Resultaten

1 - 10 van de 143 Resultaten
Toon producten van Terneuzen
 • Aangifte doen van overlijden

  Aangifte van overlijden doet u binnen 6 werkdagen in de gemeente waar de persoon is overleden. Er wordt dan door die Burgerlijke Stand een overlijdensakte opgemaakt. De woongemeente wordt automatisch op de hoogte gesteld, ook wanneer iemand in het buitenland overlijdt.   Een overledene moet binnen zes werkdagen worden begraven of gecremeerd. Dit kan alleen met een verlof tot begraven of cremeren. Dat wordt afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente van overlijden. Hierna kunt u de datum voor de begrafenis of crematie bepalen. U kunt de overlijdensaangifte daarom het beste zo snel mogelijk na overlijden doen. Aangifte doen In de praktijk doet de uitvaartondernemer aangifte. U kunt ook zelf bij de gemeente aangifte doen. Neem vooraf telefonisch contact  met ons op via telefoonnummer 14-0115. Wij noteren dan uw gegevens en een specialist belt u dan later terug Meenemen Als u zelf aangifte doet moet u het volgende meenemen: Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsvergunning. Een verklaring van overlijden, opgesteld door de behandelend arts of een gemeentelijke lijkschouwer. Meer informatie Overlijden in het buitenland Uitvaart regelen

 • Aankoop of bruikleen van groenstroken

  Wilt u een stuk openbaar groen van de gemeente kopen of huren voor het gebruik als tuin, dan kunt u hiervoor een aanvraag indienen.   Aankoop of bruikleen aanvragen   Wilt u een stuk openbaar groen aankopen of in bruikleen nemen, dat deel uitmaakt van een strook achter meerdere woningen? Dan adviseren wij u samen met de betrokken bewoners een verzoek in te dienen. Bent u eigenaar van het aangrenzende perceel? Als u eigenaar bent, kunt u zelf een verzoek indienen. Bent u huurder van een woning? Dan moet de verhuurder bereid zijn de grond aan te kopen en het aan u in huur of in bruikleen geven. In sommige gevallen is de gemeente echter wel bereid de strook aan u in bruikleen te geven. Stuur het ingevulde aanvraagformulier per post naar ons op. Als bijlage moet u een kadastrale kaart/tekening meesturen, waarop u aangeeft wat u wilt kopen of in bruikleen wenst te nemen. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, wordt deze deze intern beoordeeld en voorgelegd aan het college van Burgemeester en Wethouders. Als het College besluit om niet tot verkoop/bruikleen over te gaan, krijgt u schriftelijk bericht. Voor de afhandeling van uw aanvraag, moet u rekening houden met een termijn van ongeveer twee tot drie maanden. Aankoop groenstrook De kosten voor de aankoop van groen- en reststroken vindt u in het overzicht grondprijzen onder 'overige gronden'. Deze prijs kan jaarlijks worden geïndexeerd. Daarnaast zijn er nog extra kosten, zoals bijvoorbeeld notariskosten, kadastraal recht en de verschuldigde belastingen. Deze kosten zijn afhankelijk van de grootte van de strook die wordt aangekocht en komen voor rekening van de koper. Het is gemeentelijk beleid dat er bij aankoop van meer dan 100 m² gemeentegrond een verkennend bodemonderzoek moet worden uitgevoerd. Onder de 100 m² is dit een historisch onderzoek. De resultaten van het onderzoek zijn mede bepalend of de grond daadwerkelijk wordt verkocht. De kosten voor het bodemonderzoek worden alleen na aankoop van de grond door de gemeente vergoed. Na goedkeuring door het college en na uitvoeren van een historisch of verkennend bodemonderzoek krijgt u de koopovereenkomst toegestuurd ter ondertekening. Daarna kan de overdracht plaatsvinden bij een door u gekozen notaris. Kosten van het kadaster en de notaris komen voor rekening van de koper. Bij het aankopen van de grond, wordt de bestemming niet gewijzigd. Dit betekent dat de grond de huidige bestemming (groenbestemming) houdt. Dit houdt in dat u niet mag bouwen op de aangekochte grond. Daarnaast kunnen er voorwaarden gesteld worden ten aanzien van bijvoorbeeld de erfafscheiding. Deze voorwaarden worden opgenomen in uw koopovereenkomst. Bruikleen groenstrook De tarieven voor het in gebruik hebben of nemen van gemeentegrond vindt u in het overzicht grondprijzen onder 'overige gronden'.

 • Aansprakelijkstelling gemeente

  Heeft u schade opgelopen door gemeentelijk handelen of juist het nalaten daarvan? Bijvoorbeeld door gebreken aan de weg of omdat de gemeente vergeten is om waarschuwingsborden te plaatsen bij een wegopbreking? Dan kunt u ons hiervoor aansprakelijk stellen. Om ons aansprakelijk te kunnen stellen, moet duidelijk zijn dat de gemeente de schade die u heeft opgelopen, heeft veroorzaakt. Het aansprakelijk stellen doet u schriftelijk of via de knop 'gemeente aansprakelijk stellen'.   Gemeente aansprakelijk stellen   Wat moet ik vermelden in mijn brief? U stuurt een brief naar de gemeente waarin u duidelijk omschrijft waarom u de gemeente aansprakelijk stelt. Bij de brief voegt u foto's en/of nota's en eventuele getuigenverklaringen en/of een proces-verbaal van de politie. Hoe lang duurt het behandelen van de claim? Dat verschilt per claim. De situatie moet worden onderzocht en soms zijn hierbij experts nodig. De gemeente informeert u over het verdere verloop van de aansprakelijkstelling.

 • Aanvragen parkeervergunning voor bewoners en bezoekers

  Alleen in het centrum van Terneuzen is een vergunningszonegebied ingesteld. Er zijn parkeerplaatsen aangewezen waar u tegen betaling kan parkeren. Ook zijn er plaatsen aangewezen waar u alleen met een parkeervergunning mag parkeren. Per 1 januari 2017 zijn zone 1 en 2 samengevoegd tot zone 1. Zone 2 is hiermee vervallen. Er is een lijst met straatnamen per vergunningzone.   Aanvragen vergunning voor bewoners / bezoekers   Bewonersvergunning Bewoners in de binnenstad van Terneuzen die ingeschreven staan in de Basisregistratie Personen kunnen maximaal twee bewonersvergunningen en één bezoekersvergunning per adres aanvragen. De vergunningen vervallen bij uitschrijving van de betreffende bewoner, overschrijving van kenteken of misbruik. Er vindt geen terugbetaling plaats. De vergunning verlengen wij niet automatisch. Voor het eind van het kalenderjaar moet u uw vergunning verlengen. In 2020 zijn de kosten voor een bewonersvergunning € 31,10 per jaar. Bezoekersvergunning (draaischijf) Bewoners van het centrum kunnen tegen een laag tarief voor hun eigen zone een bezoekersvergunning (draaischijf) aanvragen. Na betaling via iDeal ontvangt u binnen 10 werkdagen per post op het geregistreerd adres. Het nummer van de draaischijf is aan het adres gekoppeld. Op de draaischijf staat de postcode en het huisnummer van de bewoner vermeld. Bezoekers mogen tussen 09.00 en 18.00 uur maximaal drie uur aaneengesloten parkeren met deze draaischijf. Tussen 18.00 en 09.00 uur is de beperking van 3 uur parkeren er niet. Wel moet u de draaischijf gebruiken. De vergunning verlengen wij niet automatisch. Voor het eind van het kalenderjaar moet u uw vergunning verlengen. In 2020 zijn de kosten voor een bezoekersvergunning € 8,30 per jaar. Aanvragen nieuwe bewoners / bezoekersvergunning U kunt uw parkeervergunning aanvragen via onze digitale parkeerbalie. Na inloggen via DigiD komt u op uw persoonlijke pagina in de parkeerbalie. U kunt op uw persoonlijke pagina zowel parkeervergunningen voor bewoners als bezoekers aanvragen. Ook kunt u hier uw kenteken (tijdelijk) wijzigen. Het kenteken voor de bewonersvergunning moet op naam van de aanvrager staan. Dit controleren wij bij de RDW. Betreft uw aanvraag een parkeervergunning van een lease- of bedrijfsauto? Houd dan per kenteken de volgende stukken gereed: Voor een leaseauto; een scan of foto van de lease-overeenkomst Voor een bedrijfsauto; een scan of foto van de verklaring omtrent eigen gebruik bedrijfsauto (Tijdelijk) andere auto Heeft u al een parkeervergunning maar heeft u (tijdelijk) een ander auto? Dan moet u ons op de hoogte stellen. Via onze digitale parkeerbalie kunt u dit gratis regelen (maximaal 10 keer per jaar). U logt in met DigiD en kiest daarna voor de optie wijzigen. Het nieuwe kenteken is direct actief. Logés Een logé kan in het vergunningengebied parkeren met een tijdelijke vergunning. Een tijdelijke vergunning kan voor de periode van één dag, meer dagen of een week. Wilt u online een vergunning voor een dag of een week aanvragen? Dan kunt u dat online doen door naar de digitale parkeerbalie te gaan. Na inloggen met DigiD en betaling via i-deal kunt u een datum ingeven waarop de vergunning actief moet worden. De kosten voor een tijdelijke parkeervergunning bedragen in 2020: 1-dagsvergunning € 5,20 weekvergunning € 21,00 In de parkeergarage kunt u voor € 4,00 per 24 uur parkeren. Er kan dag en nacht uitgereden worden.  

 • Achternaam wijzigen

  Wilt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen? Of wilt u een naam toevoegen aan uw eigen achternaam? Dan moet u daarvoor toestemming vragen aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • Afwijken van het bestemmingsplan

  h3 { font-size: 1.2em; } Hieronder staan de verschillende mogelijkheden om van de bepalingen van een bestemmingsplan af te wijken. U vindt hier ook meer informatie over de voorwaarden en de kosten voor een afwijking van het bestemmingsplan. Binnenplanse afwijkingsmogelijkheden Binnenplanse ontheffing Deze bevoegdheid heeft veelal betrekking op ontheffing van bebouwingsvoorschriften (hoogte, diepte, percentages van bebouwing) en gebruiksverboden. Binnenplanse wijzigingsbevoegdheid Deze bevoegdheid kan worden toegepast mits binnen bij het plan te bepalen grenzen wordt gebleven. In veel bestemmingsplannen is bijvoorbeeld de mogelijkheid opgenomen dat een kantoorbestemming mag worden gewijzigd in een woonbestemming. Buitenplanse afwijkingsmogelijkheden De gemeente kan medewerking verlenen als de mogelijkheid is opgenomen in het bestemmingsplan, bijlage II van het Besluit omgevingsrecht of sprake is van een door het gemeentebestuur gewenste planologische ontwikkeling. Omgevingsvergunningvrije activiteiten De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in combinatie met het Besluit omgevingsrecht (Bor, bijlage II, artikel 2 ) geeft een lijst met aangewezen bouw- en planologische gebruiksactiviteiten waarvoor geen omgevingsvergunning hoeft te worden aangevraagd. Buitenplanse ontheffing De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in combinatie met het Besluit omgevingsrecht (Bor, bijlage II, artikel 4) geeft een lijst met aangewezen bouw- en planologische gebruiksactiviteiten waarvoor met ontheffing een omgevingsvergunning kan worden verleend. Omgevingsvergunning voor afwijkend gebruik De Wabo biedt de mogelijkheid om van het bestemmingsplan af te wijken. Het betreft gevallen waarin het gemeentebestuur planologische medewerking wil verlenen aan concrete ontwikkelingen die niet in het bestemmingsplan passen. De bevoegdheid vloeit rechtstreeks uit de wet voort. Bestemmingsplan herziening Wanneer het gemeentebestuur planologische medewerking wil verlenen aan een ontwikkeling en deze niet voldoende concreet en/of te omvangrijk is voor toepassing van de omgevingsvergunning afwijkend gebruik danwel een wezenlijke wijziging is op de structuur van het geldende plan kan het gemeentebestuur besluiten een bestemmingsplan herziening op te starten. Voorwaarden De gemeente kan medewerking verlenen als de mogelijkheid is opgenomen in het bestemmingsplan, bijlage II van het Besluit omgevingsrecht of sprake is van een door het gemeentebestuur gewenste planologische ontwikkeling. Kosten Wanneer op verzoek een ruimtelijke procedure gevoerd moet worden om medewerking aan het ruimtelijk initiatief te kunnen verlenen, zijn hieraan kosten verbonden. Uitzondering hierop vormt de hierboven genoemde categorie omgevingsvergunningvrije activiteiten. Voor de binnen- en buitenplanse ontheffing worden leges in rekening gebracht. Veelal gaat het om enkele honderden euro. Voor de binnenplanse wijziging,omgevingsvergunning afwijkend gebruik of bestemmingsplan herziening bestaan de kosten uit een doorberekening van de kosten die het stedenbouwkundigbureau voor de gemeente maakt alsmede een doorberekening van gemaakte ambtelijke kosten. Hierbij dient rekening te worden gehouden met een bedrag tussen € 5.000,00 en € 10.000,00 exclusief eventueel te verrichten nader onderzoek (bijv. bodem of archeologie). Meer informatie Voor de omgevingsvergunningvrije activiteiten, binnen- en buitenplanse ontheffing kunt u contact opnemen met het team Vergunningen en Handhaving. Voor de binnenplanse wijziging, omgevingvergunning voor afwijkend gebruik of bestemmingsplan herziening kunt u contact opnemen met het team Planvorming.  

 • Alcohol schenken tijdens een evenement

  Voor het schenken van zwak alcoholhoudende drank (minder van 15% alcohol) heeft u een ontheffing nodig volgens artikel 35 van de Drank- en horecawet van de gemeente. Hier zijn kosten aan verbonden. Doe uw aanvraag minimaal vier weken van te voren.   Ontheffing aanvragen   Bij het evenement moet op ieder moment een leidinggevende aanwezig zijn die: in het bezit is van een Verklaring Sociale Hygiëne 21 jaar of ouder is niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.

 • Alles over het graf zelf

  U kiest zelf de begraafplaats maar de graven geven wij in volgorde uit. U kunt dus niet zelf een plek uitzoeken op de begraafplaats. Op de begraafplaatsen van de gemeente Terneuzen is het alleen mogelijk om te begraven in een particulier graf. Particulier graf Een particulier graf is een graf met een uitsluitend recht. Dat wil zegen dat de rechthebbende bepaalt of en wie er eventueel nog meer in het graf begraven kunnen worden. Met een particulier graf bedoelen we ook een urnengraf of bijzetting in de urnenwand. Op de gemeentelijke begraafplaatsen in Axel, Sas van Gent en Terneuzen, spreekt men van een grafruimte. Dit is een ruimte waarin één of twee overledenen boven elkaar begraven kunnen worden. Op de andere gemeentelijke begraafplaatsen liggen de graven naast elkaar. Een particulier graf heeft de volgende bijzondere kenmerken: U bent rechthebbende op een particulier graf voor een periode van tien, twintig of dertig jaar. Daarna kan de rechthebbende dit grafrecht steeds opnieuw met tien of twintig jaar verlengen. Een particulier graf is bij de nabestaanden in beheer, maar blijft eigendom van de gemeente. Vanaf ingebruikname van het graf, betaalt u grafrecht voor tien, twintig of dertig jaar, voor één en/of meerdere overledenen/reserveringen. Algemeen graf Tot en met 2016 werden er in onze gemeente zowel particuliere- als algemene graven uitgegeven. Een algemeen graf is een graf zonder grafrechten en blijft eigendom van de gemeente. De gemeente garandeert dat we minimaal tien jaar grafrust in acht nemen. De gemeente gaat na tien jaar over tot ruiming van een algemeen graf en het grafmonument. Het is mogelijk om een algemeen graf om te zetten naar een particulier graf. U kunt hiervoor via het contactformulier een verzoek indienen. Grafmonument Een grafmonument moet voldoen aan een aantal eisen voor de materialen en de maatvoering. Deze eisen zijn opgenomen in Nadere regels voor de graven, asbezorging en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen Kosten De tarieven van de begraafplaatsen stellen we elk jaar opnieuw vast. Een overzicht van de tarieven voor begraven, bijzetten,  verstrooien en de grafrechten  vindt u in de bijlage van de geldende verordening.

 • Bedrijf aan huis

  Wilt u een bedrijf aan huis starten? Dan moet u met een aantal zaken rekening houden. Niet alle beroepen kunnen zomaar in een woning worden uitgeoefend. U mag alleen een bedrijf aan huis starten als voor uw bedrijf maar een klein deel van de woning nodig is. Wonen moet de hoofdbestemming zijn. Het hangt van het bestemmingsplan af of u een bedrijf aan huis kunt starten. Bestemmingsplan Welke bestemming er op uw huis rust kunt u inzien bij ‘inzien bestemmingsplannen’ of u maakt hiervoor een afspraak bij de gemeente. Kies hierbij voor ‘informatie bestemmingsplan’. Het aanvragen van een ontheffing kunt u met het omgevingsloket doen. Hier zijn kosten aan verbonden.

 • Bedrijfsafval inzamelen

  De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Bedrijven of instellingen moeten zelf zorg dragen voor de inzameling van hun afval. U kunt een contract met de gemeente afsluiten voor de inzameling van het bedrijfsafval. Ook kunt u ervoor kiezen het bedrijfsafval te laten ophalen door een regionaal of particulier inzamelbedrijf.   Kosten De kosten van het inzamelen van bedrijfsafval zijn afhankelijk van de aan te bieden hoeveelheid en de frequentie van ophalen. Voor een prijsopgave kunt u contact met ons opnemen via het online contactformulier.    

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties