Zoekresultaat

195 Resultaten
Toon producten van Twenterand
 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  Belastingkantoor Twente De gemeente Twenterand heeft de uitvoering gemeentelijke belastingen en Wet WOZ uitbesteed aan het gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). U vindt meer informatie op www.gbtwente.nl.

 • Naamswijziging achternaam

  In bepaalde situaties kunt u uw achternaam of die van uw kind wijzigen. Download de brochure Naamswijziging en bekijk of dit kan. Staat uw situatie in deze brochure, dan kunt u een aanvraag voor naamswijziging doen bij Dienst Justis.

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder

  Verhaal op uw uitkering De gemeente kan bijstand verhalen. Wat houdt dit precies in? Verhalen betekent: vorderen. De gemeente heeft de mogelijkheid en het recht om bijstand te verhalen in een aantal situaties. Deze betreffen o.a.: Verhaal op onderhoudsplichtige personen, Verhaal op schenking, Verhaal op een nalatenschap. Onderhoudsplicht. De meest voorkomende vorm van verhaal is verhaal bij iemand die onderhoudsplichtig is voor een uitkeringsgerechtigde (bijvoorbeeld uw ex-echtgenoot/partner, uw erkend minderjarig kind, uw erkend jong meerderjarig kind etc.). Op basis van de inkomsten, uitgaven en sociale omstandigheden wordt de hoogte van het te verhalen bedrag bepaald. Bij de berekening van dit bedrag worden de regels gevolgd die de rechtbank hanteert bij de bepaling van de hoogte van alimentatie. Wanneer de rechtbank een besluit neemt, dan wordt hiermee doorgaans rekening gehouden. Als het definitieve bedrag is berekend ontvangt u hierover een besluit. Tegen dit besluit kunt u geen bezwaar indienen. Mocht u het niet eens zijn met het vastgestelde te verhalen bedrag of u gaat niet over tot de betaling hiervan, dan zal de gemeente Twenterand de rechtbank verzoeken de bijdrage in rechte vast te stellen. Incasso. Mocht u na de uitspraak van de rechter niet overgaan tot betaling, dan wordt overgegaan tot invordering. Hieronder valt beslag op loon, uitkering en goederen en overdracht aan de deurwaarder. Alimentatie jaarlijks per 1 januari een nieuw bedrag (indexering). Als u alimentatie is opgelegd dan moet u rekening houden met indexering. Het bedrag wordt jaarlijks van rechtswege met ingang van 1 januari met een percentage verhoogd. U als onderhoudsgerechtigde en onderhoudsplichtige moet er ook rekening mee houden dat het verhoogde bedrag bij alimentatie met ingang van 1 januari in mindering moet worden gebracht op de WWB uitkering van de onderhoudsgerechtigde. Niet nakomen van alimentatieplicht. Als u uw verplichting tot het betalen van alimentatie (door de onderhoudsplichtige) niet nakomt dan kan de onderhoudsgerechtigde het LBIO Landelijk Bureau Inning onderhoudsbijdragen http://www.cbai.nl/lbio/lbio.htm verzoeken de alimentatie te innen. Schenking. Schenkingen maken deel uit van het vermogen. Bij het vaststellen van uw vermogen (in bijstandsbehoeftige omstandigheden) worden ook schenkingen meegerekend. Het maakt niet uit of de schenking in de vorm van geld of goederen heeft plaatsgevonden. De gemeente kan dan verhalen op degene die de schenking heeft ontvangen. Nalatenschap. Verhaal op nalatenschap vindt plaats voor zover een belanghebbende, toen hij nog in leven was, een schuld had aan de gemeente die op het moment van overlijden nog niet (geheel) is terugbetaald. Het betreft hier in wezen een bijzondere manier van terugvordering, aangezien het gaat om bijstand die aan een belanghebbende is verleend, maar niet meer van de belanghebbende kan worden teruggevorderd omdat deze is overleden. Om die reden wordt gesproken van verhaal. Terugvordering Wanneer u teveel uitkering hebt ontvangen, moet u het teveel ontvangen bedrag in principe altijd terugbetalen. Waarom u teveel hebt ontvangen, is hierbij niet van belang. Als wordt vastgesteld dat u teveel hebt ontvangen, ontvangt u hierover een brief. Hierin wordt aangegeven waarom is besloten tot terugvordering en welk bedrag wordt teruggevorderd. Een uitkeringsinstantie is verplicht om over de verleende bijstand loonbelasting, premies volksverzekeringen en ziekenfondspremie te berekenen. Wanneer over wordt gegaan tot terugvordering moet u rekening houden met de mogelijkheid dat ook deze kosten in rekening worden gebracht. Wanneer u binnen hetzelfde kalenderjaar terugbetaald waarin de vordering is ontstaan, is er geen sprake van deze kosten omdat dan nog kan worden verrekend. Dan hoeft alleen de ten onrechte netto bijstand uitkering terugbetaald te worden. Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Incasso. Wanneer u niet voldoet aan uw verplichtingen, dan gaat de gemeente Twenterand over tot invorderingsmaatregelen. Hieronder valt beslag op loon, uitkering en goederen en overdracht aan de deurwaarder. De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’. De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor: uw kind jonger dan 21 jaar; uw (ex-)echtgenoot/echtgenote; uw (ex-)geregistreerd partner. Als u dit niet doet, en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen.

 • Milieu, vergunning of melding

  Wanneer de activiteiten van uw bedrijf gevolgen hebben voor het milieu, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen bij de gemeente. Vergunning of melding U kunt met de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) controleren of u een vergunning nodig hebt of een melding moet doen. 

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Als u niet meer samen wilt zijn met uw partner, vraagt u een echtscheiding aan of een beëindiging van uw geregistreerd partnerschap. In beide gevallen regelt u dit via een advocaat.

 • Geluidsoverlast veroorzaken

  Als u verwacht zoveel geluid te veroorzaken dat dit overlast kan geven, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld bij bouwwerkzaamheden of een evenement.

 • Transport gevaarlijke stoffen

  Het is verboden om gevaarlijke stoffen in de gemeente te vervoeren, laden of lossen. Voor een aantal gevaarlijke stoffen geldt in Nederland een routeplicht. Sommige gemeenten en provincies geven de verplichte route met verkeersborden aan. Informatie over deze routes kunt u krijgen bij de gemeentelijke of de regionale brandweer. Wilt u binnen de gemeente van de verplichte route afwijken, bijvoorbeeld om te laden of lossen? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de gemeente.

 • Inburgeren

  Als u in Nederland komt wonen, is het belangrijk dat u de Nederlandse taal leert. Het is ook belangrijk dat u leert hoe Nederlanders wonen en werken. Dit noemen we inburgeren. Als u het inburgeringsexamen hebt gehaald, dan bent u ingeburgerd.

 • Afval, oud papier

  Scholen, verenigingen of instellingen halen oud papier en karton op. Daarnaast kunt u oud papier en karton deponeren in de daarvoor bestemde container(s) die op de inzameldagen op verschillende plaatsen in de gemeente staan. Oud papier kunt u gratis aanbieden bij de milieustraat.

 • Onroerende zaak kopen, huren of pachten

  De gemeente is eigenaar van onroerend goed, zoals huizen en gebouwen. Wilt u een huis of gebouw van de gemeente kopen, huren of pachten? Dan kunt u dit aanvragen bij de gemeente.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Twenterand

Geen verfijning beschikbaar.

Acties