veenweiden (Utrecht-West) en het LEADER-gebied Utrecht-Oost.LEADER Weidse Veenweiden heeft als hoofdthema "Het verstevigen van de relaties tussen stad, dorp en platteland". Utrecht-Oost heeft als hoofdthema "Het versterken van de gebiedsgerichte economie en het ontwikkelen van het platteland en een duurzame landbouw, in samenhang met de omliggende stedelijke gebieden".

 • Subsidie voor samenwerkingsactiviteiten in het kader van LEADER (POP3)

  Het gaat het om een subsidie voor voorbereiding en uitvoering van samenwerkingsactiviteiten. De LEADER-subsidie wordt verstrekt aan publieke rechtspersonen zoals gemeenten en waterschappen, private rechtspersonen (zoals verenigingen, stichtingen en coöperaties) en bedrijfsvormen zonder rechtspersoonlijkheid (met name eenmanszaken, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, maatschappen) of een samenwerkingsverband hiervan.

 • Subsidie voor aankoop NNN-gronden (UVAN)

  Om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te versterken, is tussen 1990 en 2012 ruim 5000 hectare landbouwgrond omgevormd tot natuurterrein.

 • Subsidie Bestrijding en beheersing invasieve exoten

  De subsidie Biodiversiteit bestrijding en beheersing invasieve exoten is bedoeld voor het bestrijden of beheersen van invasieve exoten. Specifiek daar waar die de biodiversiteit bedreigen. Maar ook voor herstel van de biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten.

 • Subsidie Soortenmanagementplan (SMP)

  Wanneer er bij ruimtelijke ontwikkelingen beschermde soorten in het geding zijn en er verbodsbepalingen van de Wet natuurbescherming (Wnb) worden overtreden, is er een ontheffing van de Wnb nodig. Hiervoor is de provincie sinds 2017 bevoegd gezag.Om te voorkomen dat er voor elke activiteit opnieuw ontheffing moet worden gevraagd, biedt de Wnb de mogelijkheid tot gebiedsontheffing, op basis van een soortenmanagementplan (SMP), voor een groter gebied en met een langere looptijd, van bijvoorbeeld 10 jaar.De provincie stelt subsidie beschikbaar aan gemeenten voor het maken van soortenmanagementplannen

 • Subsidie Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten

  Bent u een initiatiefnemer die een projecten wilt uitvoeren, gericht op het behoud of herstel van leefgebieden van de Utrechtse aandachtsoorten, dan komt u mogelijk in aanmerking voor subsidie Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten.

 • Subsidie Fysieke Investeringen (POP3)

  De regeling ‘Fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen’ is gericht op de uitrol van investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen.

 • Subsidie voor stimuleren recreatie en toerisme

  Bent u een gemeente in de provincie Utrecht, een non-profitorganisatie, een regionaal of stedelijk bureau voor toerisme, routebureau Utrecht, of een publiek-private samenwerkingsverband dan kunt u een aanvraag indienen voor subsidie op het gebied van merkversterking en groei van het aantal bezoekers en bestedingen in de provincie Utrecht of innovatief toeristisch ondernemerschap in de provincie Utrecht.

 • Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap (SKNL)

  Om het Natuurnetwerk Nederland (NNN) te versterken, is tussen 1990 en 2012 ruim 5000 hectare landbouwgrond omgevormd tot natuurterrein. In het nieuwe natuurbeleid is afgesproken dat daar vanaf 2013 nog circa 4500 hectare nieuwe natuur bij komt. Dit zal in het NNN en in de groene contour gaan gebeuren.

 • Luchtvaart: ontheffing TUG, luchthavenregeling of -besluit

  Een terrein buiten een vliegveld mag u alleen gebruiken voor opstijgen en landen van een luchtvaartuig als u een ontheffing van de RUD Utrecht, die namens de provincie Utrecht taken uitvoert, hebt gekregen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties