Resultaten

1 - 10 van de 122 Resultaten
Toon producten van Zeeland
 • Zeeuws InvesteringsFonds

  De dagelijkse leiding is in handen van fondsmanager Johan Seebregts.

 • Archiefbescheiden, machtiging beperking openbaarheid

  Archiefstukken ouder dan 75 jaar moeten openbaar gemaakt worden. In bijzondere gevallen verleent de overheid speciale machtigingen om de beperking op openbaarmaking te verlengen.

 • Gebruik luchtkussenvoertuig, ontheffing

  U dient de ontheffing aan te vragen bij Gedeputeerde Staten.

 • Bemiddeling gemeenten en waterschappen door provincie

  De provincie bemiddelt bij meningsverschillen tussen of met gemeenten en waterschappen. De provincie biedt ook hulp als er problemen zijn tussen een gemeente, een burger of een bedrijf.

 • Evenementen op of aan het water, toestemming

  Bent u van plan om op of aan het Kanaal door Walcheren een evenement te organiseren? Dan moet u dit aanvragen bij de provincie.Evenementen kunnen zijn zwem-of roeiwedstrijden.

 • Professioneel vuurwerk, bewijs van aansprakelijkheidsdekking bij opslag

  Voor de opslag van professioneel vuurwerk, moet uw aansprakelijkheid voldoende gedekt zijn. Bijvoorbeeld in de vorm van een verzekering. Dit bewijs moet u binnen de vastgestelde termijn schriftelijk kunnen overleggen aan de provincie.

 • Uitweg provinciale weg

  Als eigenaar of direct betrokkene van een terrein, kunt u het nodig vinden dat uw grond via een uitweg aangesloten wordt op een provinciale weg. U moet dan eerst een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Risico's zware ongevallen, informatieplicht

  Voor bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen gelden verschillende informatieplichten. Welke informatieplicht een bedrijf heeft, is afhankelijk van het soort bedrijf. Er zijn lagedrempelinrichtingen en hogedrempelinrichtingen. Of uw bedrijf een lagedrempel- of hogedrempelinrichting is, heeft te maken met de hoeveelheid gevaarlijke stof dat aanwezig is in het bedrijf.

 • Grens bebouwde kom, vaststelling

  Op grond van de Wegenwet kan de provincie besluiten grenzen van een bebouwde kom vast te stellen en waar nodig te herzien. Bijvoorbeeld als de bebouwde kom is verouderd ten opzichte van het bestemmingsplan of als bouwwerkzaamheden daartoe aanleiding geven. De bebouwde kom is aansluitende bebouwing in de vorm van een stad of een dorp. Een verderop gelegen bedrijventerrein kan er ook bij horen.

 • Beschermde inheemse dier- en plantensoorten Wet natuurbescherming, ontheffing

  U mag niet zomaar beschermde diersoorten doden, vangen of opzettelijk storen. Ook is het niet toegestaan om eieren te rapen en om bewust nesten, rustplaatsen en eieren te vernielen of te beschadigen. Verder mag u geen beschermde planten plukken..Is dit toch nodig voor bijvoorbeeld de volksgezondheid, de openbare veiligheid of het onderwijs? Dan moet u een ontheffing aanvragen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties