Resultaten

1 - 10 van de 84 Resultaten
Toon producten van Veendam
 • Aangifte van overlijden

  Melden van overlijden  Als iemand overlijdt, moet dit zo snel mogelijk gemeld worden in de gemeente waar de persoon is overleden. Het is gebruikelijk dat een uitvaartverzorger dit voor u regelt. Aangifte doen als uitvaartondernemer U kunt online aangifte doen als uitvaartondernemer. U hebt hiervoor eHerkenning nodig met minimaal machtigingsniveau 2+. Aangifte van overlijden doen   Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. eHerkenning Met eHerkenning identificeert u zich veilig en eenvoudig online. Ga voor meer informatie naar eHerkenning.nl Aangifte doen als nabestaande Als nabestaande (familie of bekende) kunt u aangifte doen aan het loket van het Klant Contact Centrum. Meenemen Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Verklaring van overlijden. Doodsoorzaakverklaring voor het Centraal Bureau voor de Statistiek (B-envelop). Bankpas voor betaling. Als u dat hebt: trouwboekje. Als de overledene niet-natuurlijk is overleden: neem dan contact op met het KCC. Vraag of de 'Verklaring van geen bezwaar' reeds ontvangen is van de officier van justitie. Als uitstel van de begrafenis of crematie noodzakelijk is: verklaring van geen bezwaar door een geneeskundige. Als de overledene zich ter beschikking heeft gesteld van de wetenschap: de juiste documenten. Bij vervoer naar het buitenland: een Medical Statement / geneeskundige verklaring. Na uw aangifte U krijgt een uittreksel van de akte van overlijden. U krijgt toestemming om de overledene te begraven of cremeren (verlof tot begraven of cremeren). De gemeente past de basisregistratie personen (BRP) aan. Termijn Online (uitvaartverzorger) Na de online aangifte, ontvangt u per e-mail het uittreksel van de Akte van overlijden en het Verlof tot begraven of cremeren. De originele B-envelop(pen) ontvangen wij graag binnen 1 week na het overlijden bij de gemeente. U kunt het per post sturen of inleveren bij het loket. Loket Als u aangifte doet, worden het uittreksel van de Akte van overlijden en het Verlof tot begraven of cremeren direct voor u aangemaakt. U kunt hierop wachten. Kosten Kosten akte van overlijden Beschrijving Prijs: Uittreksel Akte van overlijden € 13,80          

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  Op een akte van de Burgerlijke Stand staan gegevens over een geboorte, huwelijk of partnerschapsregistratie, echtscheiding of ontbinding en overlijden. De akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Van deze aktes kunt u  een uittreksel of afschrift aanvragen. Welke aktes kunt u aanvragen? Geboorteakte Overlijdensakte Huwelijksakte Echtscheidingsakte Akte van partnerschapsregistratie. Een afschrift of uittreksel burgerlijke stand kunt u online aanvragen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Online afschrift of uittreksel burgerlijke stand aanvragen Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. Afspraak maken Heeft u geen DigiD, of wilt u dit liever persoonlijk regelen op het gemeentehuis, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Uw voordeel: u wordt op de afgesproken tijd geholpen en hoeft dus niet (lang) te wachten. Direct een afspraak maken Meenemen Geldig legitimatiebewijs. Indien u de aanvraag voor iemand anders doet: een ondertekende schriftelijke machtiging en een kopie van een geldig legitimatiebewijs van deze persoon. Kosten Uittreksel of afschrift uit de registers van de Burgerlijke stand kost € 13,80. Dit geldt zowel voor een uittreksel in de Nederlandse taal als een internationaal uittreksel.

 • Afvalstoffenheffing

  Uw huisvuil wordt opgehaald door de gemeente. Voor het ophalen en verwerken van huisvuil betaalt elk huishouden een afvalstoffenheffing, ongeacht of er wel of geen huishoudelijk afval wordt aangeboden. In een woning waar één persoon woont, wordt in het algemeen minder afval geproduceerd dan in een woning waar meerdere personen wonen. Daarom zijn er twee tarieven, een éénpersoonstarief en een meerpersoonstarief. Als u een extra container heeft omdat u (meer dan gemiddeld) afval wilt aanbieden, dan wordt hier ook een extra bedrag voor gerekend. Kosten Eénpersoonshuishouden € 225,,- per jaar. Meerpersoonshuishouden € 279,- per jaar. Extra container GFT € 64,30. Extra container PMD € 64,30. Extra container voor het overige afval € 145,-. Hoe werkt het? Als u bijvoorbeeld in de loop van het belastingjaar verhuist naar een andere gemeente, dan wordt er ontheffing verleend. De peildatum is de eerste dag van elke kalendermaand. Bij verhuizing binnen de gemeente ontvangt u geen nieuwe aanslag. De oorspronkelijke aanslag geldt dan ook voor uw nieuwe adres. Voor extra containers wordt geen kwijtschelding verleend.

 • Belastingen betalen

  U kunt belastingen betalen via automatische incasso, door middel van overschrijving of aan de balie van het gemeentehuis. Automatische incasso Indien u van deze mogelijkheid gebruik maakt, dan zal het aanslagbedrag in tien maandelijkse termijnen omstreeks de op het aanslagbiljet genoemde vervaldagen worden afgeschreven van uw bankrekening. Heeft u zich nog niet aangemeld voor de automatische incasso, of wilt u een automatisch incasso intrekken? Dan kunt u dit online doorgeven. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Aanvragen of intrekken automatische incasso Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. Automatische incasso via aanslagbiljet Digitaal aanmelden voor automatische incasso kan ook via het aanslagbiljet. Als u het aanslagbiljet digitaal heeft ontvangen via de MijnOverheid berichtenbox, klikt u in het aanslagbiljet op 'Geef hier uw machtiging'. Als u het aanslagbiljet op papier heeft ontvangen, kunt u de QR-code scannen die staat vóór 'Scan de QR-code om uw machtiging te geven'. Binnen 5 werkdagen vóór de eerste afschrijving ontvangt u een bevestiging met daarin vermeld het machtigingskenmerk, de incassotermijnen en de termijnbedragen. Het openstaand bedrag wordt dan over de resterende incassotermijnen automatisch geïncasseerd. Indien de automatische incasso als gevolg van onvoldoende saldo of bij terugboeking van het afgeschreven bedrag drie achtereenvolgende keren geen doorgang kan vinden, wordt de automatische incasso beëindigd. Als gevolg hiervan vervalt het voordeel van het betalen in tien termijnen en wordt het aantal betalingstermijnen automatisch teruggebracht naar drie termijnen. U dient dan zelf het verschuldigde bedrag steeds tijdig over te maken. Wijzigen bankrekeningnummer Is uw bankrekeningnummer gewijzigd? Dan kunt u dit online doorgeven. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Wijzig uw bankrekeningnummer Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. Betaling door middel van overschrijving Het is van belang dat de bedragen op de rekening van de gemeente zijn bijgeschreven voor de drie vervaldata die op het aanslagbiljet staan vermeld. U kunt het bedrag ook ineens vóór de laatste vervaltermijn overmaken op bankrekeningnummer NL85BNGH0285049038 ten name van Gemeente Veendam. Voor een goede verwerking is het van belang dat u bij overschrijving het debiteurennummer en/of het aanslagnummer vermeldt. Afspraak maken Heeft u geen DigiD, of wilt u dit liever persoonlijk regelen op het gemeentehuis, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Uw voordeel: u wordt op de afgesproken tijd geholpen en hoeft dus niet (lang) te wachten. Direct een afspraak maken Betaling aan de balie Ook contant of met de pin betalen is mogelijk. Dit kunt u doen aan de balie in het gemeentehuis. Tijdig betalen U dient per vervaltermijn het daarbij behorende termijnbedrag te hebben betaald. Het is in uw eigen belang dat u tijdig betaalt. De kosten van eventuele invorderingsmaatregelen, wegens te late betaling, komen geheel voor uw rekening. De wettelijke kosten zijn voor een aanmaning minimaal € 7,00 en voor een dwangbevel minimaal € 42,00.

 • Betalingsregeling belastingen

  U kunt een verzoek indienen voor een betalingsregeling voor de gemeentelijke belastingen. U kunt alleen een betalingsregeling aanvragen wanneer u de gehele aanslag niet voor de laatste vervaldatum kunt betalen. Bij een betalingsregeling wordt gekeken naar uw betaalgedrag in het verleden.  Een betalingsregeling kunt u online aanvragen. Hiervoor moet u inloggen met DigiD. Aanvragen betalingsregeling gemeentelijke belastingen Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. Heeft u geen DigiD, of wilt u liever telefonisch een betalingsregeling maken? Neem dan contact op met de gemeente via t. 0598 652222.

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat een burger in leven is. Dit bewijs kan noodzakelijk zijn voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties en kan verkregen worden bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Het bewijs van in leven zijn moet u persoonlijk aanvragen bij het gemeentehuis. Hiervoor moet u een afspraak maken. Direct een afspraak maken. U moet een geldig legitimatiebewijs meenemen. Kosten Het bewijs van in leven zijn kost € 13,80.

 • Bezwaar maken tegen gemeentelijke belastingen en WOZ waarde

  Wilt u bezwaar maken tegen één of meer aanslagen, dan kunt u het onderstaande formulier bezwaarschrift gemeentelijke belastingen gebruiken. U kunt dit formulier ook gebruiken als u op 1 januari geen eigenaar/gebruiker meer was van het pand waarvoor u OZB moet betalen. Ook als voor de OZB ten onrechte het niet-woning tarief is gehanteerd, is dit formulier van toepassing. Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. Bezwaarschrift WOZ waarde Indien u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde en uw pand is een niet-woning of een woning, dan kunt u voor het indienen van het bezwaarschrift gebruik maken van ons online formulier. Het is van belang dat u op het formulier duidelijk aangeeft waarom u de vastgestelde waarde onjuist vindt. Bezwaarschrift WOZ-waarde Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. Snel en informeel bezwaar Als gemeente kunnen we ons goed voorstellen dat het formele traject van bezwaar indienen voor u ingewikkeld is en u graag sneller antwoord wilt op uw bezwaar. Wij geven u de mogelijkheid om direct, informeel, telefonisch contact op te nemen met de gemeente als u het niet eens bent met één of meer aanslagen of met de WOZ-waarde. U belt dan met de gemeente op het nummer 0598 - 652 222. Wij zullen dan proberen u zo snel mogelijk, uiterlijk binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag, antwoord te geven. Eventuele wijzigingen zullen dan gelijk worden verwerkt. Afspraak maken Wilt u dit liever persoonlijk regelen op het gemeentehuis, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Uw voordeel: u wordt op de afgesproken tijd geholpen en hoeft dus niet (lang) te wachten. Direct een afspraak maken

 • Bijstand voor zelfstandigen

  Interon is voor ondernemers met (financiële) problemen. Maar ook voor ondernemers die stoppen en mensen met een (bijstands-)uitkering die een onderneming willen starten. Het gaat om: startende zelfstandigen; gevestigde zelfstandigen in tijdelijke financiële problemen; Ioaz (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen); zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen. Aanvragen Heeft u vragen over een Bbz uitkering of wilt u deze aanvragen? Neem dan telefonisch contact op met het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) in Rotterdam via tel. 0598 - 635043. Of kijk op www.interonbv.nl

 • Bijzondere bijstand

  Soms heeft u bijzondere kosten die u zelf niet kunt betalen, omdat uw inkomen dit niet toelaat, maar die wel noodzakelijk zijn.  Ieder mens heeft wel eens te maken met onverwachte uitgaven. In een aantal gevallen kunt u dan voor dit soort onverwachte en noodzakelijke kosten een vergoeding krijgen via de bijzondere bijstand. Denk bijvoorbeeld aan kosten van de eigen bijdrage van rechtsbijstand, maaltijdvoorziening of reiskosten  naar het ziekenhuis. Het gaat hier om uitgaven die niet iedereen heeft en die u om noodzakelijke redenen wel móét maken. Bij de aanvraag moet u een aantal bewijsstukken inleveren. Zo levert u bij kosten voor rechtsbijstand een nota en een civiele toevoeging van de Raad voor Rechtsbijstand in. Bij maaltijdvoorziening een bewijsstuk waaruit blijkt dat u zelf niet meer kunt koken, hoeveel maaltijden u per maand nodig heeft en wat de kosten zijn. Voor de reiskosten naar het ziekenhuis levert u een afsprakenkaart van het ziekenhuis in. De bewijsstukken hebben wij nodig om de noodzaak van de kosten te beoordelen. Een aanvraag om bijzondere bijstand dient bij voorkeur ingediend te worden voordat de kosten zijn gemaakt. Bijzondere bijstand kan namelijk niet altijd met terugwerkende kracht verleend worden. Een aanvraag voor bijzondere bijstand alleen toegekend op het moment dat u de kosten moet maken. Als u bijstand aanvraagt voor kosten die u al hebt moeten maken, kunnen wij niet altijd de noodzaak vaststellen. Voor de verlening van bijzondere bijstand voor verhuis- en inrichtingskosten (inclusief kosten van duurzame gebruiksgoederen)  moet u altijd vooraf een aanvraag indienen. Wilt u graag informatie over de mogelijkheden van bijzondere bijstand? Wij staan u graag te woord! Bel ons of maak een afspraak op werkdagen tussen 9.00 en 10.00 uur. Voorliggende voorziening Als u een aanvraag voor bijzondere bijstand indient kijken wij of u een beroep kunt doen op een voorliggende voorziening. Een voorliggende voorziening betekent dat u de kosten op een andere manier (gedeeltelijk) vergoed kunt krijgen. Bijvoorbeeld een (aanvullende) zorgverzekering voor zorgkosten. Of een korting op uw eigen bijdrage voor rechtshulp door een doorverwijzing van het Juridisch Loket. Ook een lening kan een voorliggende voorziening zijn. Als u gebruik kunt maken van een voorliggende voorziening heeft u in principe geen recht op bijzondere bijstand. Niet alleen het gebruik van de voorliggende voorziening heeft voorrang op bijzondere bijstand. Ook de regels van die voorliggende voorziening gelden bij de bijzondere bijstand. Bijvoorbeeld: In de wet staat dat de basiszorgverzekering alleen noodzakelijke kosten vergoedt. Vergoedt uw basiszorgverzekering een bepaalde medische behandeling niet, dan komt dat omdat in de Zorgverzekeringswet een bewuste keuze is gemaakt om deze medische kosten als niet noodzakelijk aan te merken. De Participatiewet sluit zich daarbij aan. U kunt dus ook geen vergoeding vanuit de bijzondere bijstand krijgen: de kosten zijn niet noodzakelijk. Een uitzondering vormen de kosten die vanwege budgettaire redenen niet meer vergoed worden vanuit de basiszorgverzekering (bijvoorbeeld reiskosten naar het ziekenhuis voor het bezoeken van een arts of voor opname/dagbehandeling).

 • Bomen kappen

  Indien u een boom, meerdere bomen of houtopstanden wilt kappen, vellen of snoeien is daar vaak vooraf een omgevingsvergunning voor nodig. U vraagt de Omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Dit kunt u online regelen via het Omgevingsloket. Online omgevingsvergunning aanvragen Afspraak maken Heeft u geen DigiD, of wilt u dit liever persoonlijk regelen op het gemeentehuis, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Uw voordeel: u wordt op de afgesproken tijd geholpen en hoeft dus niet (lang) te wachten. Direct een afspraak maken Groene kaart De groene kaart is een plattegrond van de gemeente Veendam waarop punten en vlakken staan. De punten stellen beschermde bomen voor, de vlakken zijn gebieden met zowel beschermde als niet beschermde bomen. De punten en vlakken worden omschreven in een register. Wanneer u een boom wilt kappen, dient u eerst op de tekening te kijken of deze boom hierop vermeld staat. Er zijn dan 2 mogelijkheden: 1.Staat de boom op de tekening of in een vlak, dan dient er een ontheffing voor de bomenkap aangevraagd te worden bij de gemeente. 2.Staat de boom niet op de tekening en/of staat de boom buiten het vlak, dan mag de boom zonder ontheffing gekapt worden. Er is geen sprake meer van een algemeen kapverbod. Waar niets op de kaart is vastgelegd, geldt dat u als eigenaar van een boom zonder een ontheffing de boom mag kappen. Buitengebied Bareveld Buitengebied Borgercompagnie Buitengebied Borgerswold Buitengebied Buitenwoel Buitengebied Centrum Buitengebied Langebosch Buitengebied Noord Buitengebied Ommelanderwijk Buitengebied Sorghvliet Buitengebied Wildervank (centrum) Buitengebied Wildervank (lint) Groene kaart Veendam - totaaloverzicht Bomenlijst Groene Kaart Lijst met monumentale bomen

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties