Resultaten

91 - 97 van de 97 Resultaten
Toon producten van Flevoland
 • Wet natuurbescherming Houtopstanden

  Het omhakken of rooien van bossen is niet zomaar toegestaan. Met bos wordt bedoeld een groep bomen of struiken, buiten de bebouwde kom van gemeenten, die: een oppervlakte heeft van minimaal 1000 m2; bestaat uit een of meer rijen van minimaal 21 bomen, gerekend over het totaal aantal rijen. Dit moet u vooraf melden bij de provincie. De provincie kan u een kapverbod opleggen. Mag er wel worden gekapt, dan moet u meestal ook nieuwe bomen aanplanten. Heeft u een omgevingsvergunning nodig heeft voor andere onderdelen zoals milieu, bouwen of strijdig gebruik? Dit doet u bij de gemeente. Het aanvragen van deze vergunning en het indienen van een kapmelding moet u apart van elkaar doen. In de volgende situaties is het kappen van bomen niet meldingsplichtig:

 • Vuurwerk, opslag en verkoop

  U mag geen vuurwerk opslaan zonder toestemming. Wilt u minder dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk opslaan? Doe een 'Melding vuurwerkbesluit' via Infomil. Consumentenvuurwerk is het vuurwerk dat inwoners tijdens oud en nieuw zelf afsteken. Slaat u meer dan 10.000 kilo consumentenvuurwerk op? Of wilt u professioneel vuurwerk opslaan? U moet een omgevingsvergunning aanvragen. De omgevingsvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket Online (OLO). De provincie is bevoegd gezag als de opslag onder de regels van het BRZO valt.

 • Inpassingsplan windenergie, verzoek

  U moet bij de gemeente een verzoek indienen voor de aanleg of uitbreiding van een installatie voor windenergie op land. Als de gemeente het benodigde bestemmingsplan niet aanpast, kan de provincie een inpassingsplan maken. Gaat de betrokken gemeente akkoord met het project? Dan blijft de rol van de provincie beperkt. De gemeente stelt dan het bestemmingsplan op om het project mogelijk te maken en verleent de nodige vergunningen. De rijksoverheid heeft als doelstelling om versneld windmolenparken te realiseren. De provincie kan hierbij een coördinatiefunctie vervullen. Provincies en gemeenten kunnen samen besluiten over wie verantwoordelijk is voor welk project bij het ontwikkelen van een windpark.

 • Verbeteren van de geluidwering van woningen 2019-2023, subsidie

  Flevoland groeit. Niet alleen het aantal inwoners neemt toe, maar ook de economische bedrijvigheid. Dit betekent dat het op onze provinciale wegen steeds drukker wordt. In 2018 is de geluidsbelasting van alle provinciale wegen in kaart gebracht. Daaruit blijkt dat 1.200 woningen langs deze wegen een hogere geluidbelasting heeft dan gewenst. Met het Actieplan Geluid 2018-2023 pakt de provincie dit de komende jaren aan. Eén van de maatregelen uit dit actieplan is een subsidieregeling om de geluidwering van woningen te verbeteren. Het doel van de regeling is om bewoners te helpen de hinder van de hoge geluidbelasting door het verkeer op provinciale wegen, in de woning te verminderen.

 • Projectplan voor dijkversterkingen, goedkeuring vragen

  Een primaire waterkering beschermt een gebied tegen overstromingen. Denk hierbij aan dijken of duinen. De primaire waterkering biedt bescherming tegen overstromingen vanuit het buitenwater (de grote rivieren of de zee). Deze waterkeringen zijn bij wet (Waterwet) aangewezen. De meeste primaire keringen zijn in beheer bij waterschappen maar ook Rijkswaterstaat beheert een deel daarvan. Als een beheerder een waterkering wil wijzigen, aanbrengen of aanleggen dan stelt deze een plan op, het projectplan. In dat plan wordt de voorkeursoplossing toegelicht en gemotiveerd en staat hoe rekening is gehouden met de overige belangen in het gebied. Iedereen kan het ontwerp van het projectplan inzien en een zienswijze hierop geven. Dit kan tijdens de inzageperiode op het provinciehuis of het waterschapskantoor (of dat van Rijkswaterstaat) en eventueel bij de betrokken gemeenten. Hierna stelt de beheerder het plan vast en legt het ter goedkeuring voor aan de provincie.

 • Onttrekking grondwater, registratieplicht

  Als u grondwater onttrekt via een inrichting of water infiltreert, heeft u in sommige gevallen een registratieplicht bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is in dit geval de provincie of het waterschap. U moet aan de volgende verplichtingen voldoen: U moet een registratie bijhouden van de gemeten hoeveelheden (grond)water die worden onttrokken of geïnfiltreerd. U moet elk jaar in januari of, bij beëindiging van de werkzaamheden binnen een maand, opgave doen van de per kwartaal onttrokken of geïnfiltreerde hoeveelheid (grond)water. U geeft bij deze opgave eventuele wijzigingen in de inrichtingen door. Als u water infiltreert, bent u ook verplicht de kwaliteit van het water te meten, te registreren en daarvan opgave te doen.

 • Bevordering Initiatieven Energietransitie, subsidie

  We stappen over naar een andere, duurzame energievoorziening. Daar gaat iedereen in Flevoland wat van merken, inwoners en bedrijven. De provincie wil de Flevolanders ondersteunen bij de energietransitie. Daardoor kan iedereen comfortabeler wonen, goedkoper produceren en creëren we nieuwe banen. Met de Subsidieregeling Bevordering Initiatieven Energietransitie wil de provincie kansrijke initiatieven bevorderen op het gebied van de energietransitie. Het gaat om lokale initiatieven die kunnen doorgroeien naar provinciaal niveau. Denk hierbij aan een voorlichtingsavond over energiebesparing voor een wijk. Of aan het aardgasvrij maken van een straat. De regeling is breed opgezet en zeker niet beperkt tot de vorige twee voorbeelden. De provincie wil vooral een beroep doen op de inventiviteit en maatschappelijke betrokkenheid van Flevolanders om oplossingen te vinden voor lokale uitdagingen op het gebied van de energietransitie.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties