Zoekresultaat

51 Resultaten
Toon producten van Aa en Hunze
 • Afvalpas

  Als u afval wilt inleveren bij het afvalbrengstation, moet u uw afvalpas laten zien. Een afvalpas hoort bij een adres, niet bij een persoon. Als u verhuist, moet u de afvalpas achterlaten voor de volgende bewoner. In uw nieuwe huis ligt een afvalpas voor dat adres. Als u verhuist binnen Aa en Hunze, verhuist het gewicht op de afvalpas met u mee. Komt u nieuw in Aa en Hunze wonen? Dan zetten we het gewicht van de afvalpas op 0 kilo. Dat betekent dat u dat kalenderjaar nog 600 kilo afval kunt brengen naar het afvalbrengstation. Problemen met de afvalpas Hebt u een probleem met de afvalpas: afvalpas niet overgedragen door de vorige bewoners; er staat nog gewicht van de vorige bewoners op; u bent de afvalpas kwijt; afvalpas is defect; uw nieuwbouwwoning heeft nog geen afvalpas. Dit kunt u melden met het online formulier afvalpas melding. Kosten Een nieuwe afvalpas kost € 20,00. Dit betaalt u alleen als u de afvalpas kwijt bent. Dit betaalt u met iDeal bij het invullen van het formulier afvalpas melding. Of op het gemeentehuis als u daar tijdens openingstijden een melding doet. Zonder afvalpas naar afvalbrengstation Storten van afval zonder afvalpas kan alleen als: u een nieuwe afvalpas heeft aangevraagd u hebt betaald voor de nieuwe pas (wanneer u de oude kwijt bent) bij de gemeente meldt wanneer u afval gaat storten u een geldig legitimatiebewijs meeneemt naar het afvalbrengstation.

 • Bestemmingsplannen

  Een overzicht van de bestemmingsplannen van de gemeente Aa en Hunze. Geldende bestemmingsplannen Op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u bestemmingsplannen, structuurvisies en algemene regels die gemaakt zijn door gemeentes, provincies en het Rijk. In procedure Voorontwerp Ontwerp Vastgesteld In werking (Onherroepelijk) Afwijken van het bestemmingsplan bij omgevingsvergunning Wat is een bestemmingsplan? In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van grond en gebouwen. Het geeft duidelijkheid of er gebouwd mag worden, hoe groot het mag worden en hoe gronden en opstallen gebruikt mogen worden. Het bestemmingsplan regelt wat er maximaal is toegestaan. Als ergens gebouwen zijn toegestaan, dan mag de eigenaar er ook voor kiezen zijn grond onbebouwd te laten. Een bestemmingsplan is een juridisch bindend plan voor burgers en overheid. Een bestemmingsplan geldt als toetsingskader voor omgevingsvergunningen (bouwplannen). Het geeft een beeld van (de te verwachten) ontwikkelingen voor gebouwen en grond. Een bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen: de toelichting, planregels en verbeelding. Planregels In de planregels staat hoe gronden en gebouwen mogen worden gebruikt. Er staat of er gebouwd mag worden en hoe groot het mag zijn. Ook kent de planregels soms verbodsbepalingen. Verbeelding De verbeelding is eigenlijk een kaart/tekening die de situatie weergeeft. De verbeelding (kaart) geeft weer welke bestemmingen er in een bepaald gebied of een specifiek adres zijn. Toelichting In de toelichting vindt u uitgebreidere informatie over de afspraken in het bestemmingsplan. De toelichting dient als onderbouwing voor de gemaakte keuzes in een bestemmingsplan. In de toelichting worden eventuele ontwikkelingen in het plangebied toegelicht en wordt inzicht gegeven in de uitvoerbaarheid er van. De planopzet wordt verduidelijkt. Ook komen de relevante beleidskaders en milieuaspecten aan bod. Digitaliseren bestemmingsplannen Per 1 januari 2010 is het verplicht om bestemmingsplannen digitaal beschikbaar te stellen. De publicatie van het ter inzage leggen van het ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplan moet ook digitaal. Het bestemmingsplan moet eveneens gedurende de werkingsduur (10 jaar) digitaal raadpleegbaar zijn. Actuele (ontwerp- en vastgestelde) bestemmingsplan zijn te vinden op: www.ruimtelijkeplannen.nl.

 • Betalingsregeling

  Automatische incasso U kunt uw belastingaanslag in 10 termijnen via automatische incasso betalen. Dit regelt u met het formulier automatische incasso aanvraag voor gemeentelijke belastingen. Een eerder afgegeven machtiging kunt u intrekken met het formulier automatische incasso intrekken voor gemeentelijke belastingen. Betalingsregeling Is het voor u onmogelijk om de belastingaanslag op tijd te betalen? Dan kunt u uitstel van betaling aanvragen of een betalingsregeling treffen. Het krijgen van een betalingsregeling is afhankelijk van uw financiële situatie. Die bepaalt ook de vorm van de betalingsregeling en onder welke voorwaarden u de regeling kunt krijgen. Via het formulier betalingsregeling belastingen kunt u een betalingsregeling aanvragen.

 • Bezwaar tegen gemeentelijke belastingen

  Bent u het niet eens met een belastingaanslag van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doe u binnen 6 weken na de dagtekening van het aanslagbiljet. De gemeente moet voor het einde van het jaar uitspraak doen. Ook belasting betalen bij bezwaar maken Gaat u bezwaar maken? Dan betekent dit niet dat u de belasting nog niet hoeft te betalen. Ook als u het niet eens bent met de aanslag en bezwaar heeft gemaakt, moet u de belasting betalen. Als blijkt dat uw bezwaar gegrond is, dan krijgt u het geld (of een deel ervan) terug. Hoogte belastingtarieven Tegen de hoogte van de belastingtarieven kunt u geen bezwaar maken. De gemeenteraad stelt deze tarieven vast. In beroep bij de rechtbank Als u het niet eens bent met de uitspraak op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Hoe u in beroep kunt gaan, leest u in de uitspraak op uw bezwaarschrift. Bezwaarschrift indienen U maakt bezwaar door een bezwaarschrift in te dienen. Dat doet u via het formulier bezwaar gemeentelijke belastingen. Kosten Het indienen van een bezwaarschrift tegen de gemeentelijke belastingen is gratis. Als u in beroep gaat bij de rechtbank moet u griffiekosten betalen. Deze kosten krijgt u terug als de rechter u in het gelijk stelt.

 • Bladbakken

  Bent u benieuwd waar de voor u dichtstbijzijnde bladbak staat? Kijk dan op de kaart. Spelregels bladbakken De bladbakken worden geplaatst in week 44 en opgehaald in de week voor kerst. Inwoners kunnen blad in de bladbak deponeren (geen tuinafval) De bladbakken worden (indien nodig) één keer per week geleegd. Blad dat in de bermen langs de weg wordt verzameld wordt niet meer apart opgehaald. Dit blad wordt opgeruimd tijdens de bladronde. Bladbakken die geplaatst zijn door inwoners worden, indien goed bereikbaar voor de vrachtwagen, door de gemeente aan het eind van het bladseizoen geleegd. Afvoer Na de herfstvakantie begint Alescon met het ruimen van het blad in de bebouwde kom van de gemeente Aa en Hunze. In afwijking van voorgaande wordt zoveel mogelijk het blad geruimd voor de kerstdagen. Het is daarom niet aan te geven wanneer welk dorp wordt geruimd. De volgorde wordt bepaald door de hoeveelheid blad die er op dat moment in de straten ligt en is afhankelijk van de soort en grootte van de bomen. Alléén het blad in de door de gemeente uitgezette bladbakken worden frequent geleegd! Bladbakken zijn alléén bedoeld voor blad, niet voor tuinafval zoals takken, coniferen en overige gerooide plantenresten! Door het gebruik van bladbakken is het aanbieden van blad in de berm vanaf volgend jaar niet meer toegestaan. Blad dat reeds in de bermen is verzameld wordt niet meer apart opgehaald. Dit wordt opgeruimd tijdens de bladronde. Wij verwachten het blad inzamelen hiermee een stuk efficiënter uit te kunnen voeren waardoor we allemaal sneller van het blad af zijn.

 • Bouwen en vergunningen

  Informatie over de omgevingsvergunning, het stappenplan bouwen, vergunningvrij bouwen en bestemmingsplannen. Omgevingsvergunning In de omgevingsvergunning zijn 25 vergunningen voor bouwen, wonen, ruimte, natuur en milieu samengevoegd. U vraagt 1 vergunning aan. Van een kleine verbouwing tot een complex nieuwbouwproject.  Eigen verantwoordelijkheid Iedereen die bouwt is zelf verantwoordelijk voor de bouwtechnische staat en voor de constructieve veiligheid van het bouwwerk. De gemeente controleert alleen of het aannemelijk is dat een plan voldoet aan de bouwtechnische eisen. De gemeente Aa en Hunze toetst in de vergunningsfase wel, maar alleen of het plan voldoet aan ruimtelijke en welstandseisen. Daarnaast kijkt de gemeente of het aannemelijk is dat een plan voldoet aan de bouwtechnische eisen. Stappenplan Heeft u bouwplannen en vraagt u zich af of u hiervoor een omgevingsvergunning kunt krijgen? Doorloop dan het stappenplan. Stap 1: Omgevingsvergunning nodig? Ga allereerst na of u voor uw bouwplan een omgevingsvergunning nodig heeft. Lees meer over vergunningvrij bouwen. Op het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen. Gaat u een dakkapel, dakopbouw of aanbouw plaatsen? En heeft u hiervoor een vergunning nodig? En heeft u hiervoor al een vooroverleg gevoerd? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een flitsvergunning. U heeft de vergunning dan al binnen 1 werkweek. Stap 2: Eventueel vooroverleg (conceptaanvraag) Wilt u in een vroeg stadium de haalbaarheid van uw (ver)bouwplannen weten? Dan kunt u bouwplannen voor bespreken in een vooroverleg door een conceptaanvraag in te dienen. De conceptaanvraag wordt getoetst aan het bestemmingsplan en beoordeeld door de welstandscommissie. Is uw bouwplan haalbaar? Dan kan uw vergunningaanvraag in aanmerking komen als flitsvergunning. In het onderdeel flitsvergunning kunt u hier meer over lezen. Stap 3: Toets bestemmingsplan Heeft u een omgevingsvergunning nodig? Dan toetst de gemeente uw bouwplan aan allerlei wetten en regels. Bijvoorbeeld of uw plan past binnen het bestemmingsplan. Past uw bouwplan niet binnen het bestemmingsplan? Ga dan bij de gemeente na of u hiervoor een ontheffing kunt krijgen. Stap 4: Toets welstand Verandert door uw bouwplan het uiterlijk van het pand? Dan zal de welstandscommissie voor uw bouwaanvraag of vooroverleg toetsen. Lees meer over welstand. Stap 5: Omgevingsvergunning aanvragen Voldoet uw bouwplan aan het bestemmingsplan en de welstandseisen? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket online. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, moet u bijlagen toevoegen. Lees meer over bijlagen bij aanvraag omgevingsvergunning. Wilt u de aanvraag liever op papier doen? U moet dan via het Omgevingsloket online een aanvraagformulier samenstellen en uitprinten. Bij de papieren aanvraag moeten allerlei papieren of bouwtekeningen in 2-voud aangeleverd worden. Dit kunt u per post versturen aan Postbus 93, 9460 AB Gieten. Bouwmeldingen Heeft u een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen gekregen en wilt u van start gaan met de bouw of bent u klaar met de werkzaamheden? Dan moet u dit bij ons melden: Form Start werkzaamheden Formulier Werkzaamheden afgerond Kosten (leges) Ten aanzien van diverse diensten worden leges in rekening gebracht. De leges zijn door de gemeenteraad vastgesteld en zijn opgenomen in de legesverordening.

 • Brandveilig gebruik

  Om een gebouw brandveilig te gebruiken, heeft u voor sommige gebouwen een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Soms hoeft u alleen een gebruiksmelding te doen. Dit regelt u via het Omgevingsloket. Omgevingsvergunning Een omgevingsvergunning heeft u nodig voor een gebouw waarin: 's nachts meer dan 10 personen verblijven (bijvoorbeeld een pension, hotel of zorginstelling) overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar verblijven (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een school) overdag meer dan 10 personen verblijven met een lichamelijke of verstandelijke beperking Gebruiksmelding Een gebruiksmelding moet u doen voor een gebouw waarin: meer dan 50 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn (bijvoorbeeld een kantoor, winkel, horeca of wijkgebouw) u kamers als afzonderlijke woonruimte binnen de woning (woonfunctie) verhuurt u een gelijkwaardige oplossing voor de brandveiligheid gebruikt

 • Collectevergunning

  Als u geld of goederen wilt inzamelen voor een goed doel, hebt u een vergunning nodig, tenzij er sprake is van een inzameling in besloten kring. Onder het inzamelen van geld of goed wordt ook verstaan: het aanbieden van goederen of diensten waarbij de opbrengst geheel of ten dele voor een goed doel is bestemd. Voorwaarden Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) stelt jaarlijks een collecterooster vast. In dit rooster wordt aan grote landelijke collecterende fondsen een periode voor hun collecte toegewezen. De gemeente houdt bij de vergunningverlening rekening met dit collecterooster. Het kan dus zijn dat u in bepaalde perioden niet kunt collecteren. Landelijke collectes opgenomen in collecterooster van CBF Er wordt een collectevergunning tot wederopzegging verleend als: jaarlijks wordt gemeld of de collecte wordt gehouden; financiële verantwoording over de gevoerde actie wordt overgelegd. Inzamelingsacties plaatselijke instellingen Aan plaatselijke instellingen kan een collectevergunning voor de duur van de inzamelingsactie worden verleend, als: de instelling als bonafide is aan te merken; in één week niet meer dan één inzamelingsactie gelijktijdig wordt gehouden; financiële verantwoording over de gevoerde actie wordt overgelegd. Kledinginzamelingsacties Aan kledinginzamelende instellingen kan een vergunning worden verleend onder de voorwaarden dat: de kledinginzamelende instelling in het bezit is van het CBF-keurmerk en/of verklaring van geen bezwaar afgegeven door het CBF; tijdens de actie het publiek niet lastig wordt gevallen; de inzameling van kleding alleen geschiedt door middel van een kledingzak; uiterlijk vier weken voor de aanvang van de kledinginzamelingsactie wordt hiervan melding gedaan bij de gemeente. er vinden per jaar maximaal acht kledinginzamelingsacties plaats. In oktober wordt bij meer dan acht aanvragen geloot om te bepalen welke kledinginzamelingsacties een vergunning krijgen. Aanvraag Collectevergunning Een collectevergunning kunt u aanvragen via het formulier collectevergunning aanvragen. Kledinginzamelingsvergunning Een kledinginzamelingsvergunning kunt u aanvragen via het formulier kledinginzamelingsvergunning aanvragen.

 • Compost

  Compostvat aanvragen U kunt een gratis compostvat aanvragen via het online formulier Compostvat aanvragen of inleveren. Compostvat inleveren Als u het compostvat niet gebruikt kunt u deze inleveren. Wij halen het lege en redelijk schone compostvat dan bij u op. Dit kunt u aangeven via het online formulier Compostvat aanvragen of inleveren. Afmetingen compostvat Kenmerken van de compostvaten die u gratis aan kunt vragen: 330 liter ø 800x1000 mm hoogte 1200 mm klep formaat 315x310 mm kleur zwart met bodemplaat

 • Containers

  Containers horen bij een adres, niet bij een persoon. Als u verhuist, moet u de containers achterlaten. Op uw nieuwe adres staan een grijze, groene en oranje container. Bij een nieuwe woning kunt u het standaardpakket containers aanvragen. Gebruik daarvoor het formulier (Extra) container(s) aanvragen of inleveren. Bij vermissing of vernieling moet u aangifte doen bij de politie. En dit doorgeven aan de gemeente via 14 0592. Schade aan containers Schade aan uw container kunt u online doorgeven via het formulier Schade container melden. De beschadigde container halen we bij u thuis op. Tegelijkertijd bezorgen we de nieuwe container. De container moet leeg zijn en er moet een sticker op zitten. Te zware containers Een container mag niet meer dan 75 kilogram afval bevatten. Wanneer een container te zwaar is, kan SUEZ de container niet legen. De chauffeur hangt dan een kaart aan de container waar dit op staat. Extra container aanvragen of inleveren U kunt voor een vast bedrag per jaar een extra grijze of groene container huren. De kosten hiervoor zijn € 105,30. U regelt dat met het formulier (Extra) container(s) aanvragen of inleveren. U kunt met dat formulier gratis een extra oranje container aanvragen. De nieuwe container bezorgen we bij u thuis. Container niet geleegd Als uw container op de vaste ophaaldag niet is geleegd, kunt u bellen met 14 0592. Wij nemen dan contact op met Suez met de vraag waarom de container niet is geleegd. Vervolgens laten wij u weten of de container alsnog geleegd wordt en wanneer. Aanbieden van uw container Plaats uw container op de aangewezen opstelplaats, voor zover deze aanwezig is, en altijd: voor 7.00 uur; langs de stoeprand, dus niet tegen een heg, schutting of muurtje; op een vlakke ondergrond; met de wielen en het handvat van de straatkant af; naast elkaar met ±30 cm tussenruimte; geen obstakels (bomen, auto’s, palen et cetera) tussen de container en de straat; niet onder een boom met laaghangende takken of vlak voor een boom of verkeersbord. Haal de container na het legen zo snel mogelijk (in ieder geval dezelfde dag) weer van de straat.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Aa en Hunze

Geen verfijning beschikbaar.

Acties