Resultaten

1 - 10 van de 12 Resultaten
Toon producten van Waterschap Drents Overijsselse Delta
 • Bouwstoffen, toepassen van grond of baggerspecie, melding

  Wilt u grond of baggerspecie gaan toepassen of hergebruiken, bijvoorbeeld om een sloot gedeeltelijk te dempen? Dan moet u dit melden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit op grond van het Besluit Bodemkwaliteit.

 • Het bezwaarschrift

  Als u het als belanghebbende niet eens bent met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen. U bent belanghebbende als uw belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken. Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar reageert, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid het bezwaar mondeling toe te lichten.

 • Kwijtschelding

  Indien u uw aanslag zuiveringsheffing en/of watersysteemheffing ingezetenen niet kunt betalen, kunt u hiervoor kwijtschelding aanvragen. Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten).

 • Nadeelcompensatie en overige schadekwesties

  Hoewel we dat uiteraard te allen tijde proberen te vermijden, kan het zijn dat u schade lijdt door handelen of nalaten van het waterschap. Het is van belang om onderscheid te maken tussen schade als gevolg van de uitvoering van een besluit van het waterschap (rechtmatig handelen) en overige soorten schade.

 • Nadeelcompensatie, aanvraag

  Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring, verminderd uitzicht of omzetverlies voor uw bedrijf? Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen.

 • Ongewone voorvallen oppervlaktewater als gevolg van activiteiten

  Is er sprake van een voorval waarbij oppervlaktewater vervuild raakt met mogelijke nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater, dan dient u op grond van de algemene regels voorzorgsmaatregelen te nemen. Ook moet u dit zo snel mogelijk melden bij het waterschap.

 • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuur

  Eigenaren van woningen, gebouwen en/of grond hebben belang bij veilige dijken en goede aan- en afvoer van oppervlaktewater. Aan deze kerntaken van de waterschappen betalen eigenaren via de watersysteemheffing mee. De watersysteemheffing is onder te verdelen in gebouwd, ongebouwd en natuur. Bent u eigenaar van meerdere onroerende zaken, dan kunt u een gecombineerde aanslag ontvangen.

 • Watersysteemheffing ingezetenen

  Waterschappen zorgen voor bescherming tegen wateroverlast, schoon water en voldoende water. Met het beheren van het waterpeil zorgen waterschappen voor goede aan- en afvoer van het oppervlaktewater om wateroverlast en verdroging tegen te gaan. De waterschappen bewaken ook de dijken langs rivieren en (rand)meren. Tot slot zoeken ze steeds naar nieuwe mogelijkheden om de kwaliteit van het oppervlaktewater op peil te houden of te verbeteren.Met de watersysteemheffing ingezetenen betalen inwoners mee aan de kosten van deze werkzaamheden.

 • Watertoets bij ruimtelijke plannen

  De watertoets is een instrument dat er voor zorgt dat bij alle ruimtelijke plannen (landelijk én stedelijk gebied) aandacht is voor de kwaliteit en kwantiteit van water. De watertoets is verplicht voor alle overheden die waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten hebben.

 • Wet dwangsom bij niet tijdig beslissen, ingebrekestelling

  Het waterschap probeert binnen een redelijke termijn een beslissing te nemen op uw aanvraag. Verstrijkt de wettelijke of de redelijke termijn toch zonder dat het waterschap beslist over uw aanvraag? Dan kunt u het waterschap om een dwangsom vragen. Daarmee stelt u het waterschap ‘in gebreke’. In de wet dwangsom wordt uw positie versterkt in het geval de overheid niet tijdig over uw aanvraag beslist.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties