Zoekresultaat

18 Resultaten
Toon producten van Zwartewaterland
 • Verplichte verbetering woning

  Indien uw woning, woonkeet of woonwagen niet (meer) voldoet aan de eisen die in het bouwbesluit zijn gesteld, dan kan de gemeente u als eigenaar verplichten dit te verbeteren.  Als u dit niet doet kan de gemeente de woning sluiten. De kosten zijn dan voor u. Voorschriften De onderwerpen die binnen het bouwbesluit van belang zijn betreffen technische voorschriften van veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu. Meer informatie Mailt u naar info@zwartewaterland.nl of belt u naar het gemeentehuis T 14 038.

 • Kabels en leidingen leggen in openbare grond

  Onder de grond liggen netwerken van kabels en leidingen voor onder andere nutsvoorzieningen, (tele)communicatie en riolering. Graafwerkzaamheden in de openbare ruimte voor uitbreiding en/of onderhoud van deze netwerken mogen alleen als er een vergunning / instemming van de gemeente is. Benodigd voor de vergunningaanvraag Voor het aanvragen van een vergunning is een o.a. een overzichtstekening van de te leggen kabels en of leidingen nodig en het tijdstip waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Kosten De leges die op vergunningen van toepassing zijn, kunt u vinden in de Legesverordening 2018 De degeneratievergoedingen van de VNG zijn van toepassing

 • Forensenbelasting

  U betaalt forensenbelasting als u in een andere gemeente bent ingeschreven, maar in deze gemeente een gemeubileerde woning meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor u zelf of uw gezin beschikbaar houdt. Gebruikt u de woning voor recreatiedoeleinden? Dan moet u bij verhuur aan derden toeristenbelasting betalen. Tarieven 2018 De hoogte van de forensenbelasting is afhankelijk van de woningwaarde: Waarde Bedrag Waarde € 50.000,- of minder   € 423,00 Waarde tussen € 50.000,- en € 120.000,- € 504,00 Waarde tussen € 120.000,- en € 240.000,- € 589,00 Waarde € 240.000,- of meer   € 675,00 Meldplicht Heeft u een gemeubileerde woning meer dan 90 dagen van het belastingjaar voor u zelf of uw gezin beschikbaar? Meld dit dan bij de gemeente.

 • Klacht indienen

  Vindt u dat de gemeente u niet goed heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? Dan kunt u een klacht indienen. Dat geeft ons de kans uw klacht op te lossen en onze dienstverlening te verbeteren. Heeft u een klacht over uw woonomgeving? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil of een omgewaaide boom? Dien dan een melding openbare ruimte in. Is uw container niet geleegd? Neem dan contact op met de ROVA. Heeft u een klacht over een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. U kunt wel bezwaar maken. Hoe dient u een klacht in? U kunt een klacht schriftelijk of mondeling indienen. Om onduidelijkheden te voorkomen ontvangen wij klachten bij voorkeur schriftelijk. In de klacht vermeldt u minimaal het volgende: Naam en adres van de klager Een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht De naam van het bestuursorgaan of de ambtenaar tegen wie wordt geklaagd U moet de klacht binnen een jaar na de gedraging of gebeurtenis indienen. Hulp bij het indienen van een klacht Vindt u het moeilijk om een klacht onder woorden te brengen? U kunt hierbij hulp krijgen van de klachtencoördinator. De klachtencoördinator is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 14 038 of via de mail info@zwartewaterland.nl De behandelingsprocedure Uw klacht wordt behandeld door een klachtbehandelaar die niet bij de gebeurtenis betrokken is geweest. Meestal nodigt de klachtbehandelaar u uit voor een persoonlijk of telefonisch gesprek. We proberen de klacht in dit gesprek met u op te lossen. Lost het gesprek de klacht niet op? Dan maakt de klachtbehandelaar een rapport over de situatie. Het bestuursorgaan, meestal het college van burgemeester en wethouders, neemt daarna een beslissing over de klacht. Dit gebeurt binnen zes weken. U ontvangt een brief met de beslissing en de eventuele maatregelen. De Overijsselse Ombudsman Bent u niet tevreden met de manier waarop de klacht is behandeld of met het resultaat van de klachtbehandeling? Dan kunt u een klacht indienen bij de Overijsselse Ombudsman, die als onafhankelijke instantie uw klacht opnieuw beoordeelt. Website Overijsselse ombudsman

 • Bodemvervuiling verwijderen

  Bodem die vervuild is, moet gesaneerd worden. Dit betekent dat de grond zo goed mogelijk schoongemaakt wordt. Alleen erkende (officieel goedgekeurde) bedrijven mogen vervuilde bodem saneren. Koopt u een stuk grond om op te bouwen of gaat u verbouwen op uw grond? Let dan op bodemvervuiling. Laat een bodemonderzoek doen. Als de grond vervuild is, moet deze worden gesaneerd (schoongemaakt).

 • Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

  Kinderen die leerplichtig zijn moeten naar school. Dit staat in de Leerplichtwet. De leerplichtwet geldt voor de kinderen van 5 tot 18 jaar. Jongeren die zonder diploma het onderwijs verlaten worden ‘voortijdig schoolverlaters’ genoemd. Met deze jongeren wordt gekeken naar een traject op maat, zodat er toch een diploma behaald kan worden. U kunt soms extra verlof of vrijstelling aanvragen. Het toezicht op de leerplicht is een taak van de gemeente. Hiervoor is een leerplichtambtenaar aangesteld. De leerplichtambtenaar is bereikbaar via T. 14 038 of via leerplicht@zwartewaterland.nl Mail de leerplichtambtenaar Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind zonder goede redenen niet naar school, dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Als ouders of verzorgers van het kind kunt u onder bepaalde voorwaarden extra (vakantie)verlof vragen. In uitzonderingsgevallen is ook meer structureel geoorloofd verzuim mogelijk. Dit heet vrijstelling.

 • Stedenbouwkundige plannen bekijken

  De gemeente maakt voor de inrichting van bebouwde (of te bebouwen) gebieden een stedenbouwkundig plan. In dit plan worden de contouren aangegeven van de geplande bebouwing. U kunt hierbij onder meer denken aan het onderscheid in hoogbouw en laagbouw, woongebieden en kantoorruimten, vrije sector woningen en woningen in de sociale huursector. Inzage Deze plannen worden als bestuurlijke voornemens voorgelegd aan het bestuur. Bij de gemeente kunt u inzage krijgen in bestuurlijk geaccordeerde plannen.

 • Precariobelasting

  Precario is de belasting die u betaalt voor gebruik van openbare gemeentegrond. U betaalt onder andere precariobelasting als u bijvoorbeeld een terras, container, uithangbord of bouwsteiger op grond van de gemeente heeft staan. Bijvoorbeeld op de stoep. Aanvragen Wilt u gemeentegrond in gebruik nemen voor maximaal één jaar? Dan moet u dit bij de gemeente aanvragen. Is het voor een periode langer dan één jaar? Dien dan schriftelijk een verzoek in bij het college van burgemeester en wethouders. Aanvraag gebruik gemeentegrond Controle op aanwezige voorwerpen Wij controleren drie keer per jaar wat er op de openbare gemeentegrond staat. Hierbij maken wij gebruik van luchtfoto's en beeldmateriaal (cyclomedia) in de maanden april/mei. Ook controleren wij fysiek in de maanden juni t/m september.

 • Toeristenbelasting

  Woont u in een andere gemeente en blijft u in onze gemeente overnachten? Dan moet u toeristenbelasting betalen. Wij leggen deze belasting op bij de eigenaren van bijvoorbeeld campings, hotels, pensions, vakantiehuisjes en jachthavens. Zij verhalen de belasting op u. Tarief 2018 € 0,81 per persoon per nacht Overnachtingsplaats beginnen Bent u een nieuwe overnachtingsplaats begonnen in Zwartewaterland? Dan moet u zich bij ons aanmelden voor de toeristenbelasting.

 • Geboorteaangifte

  Aangifte van geboorte doet u in de gemeente waar het kind is geboren. Wie moet geboorteaangifte doen? De vader doet de aangifte van de geboorte. De moeder mag ook aangifte doen maar is dit niet verplicht. Als de vader geen aangifte kan doen, moet iemand aangifte doen die aanwezig was bij de geboorte. Dit kan een familielid zijn, de verloskundige, arts of kraamhulp. Waar doet u de geboorteaangifte? U kunt alleen aangifte doen bij de gemeente waar uw kind geboren is. Wanneer de moeder in het ziekenhuis in een andere gemeente bevalt, moet u uw kind bij de burgerlijke stand van die gemeente aangeven. De eigen gemeente wordt automatisch op de hoogte gesteld van de geboorte. Termijn U moet binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doen van de geboorte van uw kind. Keuze achternaam Als getrouwde ouders kunt u kiezen tussen de achternaam van de vader of de moeder. Bent u niet getrouwd dan kunt u alleen de naam van de vader kiezen als hij het kind heeft erkend. Zo niet, dan krijgt het kind automatisch de naam van de moeder. Het is niet toegestaan om uw kind een achternaam te geven die een combinatie is van de beide achternamen. Een kind van gehuwde ouders krijgt automatisch de achternaam van de vader. Wilt u als getrouwde ouders dat uw kind de achternaam van de moeder krijgt, dan moet u samen naar de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daar geeft u aan de naam van de moeder te kiezen. U moet hierbij allebei persoonlijk aanwezig zijn. Daarom kunt u dit het beste doen tijdens de zwangerschap. U kunt als u getrouwd bent maar één keer naamskeuze doen. Na deze naamskeuze geldt de eenheid van naam binnen het gezin. Ieder volgend kind krijgt dezelfde achternaam. Meenemen Neem een geldig identiteitsbewijs, trouwboekje of afschrift van de erkenningsakte ongeboren vrucht en eventueel een afschrift van de akte van naamskeuze mee. Kosten Geboorteaangifte kost niets.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Zwartewaterland

Geen verfijning beschikbaar.

Acties