Resultaten

1 - 10 van de 11 Resultaten
Toon producten van Waterschap Hollandse Delta
 • Klacht over een medewerker

  Bent u niet tevreden over hoe u bent behandeld? Dan kunt u een klacht indienen

 • Vergunning of melding

  Een watervergunning kunt u digitaal aanvragen via het Omgevingsloket. Eventueel kunt u hier ook het formulier uitprinten. De aanvraag kunt u vervolgens rechtstreeks indienen bij het waterschap of bij de gemeente waar de activiteiten plaatsvinden.

 • Grondwateronttrekkingen

  Als u grondwater wil onttrekken of (grond)water wil infiltreren bent u verplicht dit te melden of hiervoor een vergunning aan te vragen bij het waterschap. Dit geldt bijvoorbeeld als u grondwater oppompt voor een bouwput, een proefbronnering of voor een voorziening om brand te blussen.

 • Lozingen door agrariërs

  In het Activiteitenbesluit milieubeheer staan maatregelen om de uitstoot te verminderen van meststoffen en middelen voor gewasbescherming naar het oppervlaktewater. Deze maatregelen gelden voor het erf en voor de agrarische percelen. Minimaal 4 weken voor de lozing moet u een melding doen. Een nieuw bedrijf of een wijziging in de bedrijfsvoering meldt u via de AIM (Activiteiten Internet Module).

 • Lozen van huishoudelijk afvalwater op oppervlaktewater

  Als huishoudelijk afvalwater wordt geloosd op het oppervlaktewater moet dit eerst worden gezuiverd door een Individuele Behandeling van Afvalwater (IBA).

 • Lozen bij sanering of bronnering

  Bij het saneren van de bodem en bij het verlagen van het grondwater (bronnering), wordt er water uit de bodem gepompt. Dit wordt op een andere plek geloosd. Voor het gebruik en lozen van grondwater voor bodemsanering of bronnering heeft u toestemming nodig van het waterschap.

 • Algemene informatie over lozen op oppervlaktewater

  Volgens de Waterwet zijn er twee soorten wateren: regionale wateren en Rijkswateren. Voor de regionale wateren moet het waterschap toestemming geven voor lozingen op het oppervlaktewater. Dat geldt ook voor lozingen op de rioolwaterzuivering

 • Legger

  De legger is een aanvulling op de Keur. Een keur is een serie van gebods- en verbodsbepalingen voor het in stand houden van de waterkeringen, waterhuishouding en wegen.

 • Opendata Portaal

  In het Opendata Portaal presenteert Hollandse Delta veelgevraagde geografische gegevens, zoals hoogtekaarten en chloride-meetnet.

 • Milieu-informatie

  Wilt u specifieke informatie over het milieu ontvangen van het waterschap? Dan kunt u daarvoor een verzoek indienen. U kunt milieu-informatie ook inzien via het register van het waterschap. Er zijn geen speciale regels voor de manier waarop u een verzoek indient bij het waterschap.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties