Resultaten

1 - 10 van de 120 Resultaten
Toon producten van Doetinchem
 • Bezwaarschrift indienen tegen belastingaanslag

  Bent u het niet eens met (onderdelen van) het aanslagbiljet? Dan kunt u bezwaar maken via de digitale belastingbalie. Maakt u bezwaar als persoon, dan hebt u uw DigiD inlogcode nodig. Uw bezwaarschrift indienen Regel dit bij de digitale belastingbalie Bezwaarschrift indienen Inloggen met DigiD is voor personen. eHerkenning is voor bedrijven. U kunt ook schriftelijk bezwaar maken bij de heffingsambtenaar, Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem. Als belanghebbende moet u binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet gemeentelijke belastingen bezwaar maken. In het bezwaarschrift moet u duidelijk aangeven waartegen en waarom u bezwaar maakt. Ook moeten de naam, adres, aanslagbiljetnummer en handtekening van de belanghebbende op het bezwaarschrift staan. Bent u het niet eens met de uitspraak die u krijgt op uw bezwaarschrift? U kunt dan beroep aantekenen bij de Rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor moet u griffierechten betalen. Per 1 januari 2019 is het griffierecht € 47,- voor natuurlijke personen en € 345,- voor rechtspersonen.

 • Burgerinitiatief

  Hebt u als inwoner een idee voor Doetinchem, Gaanderen of Wehl? Dan hebt u het recht om een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Dit is het recht van burgerinitiatief. U kunt uw idee uitwerken tot een plan. De gemeenteraad beslist eerst of uw plan aan de voorwaarden voldoet. Daarna volgt een inhoudelijke bespreking van uw plan door de gemeenteraad. De gemeenteraad kan uw plan - het burgerinitiatief - wel of niet overnemen. Voor het indienen hiervan hebt u een voorstel inclusief ondersteuningsverklaring nodig (formulier ondersteuningsverklaring staat onder Bijlagen). Tip: Zet uw bijlage 'het invulformulier met de handtekeningen' vast klaar als bestand op uw computer. Vul het formulier voor een voorstel van een burgerinitiatief digitaal in. Dit kan zonder DigiD-code: Voorstel burgerinitiatief Is het indienen van een burgerinitiatief de beste manier om uw idee uit te voeren? Bespreek uw idee eerst met de wijkregisseur in uw buurt of met de raadsgriffier: Wijkwerk Doetinchem: De mensen binnen het wijkwerk (bewoners en professionals) nemen initiatieven en pakken knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden. Griffier: griffie@doetinchem.nl of (0314) 377 145. De griffier informeert inwoners over activiteiten en vergaderingen van de gemeenteraad. Hij kan u eventueel adviseren over de haalbaarheid van uw idee. Wat moet ik doen? Voor het indienen van een burgerinitiatief hebt u een plan inclusief een ondersteuningsverklaring nodig. De ondersteuningsverklaring bevat de namen, adressen en handtekeningen van inwoners van de gemeente Doetinchem die uw plan ondersteunen: - vijf handtekeningen zijn nodig als het plan op uw straat of directe woonomgeving betrekking heeft; - vijftien handtekeningen als het gaat om iets in uw wijk of dorp; - vijftig handtekeningen als uw plan de hele gemeente aangaat. Geef in uw plan duidelijk aan waarover de raad een besluit moet nemen en wat het voorstel (ongeveer) gaat kosten. Het plan met ondersteuningsverklaring stuurt u naar de gemeenteraad: griffie@doetinchem.nl of Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem. De volgende stappen zijn aan de raadsgriffier. Als uw plan haalbaar is, zal hij dit als burgerinitiatief begeleiden naar de raad. Wat gebeurt er met uw initiatief? De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het burgerinitiatief of uw plan op de raadsagenda wordt geplaatst. Als de raad uw plan wil behandelen, moet hij er binnen vier maanden een besluit over nemen. U krijgt een uitnodiging om een toelichting op uw plan te geven. De griffie informeert u over het raadsbesluit en over de uitvoering van uw plan. Wat kan niet als burgerinitiatief? Een vraag over gemeentelijk beleid. Een klacht, subsidieverzoek of bezwaarschrift. Uw plan mag niet gaan over een onderwerp waarvoor de raad niet bevoegd is om een besluit te nemen. Uw plan mag niet gaan over een onderwerp waarover de raad nog onlangs een besluit genomen heeft. Andere middelen om het gemeentebestuur te benaderen U kunt een e-mail of brief sturen aan het college, de burgemeester of een wethouder, een klacht of bezwaarschrift indienen, inspreken in een beeldvormende raad of een afspraak maken met raadsleden. Meer informatie vindt u op onze website.

 • GarantVerzorgd

  Hebt u een laag inkomen en hoge zorgkosten? En vindt u het lastig om een geschikte zorgverzekering te vinden? Of bent u daardoor helemaal niet verzekerd? Dan is de GarantVerzorgd zorgverzekering 1, 2 of 3 misschien iets voor u. GarantVerzorgd is een collectieve zorgverzekering van zorgverzekeraar Menzis in samenwerking met de gemeente Doetinchem. GarantVerzorgd vergoedt veel meer medische kosten dan andere zorgverzekeringen. Uit de aanvullende verzekering krijgt u een extra vergoeding voor onder andere brillen, hoortoestellen, tandartskosten en de eigen bijdrage Wmo. GarantVerzorgd bestaat uit: basisverzekering aanvullende verzekering tandartsverzekering U kunt naast de basisverzekering van Menzis uit drie aanvullende pakketten kiezen: GarantVerzorgd 1, GarantVerzorgd 2 en GarantVerzorgd 3. Hebt u weinig zorgkosten en een laag inkomen? Dan is GarantVerzorgd 1 of 2 een goede keuze. Hebt u veel zorgkosten en maakt u vaak gebruik van uw zorgverzekering? Dan is GarantVerzorgd 3 een goede keuze. Wilt u een zorgverzekering via GarantVerzorgd? Als u al bij Menzis verzekerd bent,kunt u het hele jaar door overstappen naar GarantVerzorgd. Bent u nu verzekerd bij een andere verzekeraar? Dan kunt u één keer per jaar overstappen, namelijk vóór 1 januari. Uw overstap kunt u regelen op de website van Gezondverzekerd. Wat zijn de voordelen van GarantVerzorgd? U krijgt een korting van 6% op de basisverzekering. U krijgt een korting van 9% op de premie van de aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering. U krijgt extra vergoedingen voor onder andere brillen, fysiotherapie, tandartskosten, ziekenvervoer en de eigen bijdrage Wmo. Gemeente Doetinchem betaalt mee aan het wettelijk verplicht eigen risico als u deze volledig gebruikt. Gemeente Doetinchem betaalt een deel van de premie van GarantVerzorgd 3, tenzij u een hoger inkomen hebt dan 120% van de bijstandsnorm. Menzis accepteert iedereen, zonder medische keuring. Voor wie is GarantVerzorgd? GarantVerzorgd is voor mensen met een laag inkomen en vermogen en/of een grote zorgvraag. Een laag inkomen hebt u als uw inkomen niet hoger is dan 120% van de bijstandsnorm. In de onderstaande tabel kunt u zien of u in aanmerking komt. Tabel bijstandsnorm Uw leeftijd Inkomen alleenstaanden Inkomen gehuwden/samenwonenden Jonger dan 21 jaar €    305,27 €   610,78 21 tot pensioengerechtigde leeftijd € 1.236,50 € 1.766,44 Vanaf pensioengerechtigde leeftijd € 1.384,84 € 1.885,80 Mensen die in een inrichting verblijven €    433,54 €    699,01 Bedragen zijn 120% van de bijstandsnorm inclusief vakantietoeslag. Let op: sinds 2015 geldt de kostendelersnorm. Dit betekent dat als u een woning deelt met meer dan twee volwassenen, uw bijstandsnorm daarop wordt aangepast. Hoe meer personen van 21 jaar of ouder in uw woning, hoe lager de bijstandsnorm. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met gemeente Doetinchem (0314) 377 377. Hebt u een hoger inkomen? En hoge zorgkosten? Ook dan kunt u gebruikmaken van GarantVerzorgd. Maar dan alleen van GarantVerzorgd 3. Deze polis is speciaal ontwikkeld om het wegvallen van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten (Wtcg) en compensatie eigen risico (CER) op te vangen. U betaalt de volledige premie zelf, maar profiteert wel van de uitgebreide dekking, het meeverzekerde eigen risico en de bijbehorende kortingen. Meer weten? Hebt u vragen of wilt u meer weten? Neem dan contact op met de gemeente. Vraag naar de consulent ‘bijzondere regelingen’. De consulenten houden telefonisch spreekuur. U kunt hen op werkdagen bellen van 9.00 tot 10.30 uur. Het telefoonnummer is: (0314) 377 377. De meest gestelde vragen en antwoorden over de GarantVerzorgd vindt u op de website van Buurtplein. Wat moet ik doen? Bent u al verzekerd bij Menzis? Dan kunt u het hele jaar door overstappen naar de GarantVerzorgd. Bent u nu verzekerd bij een andere verzekeraar? Dan kunt u één keer per jaar overstappen. Dat is altijd vóór 1 januari. U kunt de GarantVerzorgd aanvragen bij de gemeente Doetinchem, Terborgseweg 21, 7001 GM Doetinchem, telefoonnummer: (0314) 377 377. Ook online kunt u overstappen via de website van Gezondverzekerd. Wilt u meer informatie? U kunt met vragen ook terecht bij de gemeente, Terborgseweg 21, Doetinchem. Ook kunt u contact opnemen met de klantenservice van Menzis: (088) 22 240 40. Wat kost het? De premie is afhankelijk van de verzekering die u kiest. En of u een bijdrage in de premie krijgt van de gemeente Doetinchem. U kunt de premie vergelijken via Gezondverzekerd. Premie zorgverzekeringen 2019 Premie zorgverzekering 2019 zorgpakket bedrag Basisverzekering € 114,68 per maand GarantVerzorgd 1 € 6,32 per maand GarantVerzorgd 2 € 18,66 per maand GarantVerzorgd 3 € 43,82 per maand Premie tandverzekeringen 2019 Premie tandverzekering 2019 zorgpakket bedrag GarantTandVerzorgd 250 € 10,46 per maand GarantTandVerzorgd 500 € 17,24 per maand GarantTandVerzorgd 750 € 29,07 per maand TandVerzorgd 1P € 6,32 per maand

 • Eigen bijdrage

  U krijgt een maatwerkvoorziening van de gemeente Doetinchem. Bijvoorbeeld ondersteuning thuis schoon huis of een scootmobiel. Een deel van de kosten hiervoor betaalt u zelf. We noemen dit een eigen bijdrage. In de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 staat dat de gemeente dit van u mag vragen. Op deze webpagina leest u meer informatie over de eigen bijdrage. Voor welke maatwerkvoorzieningen geldt een eigen bijdrage? De eigen bijdrage geldt voor alle maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo, behalve voor rolstoelen en ZOOV op maat. Bent u jonger dan 18 jaar? Dan betalen uw ouders en/of verzorgers alleen een eigen bijdrage voor de woningaanpassing. U betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Abonnementstarief Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). In 2019 kijken we niet meer naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage voor de Wmo en geldt er een standaard abonnementstarief. Iedereen betaalt maximaal € 17,50 per 4 weken. Opvang en beschermd wonen vallen niet onder het abonnementstarief. Partner + geen AOW-leeftijd = geen bijdrage Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Bereikt u in de loop van het jaar allebei de AOW-leeftijd? Dan wordt uw eigen bijdrage maximaal € 17,50 per 4 weken. Kunt u de eigen bijdrage niet betalen? Gemeente Doetinchem vindt dat zorg, hulp en ondersteuning voor iedereen toegankelijk moet zijn, ongeacht de hoogte van iemands inkomen of het eigen vermogen. Is het betalen van de eigen bijdrage voor u een probleem? Misschien zijn de volgende mogelijkheden voor u een oplossing: Garant Verzorgd Verzekering U kunt de eigen bijdrage Wmo en andere medische kosten verzekeren via Garant Verzorgd. Dit is een collectieve zorgverzekering van de gemeente Doetinchem en zorgverzekeraar Menzis. Bent u nu ook verzekerd via Menzis? Dan kunt u gedurende het hele jaar overstappen op Garant Verzorgd. Hebt u nu een andere zorgverzekering? Dan kan dit voor het begin van elk nieuw jaar. Via Garant Verzorgd krijgt u een vergoeding tot maximaal € 400,- per kalenderjaar voor de eigen bijdrage Wmo. Een extra voordeel van Garant Verzorgd is dat u zich ook kunt verzekeren voor het eigen risico. Hebt u een laag inkomen? Dan betaalt de gemeente Doetinchem mee aan de premie van Garant Verzorgd. Hebt u een hoger inkomen en maakt u veel medische kosten? Dan kunt u wel deelnemen, maar betaalt u de premie zelf. Bijzondere bijstand voor eigen bijdrage In bijzondere gevallen kan de gemeente een oplossing bieden in de vorm van een maatwerkvoorziening vanuit de bijzondere bijstand. Of u hiervoor in aanmerking komt, kunt u navragen bij de consulent bijzondere regelingen bij de gemeente. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van: Het verzamelinkomen van twee jaar geleden. Dit verzamelinkomen vraagt u op bij de Belastingdienst. Vraagt u om een IB60-formulier. Hoeveel spaargeld u hebt. Uw leeftijd. Of u alleen of met meerdere mensen in een huis woont. Wat de voorziening kost. Welk soort ondersteuning u hebt. Het aantal uren dat u ondersteuning hebt.

 • Garantverklaring

  U kunt financieel garant staan voor iemand die uit het buitenland komt voor een kort verblijf van maximaal 90 dagen. Gebruik hiervoor het formulier garantverklaring U downloadt het formulier garantverklaring en u vult het formulier in. Of u haalt het formulier op het stadhuis. U ondertekent het formulier pas aan de balie van het stadhuis. Het ingevulde en ondertekende formulier stuurt u naar uw buitenlandse gast. Wat doet de gemeente? Wij zetten een stempel op het formulier. Daarmee verklaren wij dat u de handtekening zelf hebt gezet. Dit noemen wij legaliseren van uw handtekening. U moet hiervoor persoonlijk langskomen. Dit kan alleen op afspraak. Kosten De verklaring zelf kost niets. Voor de legalisatie van de handtekening op de garantverklaring betaalt u € 11,05. Het is mogelijk om meerdere personen uit te nodigen. U vult dan per persoon één garantverklaring in. Nodig bij de aanvraag U moet voor het legaliseren van de handtekening het volgende meenemen: De ingevulde garantverklaring (handtekening nog niet plaatsen, dit moet in het stadhuis). Een geldig legitimatiebewijs. Als u getrouwd bent, moet uw echtgenoot of echtgenote ook mee. Ook hij/zij moet een legitimatiebewijs meenemen.

 • Aangifte geboorte

  Er is een kindje geboren, gefeliciteerd! U moet het kindje aangeven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het is geboren. Hiervoor maakt u een afspraak. Aan de aangifte van een kind zijn geen kosten verbonden. Afspraak maken geboorte aangifte U moet uw kindje binnen drie dagen aangeven bij de burgerlijke stand (waarin minimaal 2 werkdagen). Als er een weekend tussen zit, is de algemene termijnenwet van toepassing. Om duidelijk te maken binnen welke tijd u uw kind moet aangeven staat hieronder een schema. Geboren op Laatste dag van aangifte maandag donderdag dinsdag vrijdag woensdag maandag donderdag maandag vrijdag dinsdag zaterdag dinsdag zondag woensdag Als er feestdagen tussen zitten, kunt u het beste even bellen met de gemeente, telefoon (0314) 377 377. Zij kunnen u dan vertellen wanneer en binnen welke tijd u aangifte moet doen. Wat u nodig hebt Als aangever van de geboorte uw legitimatiebewijs. Uw trouwboekje/partnerschapsboekje voor het inschrijven van de nieuwgeborene. (Hebt u geen trouwboekje/partnerschapsboekje? Het is niet verplicht) Als u niet getrouwd bent en een erkenning ongeboren vrucht gedaan hebt: de kopie van de akte van erkenning. Een afschrift of uittreksel kost € 13,40.

 • Brandveilig gebruik van gebouwen

  Gebouwen moeten brandveilig worden gebruikt. Hiervoor gelden landelijke regels. Deze zijn vastgelegd in het Bouwbesluit 2012. Voor meer risicovolle vormen van gebruik moet u een gebruiksmelding of een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aanvragen. Voorbeelden hiervan zijn een café, restaurant, hotel, kinderdagverblijf en basisschool. Om te kijken of u een gebruiksmelding moet doen of een omgevingsvergunning moet aanvragen, kunt u een check doen via de website van het omgevingsloket. U moet ervoor zorgen dat de kans op het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie minimaal is. Bij brand moet u deze blussen of de ontwikkeling en uitbreiding van brand en rook voldoende beperken. Dit doet u door gebruik te maken van onbrandbare of brandvertragende materialen die voldoen aan verschillende normen. Daarnaast zijn er wettelijke voorschriften voor onder andere: brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties blusmiddelen uitgangen en vluchtroutes installaties voor verwarming en kookdoeleinden stoffering en versiering verlichtingsinstallaties en -toestellen Ook moet u zich altijd houden aan de algemene voorschriften uit het Bouwbesluit 2012 Meer informatie over de omgevingsvergunning met melding brandveilig gebruik leest u in de folder. Kijk ook eens bij de pagina over omgevingsvergunningen voor meer informatie over het aanvragen van een omgevingsvergunning. Indien u leges verschuldigd bent, kunt u dat ook vinden op de pagina over omgevingsvergunningen.

 • Geld of goederen inzamelen (collectes)

  Wanneer u voor een goed doel geld of goederen wilt inzamelen of daarvoor een intekenlijst aan burgers aanbiedt, hebt u hiervoor een vergunning nodig. Dit staat vermeld in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016. Dat is ook het geval als u burgers vraagt een bijdrage te leveren aan een voedselpakket. Dit kan door een gift in geld, maar ook door (vooraf bepaalde) producten te kopen en vervolgens te doneren aan een goed doel. Voor een inzameling die in besloten kring wordt gehouden, is geen vergunning nodig. Lees zo nodig de overige informatie door. Voor collectevergunningen brengt de gemeente geen leges in rekening. Vul de collectestaat in. Hiervoor is het nodig met uw DigiD in te loggen. En voor een organisatie met eHerkenning. Collectestaat Aanvraag incidentele vergunning Als uw instantie niet in de landelijke planning is opgenomen, kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Vermeld hierbij: contactgegevens, achtergrondinformatie van uw organisatie, doel van de inzameling, gewenste collecteperiode en dergelijke. Als de vergunning wordt verleend, ontvangt u een collectestaat. Na de inzameling maakt u een verantwoording en een rekening op. Hiervoor gebruikt u de toegestuurde collectestaat. Deze kunt u invullen en opsturen. Maar u kunt nu ook direct digitaal de collectestaat invullen. Als uw organisatie op het landelijke collecterooster (www.cbf.nl) vermeld staat, stuurt u de verantwoording naar het Centraal Bureau Fondsenwerving in Amsterdam, in alle andere gevallen naar de gemeente. De gemeente overlegt deze gegevens jaarlijks aan het CBF. Het CBF controleert de verstrekte gegevens en de benutting van de ingezamelde gelden en/of goederen. Aanvraagprocedure melding U controleert in het landelijke collecterooster of uw instantie hierin is opgenomen. Als dat het geval is, moet u aan de gemeente kenbaar maken dat u in de geplande periode de collecte wenst te gaan houden. Als uw instantie voorkomt op het landelijke collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), dan mag de collecte in de geplande periode worden gehouden. De gemeente stelt het op prijs als u meldt dat u gebruikmaakt van deze periode. Komt u niet voor op het rooster, dan kan de gemeente een incidentele collectevergunning verlenen. De gemeente zal dan advies inwinnen bij het CBF om de betrouwbaarheid van uw organisatie te beoordelen. Ook wordt gekeken of er ruimte is voor de collecte op het collecterooster. U moet zelf zorgen voor collectebussen of intekenlijsten. De intekenlijsten kunt u op het stadhuis laten waarmerken. Als organisator van de inzameling, moet u ervoor zorgen dat alle collectanten over deugdelijke legitimatie beschikken, waaruit medewerking aan de collecte duidelijk wordt. De collectanten zijn minstens 16 jaar (indien jonger, onder begeleiding van een volwassene) en mogen niemand overlast bezorgen. Collecteren is toegestaan op maandag t/m zaterdag tussen 8.00 en 21.00 uur.

 • Geluidhinder

  Het gebruik van geluidsapparatuur of het uitvoeren van lawaaimakende activiteiten is in de openbare ruimte verboden als het voor anderen overlast veroorzaakt. Denk hierbij aan: muziek met een groot geluidsvolume (achtergrond)muziek in winkelstraten het laten horen van reclame, muziek of mededelingen via een (mobiele) geluidsinstallatie (zoals geluidswagen) het gebruik van compressors, cirkelzagen, trilhamers en heistellingen werkzaamheden aan het spoor of met een geluidswagen reclame of muziek maken of mededelingen doen U kunt hiervoor een ontheffing aanvragen bij de gemeente. Aanvraagformulier ontheffing geluidhinder

 • Info startende horecaondernemer

  U bent van plan een horecabedrijf te beginnen. Daar komt veel bij kijken en natuurlijk wilt u de zaken snel en goed aanpakken. Eén van de eerste stappen die u moet zetten, is het regelen van de vergunningen. Om het u gemakkelijk te maken, heeft de gemeente Doetinchem de regelgeving die voor een horecabedrijf van toepassing is, op een rijtje gezet. Bestemmingsplan Voordat u start met een horecabedrijf is het noodzakelijk om na te gaan of in het bewuste pand een horecabedrijf uitgeoefend mag worden. Dit staat in het bestemmingsplan. De meeste bestemmingsplannen kunt u inzien via de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Voor meer informatie over de bestemmingsplannen kunt u contact opnemen met het loket bouwen & wonen. Hiervoor kunt u het centrale nummer (0314) 377 377 bellen. Drank- en horecavergunning Wanneer in een horecabedrijf alcoholhoudende dranken worden geschonken (natte horeca) moet een drank- en horecavergunning worden aangevraagd. Dit staat vermeld in de Drank- en Horecawet. Een drank- en horecavergunning is persoons- en adresgebonden en is niet overdraagbaar. Op het aanvraagformulier staat aangegeven welke bijlagen moeten worden bijgevoegd. Op de aanvraag zal binnen acht weken worden beslist. Voor verdere informatie over de inrichtingseisen, het benodigde diploma Sociale Hygiëne en de zedelijkheidseisen verwijzen wij u naar de site van de overheid www.wetten.nl. U kunt dan de zoekopdracht Drank- en Horecawet ingeven. Op www.doetinchem.nl kunt u bij de zoekterm drank- en horecavergunning de nodige informatie vinden en ook het aanvraagformulier. Voor het indienen van een aanvraag voor een drank- en horecavergunning moet u een afspraak maken voor een intakegesprek. Hiervoor kunt u het centrale nummer (0314) 377 377 bellen. Exploitatievergunning Als u een horecabedrijf start en u schenkt geen alcohol (droge horeca), dan hebt u een exploitatievergunning nodig zoals omschreven in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016. De exploitatievergunning is persoonlijk en niet overdraagbaar. Op www.doetinchem.nl bij de zoekterm exploitatievergunning vindt u de nodige informatie en het aanvraagformulier. Voor het indienen van een aanvraag voor een exploitatievergunning moet u een afspraak maken voor een intakegesprek. Hiervoor kunt het centrale nummer (0314) 377 377 bellen. Toets Integriteitsbeoordeling (Wet Bibob) Als u een horecabedrijf gaat exploiteren, ongeacht of u alcoholhoudende dranken gaat verstrekken, moet u het 'formulier Wet Bibob en vergunningen' invullen en voorzien van de gevraagde bijlagen. Bibob staat voor Bevordering Integriteitsbeoordeling Openbaar Bestuur. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert. Ook wordt de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Voor meer informatie over de Wet Bibob kunt u de site van de overheid raadplegen www.wetten.nl. U kunt dan de zoekopdracht Wet Bibob ingeven. Voor meer informatie kunt u ook het centrale nummer (0314) 377 377 bellen. Openings- en sluitingstijden Op 8 juni 2017 heeft de gemeenteraad van Doetinchem besloten de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Doetinchem (Apv) aan te passen en alle tijden: sluiting, toelating van nieuwe bezoekers, terras en loketverkoop hierin op te nemen (artikel 2:29 Apv). Artikel 2:29 Apv 1.    Het is de houder van een openbare inrichting verboden deze voor bezoekers geopend te hebben of daarin of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven op:       a. maandagavond op dinsdagnacht van 02:00 uur tot 06:00 uur;       b. dinsdagavond op woensdagnacht van 02:00 uur tot 06:00 uur;       c. woensdagavond op donderdagnacht van 02:00 uur tot 06:00 uur;      d. donderdagavond op vrijdagnacht van 02:00 uur tot 06:00 uur;      e. vrijdagavond op zaterdagnacht van 04:30 uur tot 06:00 uur;      f.  zaterdagavond op zondagnacht van 04:30 uur tot 06:00 uur;      g. zondagavond op maandagnacht van 02:00 uur tot 06:00 uur. 2.   In afwijking van het eerste lid, is het de houder van een openbare inrichting verboden deze voor bezoekers geopend te hebben. Of daarin of aldaar bezoekers toe te laten of te verblijven op Nieuwjaarsdag, op carnavalsmaandag, op Tweede Paasdag, op Koningsdag, Hemelvaartsdag (donderdagavond op vrijdagnacht), op Tweede Pinksterdag en op Eerste en Tweede Kerstdag van 04.30 uur tot 06.00 uur. 3.   Voor een terras geldt dagelijks de sluitingstijd van 02.00 uur tot 06.00 uur. 4.   Tussen 02:00 uur en 06:00 uur mogen in openbare inrichtingen geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten. 5.   Het bepaalde in het vierde lid geldt niet voor broodjeszaken, cafetaria’s en snackbars. Zij zijn verplicht zitmeubilair binnen na 04.00 uur te verwijderen of ongeschikt te maken. 6.   Loketverkoop is niet toegestaan van: maandagavond op dinsdagnacht van 03:00 uur tot 06.00 uur; dinsdagavond op woensdagnacht van 03:00 uur tot 06.00 uur; woensdagavond op donderdagnacht van 03:00 uur tot 06.00 uur; donderdagavond op vrijdagnacht van 03:00 uur tot 06.00 uur; vrijdagavond op zaterdagnacht van 05:00 uur tot 06.00 uur; zaterdagavond op zondagnacht van 05:00 uur tot 06.00 uur; zondagavond op maandagnacht van 03:00 uur tot 06.00 uur. 7. De burgemeester kan de houder van een openbare inrichting, in gevallen waarin hij dit noodzakelijk oordeelt met het oog op de openbare orde en veiligheid, verplichten één of meer gecertificeerde toezichthouders aanwezig te hebben om toezicht te houden. 8. De burgemeester is bevoegd om in bijzondere gevallen ontheffing te verlenen van het bepaalde in het eerste, tweede en derde lid. 9. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften van toepassing zijn. Toelichting: De houder van een openbare inrichting die na 02.00 uur bezoekers laat verblijven in zijn openbare inrichting en/of na 24.00 uur op zijn terras, wordt verzocht het Horecaconvenant te ondertekenen. Terrasvergunning Wie bij zijn horecabedrijf een terras wil exploiteren, moet hiervoor een terrasvergunning aanvragen. Het terrassenbeleid is in 2013 vastgesteld. Het terrassenbeleid, informatie en het aanvraagformulier kunt u vinden op www.doetinchem.nl.  Bij de zoekterm kunt u dan terrasvergunning ingeven. Ook kunt u het centrale nummer (0314) 377 377 bellen. Voor terrasmeubilair dat 'vast' staat hebt u een omgevingsvergunning nodig. Ook moet het terras passen in het bestemmingsplan. Dit kunt u navragen bij het loket bouwen & wonen. Het loket is bereikbaar via het telefoonnummer (0314) 377 377. Speelautomatenvergunning (Wet op de Kansspelen) Wanneer u in uw bedrijf een speelautomaat wilt plaatsen, moet daarvoor een vergunning worden aangevraagd. Om in het bezit te komen van deze vergunning moet u in het bezit zijn van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet. U kunt verdere informatie vinden op de site van de overheid www.wetten.nl met als zoekopdracht Wet op de Kansspelen. Verdere informatie en het aanvraagformulier voor het aanwezig hebben van kansspelautomaten kunt u vinden op www.doetinchem.nl. Bij de zoekterm kunt u speelautomaten ingeven. Ook kunt u het centrale nummer (0314) 377 377 bellen. Ten gehore brengen van muziek Het Activiteitenbesluit (vanuit de milieuwetgeving) staat toe festiviteiten te organiseren waarbij de geldende geluidsnormen worden overschreden. Dit mag maximaal 12 keer per kalenderjaar. Ook is het toegestaan festiviteiten in de buitenlucht te organiseren, waarbij de geldende voorschriften voor de buitenverlichting ten behoeve van sportactiviteiten worden overschreden. Ook dit mag maximaal 12 keer per kalenderjaar. Voorwaarde is wel dat van iedere festiviteit op tijd kennisgeving moet worden gedaan aan de gemeente. Als u van deze incidentele festiviteitenregeling gebruikmaakt, gelden er ten aanzien van het geluid specifieke voorschriften. Deze zijn opgenomen in artikel 4:3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016. Een kennisgeving moet schriftelijk worden ingestuurd ten minste tien werkdagen voor het begin van de festiviteit. U gebruikt hiervoor het kennisgevingsformulier. Dit formulier vindt u onder www.doetinchem.nl. Bij de zoekterm kunt u muziekevenementen ingeven. Brandveiligheid Als u een horecapand in gebruik neemt moet u een melding brandveilig gebruik doen of een gebruiksvergunning aanvragen. Om te checken of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen, kunt u de checklist invullen op www.omgevingsloket.nl.  Hier kunt u ook de melding doen of een vergunning aanvragen. Een melding moet worden gedaan als er meer dan 50 personen in het pand aanwezig kunnen zijn. Een gebruiksvergunning is verplicht voor hotels en pensions etc. U moet de melding ten minste vier weken voor gebruik van het bouwwerk indienen. Verdere informatie hierover kunt u op onze website vinden (product brandveilig gebruik).  Bedrijfsafval inzameling Hebt u bedrijfsafval? U moet dan zelf regelen dat dit op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval omdat de soort en omvang van het afval sterk verschilt per bedrijf. U moet hiervoor contact opnemen met Buha BV. Buha BV kunt u bereiken door het centrale nummer (0314) 377 444 te bellen.  Omgevingsvergunning Voor het aanbrengen van wijzigingen in of aan het pand hebt u mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Ook hebt u een omgevingsvergunning nodig voor terrasmeubilair dat 'vast' staat. Meer informatie zie www.omgevingsloket.nl.  U kunt ook contact opnemen met het loket bouwen & wonen. Hiervoor kunt u het centrale nummer (0314) 377 377 bellen. U kunt via www.omgevingsloket.nl een check doen voor het bouwwerk om te bepalen of u wel of geen omgevingsvergunning nodig hebt. Voor meer informatie zie het product omgevingsvergunning op www.doetinchem.nl. U kunt ook contact opnemen met het loket bouwen & wonen. Hiervoor kunt u het centrale nummer (0314) 377 377 bellen. Reclame  Wanneer u een reclamezuil, reclameframe e.d. wilt plaatsen, dan hebt u daar in veel gevallen een omgevingsvergunning voor nodig. Over het algemeen hebt u geen vergunning nodig voor de reclame-uiting zelf. Maar de reclame-uiting wordt meestal aangebracht op een zuil, mast of in de frame en dit zijn bouwwerken waarvoor vaak een vergunning nodig is. Reclamebelasting Met ingang van het jaar 2008 heft de gemeente reclamebelasting. Onder de naam reclamebelasting kan een belasting worden geheven op aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. U kunt daarbij denken aan lichtreclames, reclamezuilen, vlaggen, billboards en stickers, geplaatst aan gevels en op straat. De belasting moet betaald worden over voorwerpen op/boven gemeentegrond, als op/boven particuliere grond alsook die op/aan gevels. Milieuvergunning aanvragen/melding Activiteitenbesluit Wanneer uw bedrijf het milieu belast, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen. Belast u het milieu niet of weinig? Dan is dit niet nodig. U hebt wel te maken met de algemene milieuregels, want die gelden voor ieder bedrijf. U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) nagaan of u een milieuvergunning nodig hebt of een melding Activiteitenbesluit moet doen. Met deze module kunt u inzicht krijgen in milieuregels en maatregelen. Online kunt u een melding Activiteitenbesluit indienen. De algemene milieuregels van het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden voor ieder bedrijf. Hierdoor weet u ook meteen welke algemene milieuregels voor uw bedrijf gelden. Welke milieuregels er gelden voor uw bedrijf wordt bepaald door het type waaronder uw bedrijf valt. Type A belast het milieu het minst, type C het meest.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties