Resultaten

91 - 98 van de 98 Resultaten
Toon producten van Uithoorn
 • Zienswijze indienen

  Soms heeft de gemeente een plan of neemt zij een besluit waar u het niet mee eens bent. U kunt dan uw mening geven. Deze mening heet zienswijze. U kunt uw zienswijze bijvoorbeeld indienen als iemand een monumentale boom wilt kappen en u het daar niet mee eens bent. Of misschien bent u het niet eens met een nieuw bestemmingsplan van de gemeente. U kunt alleen een zienswijze indienen over ontwerpbesluiten en ontwerpplannen. Dit zijn plannen die nog niet goedgekeurd zijn. De gemeente laat via de website en huis-aan-huisbladen weten dat er nieuwe plannen of besluiten zijn. De gemeente kan het besluit dan nog aanpassen. De gemeente kan uw mening dus overnemen in het definitieve besluit. Maar dat hoeft niet. Verschillende mensen kunnen met het plan of besluit te maken krijgen. De gemeente kijkt naar hun belangen en neemt dan een beslissing.

 • Reclame plaatsen

  Als u reclame aan uw pand wilt ophangen, dan moet u daarvoor een omgevingsvergunning aanvragen. Dit geldt voor bijvoorbeeld een reclamebord of lichtreclame. U moet een vergunning aanvragen om het stadsgezicht te beschermen. Ook voorkomt de vergunning dat mensen last hebben van de reclame. Of dat de verkeersveiligheid in gevaar komt. Bij grotere reclameobjecten (80 bij 96 centimeter en groter) heeft u ook nog een omgevingsvergunning om te bouwen nodig. Soms moet u over een reclameobject belasting betalen aan de gemeente. Dit is precariorecht; het recht om luifels en balkons met reclame te hebben boven openbare grond, zoals de stoep. Reclame maken voor ondernemersAls ondernemer kunt u gebruik maken van diverse vormen van reclame.  Lichtmast-reclame. Zie Npbmedia.nl.  Infozuilen. In de gemeente zijn 3 infozuilen die voornamelijk worden gebruikt voor gemeentelijke mededelingen. Het onderste deel is beschikbaar voor ondernemers. Zie Infozuilnederland.nl.  

 • Bezoek uit het buitenland ontvangen

  U vraagt de garantstelling en de particuliere logiesverstrekking aan bij de IND. Dit doet u door het aanvraagformulier van de IND in te vullen. Met dit formulier gaat u naar de gemeente om het te ondertekenen (legaliseren). Maak hiervoor een afspraak.  Afspraak maken Als u bezoek krijgt uit het buitenland kan het zijn dat u een garantstelling of een particuliere logiesverstrekking aan moet vragen. Uw bezoek heeft dit nodig bij het aanvragen van een visum. Door garantstelling zorgt u ervoor dat uw gast niet in de problemen komt als hij of zij de kosten van een verblijf in Nederland niet (meer) kan betalen. Bijvoorbeeld omdat uw gast niet meer bij zijn geld kan. Als u een partner heeft, dan moet u samen de garantstelling ondertekenen. U bent dan samen verantwoordelijk voor de kosten van uw gast. Logeert uw buitenlandse bezoek in uw huis? Dan heeft u een particuliere logiesverstrekking nodig. De garantstelling geldt voor een verblijf van maximaal 3 maanden in Nederland.

 • Leerlingenvervoer aanvragen

  Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. De verantwoordelijkheid van het naar school brengen en ophalen ligt primair bij de ouders/verzorgers. Aanvragen leerlingenvervoer schooljaar 2020/2021U kunt met of zonder DigiD leerlingenvervoer aanvragen. Hierbij moet u een Schoolverklaring 2020-2021 (pdf, 163 kB) toevoegen samen met een inschrijving van de school. Als u de aanvraag voor het schooljaar 2020/2021 na 1 mei 2020 indient, kunnen wij niet garanderen dat uw kind bij de start van het schoolseizoen gebruik kan maken van het leerlingenvervoer. Een besluit op een aanvraag voor leerlingenvervoer kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.Leerlingenvervoer  Leerlingenvervoer 

 • AED-apparaat gebruiken

  Een AED is een Automatische Externe Defibrillator. Het apparaat helpt bij een hartstilstand. De AED geeft stroomstootjes waardoor het hart weer gaat kloppen. Als iemand binnen 6 minuten gereanimeerd kan worden, is de kans groter dat hij of zij gered wordt. Iedereen mag een AED-apparaat gebruiken. Het apparaat vertelt u namelijk precies wat u moet doen. Er zijn ook burgerhulpverleners die opgeroepen kunnen worden bij een spoedgeval. Een burgerhulpverlener heeft een training gevolgd en kan reanimeren. Om het AED-apparaat zit een speciale kast waarop het groene logo staat. Niet alleen de gemeente heeft AED-apparaten opgehangen. Bedrijven en instellingen kunnen ook zelf een AED-apparaat kopen en ophangen. U kunt ook zelf met uw buurt een AED-apparaat kopen. Op BuurtAED.nl kunt u met elkaar geld inzamelen. Wilt u weten waar een AED bij u in de buurt zit? Of dat er wel voldoende AED-apparaten in de buurt zijn? Vul uw postcode in op de website van de Hartstichting.

 • Ontheffing voor het inrijverbod op de Drechtdijk / Halfweg

  Bewoners van en bedrijven aan het Steenwijkerveld, het Bezworen kerf, het Korte Eind, het Lange Eind en de Drechtdijk, tussen de Noordzuidroute en de Mgr. Noordmanlaan te De Kwakel kunnen desgevraagd op basis van artikel 87 van het Reglement verkeerregels en verkeerstekens 1990 ontheffing krijgen van het inrijverbod op de Drechtdijk/Halfweg.  Schriftelijk verzoek indienen U kunt voor een ontheffing een schriftelijk verzoek indienen. Vul hiervoor het formulier Aanvraagformulier ontheffing inrijverbod Drechtdijk/Halfweg (pdf, 219 kB) in.  Stuur dit formulier naar: Postbus 8, 1420 AA Uithoorn. Of per e-mail naar: gemeente@uithoorn.nl. Let op: stuur een kopie van uw kentekenbewijs mee.

 • Ontheffing aanvragen voor geluidsoverlast bij bouwen en slopen

  Als u bouw- en sloopwerkzaamheden uitvoert, moet u geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen. Het maakt niet uit of u de werkzaamheden uitvoert als bedrijf of als particulier. U moet zich houden aan de geluidsnormen. Zo mag u meestal alleen op werkdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur geluid maken van 60 dB(A) of hoger. Dit mag een maximumaantal dagen. Hoeveel dagen dat zijn, hangt af van het aantal dB(A) geluid dat u maakt. Lees meer op de website van infomil. U kunt ontheffing aanvragen als u geluid wilt maken op een dag of tijdstip waarop dit niet is toegestaan. Of als u langer dan het maximumaantal dagen geluid wilt maken.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Online indienen  Heeft u een omgevingsvergunning nodig dan kunt u de aanvraag via Omgevingsloket.nl indienen. Voor het uploaden van de bijlagen dient u rekening te houden dat er geen spaties in de bestandsnamen worden gebruikt. Moet u alleen een melding doen? Dit kunt u ook via het Omgevingsloket doen. U krijgt schriftelijk of per mail antwoord. Dat kan zijn van de gemeente, maar ook van de provincie, het waterschap of de rijksoverheid. Soms is overleg nodig met de betrokken medewerker, omdat een omgevingsvergunning maatwerk vereist. Als uw aanvraag is goedgekeurd, dan wordt de vergunning (inclusief de voorwaarden waaronder u de vergunning krijgt) per post of per email naar u verstuurd. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bezwaar maken. Telefonisch aanvraagformulier opvragen bij de gemeente  Als na de vergunningcheck blijkt dat u een omgevingsvergunning nodig heeft dan kunt u ook telefonisch een aanvraagformulier opvragen bij de gemeente via 0297-513 111. Het ingevulde formulier, met bijbehorende bijlagen, kunt u terugsturen naar de gemeente: Postbus 8, 1420 AA in Uithoorn.  PAS - stikstofdepositie  De Raad van State heeft op 29 mei 2019 uitspraak gedaan over de ‘Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). De betekenis daarvan voor bouwprojecten in Uithoorn en De Kwakel hebben we op een rijtje gezet in een notitie. Omgevingsvergunningen voor verschillende activiteiten U kunt een omgevingsvergunning aanvragen voor de volgende activiteiten: Bouwen (het bouwen van een bouwwerk). Aanleggen (het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, ingevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald). Handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel 3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet). Bouwwerk brandveilig gebruik, vergunning aanvragen (het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk met het oog op de brandveiligheid. Rijksmonument (het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument of het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht). Gemeentelijke monument of provinciaal monument (het slopen, verstoren, verplaatsen, in enig opzicht wijzigen, herstellen gebruiken of laten gebruiken van een gemeentelijk monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht). Uitweg (het maken, hebben of veranderen van een uitweg of het veranderen van het gebruik van een uitweg). Kappen van bomen (het kappen van een houtopstand). Gefaseerde aanvraag Bij complexe aanvragen met meerdere bouwactiviteiten is het mogelijk de activiteiten één voor één apart aan te vragen. Ook is het mogelijk de omgevingsvergunning in fasen aan te vragen. Het voordeel hiervan is dat de vervolgaanvraag kan worden afgestemd op het besluit van de eerdere aanvraag.  Milieumelding voor bedrijven Het kan zijn dat u in het kader van het milieubeheer ook een melding moet doen. Op Aimonline.nl controleert u of een melding nodig is en kunt u direct de melding doen.  Vergunning Waternet Als u bouwwerkzaamheden waarvoor u een omgevingsvergunning nodig heeft, wilt uitvoeren in de buurt van oppervlaktewater (zoals een sloot) of een waterkering (zoals oever, dijk, kademuur), dan heeft u vaak ook een vergunning nodig van Waterwet nodig. Houd rekening met een behandelingstermijn van 13 weken. Soms is zo’n ‘watervergunning’ niet nodig, maar moeten de werkzaamheden of activiteiten wel uiterlijk vier of zes weken van tevoren bij Waternet gemeld worden.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties