Resultaten

111 - 114 van de 114 Resultaten
Toon producten van Westerkwartier
 • Bezwaar maken

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In uw bezwaarschrift moet de volgende informatie zijn opgenomen: uw naam en adres de datum van uw bezwaar tegen welk besluit u bezwaar maakt waarom u het niet eens bent met het besluit uw (digitale) handtekening  U kunt uw bezwaarschrift indienen per brief en per post of via het beschikbare webformulier. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn gaat in op de dag nadat het besluit is bekendgemaakt. Online bezwaar indienen

 • Bijzondere bijstand

  Staat u onverwacht voor noodzakelijke kosten en kunt u die niet zelf betalen? En kunt u de kosten niet vergoed krijgen vanuit een andere instantie of regeling, dan kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Het gaat hier om zeer uiteenlopende kosten. In onze beleidsregels bijzondere bijstand staan de volgende kosten die voor vergoeding in aanmerking kunnen komen: bewindvoeringskosten tandheelkundige hulp maaltijdvoorziening en dieetkosten meerkosten kleding, bewassings- en stookkosten door een individuele bijzondere omstandigheid toeslag jongeren tot 21 jaar overbruggingsuitkering woonkosten inrichtingskosten verhuiskosten babyuitzet kinderopvang sociaal/medische indicatie reiskosten eigen bijdrage rechtsbijstand verlengen verblijfsvergunning Dit zijn voorbeelden van kosten waarvoor bijzondere bijstand mogelijk is, het wil niet zeggen dat dit bij elke aanvraag wordt toegekend. Andere kosten kunnen ook in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Bij sommige aanvragen is het nodig dat er een onafhankelijk medisch advies wordt opgevraagd. Er wordt altijd beoordeeld of er in het individuele geval sprake is van bijzonder noodzakelijke kosten en of er geen voorliggende voorziening is. Bij medische kosten wordt verwacht dat u in elk geval een aanvullende zorgverzekering en een aanvullende tandverzekering heeft afgesloten. Hiermee verwachten wij dat u voorkomende noodzakelijke medische kosten kunt voldoen en u geen beroep meer hoeft te doen op bijzondere bijstand voor deze kosten. Voorbeelden voorliggende voorziening Zorgverzekering plus aanvullende verzekering, andere uitkering, juridisch loket, kredietbank, toeslagen Let op! Vraag bijzondere bijstand aan vóórdat u de kosten maakt Dit voorkomt teleurstelling. Bijzondere bijstand wordt meestal afgewezen als de kosten al zijn gemaakt voordat een aanvraag wordt ingediend. Overleg voordat u de kosten maakt met uw consulent werk en inkomen of er een vergoeding mogelijk is. Bijzondere bijstand is er voor iedereen. Ook als uw inkomen hoger is dan de bijstandsnormkunt u soms in aanmerking komen voor bijzondere bijstand. Wie De hoogte van bijzondere bijstand wordt naar draagkracht toegekend. Dat betekent dat de gemeente aan de hand van uw inkomen en vermogen kijkt hoeveel u zelf kunt betalen. Het kan dus zijn dat u maar een deel van de kosten vergoed krijgt. Voor de meeste kostensoorten komt 35% van het inkomen boven de bijstandsnorm voor uw eigen rekening. Dit is uw draagkracht. Uw draagkracht wordt in mindering gebracht op de toegekende bijzondere bijstand. Voor woonkosten geldt een draagkracht van 100%. Wij stellen de draagkracht per jaar vast. Voor aanvraagformulieren kunt u contact opnemen met de gemeente Westerkwartier via 14 0594, rechtstreeks via uw consulent werk en inkomen of via werkeninkomen@westerkwartier.nl. Onze medewerkers sturen het formulier de eerstvolgende werkdag naar u toe.

 • Planschade

  Wat is planschade? Onder planschade wordt verstaan inkomensderving of waardevermindering van een onroerende zaak, die het gevolg is van een beslissing van de gemeente op het gebied van de ruimtelijke ordening. Dit kan een bestemmingsplan zijn, maar ook een ander ruimtelijk plan. Voorbeelden: op een aangrenzend perceel mag door een wijziging van het bestemmingsplan ineens meer of anders worden gebouwd; uw buurman mag zijn bedrijf uitbreiden, waardoor uw woongenot er op achteruitgaat en uw woning in waarde daalt; een gewijzigde bestemming leidt voor u tot inkomensderving. De bestemming van uw eigen perceel of gebouw is gewijzigd waardoor de bebouwingsmogelijkheden en/of gebruiksmogelijkheden ten nadele zijn veranderd. Wat houdt tegemoetkoming in planschade in? Volgens de Wet ruimtelijke ordening kunnen burgemeester en wethouders een tegemoetkoming toekennen aan degene die planschade lijdt. Degene die de schade lijdt moet een aanvraag indienen voor die tegemoetkoming. Wanneer kunt u een aanvraag indienen? Een aanvraag kan pas in behandeling genomen worden als het besluit op grond waarvan schade wordt geclaimd, onherroepelijk is geworden. Dat is het moment dat er geen bezwaar of beroep meer tegen kan worden ingesteld. Vanaf de datum dat het besluit onherroepelijk is, moet u de aanvraag binnen vijf jaar indienen. Daarna vervalt de mogelijkheid. Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Alleen schade die bestaat uit inkomensderving of waardedaling van de onroerende zaak komt voor vergoeding in aanmerking. De schade mag niet al door koop, onteigening of op een andere manier zijn vergoed. Verder mag de schade voor u niet voorzienbaar zijn geweest op het moment dat u eigenaar werd van de onroerende zaak. Dat wil zeggen dat u, toen u uw onroerende zaak kocht, niet wist of kon weten van de betreffende planologische verandering die nu de schade veroorzaakt. Als ten tijde van de aankoop van uw onroerende zaak ter plaatse een ander bestemmingsplan gold met ruimere of vergelijkbare mogelijkheden dan de huidige schadeoorzaak, wordt ook dat bestemmingsplan in de beoordeling betrokken. Een vermindering van de waarde van een onroerende zaak of een vermindering van het betrokken inkomen die niet uitkomt boven 2% van deze waarde of dat jaarinkomen, komt niet in aanmerking voor een vergoeding. Dit is het wettelijk normaal maatschappelijk risico. Volgens uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient ook bekeken te worden of er aanleiding is voor een hogere drempel, tot maximaal 5% van de waarde van de onroerende zaak.

 • Milieustraat

  Op Koningsdag 27 april zijn de milieustraten dicht. Op bevrijdingsdag 5 mei zijn de milieustraten geopend. Milieustraat de Tweemat Bij de milieustraat kunnen alle inwoners van de gemeente Westerkwartier hun afval aanbieden. De milieustraat is bedoeld voor afval dat u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval. Het adres van de Tweemat is Tweemat 7, Grootegast. Vagroen locatie Top Gaarkeuken Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen groenafval ook bij de Vagroen locatie Top Gaarkeuken brengen. Het adres van Vagroen locatie Top Gaarkeuken is Hoendiep z.z. 7a, Oldekerk. Openingstijden de Tweemat en Vagroen De Milieustraat en locatie Vagroen zijn geopend volgens de reguliere openingstijden. KCA depot Noordhorn Het KCA depot in Noordhorn is momenteel gesloten in verband met de Corona maatregelen. Betalen met uw milieupas De betaalsystemen op de milieustraten de Tweemat en Vagroen zijn geautomatiseerd. Voor betalingen heeft u een milieupas nodig. Deze milieupas geeft alleen inwoners van de gemeente Westerkwartier de mogelijkheid hun afval naar de milieustraat te brengen. Opwaarderen van uw milieupas kan uitsluitend via PIN. Opwaarderen van uw milieupas Bij locatie de Tweemat parkeert u uw auto op de parkeerstrook aan de rechterkant bij de ingang van de milieustraat. Op de eerste zuil (in het glazen hokje) kunt u uw milieupas opwaarderen. Bij de tweede zuil kunt u met uw milieupas betalen voor het afval wat u in wilt leveren. Bij de locatie Vagroen locatie Top Gaarkeuken is maar 1 zuil. Hier kunt u uw milieupas opwaarderen en ook betalen voor het afval wat u wilt inleveren. Bij binnenkomst op het terrein rijdt u rechtdoor achter het gebouw langs. Voor de slagboom staat de kiosk onder de overkapping aan de rechterzijde voor de slagboom. Houdt uw milieupas voor de paslezer. Vervolgens klikt u op een button met het standaardbedrag (€7,50, € 15,00 of € 30,00)  wat u aan uw milieupas wilt toevoegen. Doe nu uw bankpas in het PIN-apparaat (of houd uw bankpas voor het icoon voor contactloos betalen) en voer uw PIN-code in. Nadat u op OK heeft gedrukt, kunt u nog kiezen voor een PIN-bon. De transactie wordt verwerkt en het saldo op uw milieupas wordt opgewaardeerd. Wil u een ander bedrag dan het standaardbedrag op uw milieupas zetten? Klik dan op de button "Anders" en voer het bedrag in waarmee u wilt opwaarderen. Klik vervolgens op de rode knop "Pinnen". De transactie wordt verwerkt en het saldo op uw milieupas wordt opgewaardeerd. Wanneer u zich heeft vergist, druk dan op de STOP-knop op het PIN-apparaat. Het maximumbedrag wat u op milieupas kunt bijschrijven is € 200,00. Grofvuil Op de zuil bij de slagboom houdt u uw milieupas voor de paslezer en drukt u op de groene button "Afwaarderen". Vervolgens kiest met een blauwe knop "Grofvuil 1-assige kar" of "Grofvuil meer-assige kar". Het bijbehorend tarief wordt van uw milieupas afgeschreven. Informatie over het tarief en het saldo van uw milieupas verschijnt op het scherm en na een paar seconden gaat de slagboom open. Asbest Voor asbest geldende aanvullende voorschriften voordat u dit kunt aanbieden op de milieustraat. Zie hiervoor de pagina "Asbest verwijderen". U kunt maximaal 500 kg asbest aanbieden. Op de zuil bij de slagboom houdt u uw milieupas voor de paslezer en drukt u op de groene button "Afwaarderen". Vervolgens kiest met een rode knop "Asbest 1-250 kg" of "Asbest 251-500 kg". Het bijbehorend tarief wordt van uw milieupas afgeschreven. Informatie over het tarief en het saldo van uw milieupas verschijnt op het scherm en na een paar seconden gaat de slagboom open. Ook wanneer u grofvuil en asbest op uw kar heeft, bent een dubbel tarief verschuldigd. Klik hiervoor op de rode knop "Asbest 251-500 kg" of op de blauwe knop "Grofvuil meer-assige kar". Gratis afval Klein gevaarlijk afval (geen asbest) en wit- en bruingoed kunt u kosteloos bij milieustraat De Tweemat afgeven. Ook voor dit afval heeft u de milieupas nodig. Op de zuil bij de slagboom houdt u uw milieupas voor de paslezer en drukt u op de groene button "Afwaarderen". Vervolgens drukt u op de grijze knop "Gevaarlijk Afval, Wit-bruingoed". Informatie over het tarief en het saldo van uw milieupas verschijnt en na een paar seconden gaat de slagboom open. Er wordt geen saldo van uw milieupas afgeschreven. Alleen groen De kosten hiervan zijn € 7,50 per 1-assige of € 15,- per meerassige kar. Wanneer ook ander afval bij het groenafval zit, wordt alsnog € 15,00 of € 30,00 van de milieupas afgeschreven. Op de zuil bij de slagboom houdt u uw milieupas voor de paslezer en drukt u op de groene button "Afwaarderen". Vervolgens kiest met een groene knop "Groen-tuinafval 1-assige kar" of "Groen-tuinafval meer-assige kar". Het bijbehorend tarief van uw milieupas afgeschreven. Informatie over het tarief en het saldo van uw milieupas verschijnt op het scherm en na een paar seconden gaat de slagboom open. Voor wie? Milieustraat De Tweemat accepteert uitsluitend afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens uit de gemeente Westerkwartier. Voor wie niet? Bewoners van recreatieparken, bedrijven, verenigingen, scholen, stichtingen en dergelijke, kunnen géén gebruik maken van milieustraat De Tweemat. Wij adviseren hen om hun afval bij een commerciële aanbieder in te leveren. Hierover kunt u contact opnemen met het bedrijf van uw keuze.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties