Zoekresultaat

215 Resultaten
Toon producten van Beesel
 • Bevolkingsadministratie, doorgeven correcties

  Beschrijving Wanneer u merkt dat uw gegevens foutief staan geregistreerd in de basisadministratie van de gemeente (GBA), dan kunt u een schriftelijk verzoek indienen ter correctie hiervan. U merkt dit bijvoorbeeld op naar aanleiding van ontvangst van een document waaruit blijkt dat er gegevens in de gemeentelijke administratie foutief zijn. De gemeente voert de correctie(s) dan uit. Indien de gemeente de correctie niet uitvoert kunt u hiertegen in beroep gaan. Synoniem Aanpassing, aanpassen persoonsgegevens, foutieve registratie GBA Meenemen    1. Geldig identiteitsbewijs.    2. Document met foutieve gegevens.    3. Bewijs van de juiste gegevens. Wetgeving Wet GBA Bevoegd gezag Rijk Resultaat Verklaring Kosten Aan een correctie zijn geen kosten verbonden. Meer info bij Gemeente Beesel, Klantenbalie, 077-4749292, info@beesel.nl  

 • Parkeren van voertuig

  Beschrijving Voor bepaalde openbare wegen geldt een parkeerverbod of zelfs een geheel verbod tot toegang voor gemotoriseerd verkeer (autovrije zones en winkelpromenades). Indien toegang van gemotoriseerd verkeer noodzakelijk is voor laden of lossen en het realiseren van (ver)bouw, dan kunt u bij de gemeente een ontheffing van dit verbod krijgen. Synoniem parkeerontheffing, toestemming voor c.q. vergunning voor parkeren op plaatsen waar een parkeerverbod geldt Meenemen  Geldig kenteken van betreffend voertuig.  Verklaring over:  De reden.  Datum.  Tijdstip.  Plaats. Wetgeving Wegenverkeerswet, Reglement verkeersregels en verkeerstekens, ontheffing verkeersmaatregelen Bevoegd gezag Gemeente Resultaat Ontheffing Kosten €5,65 Meer info bij Gemeente Beesel, Klantenbalie, 077-4749292, info@beesel.nl

 • Paspoort en identiteitskaart zonder vaste woon- of verblijfplaats

  Gepubliceerd: 01 januari 2015 Laatste wijziging: 21 april 2015 Heeft u de Nederlandse nationaliteit maar geen vaste woon- of verblijfplaats en verloopt uw reisdocument? Dan kunt u bij een aantal gemeenten een reisdocument aanvragen. Dit kan bij de gemeenten Den Haag, Enschede, Maastricht, Echt-Susteren, Oldambt, Montferland,  Bergen op Zoom, Bergeijk en aan de balie van de gemeente Haarlemmermeer op de luchthaven Schiphol. Den Haag Enschede Maastricht Echt-Susteren Oldambt Montferland Bergen op Zoom Bergeijk Haarlemmermeer op de luchthaven Schiphol Venlo Bent u na september 1994 uitgeschreven uit de basisregistratie personen (BRP, voorheen GBA)? Heeft u nu een woonadres in Nederland en wilt u zich op dat adres inschrijven in de BRP in die gemeente maar beschikt u alleen over een verlopen paspoort of identiteitskaart? U kunt zich ook met een verlopen paspoort of identiteitskaart laten inschrijven in de BRP.

 • Onroerende zaakbelasting

  Beschrijving De onroerende zaakbelasting (OZB) is een algemene belasting die door gemeenten wordt geheven van eigenaren en gebruikers van onroerende zaken. Onder het begrip onroerende zaak wordt verstaan een gebouwd of ongebouwd eigendom zoals woningen, winkels, fabrieken, bouwterreinen en weilanden. De OZB kent een eigenaarsdeel en een gebruikersdeel. Alle objecten worden betrokken in het eigenaarsdeel. Bij onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen wordt tevens een gebruikersdeel opgelegd. Deze heffing wordt dus bij woningen niet opgelegd. De hoogte van de OZB wordt berekend aan de hand van de WOZ-waarde. Synoniem Betalen van belasting voor het eigendom, bezit, beperkt recht en gebruik van onroerende zaken (eigen grond, woning, bedrijven, etc.), onroerendezaakbelasting, OZB Meenemen Niet van toepassing Wetgeving Gemeentewet, gemeentelijke belastingverordening, verordening onroerende-zaakbelasting, Wet WOZ (waardering onroerende zaken) Bevoegd gezag Gemeente Resultaat Betaling Meer info bij BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen 088-8420420 www.bsgw.nl

 • Aansprakelijkheidsstelling gemeente

  Beschrijving De gemeente kan verantwoordelijk worden gesteld voor schade aan derden. De gemeente is in principe pas aansprakelijk indien sprake is van nalatigheid. Dit houdt in dat de gemeente aantoonbaar in gebreke is gebleven. Wanneer de gemeente achterstallig onderhoud aan bijvoorbeeld wegen is te verwijten, dan is de gemeente aansprakelijk voor schade die hierdoor aan derden is toegebracht. Deze aansprakelijkheid geldt overigens niet alleen voor de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke objecten in de leefomgeving (wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken e.d.), maar ook bijvoorbeeld voor schade die voortkomt uit gemeentelijk handelen (schade aan voertuigen van derden veroorzaakt door gemeentelijke voertuigen e.d.). De gemeente beoordeelt in eerste instantie uw claim. Indien naar oordeel van de gemeente inderdaad sprake is van schade door gemeentelijk optreden, dan worden uw kosten vergoed. Indien noodzakelijk wordt de expertise van een verzekeringsmaatschappij ingeschakeld.   Synoniem Aansprakelijkheidsstelling weg, aansprakelijk stellen van gemeente na ongeval als gevolg van slecht onderhoud aan wegen, aansprakelijkheid van de gemeente, schadeclaim, schade, claim.   Meenemen Een schriftelijke omschrijving van het voorval. Een bewijs van opgelopen schade zoals, foto’s en/of een factuur. Eventueel getuigenverklaring. Verklaring van het voorval (bij bijvoorbeeld verkeersongelukken een proces-verbaal van de politie). Wetgeving Burgerlijk Wetboek Bevoegd gezag Gemeente Resultaat Klacht aan gemeente Meer info bij Gemeente Beesel, Klantenbalie,  077-4749292  077-4749292 , info@beesel.nl  

 • Pand als woning gebruiken

  Beschrijving Het is verboden zonder omgevingsvergunning voor bouwen of afwijking van het bestemmingsplan van de gemeente een bestaand pand - geen woning zijnde - te gebruiken als woning. Afhankelijk van het bestemmingsplan en het ruimtelijk beleid wordt beoordeeld of u een omgevingsvergunning kunt verkrijgen. In de omgevingsvergunning voor bouwen worden eisen gesteld die van toepassing zijn voor alle woningen en die zijn vastgelegd in de Bouwverordening en het Bouwbesluit. Synoniem Omgevingsvergunning voor bouwen, omgevingsvergunning voor afwijking van het bestemmingsplan Meenemen Vooraf: vooroverleg en/of een principeverzoek (haalbaarheidsverzoek) Nadien: Een ingevuld aanvraagformulier om omgevingsvergunning met bijbehorende documenten, indien nodig een afwijking van het bestemmingsplan Wetgeving Wet ruimtelijke ordening, Woningwet, Bouwbesluit, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) Bevoegd gezag Gemeente Resultaat Vergunning Kosten De kosten voor een bouwvergunning zijn te vinden in de bij de legesverordening behorende tarieventabel. Elders op deze website (Digitaal loket>Bouwen en wonen>Bouwgerelateerde leges) treft u een overzicht van de belangrijkste leges die verband houden met bouwen. Meer info bij VIND-gemeente, Vind- RO, Verkeer en Milieu, Vind- Bouw- en Woningtoezicht, Meer info bij Gemeente Beesel, Klantenbalie, 077-4749292, info@beesel.nl

 • Paspoort, noodpaspoort

  Gepubliceerd: 21 april 2015 Laatste wijziging: 21 april 2015 Heeft u geen geldig reisdocument en moet u toch reizen? Als u geen gebruik kunt maken van de spoedprocedure kunt u in bijzondere gevallen een noodpaspoort aanvragen. Een noodpaspoort is beperkt geldig en is geen legitimatiebewijs. Voorwaarden Kijk eerst of u in aanmerking komt voor de spoedprocedure. Er gelden namelijk strenge eisen voor een noodpaspoort. Een overzicht van alle voorwaarden vindt u op de website van de Koninklijke Marechaussee. spoedprocedure Koninklijke Marechaussee . Voor wie? U kunt een noodpaspoort alleen aanvragen bij een afgiftepunt nooddocumenten van de Koninklijke Marechaussee. Koninklijke Marechaussee

 • Afval storten

  Beschrijving U kunt alleen vuil of afval storten op de daarvoor aangewezen plaatsen (bijvoorbeeld het milieupark) en/of het aanbieden aan een erkende inzamelaar. Het op andere plaatsen storten van vuil of afval is verboden. Synoniem Ontheffing van het verbod vuilnis e.d. buiten een daartoe bestemde verzamelplaats te storten, toestemming tot het storten van afval op andere dan gebruikelijke plaatsen Wetgeving Wet Milieubeheer, Algemene Plaatselijke Verordening, Afvalstoffenverordening Bevoegd gezag Gemeente Resultaat Ontheffing Meer info bij Gemeente Beesel, Klantenbalie, 077-4749292, info@beesel.nl

 • Belasting, betalingsregeling

  Beschrijving Via automatische incasso kunt u de aanslag in meerdere termijnen voldoen. Als u niet via automatische incasso wilt betalen en toch eerdere termijnen wenst, kunt u om een betalingsregeling verzoeken. Een betalingsregeling vraagt u aan via uw persoonlijke pagina op www.bsgw.nl of telefonisch via 088-8420420. Synoniem Verzoek betaling belastingen via machtiging automatische incasso in termijnen. Belastingen of overige vorderingen betalen via een betalingsregeling. Meenemen Niet van toepassing Wetgeving Gemeentewet, gemeentelijke belastingverordening, Invorderingswet 1990 Bevoegd gezag Gemeente Resultaat Betaling Meer info bij BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen 088-8420420 www.bsgw.nl

 • Groenstroken en restgronden aankopen

  Beschrijving Wanneer uw perceel naast een openbare groenstrook ligt, dan heeft u de mogelijkheid om onder gemeentelijk bepaalde voorwaarden een dergelijke strook aan te kopen en aan uw eigen grond toe te voegen. Synoniem Verkoop, verkopen, aankoop restgrond, groenstrook Meenemen   Geldig legitimatiebewijs.   Situatieschets van betrokken grond. Wetgeving Geen Bevoegd gezag Gemeente Resultaat Verzoek Meer info bij Gemeente Beesel, Klantenbalie, 077-4749292, info@beesel.nl

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Beesel

Geen verfijning beschikbaar.

Acties