Resultaten

1 - 10 van de 118 Resultaten
Toon producten van Zwartewaterland
 • Afval, bedrijven

  Hebt u bedrijfsafval? Dan moet u zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Dat komt omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van de bedrijven.

 • Tegemoetkoming zorgkosten

  Aanvraagformulier De tegemoetkoming in de zorgkosten kunt u voor 1 mei 2015 aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen en in te leveren of toe te sturen. Voldoet u niet aan de voorwaarden, dan verzoeken wij u geen aanvraag in te dienen. Tegemoetkoming aanvragen Voor wanneer en waar indienen? U dient dit formulier voor 1 mei 2015 op te sturen naar:Gemeente ZwartewaterlandTeam: WWB/WmoTelvorenstraat 28061 CB HasseltU kunt het formulier ook inleveren bij de receptie van het gemeentehuis in Hasselt. Vragen? Heeft u vragen? Belt u naar het gemeentehuis T 038-385 30 00 en vraagt u naar team WWB/Wmo.

 • Afval, oud papier

  Oud papierinzameling Het oud papier wordt huis-aan-huis ingezameld met een blauwe papiercontainer. Voor de lediging hiervan worden geen kosten in rekening gebracht. Inzameling vindt 1x per vier weken plaats. De data van inzameling vindt u op de afvalkalender. Heeft u geen papiercontainer? Breng uw papier dan naar de centraal opgestelde afzetcontainers. Afvalkalender

 • Elektrisch rijden

  De gemeente moedigt het gebruik van elektrische auto’s aan. Elektrisch vervoer is een duurzame manier van vervoer. Het is schoner, stiller en zuiniger. In de gemeente Zwartewaterland zijn al een aantal openbare oplaadpalen voor elektrische auto’s te gebruiken. We willen dat er voldoende laadpalen zijn voor elektrisch rijden. Daarnaast is ons doel om in 2020 op elke grote parkeerplaats bij nieuwe of gerenoveerde bedrijven minstens één oplaadpunt te hebben. Wilt u graag een oplaadpaal op een openbare plek in uw buurt? Dan kunt u dit online aanvragen. Oplaadpunt online aanvragen

 • Voorschot bijstandsuitkering

  Heeft u een bijstandsuitkering aangevraagd bij het Centrum voor werk en inkomen (CWI)? En kunt u aantonen dat u geen middelen van bestaan meer heeft? Dan kunt u om een voorschot vragen. Centrum voor werk en inkomen

 • Aangifte overlijden

  Begrafenisondernemer Bij een sterfgeval kunt u het beste direct contact opnemen met een begrafenisondernemer De begrafenisondernemer regelt de begrafenis of crematie van de overledene U bepaalt zelf de inhoud van de begrafenis- of crematieplechtigheid. Openingstijden burgerzaken

 • Wet Openbaarheid van bestuur (Wob)

  Wob Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hebben burgers recht op informatie over het bestuur van de gemeente. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is. Op die manier kunnen burgers meer inzicht krijgen in het handelen van de gemeente en zo beter deelnemen aan de democratie en de besluitvorming.  Wel geheim Uitzonderingen en beperkingen waarbij geheimhouding wel van toepassing is zijn geregeld in de artikelen 10 en 11 van de wet. Het gaat dan bijvoorbeeld bedrijfs- en fabricagegegevens die vertrouwelijk zijn meegedeeld. Ook mag openbaarmaking de veiligheid van de staat niet schaden of de privacy van personen aantasten. De gemeente hoeft verder geen informatie te verschaffen uit documenten die bestemd zijn voor intern beraad, voor zover het gaat om de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat interne beraad. Actief en passief De Wob onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Bij actieve openbaarheid geeft de gemeente uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering, bijvoorbeeld via de gemeentelijke informatiepagina of de gemeentelijke website. Daarnaast kunt u een verzoek indienen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: het Wob-verzoek. U kunt dit verzoek schriftelijk of mondeling indienen. De elektronische weg is voor Wob-verzoeken afgesloten. Criteria Het Wob-verzoek moet voldoen aan een aantal criteria: In een Wob-verzoek hoeft u in beginsel alleen het onderwerp aan te geven waarover u informatie wenst te krijgen, zonder dat u concrete documenten hoeft te noemen. Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is, die ergens is vastgelegd op een gegevensdrager. Het moet gaan om informatie waar het bestuursorgaan over beschikt. De informatie moet gaan over een aangelegenheid die betrekking heeft op het beleid van een bestuursorgaan, inclusief de voorbereiding en uitvoering ervan. De beslissing op een Wob-verzoek wordt zo spoedig mogelijk genomen, met een maximale termijn van vier weken. Bij wijze van uitzondering bestaat de mogelijkheid de termijn met nog eens vier weken te verdagen. Tegen de schriftelijke beslissing op een Wob-verzoek kan bezwaar en beroep worden ingesteld. Leges De gemeente kan vergoeding (leges) vragen voor het verstrekken van kopieën, een uittreksel of een samenvatting van de inhoud van een document.

 • Verzoek voor inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens (AVG)

  U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of verwijderen. U kunt hiervoor een verzoek indienen. Persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat u gebruik heeft gemaakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Wij verwerken mogelijk de volgende persoonsgegevens: Burgerservicenummer Voor- en achternaam Geslacht Geboortedatum Geboorteplaats Adresgegevens Telefoonnummer E-mailadres Naast bovenstaande gegevens verwerken wij soms ook bijzondere persoonsgegevens.  Medische gegevens Strafrechtelijk verleden Inkomensgegevens Waarom hebben wij uw gegevens nodig? Wij verwerken (bijzondere) persoonsgegevens als hier een wettelijke grondslag voor is. Wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijke taak Informeren over wijzigingen van diensten en producten Versturen van brieven en/of contact zoeken als hier aanleiding voor is Privacyverklaring Wilt u meer weten over de verwerking van uw gegevens? Lees dan onze privacyverklaring.  Persoonsgegevens direct inzien De belangrijkste verzameling van uw persoonsgegevens binnen de gemeente vindt plaats in de Basisregistratie Personen (BRP). Wilt u weten welke gegevens van u zijn opgenomen in de BRP? U kunt dit inzien via MijnOverheid.nl of via MijnZwartewaterland, het persoonlijke gedeelte van onze website.  Verzoek indienen voor inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens U kunt uw verzoek online indienen met DigiD of kom naar de balie in het gemeentehuis.  Online verzoek indienen Komt u naar de balie in het gemeentehuis? Selecteer dan op de informatiezuil het AVG verzoek. U wordt opgeroepen om met een medewerker Burgerzaken het intakeformulier AVG Verzoeken in te vullen. Het is belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

 • Verkoop vastgoed

  Te koop aangeboden De gemeente Zwartewaterland heeft een aantal panden die geen strategische waarde (meer) hebben en daarmee niet (meer) nodig zijn voor de bedrijfsvoering van de gemeente. De gemeente heeft daarom besloten de volgende panden te koop aan te bieden: Zwolsedijk 2 te Hasselt Molenstraat 3 en 3a te Zwartsluis Industrieweg 5 te Hasselt   Informatiebrochure downloaden De informatiebrochures over deze panden vindt u op deze pagina onder Downloads. Meer informatie Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente per e-mail:grondzaken@zwartewaterland.nl of T 14 038.

 • Uitkering voor oudere werklozen

  Bent u 50 jaar of ouder en werkloos? Dan komt u misschien in aanmerking voor een IOAW-uitkering of IOAZ-uitkering. Deze twee uitkeringen zijn nodig omdat ouderen vaak moeilijker aan een baan komen dan jongere werklozen. IOAW-uitkering U ontvangt de uitkering na uw WW- of WGA-uitkering. De IOAW vult het totale (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau. Op de website van de Rijksoverheid leest u of u in aanmerking komt voor een IOAW-uitkering.  Aanvragen Denkt u dat u in aanmerking komt voor een IOAW-uitkering? Volg dan de volgende stappen: Schrijf u in bij het UWV via Werk.nl of via Werkplein De Lure, Hanzelaan 180 in Zwolle. U heeft dan een geldig identiteitsbewijs nodig. Dit mag geen rijbewijs zijn. Vul daarna een aanvraagformulier voor een uitkering in. Dit kan digitaal via Werk.nl of bij Werkplein de Lure. Na de aanvraag neemt u binnen 2 werkdagen contact op met de gemeente om een afspraak te maken. IOAZ-uitkering Moet u uw bedrijf of zelfstandig beroep beëindigen omdat u onvoldoende inkomsten heeft? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een IOAZ-uitkering. De IOAZ vult het totale (gezins)inkomen aan tot bijstandsniveau. Op de website van de Rijksoverheid leest u of u in aanmerking komt voor een IOAZ-uitkering. Aanvragen Denkt u dat u in aanmerking komt voor een IOAZ-uitkering? Neem dan contact op met het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz). Re-integratieverplichting Als u een uitkering aanvraagt heeft u ook een re-integratieverplichting. Dit betekent dat u er alles aan moet doen om weer een eigen inkomen te verwerven. De gemeente helpt u hierbij. Home > Sociaal Domein > Werk en inkomen

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties