Resultaten

1 - 10 van de 84 Resultaten
Toon producten van Wijchen
 • Bodemvervuiling verwijderen

  Wanneer de bodem zodanig vervuild is dat deze een risico vormt voor de volksgezondheid dan moet deze worden gesaneerd. Saneren kan betekenen dat de grond wordt afgegraven en verwijderd en/of dat isolerende maatregelen worden genomen zodat contact met de verontreiniging niet mogelijk is. Soms moet het verontreinigde grondwater worden opgepompt of worden gemonitoord. Alleen erkende (officiëel goedgekeurde) bedrijven mogen saneringen uitvoeren. Koopt u een stuk grond om op te bouwen of gaat u verbouwen op uw grond? Zorg er dan voor dat u een goed beeld heeft van de milieukwaliteit van de bodem. Vraag bij aankoop van een woning of een stuk grond altijd om een bodemonderzoeksrapport waarbij de kwaliteit in voldoende mate in beeld is gebracht. Via de website van Meldpunt Bodem+  van het Ministerie I+M kunt u controleren of het om een gecertificeerd bodemonderzoeksbureau gaat.

 • Planschade

  Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan. Bijvoorbeeld als de gemeente vlakbij een woonwijk een snelweg laat aanleggen. U kunt dan een financiële tegemoetkoming aanvragen bij de gemeente.

 • Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

  Kinderen van 5 tot 16 jaar zijn leerplichtig. Dit betekent dat zij volgens de wet naar school moeten. In sommige gevallen kunt u bijzonder verlof of vrijstelling aanvragen en hoeft uw kind niet naar school. Er zijn 3 soorten bijzonder verlof of vrijstelling: vrijstelling voor een paar uur per week voor kinderen van 5 jaar  vrijstelling van inschrijving op een school vrijstelling van schoolbezoek (goedgekeurd verlof) Mag mijn kind buiten de schoolvakanties mee op vakantie? U mag uw kind normaliter niet mee op vakantie nemen buiten de schoolvakanties. U kunt hiervoor wel een verlofaanvraag indienen, als u door uw beroep of dat van uw partner niet tijdens de schoolvakanties op vakantie kunt. Om verlof aan te kunnen vragen, moet u in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden: het moet gaan om een gezinsvakantie; de vakantie kan in geen enkele schoolvakantie worden opgenomen, vanwege het beroep van u of uw partner; het verlof valt niet in de eerste twee weken na de zomervakantie; uw kind heeft in het betreffende schooljaar niet al eerder verlof gekregen voor een vakantie buiten de schoolvakanties. Een aanvraag voor verlof dient u in bij de directeur van de school. Als u verlof aanvraagt voor maximaal 10 schooldagen dan beslist de directeur erover. Bij een aanvraag van meer dan 10 schooldagen, moet de directeur de aanvraag voorleggen aan de leerplichtambtenaar, die erover beslist.

 • Hulp bij geldzaken en schulden

  Budgetadvies Heeft u financiële problemen en mist u het overzicht? Of wilt u financiële problemen voorkomen? Dan kunt u gratis een adviesgesprek aanvragen. Tijdens het adviesgesprek kijken wij of er mogelijkheden zijn om uw inkomen te verhogen. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van vergoedingen en toeslagen. Ook kijken we samen of  het mogelijk is om uw uitgaven te verlagen. Aanmelden budgetadvies Schulden Heeft u schulden en wilt u graag hulp bij het oplossen? Dan kan schuldhulpverlening een oplossing zijn. Vul het formulier in en wij nemen binnen 2 werkdagen contact met u op. Let op, u moet dan wel telefonisch bereikbaar zijn.  Belangrijk: Als er sprake is van een crisis (woningontruiming of afsluiting van energie of water) dan vragen wij u om te bellen 088 432 70 00. Aanmelden schuldhulpverlening Het is ook mogelijk om een afspraak te maken voor budgetadvies of schuldhulpverlening via de balie van de gemeente of via het algemene telefoonnummer 088 432 70 00. Wilt u een idee krijgen van wat schuldhulpverlening doet en van u vraagt? Bekijk hieronder dan de filmpjes. Wij doen mee aan een landelijk experiment vroeg opsporen van schulden Wij weten uit ervaring dat mensen pas hulp bij schulden zoeken als de schulden al hoog zijn opgelopen. Het wordt moeilijk als er meerdere schuldeisers zijn. De druk neemt toe. Alleen kom je er niet meer uit. De gemeente Wijchen komt hiervoor in actie en wil schulden zo vroeg mogelijk opsporen. Daarom doen wij mee aan het landelijk experiment Vroegsignalering. We krijgen een bericht van andere organisaties als er betaalachterstanden zijn. U kunt denken aan woningbouwverenigingen, ziektekostenverzekeraars, waterbedrijven en energiebedrijven. Dit gebeurt op basis van postcode en huisnummer. Wij komen, zonder dit vooraf te melden, aan de deur bij mensen met betaalachterstanden. We bieden hulp waar dat nodig is. Samen voorkomen we dat achterstanden uitgroeien tot schulden.

 • Bezwaar maken

  Wanneer u het als inwoner, bedrijf of instelling niet eens bent met een beslissing van de gemeente (besluit), dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. In de meeste gevallen is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar het kan ook gaan om een besluit van de gemeenteraad of de burgemeester. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd. Voordat er een beslissing op uw bezwaarschrift wordt genomen, wordt uw bezwaarschrift voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Daarnaast wordt gekeken of het bezwaar zich leent voor mediation. U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift. U en eventuele derde-belanghebbenden worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om door de commissie te worden gehoord. Van het horen kan worden afgezien als: Het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk is Het bezwaar kennelijk ongegrond is De belanghebbende niet wil worden gehoord, of Het bezwaar volledig wordt ingewilligd

 • Bijstand, uitkering

  Is uw inkomen te laag om zelf in uw bestaan te voorzien? Dan kunt u in aanmerking komen voor bijstand. Deze uitkering is bedoeld voor noodzakelijke kosten, zoals huur, eten en drinken. U komt alleen in aanmerking voor bijstand als u geen recht heeft op een andere uitkering, bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering (WW) of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor het vinden van een inkomen via werk. Wat moet ik doen? Hoe lang duurt het? Wat heb ik nodig? Extra informatie Tips  

 • Reclame plaatsen

  U mag niet zomaar reclame plaatsen op of aan een gebouw. De reclame mag, bijvoorbeeld, het verkeer niet in gevaar brengen. Wilt u een reclamebord plaatsen aan een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Het gaat om reclame die u op of aan een gebouw plaatst. Denk hierbij aan uithangborden, spandoeken en teksten of afbeeldingen op muren.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren.  U vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket.  In 1 keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het online Omgevingsloket doet u dit met 1 aanvraag.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Een gehandicaptenparkeerplaats is een parkeerplaats voor mensen met een lichamelijke beperking. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. U kunt een eigen gehandicaptenparkeerplaats bij uw woning of werkplek aanvragen bij de gemeente. U krijgt dan een gereserveerde parkeerplaats waar alleen het voertuig met uw kenteken mag staan. Online aanvragen Online gehandicaptenparkeerplaats aanvragen met DigiD Schriftelijk aanvragen: uitprinten, invullen & opsturen Aanvraagformulier gehandicaptenparkeerplaats Als u voor de PDF kiest, dan kunt u dit formulier samen met een kopie ID en een pasfoto opsturen naar het Sociaal Wijkteam.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Soms hebt u een uittreksel van deze persoonsgegevens nodig. In het uittreksel staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats en geboortedatum. Geef aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan weet de ambtenaar welke gegevens op uw uittreksel moeten staan. Hebt u een uittreksel nodig voor een buitenlandse instantie? Dan kunt u een uittreksel in meerdere talen krijgen. Wat moet ik doen? Wat kost het? Hoe lang duurt het? Wat heb ik nodig?

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties