Zoekresultaat

156 Resultaten
Toon producten van Ten Boer
 • Bouw- en Woningtoezicht

  Deze inspecties worden verricht door inspecteurs van de afdeling Vergunningen, Toezicht, Handhaving en Geo-informatie. Als bij een inspectie geconstateerd wordt dat van de verleende vergunning wordt afgeweken of geen vergunning is aangevraagd (illegaal bouwwerk dus), kan de inspecteur de bouwwerkzaamheden stilleggen.

 • Uitkering: inkomsten en veranderingen doorgeven

  Doorgeven wisselende inkomsten Doorgeven wijziging vaste inkomsten Veranderingen in uw gezinssituatie of uw woonsituatie doorgeven Inleverdata veranderingen en betaaldatum Doorgeven wisselende inkomsten Wisselende inkomsten, die maandelijks (kunnen) veranderen, moet u wel aan de gemeente doorgeven. Voorbeelden van wisselende inkomsten zijn: Inkomsten uit loondienst Inkomsten uit tijdelijke dienst, zoals via een uitzendbureau Via de knop 'doorgeven wisselende inkomsten' kunt u wisselende inkomsten doorgeven. We leiden u stap voor stap door de opgave. Ook leest u wanneer u bewijsstukken moet bijvoegen en welke dit zijn. Geef uw inkomsten 1 keer per maand aan ons door. De inleverdata staan onderaan deze pagina en in de Bijsluiter die wij maandelijks met de uitkeringsspecificatie meesturen. Een bewijs van inkomsten is een loonstrook of een salarisstrook. Een bankafschrift is dat niet. Geen inkomsten gehad? Geef dit ook aan ons door. Uw uitkering wordt anders niet betaald. Doorgeven wisselende inkomsten > Stoppen uw wisselende inkomsten? Stoppen uw wisselende inkomsten definitief of voor langere tijd? Geef dit aan ons door. Zolang er niets verandert, betalen wij uw oorspronkelijke volledige uitkering dan weer elke maand automatisch aan u uit. Als uw wisselende inkomsten uit loondienst stoppen, kan het zijn dat u recht hebt op een werkloosheidsuitkering (WW) via het UWV. Deze moet u zelf aanvragen. Deze vaste inkomsten WW moet u dan weer aan ons opgeven. Doorgeven wijziging vaste inkomsten Als u voor langere tijd maandelijks hetzelfde bedrag aan inkomsten ontvangt, hoeft u dat niet steeds aan ons door te geven. Behalve als er iets verandert. Vaak is dat in januari en eventueel ook in juli van het jaar. Voorbeelden van vaste inkomsten zijn: Een uitkering van het UWV (bijv. WAO, WIA, ZW, WW) Alimentatie De volgende veranderingen moet u altijd aan ons doorgeven: U of uw partner hebben of krijgen nieuwe inkomsten. De hoogte van de vaste inkomsten verandert De vaste inkomsten stoppen. Geef de wijziging inkomsten binnen 5 werkdagen aan ons door via de knop 'Doorgeven wijzigingen vaste inkomsten'. Doet u dat niet, dan kan dit vervelende gevolgen voor uw uitkering hebben (bijvoorbeeld een boete). Afhankelijk van de inleverdatum passen wij de uitkering nog dezelfde maand aan. Doorgeven wijziging vaste inkomsten > Veranderingen in uw gezinssituatie of uw woonsituatie doorgeven De volgende veranderingen moet u altijd binnen 5 werkdagen aan de gemeente doorgeven: U gaat samenwonen of alleen wonen Kinderen verlaten het huis of komen bij u wonen U krijgt meer of minder huisgenoten en/ of kostendelers bij u in huis Iemand bij u in huis gaat studeren, of stopt met studeren Iemand bij u in huis wordt 21 jaar U of leden van uw gezin hebben vermogen ontvangen (bijvoorbeeld uit een erfenis of gift). Geef een erfenis ook door als u er pas later recht op hebt. Bijvoorbeeld bij het erven van een deel van een woning. Veranderingen geeft u door via de knop ‘Doorgeven andere veranderingen’. We leiden u stap voor stap door de opgave. Ook leest u wanneer u bewijsstukken moet bijvoegen en welke dit zijn. Doorgeven andere veranderingen > Mijn Loket Als u alle vragen hebt ingevuld en bewijsstukken heeft toegevoegd, kunt u de opgave verzenden. De gemeente stuurt een bevestigingsmail naar het e-mailadres dat u hebt ingevuld. In deze mail staat het nummer van uw aanvraag. Dit heet een zaaknummer. Dit nummer moet u goed bewaren. U kunt namelijk met dit nummer in ‘Mijn loket’ zien hoe het met uw aanvraag staat Hulp nodig? Niet iedereen is even handig met computers en internet. Dat snappen wij heel goed. Kom gerust langs bij het WIJ-team bij u in de buurt. We hebben op alle locaties pc’s en scanapparatuur én medewerkers die u graag op weg helpen. Zorgt u er dan wel voor dat u uw bewijsstukken bij u hebt? En, als u deze al hebt, uw DigiD? U kunt voor vragen ook op het Harm Buiterplein terecht. Inleverdata veranderingen en betaaldatum Uiterste inleverdatum formulier(en) 2018 Betaaldatum uitkering dinsdag 23 januari woensdag 31 januari dinsdag 20 februari woensdag 28 februari donderdag 22 maart vrijdag 30 maart donderdag 19 april maandag 30 april woensdag 23 mei donderdag 31 mei donderdag 21 juni vrijdag 29 juni maandag 23 juli dinsdag 31 juli donderdag 23 augustus vrijdag 31 augustus donderdag 20 september vrijdag 28 september dinsdag 23 oktober woensdag 31 oktober donderdag 22 november vrijdag 30 november woensdag 19 december maandag 31 december Als u de informatie vóór de inleverdatum inlevert, kunnen we de veranderingen nog in díe maand verwerken. En krijgt u de juiste uitkering op de normale betaaldatum. Later inleveren betekent dat u mogelijk uw uitkering later ontvangt. Of dat u misschien een bedrag moet terugbetalen. Meer informatie Twijfelt u over het doorgeven van een verandering? Neem dan contact met ons op: 050 367 50 00, maandag t/m vrijdag 08:30 uur en 17:00 uur.

 • Onderhoud van wegen, fietspaden en trottoirs

  Hieronder vallen asfalt-, klinker- en onverharde wegen, pleinen, voetpaden en fietspaden, maar ook speelplaatsen, stoplichten, verkeersborden en -tekens en straatmeubilair zoals bv zitbanken. De gemeente is in het kader van ''duurzaam veilig'' tevens verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van verkeersremmende maatregelen, zoals drempels, wegversmallingen, e.d. Met betrekking op het onderhoud wordt op basis van een jaarlijks gehouden visuele inspectie een meerjaren planning gemaakt. Deze onderhoudsplanning wordt jaarlijks bijgesteld. Indien u klachten heeft over het onderhoud of de kwaliteit van de gemeentelijke infrastructuur kunt u contact opnemen met de gemeente. Meldingen of klachten met betrekking tot openbare ruimte kunt u ook digitaal aan ons doorgeven via ons digitaal loket "Meldingen openbare ruimte".

 • Uitweg aanleggen of veranderen

  U kunt hiervoor een vergunning aanvragen bij de gemeente. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente.

 • Marktstandplaats aanvragen

  Als u een marktplaats wilt met een branche die al aanwezig is, dan wordt u op de wachtlijst geplaatst. Is uw branche nog niet aanwezig dan kan aan u een standplaats worden toegewezen. Voor wie Ondernemers die een marktkraam exploiteren. Voorwaarden  inschrijving van het Centraal Registratiekantoor in Den Haag  inschrijving bij de Kamer van Koophandel  een aansprakelijkheidsverzekering voor schade veroorzaakt in de uitoefening van markthandel.  de vergunninghouder moet de standplaats zelf innemen. Aanvraagprocedure U kunt een aanvraagformulier indienen bij de gemeente Ten Boer, Postbus 7, 9790 AA Ten Boer.  Bij uw aanvraag voegt u kopieën van de inschrijvingen van de Kamer van Koophandel en het Centraal Registratiekantoor. Tijdsduur aanvraagprocedure Enkele weken  

 • Indienen klacht

  Hij heeft elke woensdag telefonisch spreekuur tussen 19.00 en 20.30 uur. Tel. (050) 3011401. Als u het niet eens bent met de afdoening van uw klacht, dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman. Het kan voorkomen dat u zich onheus voelt bejegend door een bestuurder of medewerker van de gemeente. U voelt zich beledigd, niet serieus genomen, u krijgt geen antwoord op uw vraag. Kortom, het contact verloopt niet zoals u het zich had voorgesteld. In dat geval kunt u een klacht indienen bij de onafhankelijke klachtenfunctionaris. Hij onderzoekt uw klacht, hij praat met u en met de bestuurder of medewerker. Vervolgens brengt hij een advies uit aan het verantwoordelijke bestuursorgaan. Dit bestuursorgaan, bijv. burgemeester en wethouders, neemt een besluit over de afdoening. Hierover wordt u geïnformeerd. Als u het niet eens bent met de afdoening dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman. De Ombudsman is een onafhankelijke functionaris. De Ombudsman van de gemeente Groningen is ook werkzaam voor de gemeente Ten Boer. U kunt uw klacht schriftelijk indienen per brief of e-mail. U kunt ook langskomen op het spreekuur. Het spreekuur in Ten Boer is na telefonische afspraak, tel. (050) 3186568. Meer informatie: www.groningen.nl/ombudsman

 • Rijbewijs en medische keuring

  Een medische keuring is vereist als u in het bezit bent van een rijbewijs waarvan de geldigheidsduur verloopt op of na de dag dat u de leeftijd van 75 jaar bereikt. het eerder aan u afgegeven rijbewijs om medische redenen een beperkte geldigheid heeft. u inmiddels de leeftijd van 75 jaar heeft bereikt. u in het bezit bent van een rijbewijs voor één van de rijbewijscategorieën C, D, E bij C, E bij D en een nieuw rijbewijs wilt i.v.m. - vernieuwing - omwisseling buitenlands rijbewijs - afgifte na ongeldigverklaring - omwisseling militair rijbewijs - categorie-uitbreiding In de meeste gevallen moet u ook gekeurd worden door een Arboarts. Er wordt geen verschil gemaakt tussen "beroepschauffeurs" of andere "chauffeurs". Wat te doen indien u medisch gekeurd moet worden Sinds januari 2013 kunnen klanten van het CBR –naast de reguliere gemeentelijke aanbieding- ook online een Eigen verklaring verkrijgen. Het gaat via Mijn CBR (https://mijn.cbr.nl) waar zij kunnen inloggen met hun DigiD. Voor praktijkexamenkandidaten voor de personenauto is de online Eigen verklaring al sinds juli 2012 beschikbaar. Nu is het dus ook mogelijk voor alle andere examenkandidaten, en voor rijbewijsvernieuwers, ouderen (75+), beroepschauffeurs en mensen met een medische aandoening of voorgeschiedenis.De Eigen verklaring is ook te koop als papieren formulier Eigen verklaring bij het gemeentehuis.Aan deze keuringspapieren zijn kosten verbonden. Deze papieren verstuurt u naar het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Na verloop van een aantal weken ontvangt u van het CBR een verklaring van geschiktheid. Met deze verklaring kunt u dan een rijbewijs aanvragen. NB: Het opsturen en het uiteindelijk terugontvangen van bericht van het CBR kan tussen 2 weken en 2 maanden in beslag nemen. U doet er dus verstandig aan tijdig te starten met deze procedure. Wanneer u met spoed een verklaring van geschiktheid nodig heeft, kunt u contact opnemen met het CBR over de mogelijkheden.

 • Betaling belastingen

  De gemeente Ten Boer heft de volgende belastingen en heffingen: onroerende zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolrecht. Alle belastingen en heffingen die u in rekening worden gebracht staan vermeld op het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen. De mogelijkheid bestaat om de betaling via een automatische incasso te laten plaatsvinden (10 betalingstermijnen). Daarnaast kan er per bijgesloten acceptgiro betaald worden in 3 betalingstermijnen.  Bedragen boven de € 4000,00 dienen in 1x betaald te worden.

 • Peuterspeelzalen

  Wilt u meer informatie over peuterspeelzalen, kunt u contact opnemen met de gemeente.

 • Inzameling huisvuil

  U kunt kiezen uit verschillende containergroottes: Grijze container 140 of 240 liter Groene container 140 of 240 liter. Als u wilt wisselen van container, dan kunt u contact opnemen met de Milieudienst, tel. 367 1000.     De wijze van afvalinzameling van huishoudens is vastgelegd in de Afvalstoffenverordening.  Hierin is geregeld wie het afval mag aanbieden, wat mag worden aangeboden, wie het afval inzamelt en onder welke condities deze inzameling plaats vindt. Op de website www.tenboer.nl kunt u linken naar de Afvalkalender. Met gebruik van uw postcode en huisnummer ziet u de specifieke informatie voor uw adres. Via de link Afvalkalender vindt u meer informatie over de verschillende deelstromen. Voor klachten of vragen over de afvalinzameling: (050) 367 1000 Voor overige klachten/milieuzaken tijdens kantoortijden: (050) 302 88 88 Voor spoedeisende zaken buiten kantoortijden: (050) 592 55 00

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Ten Boer

Geen verfijning beschikbaar.

Acties