Resultaten

1 - 10 van de 141 Resultaten
Toon producten van Papendrecht
 • Aanbestedingen

  Wilt u, als lokale ondernemer, zaken doen met de gemeente?  Dan gelden hiervoor veelal aanbestedingsregels, zowel voor de gemeente als voor ondernemers. Deze regels zijn onder andere vastgelegd in de Aanbestedingswet 2012, Algemeen Reglement Werken 2016 en die Gids Proportionaliteit. Hiermee moet de gemeente rekening houden wanneer zij inkoopt. Kleine opdrachten Kleine opdrachten waarvan de totale waarde  circa 25.000 euro is mogen zonder aanbesteding worden uitgezet bij één leverancier. Enkele voorbeelden van kleine opdrachten, die vaak door de gemeente aan lokale ondernemers worden gegeven, zijn: Het laten ontwerpen van flyers; Inhuren van sprekers; De organisatie van grote en kleine evenementen; Fotografie opdrachten; Social media marketing opdrachten. Grotere of terugkerende opdrachten met een hogere waarde (ook op bovengenoemde gebieden) moeten aanbesteed worden.  Op alle inkopen van gemeente Dordrecht is het Regionaal inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden 2020 van toepassing. Aanbestedingen: de procedure in het kort toegelicht Hieronder wordt in vogelvlucht toegelicht hoe een aanbesteding er uit kan zien. Voortraject Aanbestedingen vergen van de gemeente en van geïnteresseerde bedrijven een zorgvuldige voorbereiding. Voor de start van een succesvolle aanbesteding heeft de gemeente een aanbestedingsstrategie bepaald. Er dient voldoende budget beschikbaar te zijn voor aanschaf van het gevraagde. De gemeente stelt een offerteaanvraag op: de aanbestedingsstukken.  Meedoen aan een  aanbesteding De aanbestedingen worden door de gemeente gepubliceerd op www.tenderned.nl. U kunt zich als ondernemer via de website van Tenderned laten informeren over de voor u interessante aanbestedingen middels een signaleringfunctie. In het  geval van een meervoudig onderhandse aanbesteding ontvangen alleen de door de gemeente uitgenodigde leveranciers de stukken. Stellen van vragen In een aanbestedingsprocedure is altijd een vragenronde ingebouwd. Hoe zorgvuldig de stukken ook opgesteld zijn, er kunnen toch onduidelijkheden in zitten. Als ondernemer is het verstandig hier altijd gebruik van te maken: later in het proces heeft u die kans niet meer. Via een Nota van Inlichtingen ontvangt u vervolgens een totaaloverzicht van alle gestelde vragen en de daarop geformuleerde antwoorden. Indienen en beoordeling van uw offerte  Het indienen van uw offerte (inschrijving) en de beoordeling hiervan gebeurt volgens een vooraf vastgestelde methode, zoals omschreven in de aanbestedingsstukken. Zorg ervoor dat u niet van afwijkt van de gestelde eisen (zoals maximaal aantal pagina's) om mogelijke uitsluiting te voorkomen. De gemeente heeft namelijk de plicht om iedereen gelijk te behandelen.  Mededeling gunning en opdrachtverlening Na de beoordeling ontvangen alle partijen de gunningsbeslissing, waarin ze hun eigen beoordeling toegelicht krijgen. De winnaar zal een voornemen tot gunning ontvangen en de overige partijen een onderbouwde afwijzing. Met het verzenden van deze beslissing gaat ook de wettelijk verplichte bezwaartermijn in, een zogenaamde standstill termijn. In die periode kunnen partijen die zijn afgewezen bezwaar aantekenen en eventueel juridische stappen zetten. Zodra deze termijn voorbij is – en er geen bezwaren zijn – kan de gemeente overgaan tot opdrachtverlening. Contractafspraken Afhankelijk van de aard van de opdracht volgt een opdrachtbrief, een bestelling of een contract dat wederzijds ondertekent dient te worden. In het contract staat beschreven welk product of welke dienst onder welke voorwaarden geleverd wordt. In het contract zijn de afspraken helder geformuleerd en de onderwerpen duidelijk verdeeld. Ook wordt ingegaan op de mogelijkheid dat de samenwerking mislukt en partijen tegenover elkaar komen te staan. Hiertoe worden allerlei clausules en ontbindende voorwaarden opgenomen. Deze zijn echter nooit een garantie voor een geslaagde samenwerking en een goed resultaat. Daarvoor is een gedegen voorbereiding en een wederzijds vertrouwen nodig. De uitvoering: realisatie en acceptatie Uiteindelijk wordt beoordeeld of de levering, dienst of werk conform contract is uitgevoerd. De criteria hiervoor zijn reeds in de aanbestedingsstukken opgenomen en de wijze waarop gecontroleerd wordt, is van te voren afgesproken. Bij eenmalige opdrachten loopt de samenwerking na afronding automatisch ten einde. Bij terugkerende opdrachten is de kans groot dat er eerst verleningsopties zijn opgenomen in het contract, alvorens er opnieuw aanbesteed dient te worden. De 5 inkoopdoelen Onderdeel van het Regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden zijn 5 gezamenlijke inkoopdoelen: versterken lokale economie bevorderen sociaal klimaat bijdragen aan duurzaamheidsambities verbeteren bereikbaarheid en verminderen overlast zekerstellen continuïteit van bedrijfsvoering Bij elke aanbesteding houdt de gemeente rekening met een of meer van bovenstaande doelen. De invulling daarvan is per aanbesteding maatwerk. Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden altijd van toepassing Op elke opdracht zijn de Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020 van toepassing. U vindt het document hier inclusief de bijlage. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN DRECHTSTEDEN 2020 (3).pdf Bijlage 1 behorend bij AIVD 2020 GIBIT 2016.pdf Inkoop- en Aanbestedingsbeleid (2).pdf Regionaal Inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden.pdf    

 • Aangifte van Geboorte

  Is uw kind in Papendrecht geboren? Dan doet u binnen 3 dagen na de geboorte aangifte. Dit kan met ingang van 6 april 2020 digitaal (zie hieronder), maar uiteraard kan het ook nog steeds aan de balie van de gemeente Papendrecht.  Afhandeling De medewerker van de gemeente maakt de geboorteakte op en schrijft uw kind in in de basisregistratie personen (BRP). Kosten Het aangeven van de geboorte van uw kind is gratis. Voor eventuele uittreksels en een geboorteakte betaalt u de geldende leges.

 • Aangifte van Overlijden

  Van ieder overlijden dat in Nederland plaatsvindt wordt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een akte opgemaakt. Dit gebeurt in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Aangifte van overlijden U kunt de aangifte laten verzorgen door de begrafenisondernemer. U kunt ook zelf het overlijden van iemand aangeven bij de gemeente. Voorkom wachttijd, maak nu een afspraak Maak een afspraak Opmaken van een akte van overlijden Van ieder overlijden dat in Nederland plaatsvindt wordt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand een akte opgemaakt. Dit gebeurt in de gemeente waar het overlijden heeft plaatsgevonden. Het overlijden van iemand die als inwoner van de gemeente staat ingeschreven wordt verwerkt in de basisregistratie personen (BRP). De gegevens worden ook bij de eventuele partner bijgewerkt. Alle (semi-)overheidsinstellingen krijgen automatisch bericht van het overlijden. In de volgende bijzondere gevallen maakt de gemeente ook een akte van overlijden op: een rechtsvermoeden van overlijden een aanvulling van de registers met een ontbrekende akte een levenloos geboren kind; Als uw kind lang geleden levenloos is geboren of na geboorte kort heeft geleefd en er is toen geen aangifte gedaan, dan kunt u dit alsnog doen. Is uw kind geboren in Papendrecht? Dan neemt u contact op via 14 078. We gaan dan na of er misschien toch al een akte bestaat of wat er in uw geval moet gebeuren om die alsnog op te maken.

 • Aanmaning en dwangbevel gemeentelijke belastingen

  U ontvangt een aanmaning als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt. Als u ook de aanmaning niet betaalt, ontvangt u een dwangbevel. De aanmaning en het dwangbevel Aanmaning U krijgt een aanmaning gemeentelijke belastingen als u de aanslag gemeentelijke belastingen niet op tijd betaalt. Het bedrag van de aanmaning bestaat uit het verschuldigde belastingbedrag en de aanmaningkosten. U betaalt € 7,- extra als het belastingbedrag lager is dan € 454,-. U betaalt € 17,- extra bij belastingbedragen vanaf € 454,-. Dwangbevel U krijgt een dwangbevel als u ook de aanmaning niet betaalt. De aanmaning is een herinnering om een aanslag gemeentelijke belastingen te betalen. Het bedrag van het dwangbevel bestaat uit het verschuldigde belastingbedrag, de aanmaningkosten en dwangbevelkosten. De berekening van de kosten ronden wij naar beneden af en is als volgt: Het bedrag van de belastingschuld deelt u door 45, u vermenigvuldigt dit bedrag met 4 en telt daar 39 bij op. Voorbeeld dwangbevel U heeft een belastingschuld van € 423,67 (naar beneden afgerond = € 423,-). € 423,- : € 45,- = € 9,40 (naar beneden afronden = € 9,-) € 9,- x € 4,- = € 36,- € 36,- + € 39,- = € 75,- De kosten die u betaalt voor het dwangbevel zijn in dit voorbeeld € 74,- U betaalt dan totaal € 423,67 + € 7,- + € 75,- = € 505,67. Een aanmaning of dwangbevel betalen De aanmaning betaalt u binnen 14 dagen na de dagtekening. Als u de aanmaning niet of niet op tijd betaalt, krijgt u een dwangbevel. U betaalt het dwangbevel binnen 2 dagen na dagtekening van het dwangbevel. U kunt de aanmaning of het dwangbevel betalen: zelf overmaken: u maakt het bedrag over op IBAN: NL03BNGH0285038389, op naam van Gemeente Papendrecht/Gemeentebelastingen. U doet dit met eigen overschrijvingsformulieren of via internetbankieren. Vergeet hierbij niet het aanslagnummer bij de omschrijving te vermelden! aan de balie: Let op: U kunt alleen pinnen! Betalingstermijn mogelijk? Nee, u kunt het dwangbevel niet in termijnen betalen. U kunt wel om een betalingsregeling vragen. U betaalt dan in maximaal 3 termijnen van één maand het bedrag af. Beslaglegging De gemeente heeft extra invorderingsmogelijkheden om het verschuldigde bedrag bij u te innen. Als u na het dwangbevel het totaalbedrag niet direct overmaakt, kan de gemeente beslag leggen op: uw maandelijkse inkomsten, uw bankrekening, of uw roerende zaken zoals uw inboedel of auto Van de beslaglegging stelt de belastingdeurwaarder van de gemeente een proces verbaal op.  

 • Aanslag gemeentelijke belastingen / WOZ-beschikking

  Het college van Papendrecht heeft op 18 maart 2020 besloten over uitstel van betaling van belastingen voor specifieke doelgroepen in verband met de Corona-uitbraak. Klik hier  Wilt u een machtiging voor automatische incasso afgeven of kwijtschelding aanvragen? Regel dit eenvoudig via onze digitale belastingbalie. Heeft u andere belastingzaken te regelen die niet kunnen wachten? Bel ons daarover op telefoonnummer 14 078, wij denken graag met u mee in oplossingen. U ontvangt de gemeentelijke belastingen die voor u gelden en de WOZ-beschikking(en) zoveel mogelijk op 1 aanslagbiljet. U ontvangt de aanslag (meestal) voor 1 maart. Informatie over de aanslag raadplegen MijnOverheid Sinds 2016 kunt u uw belastingaanslagen digitaal ontvangen. Hiervoor meldt u zich eenvoudig aan bij de Berichtenbox op de website van MijnOverheid. Voor de gemeentelijke belastingen dient u onder 'Bekijk van welke organisaties u berichten kunt ontvangen', 'Samenwerkingsverbanden' te kiezen voor Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden. Per jaar ontvangt u éénmalig de Aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking, via de post of digitaal. U ontvangt de aanslag vanaf het volgende jaar digitaal als u deze dit jaar al digitaal ontvangen heeft. Uw belastingdossier Wanneer de aanslag op uw naam staat, kunt u deze direct bekijken in 'Uw belastingdossier'. Ook kunt u hier het taxatieverslag inzien, downloaden en/of printen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. U kunt gratis een kopie van de aanslag of het taxatieverslag aanvragen wanneer: de aanslag niet op uw naam staat maar u wel belastingplichtig en/of belanghebbend bent van het pand of object u niet de mogelijkheid heeft om met DigiD in te loggen u geen inwoner (meer) bent van gemeente Papendrecht het gaat om een zakelijke aanslag Hiervoor neemt u contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 078.

 • Aansprakelijkstelling van de gemeente

  Vindt u dat u schade heeft geleden als gevolg van gemeentelijk handelen? Of door gebreken in het onderhoud van gemeentelijke objecten (wegen, pleinen, openbaar groen, bouwwerken, etc.)? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen. Als blijkt dat de gemeente aansprakelijk is, vergoedt zij uw kosten.  

 • Aanwezigheidsvergunning voor kansspelautomaten

  Voor het exploiteren van een kansspelautomaat heeft u een aanwezigheidsvergunning nodig. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen hoogdrempelige inrichtingen zoals bijvoorbeeld cafés, bars en nachtclubs en laagdrempelige inrichtingen zoals bijvoorbeeld snackbars, kantines en restaurants. De overheid stelt eisen aan het soort speelautomaat (behendigheids- of kansspelautomaat) en het aantal speelautomaten dat u wilt plaatsen. Zo kunnen in laagdrempelige inrichtingen uitsluitend behendigheidsautomaten worden geplaatst. Een behendigheidsautomaat is een speelautomaat waarop de speler een langere speelduur kan winnen of het recht op het spelen van gratis spellen. De speler kan het spel beïnvloeden met zijn inzicht en behendigheid. Kosten voor de aanwezigheidsvergunning De kosten in het jaar 2020 zijn als volgt: een vergunning voor 1 kansspelautomaat voor een periode van 12 maanden kost € 56,50; een vergunning voor 2 kansspelautomaten voor een periode van 12 maanden kost € 90,50; een vergunning voor 1 kansspelautomaat voor een periode van vier jaar of meer, of voor onbepaalde tijd kost € 226,50; een vergunning voor 2 kansspelautomaten voor een periode van vier jaar of meer, of voor onbepaalde tijd kost € 362,50. Aanvraag Voor het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning kunt u het digitale formulier "Aanvraag aanwezigheidsvergunning" invullen. Meesturen U stuurt met uw aanvraag voor een aanwezigheidsvergunning een schriftelijke verklaring mee met daarin het type automaat, het serienummer en de naam van de exploitant van de automaat. Afhandelen Binnen 6 weken na ontvangst van uw aanvraag informeren wij u over onze beslissing of u de aanwezigheidsvergunning krijgt.

 • Abonnement of huur van een parkeerplaats in de parkeergarages in Papendrecht

  De gemeente Papendrecht heeft een aantal parkeergarages en gebouwde parkeervoorzieningen. Een abonnement is mogelijk voor de parkeergarage De Overtoom, huren van een parkeerplaats kan in parkeergarages De Meent en Waalburcht. Abonnement in parkeergarage De Overtoom Voor de parkeergarage De Overtoom kunt u een abonnement aanvragen. U dient werkzaam te zijn in het centrum van Papendrecht. Er zijn maximaal 75 abonnementen beschikbaar. Het abonnement is 24/h en 7 dagen per week te gebruiken. Indien alle abonnementen in gebruik zijn, dan worden nieuwe aanvragen op een wachtlijst gezet. Bent u geïnteresseerd in een abonnement, vul dan het "Aanvraagformulier abonnement of huur parkeerplaats" in. U ontvangt vervolgens van ons een informatiepakket. Parkeerplaats huren in parkeergarage De Waalburcht In het voorste gedeelte van deze parkeergarage bevinden zich 24 parkeerplaatsen die in eigendom zijn van de gemeente Papendrecht. Deze 24 parkeerplaatsen zijn bestemd voor de verhuur aan particulieren c.q. bedrijven. Gebruikers van deze parkeergarage kunnen er 24/7 uur per dag gebruik van maken. Naast een huurovereenkomst zal er een gebruiksverklaring getekend moeten worden ten behoeve van de VvE parkeergarage Waalburcht/Stolpe Hove. De parkeergarage is gelegen aan de Badhuisstraat 2. Indien alle parkeerplaatsen verhuurt zijn, dan worden nieuwe aanvragen op een wachtlijst gezet.  Bent u geïnteresseerd in een abonnement, vul dan het "Aanvraagformulier abonnement of huurparkeerplaats" in. U ontvangt vervolgens van ons een informatiepakket. Parkeerplaats huren in parkeergarage De Meent In deze parkeergarage bevinden zich 36 parkeerplaatsen die in eigendom zijn van de gemeente Papendrecht. Deze 36 parkeerplaatsen zijn bestemd voor de verhuur aan particulieren c.q. bedrijven. Gebruikers van deze parkeergarage kunnen er 24/7u per dag gebruik van maken. Naast een huurovereenkomst zal er een gebruiksverklaring getekend moeten worden ten behoeve van de VvO WWC de Meent Woningen.  Parkeergarage is gelegen aan de Meent 5, naast het expeditiehof. Indien alle parkeerplaatsen verhuurt zijn, dan worden nieuwe aanvragen op een wachtlijst gezet.  Bent u geïnteresseerd in het huren van een parkeerplaats, vul dan het "Aanvraagformulier abonnement of huur parkeerplaats"  in. U ontvangt vervolgens van ons een informatiepakket. Kosten In de Tarieven Parkeergarages 2020 treft u de tarieven aan met betrekking tot de verhuur van een parkeerplaats. Verlies van uw transponder / handzender Bij verlies van een transponder/handzender moet u dit zo snel mogelijk melden aan de gemeente Papendrecht. Dit kan telefonisch of via e-mail (info@papendrecht.nl) o.v.v. verlies transponder/handzender parkeergarage. U ontvangt een nieuwe transponder/handzender. Aan deze vervanging zitten kosten verbonden, € 30,00 voor de Waalburcht en € 35,00 voor De Overtoom en Meent 5. Meer informatie Meer informatie vindt u op: Parkeren Centrumgebied / blauwe zone

 • Adoptie

  Voor het adopteren van een kind neemt u contact op met een advocaat. De adoptieprocedure loopt namelijk via de rechtbank. Waar kan ik informatie over adoptie vinden Meer informatie over adoptie vindt u op de website van Stichting Adoptievoorzieningen . Voor een overzicht van advocaten in Papendrecht verwijzen wij u naar de  Website Ministerie van Justitie. Adoptie en de gemeente De rechtbank spreekt de adoptie uit. Daarna krijgt de gemeente waar het kind is geboren bericht van de rechtbank. Die gemeente past de geboorteakte aan en stuurt bericht aan de gemeente waar het kind woont. De woongemeente past de gegevens aan in de Basisregistratie Personen. Als het kind in het buitenland geboren is, dan stuurt de rechtbank altijd bericht aan de gemeente Den Haag, die daarna de woongemeente informeert. Wetgeving De volgende wetgeving is van toepassing: Burgerlijk Wetboek Boek 1 Besluit Burgerlijke Stand Wet Basisregistratie Personen

 • Adresonderzoek starten

  Staan er mensen op uw adres ingeschreven, die niet (meer) bij u wonen? Of heeft iemand een briefadres bij u, maar kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. U bent daarbij verplicht om zoveel mogelijk gegevens bij de gemeente door te geven (mobiel telefoonnummer, andere telefoonnummers, mogelijke nieuwe adres enzovoorts) De gemeente start een adresonderzoek als er twijfel bestaat over adresgegevens van personen die zijn opgenomen in de Basisregistratie personen (BRP). De gemeente doet onderzoek naar het nieuwe adres van deze persoon. Een onderzoek adres duurt gemiddeld 8 weken. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen om een onderzoek te starten. Voorkom wachttijd, maak nu een afspraak Maak een afspraak

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties