Resultaten

91 - 93 van de 93 Resultaten
Toon producten van Flevoland
  • Onttrekking grondwater, registratieplicht

    Als u grondwater onttrekt via een inrichting of water infiltreert, heeft u in sommige gevallen een registratieplicht bij het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is in dit geval de provincie of het waterschap. U moet aan de volgende verplichtingen voldoen: U moet een registratie bijhouden van de gemeten hoeveelheden (grond)water die worden onttrokken of geïnfiltreerd. U moet elk jaar in januari of, bij beëindiging van de werkzaamheden binnen een maand, opgave doen van de per kwartaal onttrokken of geïnfiltreerde hoeveelheid (grond)water. U geeft bij deze opgave eventuele wijzigingen in de inrichtingen door. Als u water infiltreert, bent u ook verplicht de kwaliteit van het water te meten, te registreren en daarvan opgave te doen.

  • Bodem, melding verontreiniging of aantasting

    U meldt verontreiniging of aantasting van de bodem zo snel mogelijk nadat u dit heeft gemerkt. Dit geldt ook als u activiteiten die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten doet of laat doen. De hier bedoelde activiteiten staan in de Wet bodembescherming. Het gaat bijvoorbeeld om: handelingen die erosie (afbraak), verdichting (samenpakking) of verzilting (verzouting) van de bodem tot gevolg kunnen hebben; handelingen waarbij bepaalde stoffen op of in de bodem terecht moeten gaan komen om de structuur of de kwaliteit van de bodem te beïnvloeden; en  andere handelingen waarbij ingrepen worden verricht of stoffen worden gebruikt die de bodem kunnen verontreinigen of aantasten.

  • Bevordering Initiatieven Energietransitie, subsidie

    We stappen over naar een andere, duurzame energievoorziening. Daar gaat iedereen in Flevoland wat van merken, inwoners en bedrijven. De provincie wil de Flevolanders ondersteunen bij de energietransitie. Daardoor kan iedereen comfortabeler wonen, goedkoper produceren en creëren we nieuwe banen. Met de Subsidieregeling Bevordering Initiatieven Energietransitie wil de provincie kansrijke initiatieven bevorderen op het gebied van de energietransitie. Het gaat om lokale initiatieven die kunnen doorgroeien naar provinciaal niveau. Denk hierbij aan een voorlichtingsavond over energiebesparing voor een wijk. Of aan het aardgasvrij maken van een straat. De regeling is breed opgezet en zeker niet beperkt tot de vorige twee voorbeelden. De provincie wil vooral een beroep doen op de inventiviteit en maatschappelijke betrokkenheid van Flevolanders om oplossingen te vinden voor lokale uitdagingen op het gebied van de energietransitie.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties