Resultaten

101 - 107 van de 107 Resultaten
Toon producten van Diemen
 • Klacht dienstverlening

  Let op: Op deze pagina kunt u een klacht indienen over de bejegening of over de gemeentelijke dienstverlening. Dienstverlening Als gemeente willen wij onze dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van onze inwoners. De meeste zaken doen we goed, maar soms gaat het mis. Daarom hebben wij graag inzicht in uw ervaringen met de gemeentelijke dienstverlening. Wanneer u niet tevreden bent over onze dienstverlening of over de manier waarop u door een medewerker of bestuurder te woord bent gestaan, horen we dat graag. Met bejegening bedoelen wij het professionele handelen van individuele medewerkers of bestuurders. De bejegening moet fatsoenlijk en correct zijn. Klachten over onze dienstverlening gaan meer over de gemeente in algemene zin en de voortvarendheid waarmee de gemeente invulling geeft aan uitvoerende werkzaamheden. Hoe actief en adequaat wij inwoners informeren en hoe we de uitvoering en dienstverlening georganiseerd hebben. 

 • Een kind erkennen en naam kiezen

  U wordt automatisch de wettelijke ouder als u een geregistreerd partnerschap heeft of getrouwd bent met de moeder van het kind. Anders kunt u het kind erkennen bij de gemeente. U wordt dan alsnog de wettelijke ouder. Ook elk volgend kind moet u apart erkennen. Dat gaat niet automatisch. U kunt een kind voor de geboorte, bij de geboorteaangifte of na de geboorteaangifte erkennen. Bent u niet getrouwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan krijgt het kind bij de geboorteaangifte automatisch de naam van de biologische moeder. Als de vader of duomoeder het kind erkent, kunt u kiezen welke achternaam het kind krijgt. De achternaam die u voor het eerste kind kiest, wordt ook de achternaam van volgende kinderen uit dezelfde relatie. Als u een kind erkent, betekent dit niet dat u ook het ouderlijk gezag heeft. Zonder ouderlijk gezag mag u niets beslissen voor uw kind. U vraagt ouderlijk gezag aan via de website Rechtspraak.nl.

 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Met een VOG laat u zien dat uw gedrag geen bezwaar is voor een bepaalde taak of functie. Justis onderzoekt of u iets strafbaars heeft gedaan in het verleden. Een VOG is bijvoorbeeld verplicht voor onderwijzers, beginnende taxichauffeurs en mensen in de kinderopvang. Een VOG kan ook nodig zijn als u: een visum of werkvergunning aanvraagt tijdelijk werkt als vrijwilliger gaat werken De VOG is gratis voor vrijwilligers die met kwetsbare mensen werken. De organisatie waarvoor u vrijwilligerswerk doet, zet de aanvraag voor u klaar. Kijk voor meer informatie op de website van Justis.

 • Bezoek uit het buitenland ontvangen

  Als u bezoek krijgt uit het buitenland, moet u misschien een garantstelling of een particuliere logiesverstrekking aanvragen bij de IND. Uw bezoek heeft dit nodig bij het aanvragen van een visum. De garantstelling betekent dat u samen met de gast verantwoordelijk bent voor de kosten. Zo kan uw gast niet in de problemen komen als hij of zij de kosten van een verblijf niet (meer) kan betalen. Bijvoorbeeld omdat uw gast niet meer bij zijn geld kan. Logeert uw buitenlandse bezoek in uw huis? Dan heeft u een particuliere logiesverstrekking nodig.

 • Duurzaamheidslening

  Lening Gemeente Diemen stimuleert het nemen van duurzame maatregelen en biedt daarom de Duurzaamheidslening aan (geen subsidie). Dit is een lening waarmee u tegen gunstige voorwaarden energiebesparende maatregelen in en aan uw woning financiert. Door uw woning energiezuiniger te maken is ook goed voor het milieu. U moet eerst bij de gemeente een toewijzing aanvragen voor een bedrag van € 2.500,00 tot € 5.000,00. De gemeente beoordeelt en stelt vast of u voldoet aan de voorwaarden welke zijn vastgelegd in de Verordening duurzaamheidslening. Na een positieve beoordeling van de gemeente ontvangt u een toewijzingsbrief. U kunt dan digitaal uw lening bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) aanvragen die uiteindelijk de lening verstrekt. U ontvangt van SVn een besluit of u wel of niet voldoet aan de krediettoets. Voldoet u niet aan de krediettoets dan kunt u bezwaar maken bij het SVn en niet bij de gemeente. Voldoet u wel dan krijgt u een offerte van Svn met een leningsvoorstel. 

 • Erfpacht

  Inleiding De gemeenteraad van Diemen heeft op 28 mei 2020 besloten om voor de gemeente Diemen eeuwigdurende erfpacht in te voeren. Dat betekent dat het huidige erfpachtstelsel wordt omgezet naar een eeuwigdurend stelsel. Op deze pagina vindt u informatie over deze nieuwe regeling.  Verschil tussen tijdelijke en eeuwigdurende erfpacht Tijdelijke erfpacht Alle bestaande erfpachtcontracten zijn zogenaamde tijdelijke erfpachten. Bij tijdelijke erfpacht is sprake van één tijdvak (in Diemen 75 jaar) waarna het erfpachtrecht afloopt.  Eeuwigdurende erfpacht Bij eeuwigdurende erfpacht is geen sprake van tijdvakken en eindigt het erfpachtrecht nooit. Bij het sluiten van het contract wordt de waardegrondslag bepaald van de canon. Deze wordt nooit niet meer gewijzigd. Wel wordt steeds voor een periode van vijf jaar het canonpercentage aangepast aan de ontwikkeling van de rente op de kapitaalmarkt.  Beleid erfpacht en bestuurlijke besluiten De gemeenteraad van Diemen heeft op 28 mei 2020 besloten om voor de gemeente Diemen eeuwigdurende erfpacht in te voeren. Alle bestaande tijdelijke erfpachten zullen na afloop van dat erfpachtrecht worden omgezet in een eeuwigdurend erfpachtrecht. Daarnaast heeft de gemeenteraad ingestemd met een conversieregeling. De regeling biedt erfpachters de mogelijkheid om voor afloop van het bestaand tijdelijk erfpachtrecht dit al om te zetten naar een eeuwigdurend erfpachtrecht. Via onderstaande link kunt u het raadsbesluit inzien. Raadsvoordracht en besluit herziening erfpachtstelsel  Algemene een Aanvullende Bepalingen De Algemene Bepalingen (AB2020) en Aanvullende Bepalingen zijn ook op 28 mei 2020 vastgesteld. De AB 2020 bevatten de voorwaarden die de gemeente voor alle in eeuwigdurende erfpacht uit te geven grond hanteert. De Aanvullende Bepalingen beschrijven de voorwaarden waaronder bestaande tijdelijke erfpachten omgezet kunnen worden in een eeuwigdurende erfpacht.   Het erfpachtcontract Als u besluit om vervroegd uw tijdelijk erfpachtrecht om te zetten naar een eeuwigdurend erfpachtrecht, sluit u eerst een overeenkomst met de gemeente. Daarna verwerkt de notaris deze overeenkomst in een notariële akte. Vanaf 1 juli 2020 is de modelovereenkomst vestiging eeuwigdurende erfpacht via een link te downloaden. Wel of niet overstappen De door de gemeenteraad vastgestelde regeling biedt de erfpachter vanaf 1 oktober 2020 de mogelijkheid op ieder door hem gewenst moment zijn tijdelijk erfpachtrecht om te zetten naar een eeuwigdurend erfpachtrecht. Iedere erfpachter kan daardoor op basis van zijn individuele omstandigheden bepalen of en wanneer hij dat wil doen. Om de erfpachter te helpen bij het maken van die afweging, is een rekentool ontwikkeld. Met de rekentool kan er berekend worden welk effect het nu, later of aan het einde van het huidige erfpachtcontract kan hebben op de hoogte van de canon of de afkoopsom. De rekentool is niet gebaseerd op individuele gegevens en alleen bedoeld als ondersteuning bij de afweging.  Hoe kan een individueel VvE lid overstappen? Als lid van een VvE is het alleen mogelijk het bestaande tijdelijke erfpachtrecht om te zetten naar een eeuwigdurend erfpachtrecht als de ledenvergadering van de VvE daartoe besluit. Individuele VvE-leden hebben wel de mogelijkheid. Vooruitlopend op zo’n besluit van de VvE al eerder afspraken met de gemeente te maken over de voorwaarden waaronder de overstap naar een eeuwigdurende erfpacht plaatsvindt. De voorwaarden worden vastgelegd in een overeenkomst die u met de gemeente sluit. De zogenaamde “obligatoire overeenkomst” wordt vervolgens in een notariële akte verwerkt. Vanaf het moment van passeren van de akte betaalt de erfpachter een jaarlijkse canon voor het eeuwigdurende erfpachtrecht of koopt die canonverlichting af.  Wat kosten overstappen naar eeuwigdurende erfpacht Bij het overstappen van een tijdelijke- naar eeuwigdurende erfpacht moet u rekening houden met de volgende kosten: Gemeentelijke administratiekosten in 2020 € 175,00. Overdrachtskosten. Notariële kosten bij vastleggen obligatoire overeenkomst in notariële akte. Notariële kosten bij vastleggen eeuwigdurend erfpachtrecht in notariële akte. Financiële en fiscale gevolgen Bij de omzetting naar eeuwigdurende erfpacht is overdrachtsbelasting verschuldigd. Die verplichting bestaat overigens pas wanneer bij passering van de akte het bestaande erfpachtrecht wordt omgezet in een eeuwigdurend erfpachtrecht. Op het moment van sluiten van een obligatoire overeenkomst ontstaat geen verplichting tot betaling van overdrachtsbelasting.  Als sprake is van de verplichting tot betaling van overdrachtsbelasting is de grondslag van heffing van overdrachtsbelasting het verschil tussen de waarde van het oude recht en de waarde van het nieuwe recht. Bij een eeuwigdurende erfpacht is de waarde van het nieuwe recht gelijk aan 17 * de jaarlijkse canon. De waarde van het oude recht is afhankelijk van de resterende looptijd van het bestaande recht. Materieel gezien zal het financieel effect voor de meeste erfpachters zich op basis van het huidige tarief voor de overdrachtsbelasting beperkten tot enkele honderden euro’s.  Wat is bloot eigendom? Door het verlenen van het erfpachtrecht doet de gemeente als juridisch eigenaar van de grond gedurende de looptijd van het erfpachtrecht afstand van het gebruik en genot van die grond. Wat resteert van het eigendomsrecht op de grond, nadat er erfpacht op is gevestigd, wordt de bloot eigendom genoemd. Als de gemeente de bloot eigendom verkoopt aan de erfpachter gaat het erfpachtrecht teniet en beschikt de erfpachter vanaf dat moment over het vol eigendom van de grond.  Wie kan bloot eigendom kopen en wat kost het? Particuliere eigenaren van grondgebonden kunnen de bloot eigendom van hun woning op basis van zowel hun tijdelijk erfpachtrecht als bij het omzetten naar een eeuwigdurend erfpachtrecht kopen. • Bij kopen van de bloot eigendom op basis van het bestaand tijdelijk erfpachtrecht wordt de prijs bepaald op 50% van de via taxatie vast te stellen vrije verkoopwaarde van het perceel • Bij kopen van de bloot eigendom bij omzetten naar een eeuwigdurende erfpacht wordt na afkoop van de canonverplichting de waarde van de bloot eigendom op nihil gesteld.  Op basis van de huidige marktomstandigheden is de verwachting dat koop van de bloot eigendom op basis van het tijdelijk erfpachtrecht financieel onvoordeliger is dan op basis van de nieuwe regeling. Verkoop van bloot eigendom aan eigenaren van appartementen op erfpacht is alleen mogelijk als de Vereniging van Eigenaren daartoe het initiatief neemt. In dat geval wordt geadviseerd in overleg met de gemeente te treden.  Wat kost het kopen van bloot eigendom? Voor het verkopen van het bloot eigendom brengt de gemeente € 450,00 administratieve kosten in rekening aan de erfpachter. Verder moet de erfpachter rekening houden met eventuele overdrachtsbelasting en kosten notariële kosten.  Voorbeeld overeenkomsten Eigenaren, die vanaf 1 oktober 2020 wensen over te stappen, krijgen dan een aanbieding in de vorm van een concept overeenkomst door de gemeente aangeboden. Eigenaren die al kennis willen nemen van de voorwaarden die in die overeenkomst zijn opgenomen, kunnen een voorbeeld van die overeenkomst opvragen. U wordt dan verzocht een email te sturen naar info@diemen.nl onder vermelding 2020-062523 in het onderwerp. Ook graag het adres van het erfpachtrecht vermelden. Dan sturen wij u zo spoedig mogelijk de voorbeeld overeenkomst. Meer informatie Als u aanvullende informatie wilt ontvangen of heeft u een andere vraag, dan kunt u een e-mail sturen naar info@diemen.nl. Onder vermelding van het onderwerp erfpacht, uw naam, postcode en huisnummer van het object. Als u wilt weten tegen welke financiële condities u vanaf 1 oktober 2020 uw tijdelijk erfpachtcontract kunt omzetten naar een eeuwigdurende erfpachtcontract, kan dat via DigiD. Onder het kopje Aanpak kunt u middels Digid inzage erfpacht opvragen. De daarin gepresenteerde gegevens gelden alleen indien u in 2020 wilt overstappen.

 • Melding over openbare ruimte indienen

  Melden van ratten en andere plaagdieren De gemeente werkt samen met Stichting Kennis-en Adviescentrum Dierplagen (KAD). Bij dit centrum kunt u terecht om overlast door plaagdieren te melden, maar ook voor gratis advies over plaagdierpreventie en -bestrijding. Het KAD registreert alle meldingen en rapporteert daarover aan de gemeente, zodat we een goed beeld hebben van de overlast in de gemeente. U kunt digitaal een melding doen. U kunt tijdens kantooruren contact opnemen met het KAD (031) 74 196 60. Voor meer informatie over de leefwijze van verschillende plaagdieren en tips voor preventie en bestrijding kunt u ook de gratis KAD-Kennisbank raadplegen. Overlast ratten voorkomen De bruine rat leeft rondom woningen en bedrijven, in het rioolstelsel en langs slootkanten. De bruine rat eet graag voedsel dat wij achterlaten. Ratten horen bij de natuur, maar teveel ratten willen we natuurlijk niet. In de openbare ruimte is de gemeente verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van plaagdieren (ratten, wespen of eikenprocessierupsen) in uw huis of tuin bent u zelf verantwoordelijk. Wat kunt u doen om ratten te voorkomen:   Geen etensresten achter te laten Plaats geen vuilniszakken naast afvalcontainer Bewaar afval thuis in goed afsluitbare bakken Gooi geen voedsel voor duiven en eenden Voer vogels alleen natuurlijk voedsel en kleine hoeveelheden dat ze dit in één keer opeten. Bij voorkeur in de ochtend omdat dan de activiteit van de rat beperkt is. Meer informatie vindt u op de website Vogelbescherming.   Overige meldingen U kunt uw vraag of melding doen door direct in te loggen met DigiD of zonder inloggen. Ook kunt u via de Makkelijk Melden app een melding doorgeven. U kunt de app downloaden via de App store of de Play store. De Makkelijk Melden app is geen app van de gemeente. Er kunnen foutmeldingen in de Apple link zitten. De leverancier kan de Apple link niet updaten tot er een nieuwe release is.  Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk informatie verstrekt, bijvoorbeeld toevoegen van foto's, zodat wij uw melding snel kunnen afhandelen.  Meldingen buiten kantooruren In spoed gevallen kunt u buiten kantooruren bellen met het storingsnummer (020) 31 44 888. 

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties