Resultaten

1 - 10 van de 15 Resultaten
Toon producten van Waterschap Rijn en IJssel
 • Activiteitenbesluit voor agrariërs

  Het Activiteitenbesluit -voorheen Lozingenbesluit- met daarin de voorschriften voor agrarische bedrijven is vanaf 1 januari 2013 van kracht. De voorschriften hebben betrekking op het beperken van afvalwaterlozingen van het erf, het zorgvuldig spuiten en bemesten van gewassen en percelen en het aanhouden van teeltvrije zones langs watergangen.

 • Alles over vergunningen en meldingen

  Regels van het waterschap bij situaties die van invloed zijn op de waterkwaliteit.

 • Bezwaar maken tegen bestuursbesluit

  Bent u het als belanghebbende niet eens met een schriftelijke beslissing van een bestuursorgaan, dan kunt u bezwaar aantekenen bij het orgaan dat het besluit heeft genomen.

 • Bootexcursie

  Zit je in groep 7 en ga je binnenkort varen met je klas? Ga dan goed voorbereid op pad. Lees de informatie en bekijk de filmpjes alvast.

 • Gastlessen

  Waterschap Rijn en IJssel verzorgt gastlessen op scholen. We doen dit voor leerlingen van het basisonderwijs, maar ook voor het voorgezet onderwijs en het vervolgonderwijs.

 • Klacht indienen

  Onze medewerkers proberen hun werk goed te doen. Vindt u dat u niet correct wordt behandeld door een medewerker of bestuurder van het waterschap dan heeft u de mogelijkheid formeel een klacht in te dienen bij het waterschap.

 • Klimaatles Hoogwater

  Klimaatlessen voor groep 7 en 8

 • Kwijtschelding van belasting

  Wanneer u niet in staat bent een belastingaanslag te betalen, kan deze onder bepaalde voorwaarden geheel of gedeeltelijk kwijtgescholden worden. Kwijtschelding kan bijvoorbeeld worden verleend voor rijksbelastingen zoals inkomstenbelasting en loonbelasting en voor bijvoorbeeld gemeentelijke belastingen of waterschapsbelastingen (zuiverings- verontreinigings- en ingezetenenheffing).

 • Lezingen

  Op zoek naar een interessante lezing voor uw vereniging of stichting? Waterschap Rijn en IJssel geeft lezingen over waterbeheer in Nederland en de gevolgen van de klimaatverandering.

 • Melding of incident doorgeven

  U kunt een melding, incident of calamiteit online of telefonisch aan ons doorgeven.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties