Resultaten

1 - 10 van de 59 Resultaten
Toon producten van Zwijndrecht
 • Adresonderzoek

  U kunt bij de gemeente een aanvraag doen voor een adresonderzoek als u bijvoorbeeld post ontvangt van vorige bewoners of als er iemand op uw adres staat ingeschreven die er niet woont. De gemeente onderzoekt dan waar deze persoon echt woont zodat deze persoon kan worden uitgeschreven op uw adres. Verloop adresonderzoek De gemeente onderzoekt waar de persoon echt woont. Deze persoon wordt ingeschreven op het nieuwe adres of uitgeschreven op het oude adres. Als deze persoon wordt uitgeschreven op uw adres, ontvangen alle overheidsinstanties hiervan bericht.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  Heeft u een bewijs nodig van een geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden? Dan kunt een afschrift van de officiële akte aanvragen. Dat doet u bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Van de volgende akten kunt u een afschrift of uittreksel aanvragen: geboorteakte overlijdensakte huwelijksakte echtscheidingsakte akte van uw registratie partnerschap Verschil tussen een uittreksel en afschrift Uittreksel: beperkte informatie uit de akte Afschrift: kopie van de hele akte met stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Dit noemen we een 'gewaarmerkte kopie' Meertalig uittreksel: uittreksel voor gebruik in buitenland en bij buitenlandse autoriteiten in Nederland. Het uittreksel registratie partnerschap is niet meertalig. Kosten Het afschrift/uittreksel kost € 13,80.

 • Afsluiten openbare weg

  Voor het afsluiten van de openbare weg heeft u een vergunning nodig. Hoe vraag ik een vergunning voor het afsluiten van de openbare weg aan? U vraagt de vergunning aan door een brief te sturen naar: Gemeente Zwijndrecht afdeling Gemeentewinkel Postbus 15 3330 AA Zwijndrecht U kunt ook een mail sturen aan: gemeente@zwijndrecht.nl Wanneer heb ik een vergunning nodig voor het afsluiten van de openbare weg? U heeft een vergunning nodig wanneer u de weg wilt afsluiten voor bijvoorbeeld het uitvoeren van werkzaamheden of voor andere activiteiten. Bij de aanvraag moet u naast een duidelijke situatietekening het doel, tijdstip en manier van de afsluiting aangeven. De gemeente beoordeelt of de afsluiting op een verkeersveilige manier wordt aangegeven en of de afsluiting op de door u aangevraagde datum niet samenloopt met andere afsluitingen in de buurt. Eventueel geven wij aanvullende voorwaarden aan waar uw aanvraag aan moet voldoen voordat wij de aanvraag goedkeuren. Uw aanvraag wordt in overleg met de hulpdiensten beoordeeld. Hoe lang duurt het voor mijn vergunning voor het afsluiten van de openbare weg klaar is? Binnen 6 weken na het indienen van uw aanvraag krijgt u te horen of uw aanvraag akkoord is. Na deze 6 weken volgt een bezwaarperiode van 6 weken. Wat moet ik bij mijn aanvraag voor het afsluiten van de openbare weg opsturen? Bij uw aanvraag stuurt u een situatieschets met fasering en planning mee. Hierbij geeft u op de situatieschets de volgende onderdelen aan: waar u de weg wilt afsluiten, op welke datum en tijd, op welke manier u de weg wilt gaan afsluiten (materiaal), welke overlast de wegafsluiting heeft voor het verkeer, hoe u deze overlast wilt gaan voorkomen. Eventueel kunt u foto’s het één en ander verduidelijken. U moet aantonen dat u voldoet aan CROW richtlijn 96B. Wanneer moet ik mijn aanvraag voor het afsluiten van de openbare weg opsturen? Uw aanvraag dient u uiterlijk 8 weken voor de start van de afsluiting in

 • Afvalstoffenheffing

  De afvalstoffenheffing is een vergoeding voor de kosten voor het ophalen en het verwerken van uw huisvuil. Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing. Bedrijven en winkels sluiten een contract met een erkende afvalinzamelaar of betalen reinigingsrecht. De afvalstoffenheffing staat vermeld op uw aanslag gemeentelijke belastingen.

 • APV Standplaatsvergunning

  Wanneer u als ondernemer, bedrijf of instelling gebruik wilt maken van een standplaats, dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Hoe vraag ik een standplaatsvergunning aan? Een standplaatsvergunning vraagt u schriftelijk aan door een verzoek te sturen naar: Gemeente Zwijndrecht T.a.v. Afdeling Gemeentewinkel Postbus 15 3330 AA Zwijndrecht Wanneer heb ik een standplaatsvergunning nodig? U heeft een standplaatsvergunning nodig, wanneer u als ondernemer, bedrijf of instelling ambulante handel wilt bedrijven op een standplaats in Zwijndrecht. Hoe lang duurt het voordat ik mijn vergunning heb? Binnen 6 weken hoort u of u de vergunning krijgt. U krijgt de vergunning thuisgestuurd. Welke artikelen mag ik verkopen? Er wordt per aanvraag gekeken welke artikelen u mag verkopen. Hoe lang is mijn standplaatsvergunning geldig? U moet de vergunning jaarlijks opnieuw aanvragen. Hoe zeg ik mijn standplaats op? U zegt uw standplaats op door het ingevulde “Opzegformulier Standplaats” op te sturen naar: Gemeente Zwijndrecht T.a.v. Afdeling Gemeentewinkel Postbus 15 3330 AA Zwijndrecht. Het formulier “Opzegformulier Standplaats” zit bij uw vergunning.

 • Belastingen

  Algemeen Ieder huishouden in de gemeente Zwijndrecht betaalt gemeentelijke belastingen. Welke belastingen u betaalt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Ieder huishouden betaalt afvalstoffenheffing en rioolheffing. Woning- en pandeigenaren betalen ook de onroerendezaakbelastingen. De eigenaar van een hond krijgt voor de hondenbelasting een aanslag. Ook staat, wanneer van toepassing, de WOZ-beschikking vermeld op de Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking. U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking zoveel mogelijk op 1 aanslag. U ontvangt de aanslag (meestal) voor 1 maart. Digitaal U kunt uw belastingaanslagen ook digitaal ontvangen. Hiervoor meldt u zich eenvoudig aan bij de Berichtenbox op MijnOverheid. Voor aanmelden heeft u DigiD nodig. Voor de gemeentelijke belastingen dient u onder 'Bekijk van welke organisaties u berichten kunt ontvangen', 'Samenwerkingsverbanden' te kiezen voor Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden. Per jaar ontvangt u éénmalig de Aanslag gemeentelijke belastingen, via de post of digitaal. U ontvangt de Aanslag gemeentelijke belastingen vanaf volgend jaar digitaal als u deze dit jaar al via de post ontvangen heeft. Uitleg over uw belastingaanslag Heeft u vragen over de aanslag gemeentelijke belastingen of de WOZ-waarde? Medewerkers van de gemeentelijke belastingen helpen u graag. Zij zijn op maandag 2 maart 2020 van 18.00 - 20.00 uur aanwezig in het gemeentehuis.  Relevante informatie Als u uw aanslag 2019 via MijnOverheid heeft ontvangen dan kunt u de volgende bijlagen hiernaast onder 'Relevante informatie' downloaden: • Toelichting aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking 2019   Afgeven machtiging periodieke afschrijving Afvalstoffenheffing Bedrijven InvesteringsZone-Bijdrage Groote Lindt (BIZ) Bezwaar maken WOZ Hondenbelasting Inzien taxatieverslag WOZ Kwijtschelding gemeentelijke belasting WOZ Waarde woningen openbaar Onroerende-zaakbelasting (ozb) Rioolheffing Uw belastingdossier Wijzigen IBAN Informatieve filmpjes Tegemoetkoming in de woonlasten Correspondentie inzake gemeentelijke belastingen

 • Beleidslijn Wet Bibob Gemeente Zwijndrecht

  Op 12 mei 2016 is de nieuwe Bibob-beleidslijn voor de gemeente Zwijndrecht in werking getreden. In dit beleid staat beschreven voor welke onderwerpen de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur (Wet Bibob) wordt toegepast. Wet Bibob Deze wet heeft als doel te voorkomen dat de overheid door het verlenen van vergunningen, subsidies, het gunnen van overheidsopdrachten of het aangaan van vastgoedtransacties onbedoeld criminele activiteiten faciliteert. Op deze manier wil de overheid het faciliteren van criminaliteit voorkomen. Door deze wetgeving kunnen malafide of criminele organisaties buiten de deur worden gehouden. Door het laten invullen van een Bibob-vragenformulier met verplichte bijlagen (o.a. bedrijfsadministratie, belastingaanslagen en financieringsstukken) en het houden van intake gesprekken met aanvragers van een vergunning, subsidie e.d. kan de gemeente onderzoeken of er sprake is van malafide praktijken en de vergunning of overeenkomst weigeren. Toepassing Wet Bibob Per 12 mei 2016 wordt door de gemeente Zwijndrecht de Wet Bibob toegepast voor de volgende onderwerpen: Omgevingsvergunning Bouwactiviteit Omgevingsvergunning Milieu Exploitatievergunning horecabedrijf, seksinrichting en escortbedrijf Vergunning op grond van de Drank- en horecawet Evenementenvergunningen Vergunning speelautomatenhal Subsidies Vastgoedtransacties Aanbestedingen voor de milieusector, informatie-communicatie-technologie (ICT)sector of bouwsector

 • Bewijs van in leven zijn

  Het 'bewijs van in leven zijn' is een schriftelijke verklaring van de gemeente dat een persoon in leven is. Een andere naam hiervoor is: 'Attestatie de vita'. Het 'bewijs van in leven zijn' kan nodig zijn voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties. Het 'bewijs van in leven zijn' is een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (BRP). U kunt dit uittreksel daarom alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Online aanvragen Het 'bewijs van in leven zijn' (uittreksel BRP) kunt u online aanvragen. Afspraak maken U kunt een bewijs van in leven zijn ook persoonlijk aanvragen bij de gemeente. Een attestatie de vita moet u altijd persoonlijk aan de balie aanvragen in de gemeente waar u woont en ingeschreven staat. Maak hiervoor een afspraak. Betreft het een aanvraag voor het pensioenfonds, dan dient u in persoon langs te komen tijdens openingstijden van de Gemeentewinkel. De volgende stukken moet u hiervoor meenemen: Legitimatiebewijs Brief pensioenfonds

 • Bezwaar maken WOZ

  Eigenaren van een onroerende zaak, zoals een woning, bedrijfspand of perceel grond, krijgen elk jaar een waardebeschikking (WOZ-beschikking) van de gemeente. Deze beschikking ontvangt u via de Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking. U leest daarop de WOZ-waarde van uw huis of pand zoals de gemeente deze via taxatie heeft vastgesteld. Deze WOZ-waarde geldt voor de heffing van onroerendezaakbelastingen, waterschapslasten, erfbelasting, schenkbelasting, vennootschapsbelasting en het eigenwoningforfait in de inkomstenbelasting. Met ingang van 2016 ontvangen ook huurders een WOZ-beschikking. De gemeente is volgens wijzigingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) verplicht deze toe te zenden. Sinds 1 oktober 2015 speelt de WOZ-waarde een grotere rol bij het bepalen van de maximale huurprijs. Dit is voornamelijk het geval bij huurwoningen in de gereguleerde sector. Voor informatie hierover wordt u verwezen naar (de website van) de verhuurder van de woning of naar www.huurcommissie.nl. Kan ik bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde? U kunt gratis bezwaar maken tegen de vastgestelde WOZ-waarde als volgens u: De waarde van het perceel niet juist is vastgesteld; Het object niet juist staat omschreven; De aanslag of beschikking bestemd is voor iemand anders. In uw bezwaarschrift vermeldt u waarom u bezwaar maakt tegen de vastgestelde WOZ-waarde. Als u de reden van uw bezwaar niet vermeld, kunnen wij uw bezwaarschrift niet afhandelen. U kunt binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet (de dagtekening) een bezwaarschrift indienen. U vult hiervoor het Webformulier "Bezwaar waarde" in. Ook kunt u het formulier “Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen” printen, invullen en volledig ingevuld opsturen. Bij de gemeente Zwijndrecht kunt u inloggen met uw DigiD. Wij controleren daarna uw gegevens zodat we zeker weten dat u bent wie u zegt te zijn. Alle informatie die u daarna invult, behandelen wij vertrouwelijk. Raadpleeg altijd de achterzijde van het aanslagbiljet. Digitaal Heeft u vragen over uw WOZ-waarde? Neemt u dan contact op via telefoonnummer 14 078. U kunt door middel van uw persoonlijke DigiD inloggen en bezwaar maken tegen de heffing. Per post Via het formulier ''Bezwaarschrift gemeentelijke belastingen'' (PDF, 82 kB) kunt u per post bezwaar maken tegen de heffing. Raadpleeg altijd de achterzijde van het aanslagbiljet.

 • Briefadres aanvragen

  U moet ingeschreven staan op het adres waar u woont of verblijft. In uitzonderingsgevallen kunt u zich op een briefadres laten inschrijven. Een briefadres is een adres van bijvoorbeeld een familielid, waar de gemeente uw post kan laten bezorgen. Dit familielid zorgt er vervolgens voor dat de post bij u terecht komt. De ontvanger van uw post heeft deze plicht, die in de wet is vastgelegd. Hoe vraag ik een briefadres aan? Om een briefadres aan te vragen kunt u het 'aanvraagformulier briefadres' printen en met bijlagen opsturen naar de gemeente Zwijndrecht, Afdeling Gemeentewinkel. Op dit formulier staat het postadres van de gemeente Zwijndrecht vermeld. Wilt u langskomen op het gemeentehuis, maak dan een afspraak.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties