Resultaten

111 - 114 van de 114 Resultaten
Toon producten van Nuenen, Gerwen en Nederwetten
 • Leerlingenvervoer

  Wanneer kunt u leerlingenvervoer aanvragen? U kunt leerlingenvervoer aanvragen voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen door afstand of een handicap. De gemeente vergoedt de vervoerskosten van een leerling van en naar het woonadres en de dichtstbijzijnde gewenste school. Op basis van het advies van Argonaut Advies BV, beoordeelt de gemeente óf en voor welke vervoersvoorziening de leerling in aanmerking komt. In de volgende gevallen kunt u in aanmerking komen voor aangepast vervoer: als een geestelijke, lichamelijke of zintuiglijke handicap aangepast vervoer vereist; als de reistijd met openbaar vervoer meer dan anderhalf uur bedraagt en de reistijd met aangepast vervoer met 50 procent of meer teruggebracht kan worden; als openbaar vervoer ontbreekt en de leerling niet met de (brom)fiets kan reizen. Aangepast vervoer voor een (speciale) school voor basisonderwijs en speciaal onderwijs Kan uw kind zelfstandig of onder begeleiding met de fiets reizen? De gemeente vergoedt dan de kosten op basis van een kilometervergoeding als de school verder dan 6 kilometer van uw woning ligt. Kan uw kind zelfstandig of onder begeleiding met het openbaar vervoer reizen en niet met de fiets? De gemeente vergoedt dan de kosten van openbaar vervoer als de school verder dan 6 kilometer van uw woning ligt. Wilt u uw kind met eigen vervoer naar school brengen en halen? Dan kan de gemeente besluiten hiervoor een kilometervergoeding te geven als de school verder dan 6 kilometer van uw woning ligt. Aangepast vervoer voor het voortgezet (speciaal) onderwijs Kan uw kind niet zelfstandig reizen vanwege een structureel lichamelijke, verstandelijke, zintuiglijke of psychische handicap? De gemeente vergoedt de kosten op basis van kilometervergoeding als uw kind onder begeleiding kan fietsen of de gemeente vergoedt de kosten van open­baar vervoer voor het kind en haar/zijn begeleider. Advies Argonaut  Gaat uw kind naar: groep 8, dan wel het laatste leerjaar van het basisonderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs regulier voortgezet onderwijs dan wel voortgezet speciaal onderwijs En kan uw kind niet zelfstandig reizen? Dan wordt Argonaut Advies ingeschakeld om medisch advies te geven over hoe uw kind naar school kan reizen. Zie brief van Argonaut Advies, hierin staat vermeld wat u moet aanleveren en op welke manier. De vervoersvoorzieningen kilometervergoeding voor vervoer per fiets vergoeding voor openbaar vervoer (evt. met begeleiding) aangepast vervoer Heeft u aangegeven dat uw kind zelfstandig kan fietsen? Dan zal op basis hiervan het besluit door de gemeente worden genomen en wordt Argonaut Advies B.V. niet om advies gevraagd.

 • Informatie opvragen (Wob-verzoek)

  Als u bij de gemeente met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek indient om bepaalde informatie te verkrijgen, dan kunt u dit verzoek op verschillende manieren doen: mondeling, telefonisch , per brief. of in bovenstaand formulier Indienen per e-mail is niet mogelijk. De gemeente heeft de elektronische weg niet opengesteld voor verzoeken op grond van de Wob. U kunt wel gebruik maken van de zogenaamde digitale brief. U dient dan een Wob-verzoek in nadat u bent ingelogd bij DigiD. Aan wie kunt u het Wob-verzoek richten? Meestal moet u het verzoek richten aan het college van burgemeester en wethouders (B&W). Als u zeker weet dat de informatie niet berust bij B&W, maar bij de burgemeester of de gemeenteraad richt u het verzoek aan hen. De meeste informatie bij een gemeente berust echter bij het college van B&W. Wat moet u in het verzoek zetten? Zorg ervoor dat uw verzoek (brief) om informatie in elk geval de volgende punten bevat: U moet het onderwerp (in vaktaal: de bestuurlijke aangelegenheid) of het document (als u het concrete document kent) noemen waarover u informatie wenst. Als u alleen een onderwerp noemt, moet dit wel voldoende specifiek zijn. Het onderwerp mag dus niet te ruim geformuleerd zijn. Als het onderwerp niet voldoende specifiek is, zal de gemeente u vragen om het onderwerp te specificeren met een formulier. Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is. De informatie die u wenst moet natuurlijk wel ergens zijn vastgelegd. Het hoeft daarbij overigens niet alleen over schriftelijke stukken te gaan. Ook geluidsbanden, films en foto's vallen onder de Wob. Het moet gaan om informatie waarover de betreffende overheidsinstantie (in vaktaal: het bestuursorgaan) beschikt. De informatie die u vraagt moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Dit houdt in dat het kort gezegd moet gaan om een overheidskwestie. Het gaat dan over het beleid van de betreffende overheidsinstantie inclusief de voorbereiding en uitvoering van dit beleid. Hoe lang duurt de behandeling van een Wob-verzoek? Het bestuursorgaan moet uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek, op uw Wob-verzoek beslissen. Juist daarom is het van belang om te zorgen dat u een bewijs heeft van de datum waarop u het verzoek heeft ingediend. De gemeente kan de termijn van 4 weken echter verlengen. In dat geval moet u van deze verlenging wel door de overheid op de hoogte worden gesteld voorafgaand aan het uitstel. Toezending van de informatie Als de overheid positief beslist op uw Wob-verzoek, wordt de door u gevraagde informatie tegelijk met de beslissing aan u toegezonden. Let op: als uw verzoek betrekking heeft op milieu-informatie of als er naar verwachting nog andere belanghebbenden betrokken zijn bij uw Wob-verzoek, dan gelden er andere termijnen. Mag de overheidsinstantie mijn verzoek om informatie (Wob-verzoek) weigeren? Als u bij de gemeente met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek indient om bepaalde informatie te verkrijgen, dan zijn er in feite twee uitkomsten mogelijk: uw verzoek om informatie wordt ingewilligd uw verzoek om informatie wordt afgewezen Uw verzoek om informatie wordt ingewilligd Als de overheidsinstantie uw verzoek inwilligt, kan de informatie op verschillende manieren aan u ter beschikking worden gesteld: U ontvangt een kopie van de gevraagde documenten of de letterlijke inhoud van een document, geluidsband, film of andere gegevensdragers. U wordt uitgenodigd om de documenten in te komen zien. U ontvangt een uittreksel of een samenvatting van de inhoud. U ontvangt informatie uit documenten of andere gegevensdragers. Uw verzoek om informatie wordt afgewezen Niet elk Wob-verzoek om informatie wordt automatisch ingewilligd. Hoewel als uitgangspunt geldt dat alle informatie van de overheid openbaar is, is er een aantal uitzonderingssituaties waarop de gemeente zich zou kunnen beroepen. Er zijn kortweg twee soorten uitzonderingscategorieën: De absolute uitzonderingsgronden. Dat wil zeggen dat uw verzoek om informatie in deze gevallen altijd zal worden geweigerd. De relatieve uitzonderingsgronden. Dat wil zeggen dat de overheidsinstantie afhankelijk van het geval kan beslissen de informatie wel of niet te verstrekken. Absolute uitzonderingsgronden In een aantal specifieke gevallen wordt uw Wob-verzoek om informatie geweigerd. Dit is het geval als het wél verstrekken van de informatie: betrekking heeft op contacten tussen de Koningin en de ministers. In vaktaal zegt men dan dat uw verzoek om informatie ‘de eenheid van de Koning en Ministers in gevaar zou kunnen brengen'. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden. Dit is het geval bij informatie van de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). betrekking heeft op vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens die door personen of bedrijven aan de overheid zijn meegedeeld. betrekking heeft op gevoelige persoonsgegevens. Als een van de hierboven beschreven situaties zich voordoet, is er sprake van een zogenaamde absolute uitzonderingsgrond en zal de gemeente u de gevraagde informatie niet verstrekken. U kunt dan wel besluiten tegen deze weigering bezwaar en vervolgens ook beroep in te stellen. Relatieve uitzonderingsgronden Bij de zogenaamde relatieve uitzonderingsgronden moet de gemeente een afweging maken tussen het algemene belang van de openbaarheid van gegevens en anderzijds een van de hieronder genoemde bijzondere belangen: Nederlandse internationale betrekkingen economische of financiële belangen van de Staat of de gemeente opsporing en vervolging van strafbare feiten inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen eerbiediging van persoonlijke levenssfeer het belang dat de geadresseerde heeft als eerste kennis te kunnen nemen van de informatie het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling Als de gemeente van mening is dat in uw specifieke geval het bijzondere belang zwaarder weegt, dan zal de gevraagde informatie niet verstrekt worden. U kunt dan wel besluiten om tegen deze weigering bezwaar en vervolgens ook beroep in te stellen. Zijn er kosten verbonden aan een verzoek om overheidsinformatie (Wob-verzoek)? In het algemeen is een verzoek aan de gemeente om bepaalde informatie te verstrekken kosteloos. Wel kan de gemeente bepaalde kosten (leges) in rekening brengen voor het maken van kopieën of het verstrekken van een uittreksel etc. in verband met uw (Wob-) verzoek. Deze legeskosten worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. U vindt de kosten in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening gemeente Nuenen.

 • Afvalinzameling

  Afval niet opgehaald Neem contact op met 0800 0492. U mag uw afval pas aanbieden na 22.00 uur voor de ophaaldag. De inzamelaar start met ophalen om 07.30 uur. U moet uw container op de ophaaldag vóór 20.00 uur weer binnen hebben gezet.  Plastic, Metaal en Drankkartons Bent u benieuwd wanneer u gebruik kunt maken van onze afvalophaaldiensten? Op de website van Blink kunt u hier alles over lezen. In Nuenen zijn kroonringen geplaatst om uw PMD zak aan te hangen. De kroonringen zijn niet bedoeld voor opslag. Wanneer PMD bij u wordt opgehaald, kunt u zien in de afvalkalender. U kunt het PMD afval ook gratis naar de milieustraat brengen Waar kunt u gratis PMD zakken halen? gemeentehuis Nuenen; alle supermarkten in Nuenen (m.u.v. Aldi); milieustraat De Huufkes 48-50. Twijfelt u of iets bij het PMD afval hoort? Kijk dan in de afvalwegwijzer. Ophalen grof afval Grof afval wordt één keer in de maand, de laatste woensdag van de maand, door de gemeente opgehaald. U kunt voor het aanbieden van grofvuil één of meerdere stickers kopen bij de afdeling Burgerzaken op het gemeentehuis.  Een sticker kost € 20,00 waarvoor u één colli grofvuil kunt laten ophalen. Deze colli mag niet groter zijn dan 0,5x0,5x1,5 meter. Op deze colli plakt u de sticker, zodat de inzamelaar ziet dat hij de colli mee moet nemen. Natuurlijk blijft het mogelijk om grof huisvuil weg te brengen naar de Milieustraat. Op vertoon van uw milieupas kunt u daar grof huishoudelijke afvalstoffen tot 2m3 per keer aanbieden.  Snoeiafval De gemeente Nuenen haalt 2 x per jaar snoeiafval op. De inzameldag voor snoeihout is op de laatste woensdag van maart en oktober. Wanneer u snoeihout wilt aanbieden, kunt u hiervoor één of meerdere stickers kopen bij de afdeling Burgerzaken op het gemeentehuis. Belt u even voor een afspraak met (040) 2631631. Een sticker kost € 7,70. Voor dit bedrag kunt u 1 bundel snoeihout laten ophalen. Een bundel mag niet groter zijn dan 0,5*0,5*1,5m. Op het snoeihout plakt u de sticker, zodat de inzamelaar ziet dat hij het moet meenemen. Leg het snoeihout veilig maar wel bereikbaar voor de vrachtwagen neer.  Natuurlijk kunt u uw snoeihout ook brengen naar de Milieustraat. Het aanleveren van snoeihout is gratis, neemt u wel uw milieupas mee. Klein Chemisch Afval (KCA) Hebt u als particulier  KCA? Dan kunt u dit afgeven bij de Milieustraat. Bij sommige supermarkten en bouwmarkten kunt u batterijen inleveren. Elektrische apparaten kunt u inleveren bij de elektronicazaak of de milieustraat. Bent u benieuwd welk afval tot KCA behoort? Op de website van Blink kunt u hier alles over lezen.

 • Parkeren in de blauwe zone

  In het centrum van Nuenen is een blauwe zone van kracht. Elk parkeervak in dit gebied is voorzien van een blauwe lijn. U mag met een parkeerschijf parkeren in de parkeervakken in de blauwe zone (parkeerschijfzone). Dit geldt alleen voor motorvoertuigen op meer dan 2 wielen. De parkeerschijf moet duidelijk zichtbaar zijn achter de voorruit. Bestuurders met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK) hoeven de parkeerschijf niet te gebruiken. U herkent de parkeerschijfzone aan het verkeersbord. Op dit bord staat de maximale parkeertijd van 2 uur en wanneer de blauwe zone geldt. In Nuenen geldt de blauwe zone van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur, en op koopavond tot 21.00 uur. U kunt een ontheffing aanvragen wanneer u aan de gestelde voorwaarden voldoet. De blauwe zone in Nuenen omvat: Parkstraat tussen Park en Voirt Park Kerkstraat, tussen Park en Kerkstraat 4 Vincent van Goghstraat, tussen Park en Pastoor Aldenhuijsenstraat (tot en met huisnummer 72) Margot Begemannstraat, tussen Vincent van Goghstraat en het nieuwe parkeerterrein van Jan Linders Een derde van het Vincent van Goghplein Berg, tussen Park en Berg 54 Weverstraat, tussen Berg en Larikslaan Papenvoort, tussen Berg en Papenvoort 11 Beekstraat, tussen Berg en Beekstraat 2c Mgr. Cuytenlaan, tussen Berg en Mgr. Cuytenlaan 4 Parkhof Walburg De Smidse Bekijk de plattegrond van het gebied. Voorwaarden Als bewoner komt u in aanmerking voor een ontheffing, als u voldoet aan de volgende voorwaarden: U woont, en staat ingeschreven, op een adres binnen de blauwe zone. U bent in het bezit van de auto(’s) waarvoor u de ontheffing aanvraagt. Het is nodig dat u voor elke auto een kentekenbewijs op naam en/of een leaseovereenkomst overlegt. U beschikt over geen of maximaal 1 parkeerplaats bij de woning. De gemeente toetst of u voldoet aan de voorwaarden aan de hand van de Basis Registratie Personen, de aangeleverde gegevens en onze eigen administratie over parkeergelegenheid bij de woning. Voor ontheffingen gelden de volgende uitgangspunten: De ontheffing is 2 kalenderjaren geldig, daarna moet deze verlengd worden De ontheffing geldt alleen in uw eigen straat. Wanneer er geen openbare parkeerplaatsen in uw straat zijn, geldt uw ontheffing voor een aangrenzende straat. Wij verstrekken maximaal 2 ontheffingen per huishouden, dit is afhankelijk van het aantal parkeerplaatsen bij de woning. Voor elke parkeergelegenheid bij de woning wordt er 1 ontheffing minder verstrekt, dat wil zeggen: Als u geen parkeergelegenheid bij de woning heeft kunt u maximaal 2 ontheffingen aanvragen. Als u één parkeergelegenheid bij de woning heeft kunt u maximaal 1 ontheffing aanvragen. Als u twee of meer parkeergelegenheden bij de woning heeft, dan komt u niet in aanmerking voor een ontheffing. Het is desgewenst mogelijk om een ontheffing te voorzien van 2 kentekens. Daarmee geven wij u de mogelijkheid om zelf te kiezen welke auto u in de blauwe zone parkeert en welke auto op parkeergelegenheid bij de woning of buiten de blauwe zone.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties