Zoekresultaat

139 Resultaten
Toon producten van Dongeradeel
 • Evenement organiseren

  Wilt u een evenement organiseren, zoals een buurtfeest, sportwedstrijd op het grasveldje in de buurt, of iets groots zoals een braderie, optocht, feest, festival of popconcert? Dan moet u daar meestal toestemming van de gemeente voor vragen. Omdat de gemeente (mede)verantwoordelijk is voor de openbare orde en veiligheid, willen wij graag vooraf met u kijken of en hoe een evenement veilig en ordelijk kan worden gehouden. In de algemene plaatselijke verordening (APV) staan de regels met betrekking tot evenementen. Daar wordt uitgelegd wat een evenement is (elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak), dat het verboden is om zonder toestemming van de burgemeester een evenement te houden, wanneer er een vergunning nodig is of een melding volstaat en waar de gemeente bij de aanvraag of melding op toetst. U vraagt bij de gemeente  toestemming of een vergunning aan voor het houden van een evenement. LET OP: Indien u een evenement (bijv. een wielerwedstrijd) organiseert in meerdere gemeenten, dan heeft u een ontheffing van de provincie nodig. Vergunning of Melding Voor elk evenement heeft u toestemming nodig. Zoals gezegd staat dat in de APV. Met een evenement wordt in ieder geval bedoeld een herdenkingsplechtigheid, braderie,  optocht, feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg,  straatfeest of buurtbarbecue. In de APV staat ook dat sommige vormen van vermaak geen evenement zijn, daar hoeft u dus geen evenementenvergunning voor aan te vragen of een melding voor een klein evenement in te dienen. Hierbij kunt u denken aan een bioscoopvoorstelling, weekmarkt, dansgelegenheid in een bar of café etc., betogingen (Wet openbare manifestaties), kansspelen, straatartiest of een speeltoestel. Dit kan per gemeente iets verschillen. Bij twijfel kunt u het beste mailen of bellen met KKS Fergunnings (kccvergunningen@ddfk.nl, tel. 0519-298888). Het uitgangspunt is dat er voor een evenement een vergunning aangevraagd moet worden. Voor een klein evenement zijn de risico’s kleiner en daarom hoeft u dan alleen een melding te doen bij de gemeente. Met een melding kan de beoordeling sneller. Valt uw evenement onder de meldingsplicht? U meldt het evenement als: a. het een eendaags evenement is b. het aantal bezoekers niet meer bedraagt dan 100 personen c. het evenement tussen 08.00 en 24.00 uur plaats vindt op een maandag t/m zaterdag d. er alleen tussen 8.00 en 23.00 uur live-muziek ten gehore wordt gebracht e. het evenement niet op de doorgaande weg / rijbaan plaats vindt, en/of geen belemmering vormt voor het doorgaande verkeer en de hulpdiensten f. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m² per object g. er een organisator is h. de organisator de burgemeester tenminste 4 weken voorafgaand aan het evenement  in kennis stelt met een door de burgemeester vastgesteld meldingsformulier N.B. Het evenement kan doorgaan als binnen 2 weken na ontvangst van het meldingsformulier door de  burgemeester er geen tegenbericht is ontvangen, waarin hij het evenement verbiedt. N.B. Eventuele verkeersmaatregelen kunt u ook met dit formulier aanvragen. Dit kan namelijk nog wel vergunningsplichtig zijn. Voeg als verkeersmaatregelen nodig zijn een tekening bij, waarop de maatregelen en tijdstippen waarop deze moeten gelden duidelijk staan aangegeven. U moet om– en aanwonenden minimaal 1 week van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen van de maatregelen. Evenementenkalender De evenementenkalender kunt u vinden op de volgende link.

 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand. U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

 • Bouwwerk, gereedmelding

  In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning. Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Dienst Justis.

 • Asbest verwijderen

  Zoals u weet is asbest gevaarlijk als de asbestvezels vrij komen. Wanneer de vezels worden ingeademd kunnen deze na verloop van tijd tot ernstige ziektes leiden (bijv. longkanker). Het bewerken (zagen, boren, breken etc) van asbest is daarom niet toegestaan. Sinds 1994 is het verboden asbest te gebruiken, verwerken en voor handen te hebben. Zit asbest in een gebouw dan mag het wel blijven zitten, zolang er maar geen vezels vrijkomen. Het verwijderen van asbest is natuurlijk ook toegestaan. En daar horen regels bij om er voor te zorgen dat er zo weinig mogelijk vezels vrij kunnen komen. De hoofdregel is dat je asbest alleen mag verwijderen nadat je een sloopmelding hebt gedaan, en daar een positieve reactie van ons op hebt gekregen. Herkennen van asbest Maar hoe weet je of het asbest is? Om het absoluut zeker te weten is niet eenvoudig. Toch weten we vaak wel redelijk zeker dat bijv. golfplaten op daken ‘verdacht’ zijn. Op de Asbestwegwijzer vindt u wanneer een materiaal asbesthoudend kan zijn. Stelregel is als je het niet zeker weet dan is het materiaal ‘verdacht’ en moet je het als asbest behandelen. Het is dus asbest tot het tegendeel is bewezen! Asbest verwijderen – de sloopmelding Als u asbest wilt (laten) verwijderen, dan mag dat pas nadat er een zogenaamde sloopmelding is gedaan, en u daar een positieve reactie van ons op heeft gekregen.  Of de termijn is verlopen (zie verderop). De regel is dat een asbestverwijderingsbedrijf dit moet doen. Zij regelen de sloopmelding dan ook meestal. Daarvoor is een landelijke site www.omgevingsloket.nl Op deze regel is een uitzondering. U mag als particulier zelf maar beperkt (eenmalig tot 35 m² per perceel) asbest verwijderen. Ook dan moet u nog wel eerst een sloopmelding doen. Dat kan ook via www.omgevingsloket.nl, maar dat blijkt nogal lastig te zijn. Wij hebben daarom als DDFK gemeenten zelf een formulier gemaakt waarmee u de sloopmelding kunt doen. Dit formulier is te vinden onder "Documenten" en "Formulieren". In dit formulier staat precies het hoe, wat en waarom. Subsidies en regelingen Provinciale subsidie Vanaf 19 juli 2016 kunnen alle eigenaren van asbestdaken een provinciale subsidie ontvangen wanneer zij een asbestdak saneren en zonnepanelen installeren. Kijk voor meer informatie: https://www.fryslan.frl/subsidies/subsidies-regelingen_3217/item/asbest-eraf-zonnepanelen-erop_478.html of neem contact op met de heer S. van der Lubbe, aanjager Landbouw en Energie, telnr: 058 - 2925533. Rijksregeling Begin 2016 heeft het Rijk ook een asbestsaneringsregeling opengesteld, waarvoor men  €4,50  per m² kan ontvangen. De Rijksregeling en Provinciale regelingen zijn stapelbaar. Info over de rijksregeling vindt u op: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken. Asbestbranden Asbestbranden is eigenlijk een foute naam, asbest brandt niet. Maar door een brand ontstaat een gebied met besmetting door asbestvezels. Wij willen in de toekomst bij dergelijke branden u (beter) informeren. Hoe we dat gaan doen daar komen we in een vervolgpublicatie op terug Zwerfasbest Asbest is een materiaal waar we voorzichtig mee moeten zijn. Het zwerfasbest vinden wij daarom een echt probleem. Wij letten daar extra op. Treffen we zwerfasbest aan dan komen we  onmiddellijk in actie. Het belangrijkste is dat het ‘besmettingsgevaar’ wordt weggehaald. Pas daarna gaan we onderzoeken hoe dit asbest er komt en of we mogelijk kosten kunnen verhalen. Asbestverbod daken De overheid wil dat in 2024 alle asbestdaken verboden zijn. Over dit verbod is al het nodige te doen. Op dit moment is dit verbod nog niet van kracht. Wij houden u op de hoogte. Informatie? www.infomil.nl  (asbest herkennen, asbestverbod, algemene info).

 • Bouw en verbouwing, welstand

  Als u een omgevingsvergunning hebt aangevraagd voor een bouw of verbouwing, kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de welstandscommissie. Deze commissie bekijkt: hoe het gebouw er na de bouw of verbouwing uit komt te zien;  welke materialen er gebruikt worden; of uw bouwplan past in de bestaande omgeving of bij andere bouwplannen in de omgeving;  of uw bouwplan voldoende kwaliteit heeft. De eisen die de gemeente aan een bouw of verbouwing stelt, kunt u bekijken in de welstandsnota van de gemeente.

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  Heeft u teveel bijstandsuitkering ontvangen? Dan moet u deze terugbetalen. Dit noemen we een terugvordering.

 • Koninklijk Predicaat

  Het predicaat 'Koninklijk' is een onderscheiding voor een onderneming, vereniging, stichting of instelling. Dit predicaat kunt u aanvragen bij de burgemeester. U mag dan de titel 'Koninklijk' toevoegen aan de naam van uw organisatie. Ook mag u een afbeelding van de Koninklijke Kroon gebruiken in uw logo.

 • Gemeentearchief bekijken

  Bij het gemeentearchief kunt u terecht voor historisch en genealogisch (stamboom) onderzoek. Het archief is een bron van informatie met onder andere gegevens over personen. In de registers van de Burgerlijke stand (vanaf 1811) kunt u geboortes, huwelijken en overlijden binnen de gemeente vinden. De geboorteakten zijn na 100 jaar openbaar; de huwelijksakten na 75 jaar en de overlijdensakten na 50 jaar. In de bevolkingsregisters (1860 tot 1920) en de gezinskaarten (tot 1937) zijn de inwoners van de gemeente geregistreerd met gegevens zoals voor- en achternamen, geslacht, datum en plaats van geboorte, relatie tot de hoofdbewoner van het adres, beroep(en), adres en datum van vestiging in de gemeente en de vorige woonplaats. Vanaf 2012 zijn de geboorte- (1811-1902), huwelijks- (1811-1922) en overlijdensregisters (1811-1942) via de website www.allefriezen.nl te raadplegen. Er kan op naam worden gezocht, de akte kan worden ingezien en desgewenst uitgeprint worden. Ook kan door de registers gebladerd worden. Vanaf april 2015 is de website van alle friezen uitgebreid met veel meer informatie. In het archief zelf is eveneens veel informatie te vinden in specifieke bronnen zoals gemeenteverslagen, belastingkohieren en bouwvergunningen en in algemene series correspondentie, notulen, begrotingen en jaarrekeningen. Deze zijn bij een bezoek in te zien. Voor meer informatie over het archief kunt u contact opnemen na (telefonische) afspraak op tel. (0519) 222853.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Dongeradeel

Geen verfijning beschikbaar.

Acties