Resultaten

101 - 110 van de 111 Resultaten
Toon producten van Beekdaelen
 • Plaatsen tijdelijke reclame

  Het plaatsen van tijdelijke reclame- en/of evenementenborden, hierna publiciteitsborden te noemen, is toegestaan mits aan de volgende algemene regels wordt voldaan. Er hoeft dus geen vergunning/ontheffing voor te worden aangevraagd. Wel dient minimaal 3 weken voorafgaand aan de plaatsing hiervan online melding te worden gedaan. Publiciteitsborden zijn uitsluitend toegestaan voor het maken van reclame voor evenementen/activiteiten welke binnen de gemeente Beekdaelen plaatsvinden, of, in het geval zij buiten de gemeente worden gehouden, een directe betrokkenheid c.q. een direct belang met de gemeente hebben. Controleer in de kalender of de gewenste periode nog vrij is. De borden mogen geplaatst worden voor een periode van maximaal 4 weken. De borden dienen uiterlijk binnen twee dagen na afloop van het evenement/de activiteit te zijn verwijderd. Er mogen maximaal 12 borden per kern/kerkdorp worden geplaatst. Plaatsing van de borden is eerst toegestaan nadat de melding door de gemeente is geaccepteerd.

 • Boom kappen

  In Beekdaelen mag u in sommige gevallen bomen kappen zonder vergunning. Er kunnen verschillende redenen zijn om een boom te kappen. Bijvoorbeeld als de boom een gevaar vormt voor de omgeving, de boom schade veroorzaakt of vanuit onderhoudsredenen. De gemeente controleert of uw aanvraag correct in ingevuld. Een aanvraag kan geweigerd worden als er bijvoorbeeld sprake is van een bepaalde natuur-, landschappelijke- en cultuurhistorische waarde. Het kappen van houtopstanden is niet toegestaan zonder vergunning van het bevoegd gezag indien die houtopstanden: een stamdiameter hebben groter dan 40 cm, gemeten op 1,30 meter hoogte boven het maaiveld en in eigendom zijn van overheden; deel uitmaken van een particuliere houtopstand en niet staan in tuinen en erven behorende bij woningen; deel uitmaken van het natuur- en bosgebied “Schinveldse Bossen”; aanlegvergunningplichtig zijn op basis van het, op die locatie, vigerende bestemmingsplan en waarvoor overeenkomstig artikel 2.1, eerste lid, sub b van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning dient te worden aangevraagd*; vergunningplichtig zijn op basis van hoofdstuk 4 van de Natuurbeschermingswet; in het kader van een herplantplicht zijn aangeplant. Direct online een omgevingsvergunning aanvragen

 • Afvalinzameling

  Reinigingsdiensten Rd4 en afvalinzamelingsbedrijf RWM verzorgen de afvalinzameling voor de gemeente Beekdaelen. Rd4 doet dit voor de voormalige gemeenten Onderbanken en Nuth en RWM verzorgt dit voor de voormalige gemeente Schinnen. Denk hierbij aan het huishoudelijk afval: rest- en GFT-afval, PMD-verpakkingsafval (Plastic, Metaal en drankenkartons verpakkingen), glas en textiel, papier, kunststof en snoeiafval. Rd4 en RWM beheren ook de milieuparken, de kringloopwinkels en het containerbestand en zij voeren alle noodzakelijke administraties voor de gemeente uit. Voor vragen of klachten rondom afvalinzameling neemt u contact op met Rd4 of RWM. Direct naar Rd4    Direct naar RWM

 • Milieu

  Gemeente Beekdaelen participeert in de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg. Voor de gemeente Beekdaelen voert de RUD alle taken uit met betrekking tot vergunning, toezicht en handhaving op milieugebied. Samen met 18 Zuid-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg werkt de RUD aan een veilige en gezonde leefomgeving voor inwoners, ondernemers en bedrijven in de regio. Voor u als burger of bedrijf blijft de gemeente het eerste aanspreekpunt voor het aanvragen van vergunningen of bij vragen over toezicht en handhaving, tenzij het duidelijk, uitsluitend en alleen, milieuactiviteiten betreft. In het laatste geval kunt u rechtstreeks contact opnemen met de RUD. Indien sprake is van een klacht waarbij, naar uw mening, een snelle actie van de Provincie nodig is wordt u geadviseerd de Provinciale Milieuklachtentelefoon te bellen. Hiervoor belt u naar het telefoonnummer 043 389 70 70. Deze milieu meldingen en klachtentelefoon is 24 uur per dag bereikbaar, ook in de weekenden. Uiteraard kunt ook uw milieuklacht digitaal indienen.

 • Voorwerp plaatsen op of aan de weg

  Het plaatsen van (tijdelijke) voorwerpen op of aan de weg, zoals bijvoorbeeld een steiger, (puin)container e.d. is toegestaan mits de volgende algemene regels in acht worden genomen. Hier hoeft dus geen vergunning/ontheffing voor te worden aangevraagd. Er mag geen schade aan de weg worden veroorzaakt. Er mag geen gevaar voor de (verkeers)veiligheid ontstaan. De eventuele overlast van de in de directe omgeving gelegen onroerende zaken dient zoveel als mogelijk te worden voorkomen c.q. te worden beperkt. Het plaatsen van voorwerpen mag slechts plaatsvinden gedurende de strikt daarvoor benodigde tijd. Het plaatsen van voorwerpen mag geen belemmering vormen voor het verkeer en de hulpdiensten. Let op:  Bovenstaande regels gelden niet voor het innemen van een zgn. standplaats. Hiervoor dient op grond van de APV een standplaatsvergunning te worden aangevraagd.

 • Gezondheidsverklaring

  Met de Gezondheidsverklaring beoordeelt het CBR of u geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Deze gezondheidsverklaring kunt u bij de gemeente op afspraak aanvragen. Nog gemakkelijker is om de gezondheidsverklaring direct bij het CBR online aan te vragen en in te vullen. Zo hoeft u geen afspraak in te plannen. In de volgende situaties hebt u een Gezondheidsverklaring nodig: U vraagt voor de eerste keer een praktijkexamen aan of u wilt een categorie-uitbreiding van uw rijbewijs. U wilt rijbewijs C en/of D halen of dit verlengen. U hebt een medische beperking. Uw rijbewijs is ingenomen. U bent 75 jaar of ouder. Maak een afspraak om uw gezondheidsverklaring aan te vragen  

 • Evenement organiseren

  Als u een evenement wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg. Controleer of u aan de voorwaarden van een klein evenement voldoet.  Wilt u tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een muziek- of sportevenement, zwak alcoholhoudende drank (minder dan 15% alcohol) schenken? Dan heeft u een SVH-verklaring of een ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet nodig van de gemeente.  De SVH-verklaring of ontheffing artikel 35 Drank en Horecawet dient tijdens de aanvraag geupload te worden in de evenementen-assistent. Direct online aanvragen (nieuwe gebruiker EvenementAssistent) Direct online aanvragen (met inlogcode EvenementAssistent)

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u voor het eerst vanuit het buitenland naar Nederland of heeft u al eerder in Nederland gewoond, zie dan Verhuizen naar Nederland. Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente. Doe dit uiterlijk vijf dagen nadat u verhuisd bent. Verhuist u vanuit gemeente Beekdaelen naar een andere gemeente dan hoeft u zich in de gemeente Beekdaelen niet uit te schrijven. Dit gebeurt automatisch. Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering. Geef uw verhuizing online door met DigiD

 • Eikenprocessierups

  De eikenprocessierupsen zitten in grote delen van Nederland en helaas ook in Beekdaelen in veel eikenbomen. Ze zorgen voor veel overlast. Bestrijding door de gemeente Op openbare plaatsen (die in eigendom zijn van de gemeente), waar veel mensen komen en waar de kans op overlast het grootst is proberen we de nesten en rupsen zo snel mogelijk weg te halen. De gemeentelijke eigendommen met een hoog risico zijn bijvoorbeeld speelplekken en drukke voet- en fietspaden. Wij volgen daarbij de landelijke leidraad . Op plekken met een hoog risico waarschuwen we voorbijgangers door rood-witte linten op te hangen met de tekst "Pas op eikenprocessierups" of waarschuwingsborden te plaatsen. Het is op dit moment ondoenlijk om alle bomen te markeren. Als er geen bord staat of als er geen lint hangt kunnen er dus toch eikenprocessierupsen zijn. Let dus altijd op in de buurt van bomen. Melden Ziet u rupsen op openbare plaatsen waar veel mensen komen of er is sprake van ernstige gezondheidsklachten, meld dit dan bij de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld heel eenvoudig via de fixi-app op uw telefoon of tablet. Is de plek al gemarkeerd dan kan het het door de enorme drukte helaas toch enige tijd duren voordat wij de rupsen komen weghalen. Een melding  kunt u ook rechtstreeks via de website maken. Eikenprocessierupsen in bomen op eigen terrein Als u in uw eigen tuin eikenprocessierupsen heeft, dan adviseren wij u niet zelf de rupsen bestrijden. Huur daarvoor een deskundig bedrijf in. De gemeente kan u hierbij adviseren. Ziet u eikenprocessierupsen in eikenbomen bij particulieren dan adviseren wij u dit te melden bij de eigenaar van de boom.De verantwoordelijkheid voor het verwijderen van de rupsen ligt bij de eigenaar van de boom. Voorkom problemen Na contact met de kleine, pijlvormige brandharen (± 700.000 per rups) van deze rups kunnen klachten ontstaan zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Er hoeft geen direct contact met de rups te zijn om klachten te krijgen. De wind voert de brandharen mee en komen daardoor ook op de huid of in kleding. Meestal verdwijnen de klachten binnen een paar dagen tot 2 weken vanzelf. U kunt klachten zelf voorkomen of de kans erop verminderen Bent u in een gebied met veel eikenbomen? Bedek dan uw armen, benen en hals Ga niet op de grond zitten in de buurt van eikenbomen Voorkom contact met rupsen, haren en nesten. Houd afstand. Vertel dit ook aan kinderen Houd uw hond uit de buurt van rupsen en oude nesten.. Dit kan voor uw dier ernstige gezondheidsklachten tot gevolg hebben. Neem in dat geval altijd contact op met een dierenarts. Laat daarom uw hond liever niet snuffelen onder een eikenboom Ga niet zelf rupsen bestrijden. Laat nesten in uw tuin verwijderen door een gespecialiseerd bedrijf. Achtergebleven nesten zijn vaak onopvallend, maar kunnen ook na de overlastperiode zorgen voor overlast. De lege nesten kunnen namelijk nog vol vervellingen en brandharen zitten. Als u toch klachten heeft Haal de kleine brandhaartjes zo snel mogelijk van  de geïrriteerde huid af met plakband Spoel daarna uw huid (en eventueel uw ogen) met lauw water Was de kleding die u droeg, minimaal op 60 graden Ga niet wrijven of krabben Smeer een zachte crème met menthol of Aloë Vera op uw huid Neem contact op met uw huisarts als de klachten niet verminderen Meer informatie en interessante sites Informatie over de eikenprocessierups vindt u op onderstaande websites: Website van het RIVM (externe link) Website Kennisplatform processierups (externe link) Website rupseninfo (externe link) Andere interessante websites Vogels in de tuin: www.vogelbescherming.nl/in-mijn-tuin (externe link)

 • Starterslening

  De Starterslening: zo wordt uw eerste huis tóch mogelijk! Vaak is het als starter op de woningmarkt moeilijk om de financiering voor de aankoop van een woning rond te krijgen. Om hier toch voor in aanmerking te komen kunt u een starterslening afsluiten. Deze lening is er om het verschil te overbruggen tussen de maximale hypotheek die u kunt krijgen en de koopprijs van de woning. Met een starterslening kunt u extra geld lenen om de aankoop van een bestaande koopwoning te financieren. De startersleningen zijn de eerste drie jaar rente- en aflossingsvrij. De starterslening wordt mogelijk gemaakt door de gemeente Beekdaelen, de provincie Limburg en het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (Svn). De raad van de gemeente Beekdaelen heeft op 7 juli 2020 de Verordening “Starterslening Beekdaelen 2020” aangepast en de verordening “Starterslening Beekdaelen 2020-2023” vastgesteld. Deze aanpassing is met ingang van 1 augustus 2020 in werking getreden. Kijk voor meer informatie op www.svn.nl en kies Beekdaelen.  Voorwaarden starterslening De basisvoorwaarden waaraan voldaan moet worden om in aanmerking te komen voor een starterslening zijn: u gaat voor de eerste keer een eigen woning kopen; u gaat zelf in de woning wonen waarvoor de starterslening wordt verstrekt; als er meerdere aanstaande eigenaren zijn, wordt de lening alleen toegekend als beiden voldoen aan de voorwaarden; de regeling geldt voor de aankoop van bestaande koopwoningen in de gemeente Beekdaelen waarvan de aankoopkosten inclusief verbeterkosten niet hoger zijn dan € 225.000,- verder kunt u maximaal € 45.000,- lenen. Starterslening aanvragen? Voor het verlenen van startersleningen heeft de gemeente een budget beschikbaar. Als er veel aanvragen in korte tijd zijn verwerkt kan het voorkomen dat dit budget (tijdelijk) niet toereikend is voor het honoreren van een aanvraag voor een lening. Informeer daarom eerst via onderstaande contactgegevens of u een aanvraag kunt doen. Om een starterslening aan te vragen stuurt u een e-mail naar de gemeente via gemeente@beekdaelen.nl In deze mail dient u de volgende info te verstrekken: Uw NAW-gegevens; Het adres van de te kopen woning; De koopsom van de te kopen woning; Een indicatie van de hoogte van de gevraagde starterslening Aangeven dat dit voor u, of een eventuele partner de eerste koopwoning is. De gemeente beoordeelt uw aanvraag en geeft binnen enkele werkdagen een inhoudelijk akkoord (of niet). Als de gemeente inhoudelijk akkoord gaat, ontvangt u van de gemeente digitaal een toewijzingsbrief. Deze toewijzingsbrief kan vervolgens samen met de aanvraag eveneens digitaal bij Svn worden ingediend. Svn beoordeelt daarna uw aanvraag op basis van een krediettoets inclusief een BKR-toets en stuurt u vervolgens z.s.m. (vaak al binnen 1 week) een digitale offerte. Na ontvangst van deze offerte dient u de benodigde stukken aan te leveren, zodat alles definitief kan worden gemaakt. U bent zelf verantwoordelijk voor de snelheid waarmee de benodigde gegevens worden aangeleverd. Na ontvangst van alle stukken kan binnen 2 weken de starterslening definitief worden gemaakt. Meer informatie? Neem contact op met de beleidsmedewerkers Volkshuisvesting via 088 – 450 20 00 of gemeente@beekdaelen.nl. Te downloaden: Verordening Starterslening gemeente Beekdaelen 2020-2023

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties