Resultaten

155 Resultaten
Toon producten van Boxtel
 • Aanlegvergunning

  De aanlegvergunning is sinds 1 oktober 2010 ondergebracht in de omgevingsvergunning. Dit is één vergunning waarin 26 vergunningenstelsels op het gebied van bouwen, ruimtelijke ordening en milieu zijn samengevoegd. U doet één aanvraag, die betrekking kan hebben op meerdere activiteiten, die de gemeente behandelt in één procedure. Dit maakt de vergunningsaanvraag voor u eenvoudiger en sneller. U doet voor het aanleggen een aanvraag voor de activiteit 'uitvoeren werk of werkzaamheden'. Activiteit uitvoeren werken/werkzaamheden Of u een vergunning nodig heeft voor de activiteit 'uitvoeren werk of werkzaamheden' is bepaald in het bestemmingsplan. U moet hierbij denken aan: het ophogen of afgraven van grond, het aanbrengen of verwijderen van beplanting, of andere werkzaamheden die gevolgen kunnen hebben voor de bodemstructuur of de ter plaatse aanwezige waarden.  In het bestemmingsplan is ook bepaald wanneer u de omgevingsvergunning voor de activiteit 'uitvoeren werk of werkzaamheden' krijgt. Vaak alleen indien de waarden die beschermd worden niet te veel worden aangetast.

 • Aanrijding met in het wild levende dieren

  Het vervoeren van in het wild levende dieren (al dan niet dood of gewond) is verboden ingevolge de Flora- en Faunawet. Verboden voor iedereen: voor burgers, ambtenaren en zelfs voor medewerkers van de Dierenambulance. Sinds 1 januari 2014 is de Stichting Afhandeling en Monitoring Fauna (SAMF) aanrijdingen actief. Wild aangereden? Bel de politie! Om dit allemaal soepel te laten verlopen, zijn er bindende afspraken gemaakt met de meldkamers van de politie (telefoonnummer 0900 - 8844). Als u wild heeft aangereden en dat via dit nummer meldt, belt de meldkamer de regionale coördinator van SAMF. SAMF stuurt vervolgens een vrijwilliger op pad. Door de registratie bij de meldkamer krijgt de vrijwilliger automatisch ontheffing van artikel 67 van de Flora- en Faunawet. Meer informatie over SAMF vindt u op www.fauna-aanrijdingen.nl.

 • Aansprakelijkheid gemeente

  Heeft u schade opgelopen door verwijtbaar handelen van de gemeente? U kunt dan de gemeente aansprakelijk stellen. Andersom kan het ook. Wij kunnen anderen ook aansprakelijk stellen voor schade aan gemeentelijke eigendommen. Voor meer informatie kunt u bellen met Concern en Dienstverlening via  telefoonnummer (0411) 65 59 11.

 • Afvalcontainers wisselen

  Waarvoor een afvalcontainer? De gemeente Boxtel haalt het huishoudelijk afval op via afvalcontainers. Hiervoor wordt een standaardset afvalcontainers ter beschikking gesteld. Deze set bestaat uit een 240 liter grijze (voor overig afval) en een 140 liter groene container (voor groente-, fruit- en tuinafval). Wanneer krijg ik afvalcontainers? Bij inschrijving als inwoner van de gemeente Boxtel kunt u in aanmerking komen voor de standaardset afvalcontainers. Gaat u wonen in een bestaande woning binnen de gemeente Boxtel, dan zal de standaardset aanwezig zijn. Bij nieuwbouw kunt u contact opnemen met de servicelijn Openbare Ruimte via het e-mailadres reiniging@boxtel.nl of via (0411) 65 59 11. Afvalcontainer wijzigen? Naast de standaardset kunt u tegen betaling een extra afvalcontainer krijgen. Dit kan zijn: Een extra grijze container.Een extra groene container.Een grotere groene container. Afvalcontainer aanvragen of omruilen U kunt een extra of grotere container aanvragen via het digitale formulier 'afvalcontainer aanvragen of omruilen'. Afvalinzameling in de gemeente Boxtel Lees meer over afvalinzameling in de gemeente Boxtel.

 • Afvalstoffenheffing

  De afvalstoffenheffing wordt in rekening gebracht bij de gebruiker van een perceel. De gemeente heeft de verplichting om voor het perceel het huishoudelijk afval in te zamelen. Per perceel wordt een bedrag berekend. De hoogte hiervan is afhankelijk van de grootte van het huishouden en de wijze van afvalinzameling. Als u voor uw perceel beschikt over eigen containers betaalt u, naast een vast bedrag, ook een bedrag per keer dat u uw grijze (restafval) container aanbiedt. In 2017 ontvangt u de afrekening van de ledigingen over 2016. De ledigingsgegevens kunnen geraadpleegd worden via de digitale belastingbalie. Knipkaart Als u afvalstoffenheffing betaalt, heeft u recht op een gratis knipkaart met 5 knippen. Wij sturen de knipkaart elk jaar naar u op. De knipkaart is uw toegangsbewijs tot de milieustraat. Heeft u nog geen knipkaart ontvangen? Vraag de kaart dan aan binnen 4 weken na de dagtekening van de aanslag. U kunt hiervoor bellen naar: (0411) 65 59 11. Bekijk de veelgestelde vragen over gemeentelijke belastingen

 • Afvalwater lozen, ontheffing

  Het is verboden om afvalwater op de gemeentelijke riolering te lozen. Vaak zal het gaan om het lozen van afvalwater vanuit mobiele bedrijven (een friteskraam, mobiele gevelreiniging, en dergelijke). De volgende (afval)waterstromen vallen niet onder dit verbod: afvloeiend hemelwater;huishoudelijk afvalwater;bedrijfsafvalwater dat qua biologische afbreekbaarheid overeenkomt met huishoudelijk afvalwater. Voor inrichtingen wordt de ontheffing van dit verbod geregeld in de milieuvergunning. Ook niet-inrichtingen kunnen in bepaalde gevallen ontheffing krijgen van het verbod om te lozen op de gemeentelijke riolering.

 • Akte van de burgerlijke stand en afschrift van de burgerlijke stand

  Van alle belangrijke gebeurtenissen in een mensenleven maakt de burgerlijke stand van een gemeente akten op. Dat gebeurt bij geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging of omzetting van geregistreerd partnerschap en overlijden. De geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte, geregistreerd partnerschapsakte of overlijdensakte zijn het bewijs van deze gebeurtenissen. Deze akten worden bewaard in de registers van de burgerlijke stand. In bepaalde situaties moet u een afschrift kunnen overleggen van deze akten. Welke afschriften van de burgerlijke stand zijn er? Afschrift uit het geboorteregisterDit is het schriftelijke bewijs dat iemand is geboren.Afschrift uit het huwelijks- / echtscheidings- / partnerschapsregistratieregisterDit is het schriftelijke bewijs dat iemand is getrouwd, is gescheiden of staat geregistreerd als partner.Afschrift uit het overlijdensregisterDit is het schriftelijke bewijs dat iemand is overleden. Dit afschrift heeft u bijvoorbeeld nodig als u wilt hertrouwen en uw vorige partner is overleden. Het afschrift blijft in Nederland 3 maanden geldig. Meertalig afschrift Het is ook mogelijk een meertalig afschrift aan te vragen. Dit meertalig uittreksel kunt u alleen gebruiken in het buitenland en bij buitenlandse autoriteiten in Nederland.

 • Anterieure overeenkomst

  U kunt als eigenaar van een perceel de gemeente vragen om een bestemmingsplanwijziging. Als de gemeente hiermee instemt, sluit zij met de eigenaar een (anterieure) overeenkomst over verhaal van de kosten die de gemeente moet maken.

 • Asbestverwijdering

  Asbest verwijderen? Doe een melding Voor het verwijderen van asbest heeft u toestemming nodig van de gemeente. U moet hiervoor een melding doen via het Omgevingsloket. Verwijderen van asbest Niet de plaat, maar de vezels vormen een gevaar voor de volksgezondheid. Kleine hoeveelheden kunt u in principe zelf verwijderen. Per keer kunt u maximaal zes platen gratis inleveren bij de milieustraat. U moet het daar zelf in de container leggen. Wie meer dan 35 m² asbest wil verwijderen, moet een gecertificeerd asbestinventarisatiebedrijf en asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. De kosten voor het verwijderen van asbest zijn voor rekening van de eigenaar van het materiaal. Wanneer u asbesthoudend materiaal bij de milieustraat afgeeft, moet u de bevestigingsbrief meenemen die u de gemeente u heeft toegezonden. Ook moet u zich kunnen legitimeren. Op de website van Kenniscentrum Infomil vindt u meer informatie over asbest en het verwijderen ervan.

 • Bedrijven (promotie, acquisitie, aantrekken)

  De gemeente maakt beleid over bedrijfsmatige ontwikkeling in de gemeente. Op grond van het beleid worden activiteiten uitgevoerd om bepaalde vormen van bedrijvigheid aan te trekken. Zo kan vanuit sociaal oogpunt gezocht worden naar arbeidsintensieve bedrijven, maar kunnen met betrekking tot milieubescherming milieuvervuilende bedrijven worden geweerd.   Bij de gemeente kunt u informatie krijgen over het beleid ten aanzien van de economische ontwikkeling van de gemeente en de instrumenten die de gemeente hierbij inzet.  

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties