Resultaten

91 - 100 van de 109 Resultaten
Toon producten van Beekdaelen
 • Reisdocument kwijt of gestolen

  Als uw reisdocument in Nederland kwijt is of gestolen, kunt u een nieuw reisdocument aanvragen. Maak een afspraak om uw vermissing door te geven en een nieuw reisdocument aan te vragen. Bij deze aanvraag tekent u een Verklaring van vermissing. U hoeft geen aangifte te doen bij de politie. Deze verklaring van vermissing kunt u ook online melden. Als u verzekerd bent tegen diefstal, is aangifte doen bij de politie wel aan te raden. Als u onmiddellijk op reis moet, kunt u een noodreisdocument aanvragen bij de Koninklijke Marechaussee. Als u uw oude reisdocument terugvindt, bent u verplicht dit in te leveren bij de gemeente. Dit reisdocument is namelijk niet meer geldig. Als u uw reisdocument in het buitenland verliest, doet u aangifte bij de politie ter plaatse. Vraag om een schriftelijk bewijs hiervan. Dit hebt u nodig voor uw verzekering. In Nederland hoeft u geen aangifte te doen bij de Nederlandse politie. Meld bij de Nederlandse ambassade of het consulaat dat uw reisdocument kwijt of gestolen is en vraag een noodreisdocument aan. Met het buitenlandse proces-verbaal kunt u bij de gemeente een nieuw reisdocument aanvragen.

 • Kind erkennen ná de geboorte

  U kunt juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. Erkenning niet nodig U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder wordt. Dit is zo als u de biologische moeder bent. Een man of duomoeder wordt automatisch juridisch ouder in 2 situaties: huwelijk met de moeder; geregistreerd partnerschap met de moeder. Let op! Als duomoeder moet u dan wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, dan kunt u juridisch ouder worden door uw kind te erkennen. Ouderlijk gezag Door erkenning bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. Daarvoor moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen. Als u ouderlijk gezag hebt, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. U mag ook het vermogen van uw kind beheren. Afspraak maken

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of organisaties kunnen om een VOG vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken, maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. Als uw werkgever eHerkenning heeft en aan de voorwaarden voldoet, kan deze online een VOG aanvragen. Als de werkgever de VOG heeft aangevraagd en het werkgeversdeel heeft ingevuld, krijgt u een e-mail met een link om de vragenlijst online af te ronden. Zie voor meer informatie over de online VOG aanvraag de website van Dienst Justis.

 • Bestemmingsplan aanpassen

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. De gemeente kan op eigen initiatief een bestemmingsplan wijzigen, bijvoorbeeld bij een verandering van het beleid. Maar het komt ook voor dat u als inwoner of bedrijf (bouw)plannen heeft die strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan. Als in zo'n geval uw verzoek niet voor ontheffing van het bestemmingsplan in aanmerking komt, kunt u een verzoek indienen voor wijziging van het bestemmingsplan. Het verzoek tot wijziging moet schriftelijk worden ingediend. De gemeente is niet verplicht om mee te werken aan wijziging van een bestemmingsplan, maar zal hiertoe eerder bereid zijn als de verandering past in het gevoerde beleid. Bij grote wijzigingen geldt een uitgebreide procedure. Dan is het goed eerst even langs te gaan bij het loket Bouwen en wonen van de gemeente. U kunt daar te weten komen of een eventuele aanpassing van het bestemmingsplan haalbaar is, hoe dat in z’n werk gaat en ook hoeveel dat gaat kosten. Vaak wordt dan geadviseerd eerst een principeverzoek te doen. U krijgt dan een schriftelijke principe-uitspraak van het college of men bereid is het bestemmingsplan aan te passen. Als de gemeente uw verzoek voor de wijziging afwijst, kunt u daar tegen geen bezwaar en beroep aantekenen. Principeverzoek online aanvragen

 • Melding openbare ruimte

  Losse stoeptegel? Omgewaaide boom? Kapotte lantaarnpaal of zwerfafval? Geef dan een melding door via FIXI. Wij lossen het probleem dan zo snel mogelijk op. Melding doen via FIXI Doet u vaker een melding? Maak het u nóg gemakkelijker en download de FIXI app op uw mobiel. Dit kan in de Google Play Store of in de App Store. Dan hoeft u uw gegevens maar eenmalig in te vullen, kunt u overal en meteen een melding doen en blijft u op de hoogte van de status van uw melding. Heeft u een dringende storing of een melding waar uit veiligheidsoverwegingen direct actie op moet worden ondernomen? Geef dan uw melding telefonisch door via 088-450 2000. Heeft u een vraag over het gebruik van Fixi? Op de website van Fixi vindt u de antwoorden op veel gestelde vragen. Bijvoorbeeld over het maken van een melding, het Fixi account, de afhandeling van meldingen, meldingen openbaar/privé en het verwijderen of aanpassen van meldingen.    Illegale dumping of drugsafval? Lees meer over wat u moet doen als u drugsafval ziet.

 • Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

  Als u uw monument wilt verbouwen of herstellen, hebt u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig van de gemeente. Check via Omgevingsloket online of u een vergunning moet aanvragen. Voor klein onderhoud (conform de bestaande toestand) en werkzaamheden die het monument niet veranderen, hebt u geen vergunning nodig. Bekijk voor meer informatie de brochure Vergunningvrij van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Voor verduurzaming van een monument is een vergunning nodig. Subsidie voor verduurzaming van uw monument is via de gemeente op dit moment niet mogelijk. De provincie kent wel een subsidieregeling. Voor vragen over uw monument met betrekking tot restauraties, verbouwingen, vergunningen, eventuele subsidies, herbestemmingen en dergelijke kunt u contact opnemen met de gemeentelijke adviseur Erfgoed (a.van.thoor@beekdaelen.nl). Omgevingsloket online

 • Gladheidsbestrijding

  De winter is in aantocht en daarmee ook de gladheid op de wegen. Voor het bestrijden van gladheid zijn de gemeente, provincie, rijksoverheid en inwoners samen verantwoordelijk. De gemeente is verantwoordelijk voor het strooien van de hoofdwegen en -paden van de auto en de fiets. De provincie strooit de buitenring en de provinciale wegen, de rijksoverheid de A76. Er wordt niet gestrooid op stoepen, voetpaden en binnenwegen in de wijken. En ook niet in parken en recreatiegebieden. Op 14 april 2020 heeft de gemeenteraad het geharmoniseerde beleid voor de gladheidsbestrijding in Beekdaelen vastgesteld en het college opdracht gegeven om de gladheidsbestrijding conform dit beleid te organiseren. Met ingang van 1 november 2020 start het nieuwe seizoen.

 • Naam wijzigen

  Alle gemeenten bewaren de actuele gegevens van hun inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP).U kunt uw voor- of achternaam wijzigen: Voor het wijzigen van uw voornaam dient u een verzoek in bij de rechtbank. Bijvoorbeeld omdat u uw voornaam lelijk vindt of uw voornaam niet meer bij u past, vanwege een geslachtsverandering. Na de uitspraak van de rechtbank wijzigt de gemeente uw voornaam in haar administratie. Voor het wijzigen van uw achternaam dient u een verzoek in bij de Dienst Justis. Een verzoek tot naamswijziging kan worden ingediend indien: Uw naam op zichzelf of in verband met uw beroep, maatschappelijk positie of persoonlijke hoedanigheid van de betrokkene kennelijk onwelvoeglijk of bespottelijk is. Uw naam zo veelvuldig voorkomt dat zij onvoldoende onderscheidend vermogen heeft. Uw naam van vreemde herkomst is of onjuist gespeld is in de akten van de burgerlijke stand. U meerderjarig bent en u uw achternaam wilt wijzigen in die van uw verzorger, van uw ouder of in uw oorspronkelijke geslachtsnaam. Naamgebruik wijzigen Let op: Als u getrouwd bent, geregistreerd partner bent geworden of u bent gescheiden, kunt u het gebruik van uw achternaam laten veranderen door de gemeente. Ga hiervoor naam naamgebruik wijzigen.

 • Plaatsen tijdelijke reclame

  Het plaatsen van tijdelijke reclame- en/of evenementenborden, hierna publiciteitsborden te noemen, is toegestaan mits aan de volgende algemene regels wordt voldaan. Er hoeft dus geen vergunning/ontheffing voor te worden aangevraagd. Wel dient minimaal 3 weken voorafgaand aan de plaatsing hiervan online melding te worden gedaan. Publiciteitsborden zijn uitsluitend toegestaan voor het maken van reclame voor evenementen/activiteiten welke binnen de gemeente Beekdaelen plaatsvinden, of, in het geval zij buiten de gemeente worden gehouden, een directe betrokkenheid c.q. een direct belang met de gemeente hebben. Controleer in de kalender of de gewenste periode nog vrij is. De borden mogen geplaatst worden voor een periode van maximaal 4 weken. De borden dienen uiterlijk binnen twee dagen na afloop van het evenement/de activiteit te zijn verwijderd. Er mogen maximaal 12 borden per kern/kerkdorp worden geplaatst. Plaatsing van de borden is eerst toegestaan nadat de melding door de gemeente is geaccepteerd.

 • Boom kappen

  In Beekdaelen mag u in sommige gevallen bomen kappen zonder vergunning. Er kunnen verschillende redenen zijn om een boom te kappen. Bijvoorbeeld als de boom een gevaar vormt voor de omgeving, de boom schade veroorzaakt of vanuit onderhoudsredenen. De gemeente controleert of uw aanvraag correct in ingevuld. Een aanvraag kan geweigerd worden als er bijvoorbeeld sprake is van een bepaalde natuur-, landschappelijke- en cultuurhistorische waarde. Het kappen van houtopstanden is niet toegestaan zonder vergunning van het bevoegd gezag indien die houtopstanden: een stamdiameter hebben groter dan 40 cm, gemeten op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld en in eigendom zijn van overheden; deel uitmaken van een particuliere houtopstand en niet staan in tuinen en erven behorende bij woningen; deel uitmaken van het natuur- en bosgebied “Schinveldse Bossen”; aanlegvergunningplichtig zijn op basis van het, op die locatie, vigerende bestemmingsplan en waarvoor overeenkomstig artikel 2.1, eerste lid, sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd*; vergunningplichtig zijn op basis van hoofdstuk 4 van de Natuurbeschermingswet; in het kader van een herplantplicht zijn aangeplant. Direct online een omgevingsvergunning aanvragen

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties