Resultaten

111 - 116 van de 116 Resultaten
Toon producten van Doetinchem
 • Verklaring omtrent het gedrag

  Voor sommige beroepen hebt u een verklaring omtrent het gedrag (VOG) nodig. Dit is een bewijs van goed gedrag. Dit bewijs is belangrijk voor het beroep dat u hebt of krijgt. U vraagt de VOG aan in de gemeente waar u woont. De ambtenaar controleert uw identiteit en uw adresgegevens en stuurt de informatie van het aanvraagformulier door naar het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (COVOG). Het COVOG stelt een onderzoek in. De verklaring omtrent het gedrag krijgt u thuis gestuurd. Een VOG is verplicht voor: onderwijzers taxichauffeurs personen die werken in de gastouderopvang In andere gevallen kunt u ook een VOG nodig hebben. Bijvoorbeeld voor het krijgen van een baan of als u als vrijwilliger gaat werken. Ook als u een visum aanvraagt of voor bepaalde registraties (lidmaatschap/inschrijvingen) hebt u soms een VOG nodig. Een bedrijf, stichting of vereniging kan een VOG voor rechtspersonen aanvragen. Hiermee kan de rechtspersoon zijn integriteit aantonen. ZZP'er Bent u zzp'er en hebt u een VOG nodig? Vul dan het aanvraagformulier als volgt in: bij 1 (invullen door aanvrager): uw eigen gegevens bij 2 (invullen door organisatie/instelling die de VOG verlangt) de gegevens van de persoon of organisatie die de VOG van u verlangt Dienst Justis behandelt alle aanvragen voor een VOG. Zij onderzoekt of u strafbare feiten hebt gepleegd. Is dit het geval, dan bekijkt Dienst Justis of deze feiten relevant zijn voor het doel waarvoor u de VOG aanvraagt. Kosten De verklaring kost € 41,35. VOG zelf aanvragen U kunt het Aanvraagformulier VOG NP downloaden. Meestal krijgt u het aanvraagformulier van de organisatie, bijvoorbeeld van de werkgever waar u solliciteert. De organisatie heeft het al voor een gedeelte ingevuld. Vul uw gegevens in op het formulier en onderteken het. Maak een afspraak en lever het formulier persoonlijk in bij de gemeente. U betaalt zelf de kosten. De gemeente stuurt uw aanvraag door naar Dienst Justis. Beslist Dienst Justis positief, dan krijgt u de VOG toegestuurd. Afspraak maken aanvraag VOG VOG elektronisch aanvragen Organisaties die u om een VOG vragen kunnen ervoor kiezen de aanvraag VOG elektronisch te doen. U hoeft dan niet bij de gemeente langs te gaan. De elektronische aanvraag is goedkoper dan de aanvraag via de gemeente. Werkgevers die om een VOG vragen in een sollicitatieprocedure maken hier bijvoorbeeld gebruik van. De organisatie bereidt de aanvraag voor. Daarna doorloopt u de volgende stappen: U krijgt een e-mail met een link naar een webapplicatie. Log in met uw DigiD inlogcode. Nadat u uw gegevens hebt ingevuld kunt u direct betalen via iDEAL. U krijgt schriftelijk bericht of u de VOG krijgt. VOG aanvragen door een gemachtigde Iemand anders mag de VOG ook voor u aanvragen. U moet deze persoon dan wel machtigen. Dit doet u met een ondergetekende machtigingsbrief voor de VOG. Zet in uw brief wie u machtigt. VOG aanvragen voor een bedrijf, vereniging of stichting U hebt een VOG Rechtspersonen nodig. Deze kunt u alleen aanvragen als u hiervoor bevoegd bent. De aanvraag VOG Rechtspersonen (RP) moet een vertegenwoordiger van de rechtspersoon indienen. Dit is iemand die bevoegd is op grond van de statuten of een verleende machtiging. De procedure is als volgt: U kunt het Aanvraagformulier VOG RP downloaden. Vul op het formulier alle gegevens in over de rechtspersoon en natuurlijke personen die belangrijke posities hebben binnen het bedrijf. Stuur het ingevulde formulier met alle gevraagde documenten naar Dienst Justis, afdeling COVOG, Postbus 16115, 2500 BC Den Haag. Betaal het bedrag voor het behandelen van de aanvraag. Op het formulier staat het rekeningnummer. Beslist Dienst Justis positief, dan krijgt u de VOG toegestuurd. Hoelang duurt het? VOG voor uzelf: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht. VOG voor een bedrijf, vereniging of stichting: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht. VOG gastouderopvang: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag krijgt u bericht. Afwijzing aanvraag VOG Komt u niet in aanmerking voor een VOG, dan stuurt Dienst Justis u een voornemen tot afwijzen. Hierin staat waarom uw aanvraag is afgewezen. U kunt hierop reageren door Dienst Justis een brief te sturen, waarin u uitlegt waarom u de VOG wel moet krijgen. Krijgt u daarna een definitieve afwijzing, dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken tegen dit besluit. Aanvragen VOG kinderopvang Met ingang van 1 maart 2013 is er het een en ander veranderd wat betreft de screening van personen die werkzaam zijn in de kinderopvang. Er vindt vanaf die datum een continue screening plaats. Informatie hierover vindt u op de website van de rijksoverheid. Daar kunt u ook de nieuwe formulieren downloaden. De oude formulieren kunt u niet meer gebruiken. Wat moet ik meenemen? het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier alle documenten die u moet bijvoegen volgens het aanvraagformulier een geldig identiteitsbewijs (of een kopie hiervan als u een aanvraag VOG RP indient) Dient u de aanvraag elektronisch in, dan hebt u ook het volgende nodig: e-mailadres DigiD inlogcode uw gegevens om online te bankieren Machtiging Hebt u iemand schriftelijk gemachtigd om de VOG namens u aan te vragen? Deze persoon heeft de volgende documenten nodig: het ingevulde aanvraagformulier met alle gevraagde documenten een machtigingsbrief kopie van uw identiteitsbewijs het identiteitsbewijs van de gemachtigde Emigratie, visum of buitenlandse werkvergunning Gaat u in het buitenland wonen of vraagt u een visum of buitenlandse werkvergunning aan? Zorg dan voor een officieel document van de ambassade, het consulaat of de betreffende werkgever. In dit document moeten alle gegevens staan die op het aanvraagformulier worden gevraagd.

 • Geld of goederen inzamelen (collectes)

  Wanneer u voor een goed doel geld of goederen wilt inzamelen of daarvoor een intekenlijst aan burgers aanbiedt, hebt u hiervoor een vergunning nodig. Dit staat vermeld in de Algemene plaatselijke verordening gemeente Doetinchem 2016. Dat is ook het geval als u burgers vraagt een bijdrage te leveren aan een voedselpakket. Dit kan door een gift in geld, maar ook door (vooraf bepaalde) producten te kopen en vervolgens te doneren aan een goed doel. Voor een inzameling die in besloten kring wordt gehouden, is geen vergunning nodig. Lees zo nodig de overige informatie door. Voor collectevergunningen brengt de gemeente geen leges in rekening. Vul de collectestaat in. Hiervoor is het nodig met uw DigiD in te loggen. En voor een organisatie met eHerkenning. Collectestaat Aanvraag incidentele vergunning Als uw instantie niet in de landelijke planning is opgenomen, kunt u een schriftelijk verzoek indienen. Vermeld hierbij: contactgegevens, achtergrondinformatie van uw organisatie, doel van de inzameling, gewenste collecteperiode en dergelijke. Als de vergunning wordt verleend, ontvangt u een collectestaat. Na de inzameling maakt u een verantwoording en een rekening op. Hiervoor gebruikt u de toegestuurde collectestaat. Deze kunt u invullen en opsturen. Maar u kunt nu ook direct digitaal de collectestaat invullen. Als uw organisatie op het landelijke collecterooster (www.cbf.nl) vermeld staat, stuurt u de verantwoording naar het Centraal Bureau Fondsenwerving in Amsterdam, in alle andere gevallen naar de gemeente. De gemeente overlegt deze gegevens jaarlijks aan het CBF. Het CBF controleert de verstrekte gegevens en de benutting van de ingezamelde gelden en/of goederen. Aanvraagprocedure melding U controleert in het landelijke collecterooster of uw instantie hierin is opgenomen. Als dat het geval is, moet u aan de gemeente kenbaar maken dat u in de geplande periode de collecte wenst te gaan houden. Als uw instantie voorkomt op het landelijke collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), dan mag de collecte in de geplande periode worden gehouden. De gemeente stelt het op prijs als u meldt dat u gebruikmaakt van deze periode. Komt u niet voor op het rooster, dan kan de gemeente een incidentele collectevergunning verlenen. De gemeente zal dan advies inwinnen bij het CBF om de betrouwbaarheid van uw organisatie te beoordelen. Ook wordt gekeken of er ruimte is voor de collecte op het collecterooster. U moet zelf zorgen voor collectebussen of intekenlijsten. De intekenlijsten kunt u op het stadhuis laten waarmerken. Als organisator van de inzameling, moet u ervoor zorgen dat alle collectanten over deugdelijke legitimatie beschikken, waaruit medewerking aan de collecte duidelijk wordt. De collectanten zijn minstens 16 jaar (indien jonger, onder begeleiding van een volwassene) en mogen niemand overlast bezorgen. Collecteren is toegestaan op maandag t/m zaterdag tussen 8.00 en 21.00 uur.

 • Nederlander worden door naturalisatie

  Wilt u weten of u Nederlander kunt worden en op welke manier? Maakt u dan een afspraak met een medewerker van de afdeling gemeentewinkel. Samen kijken we of u aan de voorwaarden voldoet en wat u nodig hebt. Bel voor een afspraak Wij geven u onder andere informatie over: of u in aanmerking komt voor naturalisatie of optie wat u moet inleveren wat de gevolgen zijn voor uw huidige nationaliteit de kosten Wilt u bij de afspraak het volgende meenemen: uw verblijfsdocument uw paspoort alle behaalde diploma’s in Nederland (ook inburgeringsdiploma’s) uw geboorteakte (als u niet in Nederland bent geboren) uw huwelijksakte (als u niet in Nederland getrouwd bent) Hebt u een van de bovenstaande documenten niet, zoals bijvoorbeeld een paspoort of een geboorteakte? Wij kijken tijdens de afspraak wat u nodig hebt voor een aanvraag. De naturalisatieprocedure duurt maximaal 1 jaar. Deze termijn kan maximaal 2 keer worden verlengd met een half jaar. De optieprocedure duurt enkele weken. Welke voordelen heeft de Nederlandse nationaliteit? U mag een Nederlands paspoort of een identiteitskaart aanvragen U hebt geen verblijfsvergunning meer nodig U mag stemmen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad. U kunt ook zelf gekozen worden U mag in andere landen van de Europese Unie wonen en werken U krijgt hulp van de Nederlandse ambassade in het buitenland Op welke manier kunt u Nederlander worden? Er zijn drie manieren waarop u Nederlander wordt: Van rechtswege Via optie Via naturalisatie Van rechtswege Bijvoorbeeld: Als een van beide ouders Nederlander is, wordt een kind automatisch Nederlander. Dit noemen wij het krijgen van de nationaliteit van rechtswege. Optie Dit is een eenvoudige manier om Nederlander te worden. Bij optie beslist de gemeente of u Nederlander wordt. Om in aanmerking te komen voor Optie moet u aan één van de voorwaarden voldoen die in de wet staan genoemd. Hieronder leest u de meest voorkomende: U bent meerderjarig (18 jaar of ouder), in Nederland geboren en u woont sinds uw geboorte onafgebroken in Nederland. U bent in Nederland geboren, u hebt hier ten minste drie jaar onafgebroken gewoond en u hebt vanaf uw geboorte geen nationaliteit (u bent staatloos). U bent meerderjarig en u woont vanaf uw vierde jaar legaal in Nederland. U bent meerderjarig, oud-Nederlander en u woont ten minste één jaar in Nederland op basis van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor een niet tijdelijk verblijfsdoel. U bent ten minste drie jaar getrouwd met een Nederlander en woont ten minste 15 jaar onafgebroken legaal in Nederland. U bent 65 jaar of ouder en woont ten minste 15 jaar onafgebroken in Nederland. Wat zijn de voordelen van de optieprocedure? Deze procedure gaat snel De aanvraag is goedkoper dan naturalisatie U hoeft meestal geen afstand te doen van uw huidige nationaliteit* U hoeft geen inburgeringsexamen af te leggen *Bij sommige landen verliest u automatisch uw nationaliteit. Als u niet voor optie in aanmerking komt, is de naturalisatieprocedure misschien wel mogelijk voor u. Naturalisatie De voorwaarden om voor naturalisatie in aanmerking te komen, vindt u op de website van de IND. Voor naturalisatie moet u eerst een afspraak maken bij de afdeling gemeentewinkel voor een persoonlijk advies. Naturalisatie is een dure en langdurige procedure Voldoet u aan de voorwaarden en is de aanvraag compleet? Dan plannen we een afspraak voor het aanvragen van de Nederlandse nationaliteit. U vult dan een aantal formulieren in en betaalt de kosten. De aanvraag voor optie behandelt en beslist de gemeente zelf. De aanvraag voor naturalisatie sturen wij door naar de IND. De IND beslist of u Nederlander wordt. Is uw aanvraag naturalisatie of optie goedgekeurd? Als de IND of de gemeente besluit dat u Nederlander wordt, nodigen wij u uit voor de naturalisatieceremonie. Dit is een bijeenkomst met iedereen die de afgelopen weken in Doetinchem Nederlander is geworden. U krijgt een brief van de burgemeester waarin hij u uitnodigt voor de naturalisatieceremonie. Hij geeft u tijdens de ceremonie persoonlijk het bewijs van uw Nederlandse nationaliteit. Kunt u niet komen op de ceremonie? Dan nodigt hij u uit voor de volgende ceremonie (ongeveer 3 maanden later). U bent dan geen Nederlander tot die tijd. Is uw aanvraag afgewezen? Het kan gebeuren dat de IND informatie over u heeft wat wij niet weten. Ook kan het zijn dat u tegen ons advies in toch een aanvraag wilde doen voor naturalisatie of optie. Als uw aanvraag is afgewezen, kunt u daartegen bezwaar maken. In de afwijzingsbrief staat op welke manier u dat kunt doen.

 • Burgerinitiatief

  Hebt u als inwoner een idee voor Doetinchem, Gaanderen of Wehl? Dan hebt u het recht om een voorstel op de agenda van de gemeenteraad te plaatsen. Dit is het recht van burgerinitiatief. U kunt uw idee uitwerken tot een plan. De gemeenteraad beslist eerst of uw plan aan de voorwaarden voldoet. Daarna volgt een inhoudelijke bespreking van uw plan door de gemeenteraad. De gemeenteraad kan uw plan - het burgerinitiatief - wel of niet overnemen. Voor het indienen hiervan hebt u een voorstel inclusief ondersteuningsverklaring nodig (formulier ondersteuningsverklaring staat onder Bijlagen). Tip: Zet uw bijlage 'het invulformulier met de handtekeningen' vast klaar als bestand op uw computer. Vul het formulier voor een voorstel van een burgerinitiatief digitaal in. Dit kan zonder DigiD-code: Voorstel burgerinitiatief Is het indienen van een burgerinitiatief de beste manier om uw idee uit te voeren? Bespreek uw idee eerst met de wijkregisseur in uw buurt of met de raadsgriffier: Wijkwerk Doetinchem: De mensen binnen het wijkwerk (bewoners en professionals) nemen initiatieven en pakken knelpunten aan om de woonomgeving zo prettig mogelijk te maken en te houden. Griffier: griffie@doetinchem.nl of (0314) 377 145. De griffier informeert inwoners over activiteiten en vergaderingen van de gemeenteraad. Hij kan u eventueel adviseren over de haalbaarheid van uw idee. Wat moet ik doen? Voor het indienen van een burgerinitiatief hebt u een plan inclusief een ondersteuningsverklaring nodig. De ondersteuningsverklaring bevat de namen, adressen en handtekeningen van inwoners van de gemeente Doetinchem die uw plan ondersteunen: - vijf handtekeningen zijn nodig als het plan op uw straat of directe woonomgeving betrekking heeft; - vijftien handtekeningen als het gaat om iets in uw wijk of dorp; - vijftig handtekeningen als uw plan de hele gemeente aangaat. Geef in uw plan duidelijk aan waarover de raad een besluit moet nemen en wat het voorstel (ongeveer) gaat kosten. Het plan met ondersteuningsverklaring stuurt u naar de gemeenteraad: griffie@doetinchem.nl of Postbus 9020, 7000 HA Doetinchem. De volgende stappen zijn aan de raadsgriffier. Als uw plan haalbaar is, zal hij dit als burgerinitiatief begeleiden naar de raad. Wat gebeurt er met uw initiatief? De raad beslist in de eerstvolgende vergadering na de datum van indiening van het burgerinitiatief of uw plan op de raadsagenda wordt geplaatst. Als de raad uw plan wil behandelen, moet hij er binnen vier maanden een besluit over nemen. U krijgt een uitnodiging om een toelichting op uw plan te geven. De griffie informeert u over het raadsbesluit en over de uitvoering van uw plan. Wat kan niet als burgerinitiatief? Een vraag over gemeentelijk beleid. Een klacht, subsidieverzoek of bezwaarschrift. Uw plan mag niet gaan over een onderwerp waarvoor de raad niet bevoegd is om een besluit te nemen. Uw plan mag niet gaan over een onderwerp waarover de raad nog onlangs een besluit genomen heeft. Andere middelen om het gemeentebestuur te benaderen U kunt een e-mail of brief sturen aan het college, de burgemeester of een wethouder, een klacht of bezwaarschrift indienen, inspreken in een beeldvormende raad of een afspraak maken met raadsleden. Meer informatie vindt u op onze website.

 • Rijbewijs

  Bent u geslaagd voor uw rijbewijs? Verloopt uw rijbewijs binnenkort? Alle soorten rijbewijzen moet u persoonlijk aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. U moet hiervoor een afspraak te maken. Afspraak voor uw rijbewijs Wat moet ik meenemen? Een pasfoto die voldoet aan de pasfoto-eisen Uw bankpas (geen creditcard) Een geldig legitimatiebewijs Bij vernieuwing: het rijbewijs dat u al heeft Vijf werkdagen ná de dag van de aanvraag kunt u het rijbewijs ophalen. Hiervoor moet u een afspraak maken. Kosten product prijs kosten Rijbewijs € 41,00 Gezondheidsverklaring   € 37,80 Toeslag bij spoedprocedure aanvraag rijbewijs  € 34,10 Spoedaanvraag Als u een rijbewijs aanvraagt vóór 13.45 uur, kunt u het meestal de volgende werkdag ná 10.00 uur ophalen. Hier zijn extra kosten aan verbonden. U komt voor een eerste aanvraag? Als u geslaagd bent, kunt u 3 uur later uw rijbewijs al aanvragen. Maak hiervoor een afspraak: bekijk hiervoor de openingstijden Na 5 werkdagen kunt u uw rijbewijs persoonlijk afhalen, Maak hiervoor een afspraak. Kunt u hier niet op wachten? Doe dan een spoedaanvraag. Haal uw rijbewijs binnen 3 maanden op. Daarna vervalt uw rijbewijs en moet u een nieuwe aanvragen. In de meeste gevallen is een rijbewijs 10 jaar geldig. Rijbewijs jongeren Vanaf 16,5 jaar mag je al starten met het volgen van rijlessen en theorielessen. Vanaf 17 jaar kun je het examen afleggen.Tot 18 jaar mag je dan rijden onder begeleiding van een coach. Hiervoor heb je een begeleiderspas nodig. Deze kost € 25,00. Via www.2todrive.nl vraag je dit aan. Een gezondheidsverklaring kun je kopen in het stadhuis, maar vraag je bij voorkeur digitaal aan bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Gezondheidsverklaring en mogelijk medische keuring U hebt een gezondheidsverklaring nodig voordat u een rijbewijs aanvraagt, als: uw rijbewijs verloopt op of na uw 75e verjaardag. u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus nodig hebt. u een lichamelijke of geestelijke beperking hebt. De gezondheidsverklaring kunt u bij de gemeente kopen maar vraagt u bij voorkeur digitaal aan bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Deze gezondheidsverklaring vult u zelf in. Na het invullen stuurt u de gezondheidsverklaring naar het CBR. Zij bepalen of u een nieuw rijbewijs mag aanvragen of eerst medisch gekeurd moet worden. Dit gebeurt op basis van de door u gegeven antwoorden. Vervolgens ontvangt u hierover een brief. Wordt u goedgekeurd, dan geven zij de Gezondheidsverklaring af. U kunt pas een nieuw rijbewijs aanvragen als u de brief met de Gezondheidsverklaring van het CBR hebt gekregen. Rijbewijs vrachtwagen of bus duurt langer Vraagt u een rijbewijs voor vrachtwagen of bus aan, dan moet u medisch gekeurd worden. Daarom duurt het langer voordat u uw rijbewijs hebt. Dit kan soms tot 16 weken na de keuring duren. Begin daarom op tijd met het vernieuwen van uw rijbewijs. Een rijbewijs is 10 jaar geldig. Er zijn uitzonderingen: Een rijbewijs voor vrachtwagen of bus is 5 jaar geldig. U bent tussen de 65 en 70 jaar: rijbewijs geldig tot 75e verjaardag. U bent ouder dan 70 jaar: 5 jaar geldig. U bent medisch gekeurd vanwege een lichamelijke of geestelijke beperking: korter dan 10 jaar geldig, tot het moment dat u weer geschikt bent om te rijden.

 • Sluitingstijden horeca / Sluitingstijden horeca incidentele ontheffing

  Sluitingstijden Horeca Vanaf 8 juni 2017 zijn alle tijden: sluiting, toelating van nieuwe bezoekers, terras en loketverkoop in de Algemene plaatselijke verordening opgenomen (artikel 2:29 Apv). artikel 2:29 Sluitingstijd. 1. Het is de houder van een openbare inrichting verboden deze voor bezoekers geopend te hebben of daarin of aldaar bezoekers toe te laten of te laten verblijven op: maandagavond op dinsdagnacht van 02:00 uur tot 06:00 uur; dinsdagavond op woensdagnacht van 02:00 uur tot 06:00 uur; woensdagavond op donderdagnacht van 02:00 uur tot 06:00 uur; donderdagavond op vrijdagnacht van 02:00 uur tot 06:00 uur; vrijdagavond op zaterdagnacht van 04:30 uur tot 06:00 uur; zaterdagavond op zondagnacht van 04:30 uur tot 06:00 uur; zondagavond op maandagnacht van 03:00 uur tot 06:00 uur. 2. In afwijking van het eerste lid, is het de houder van een openbare inrichting verboden deze voor bezoekers geopend te hebben of daarin of aldaar bezoekers toe te laten of te verblijven van 04.30 uur tot 06.00 uur: op carnavalsmaandag, Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag (alle drie van zondagavond op maandagnacht); van 26 april op 27 april (Koningsnacht) en van 27 april op 28 april (nacht na Koningsdag); op Hemelvaartsdag (van donderdagavond op vrijdagnacht); van 24 december op 25 december, van 25 december op 26 december en van 26 december op 27 december (Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en de nacht na Tweede Kerstdag). 3. Voor een terras geldt dagelijks de sluitingstijd van 02.00 uur tot 06.00 uur. 4. Tussen 02:00 uur en 06:00 uur mogen in openbare inrichtingen geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten. 5. Het bepaalde in het vierde lid geldt niet voor broodjeszaken, cafetaria’s en snackbars. 6. Loketverkoop is niet toegestaan van: maandagavond op dinsdagnacht van 03:00 uur tot 06.00 uur; dinsdagavond op woensdagnacht van 03:00 uur tot 06.00 uur; woensdagavond op donderdagnacht van 03:00 uur tot 06.00 uur; donderdagavond op vrijdagnacht van 03:00 uur tot 06.00 uur; vrijdagavond op zaterdagnacht van 05:00 uur tot 06.00 uur; zaterdagavond op zondagnacht van 05:00 uur tot 06.00 uur; zondagavond op maandagnacht van 03:00 uur tot 06.00 uur. 05:00 tot 06:00 uur op carnavalsmaandag, Tweede Paasdag en Tweede Pinksterdag  (alle drie van zondagavond op maandagnacht); van 26 april op 27 april (Koningsnacht) en van 27 april op 28 april (nacht na Koningsdag); op Hemelvaartsdag (van donderdagavond op vrijdagnacht); van 24 december op 25 december, van 25 december op 26 december en van 26 december op 27 december (Eerste Kerstdag, Tweede Kerstdag en de nacht na Tweede Kerstdag); van 31 december op 1 januari (Oudjaarsavond op Nieuwjaarsnacht). 7. Het bepaalde in het eerste, vierde en zesde lid geldt niet voor Nieuwjaarsnacht (1 januari). Dan geldt er een sluitingstijd van 05:00 uur tot 06:00 uur en mogen er in de openbare  inrichtingen tussen 03.00 uur en 06:00 uur geen nieuwe bezoekers meer worden toegelaten. Deze toelatingstijd geldt niet voor broodjeszaken, cafetaria’s en snackbars. 8. De burgemeester kan de houder van een openbare inrichting, in gevallen waarin hij dit noodzakelijk oordeelt met het oog op de openbare orde en veiligheid, verplichten één of meer gecertificeerde toezichthouders aanwezig te hebben om toezicht te houden. 9. De burgemeester is bevoegd voor maximaal 6 keer per jaar ontheffing te verlenen van het bepaalde in het eerste en zesde lid. 10. Het in dit artikel bepaalde geldt niet voor zover op de Wet milieubeheer gebaseerde voorschriften van toepassing zijn. Toelichting: De houder van een openbare inrichting die na 02.00 uur bezoekers laat verblijven in zijn openbare inrichting en/of na 02.00 uur op zijn terras, wordt verzocht het Horecaconvenant te ondertekenen. Sluitingstijden horeca, incidentele ontheffing De burgemeester kan in bijzondere gevallen ontheffing verlenen van het bepaalde in artikel 1, 2 en 3 van artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening 2016 (Apv). Zie hierboven Sluitingstijden Horeca. Aanvraagprocedure Om voor een ontheffing in aanmerking te komen, moet u zes weken van tevoren uw aanvraag indienen bij de gemeente. Dit staat vermeld in artikel 1:3 van de Apv. Het aanvraagformulier kunt u vinden bij de bijlagen en downloaden. Kosten € 41,00 per dag.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties