Resultaten

111 - 115 van de 115 Resultaten
Toon producten van Westerkwartier
 • Gehandicaptenparkeerkaart

  Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op de gehandicaptenparkeerplaatsen in alle EU-landen, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland en Zwitserland. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels. Er zijn drie soorten kaarten. Bestuurderskaart U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.  U kunt zelf auto rijden. Passagierskaart  U kunt minstens een half jaar niet verder dan 100 meter zelfstandig lopen. Ook niet met hulpmiddelen, zoals een stok of krukken.  U kunt niet zelf auto rijden. U hebt continu de hulp van een bestuurder nodig. U kunt ook een combinatie van een bestuurderskaart en een passagierskaart aanvragen. Bijvoorbeeld als u blijvend in een rolstoel zit. Instellingenkaart  Het bestuur van een instelling waar mensen met een beperking verblijven, kan voor het vervoer van de bewoners een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen.

 • Bezwaar maken

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In uw bezwaarschrift moet de volgende informatie zijn opgenomen: uw naam en adres de datum van uw bezwaar tegen welk besluit u bezwaar maakt waarom u het niet eens bent met het besluit uw (digitale) handtekening  U kunt uw bezwaarschrift indienen per brief en per post of via het beschikbare webformulier. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn gaat in op de dag nadat het besluit is bekendgemaakt. Online bezwaar indienen

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer voor schooljaar 2020-2021 Wat is leerlingenvervoer? Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als ouder/verzorger moet u er zelf voor zorgen dat uw kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem; de school ligt op loop- of fietsafstand van de woning of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken. Voor sommige kinderen is de situatie anders, bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben of aangewezen zijn op een speciale school die een eind uit de buurt ligt. Deze kinderen komen mogelijk in aanmerking voor leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer vraagt u ieder schooljaar aan. Leerlingenvervoer voor schooljaar 2020/2021 online aanvragen Welke vormen van leerlingenvervoer zijn er? Fietsvergoeding met of zonder begeleiding Vergoeding voor het openbaar vervoer met of zonder begeleiding Vergoeding voor eigen vervoer, u brengt en haalt zelf uw kind met uw auto of brommer Aangepast vervoer (vervoer met taxibusje). Als ouder/verzorger kijkt u eerst naar wat u zelf kunt doen. U bespreekt met de school wat uw kind zelf kan (of kan leren) in het reizen naar school. Voor wie is leerlingenvervoer bestemd? Leerlingenvervoer is bestemd voor: leer­lin­gen in het spe­ci­aal on­der­wijs (SO) leer­lin­gen van een spe­ci­a­le school voor ba­sis­on­der­wijs (SBO) leer­lin­gen die een ba­sis­school met bij­zon­de­re rich­ting be­zoe­ken (op ba­sis van ge­loof of le­vens­over­tui­ging) en hier­voor ver­der moe­ten rei­zen leer­lin­gen met een struc­tu­re­le be­per­king in het re­gu­lier ba­sis- of voort­ge­zet on­der­wijs of het voort­ge­zet spe­ci­aal on­der­wijs (VSO). De regels voor leerlingenvervoer zijn vastgelegd in de Verordening leerlingenvervoer gemeente Westerkwartier. Alleen de dichtstbijzijnde toegankelijke school komt voor leerlingenvervoer in aanmerking en er geldt een afstandsgrens van 6 kilometer. Uitgangspunt van de verordening is dat een kind zoveel als mogelijk zelfstandig naar school reist. Twijfelt u of het kind in aanmerking komt voor het leerlingenvervoer of heeft u vragen over het leerlingenvervoer? Neem dan telefonisch contact op met team leerlingenvervoer via telefoonnummer 14 0594. U kunt uw  vraag ook mailen naar leerlingenvervoer@westerkwartier.nl Wanneer krijg ik een besluit? U krijgt binnen maximaal 8 weken ons besluit per e-mail toegezonden. Deze termijn mogen wij met 4 weken verlengen. Belangrijk om te weten U kunt het hele jaar door leerlingenvervoer aanvragen. U bent als ouder/verzorger altijd verantwoordelijk voor het schoolbezoek van uw kind, ook als u in afwachting bent van leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer wordt niet met terugwerkende kracht verstrekt. Team leerlingenvervoer behandelt uw aanvraag zo snel mogelijk. Een wachttijd is helaas onvermijdelijk. Aanvragen die voor 1 juni 2020 worden ingediend worden voor aanvang van schooljaar 2020-2021 afgehandeld. Dit geldt alleen voor complete aanvragen. Is uw aanvraag niet compleet of hebben wij aanvullende bewijsstukken van u nodig dan ontvangt u hierover bericht per e-mail. Wijzigingen doorgeven Als de situatie van uw kind verandert zoals bijvoorbeeld verhuizing of verandering van school neem dan eerst telefonisch contact op met team leerlingenvervoer via telefoonnummer 14 0594 of geef de wijziging online door met de knop " Wijziging online doorgeven". Wijziging online doorgeven

 • Planschade

  Wat is planschade? Onder planschade wordt verstaan inkomensderving of waardevermindering van een onroerende zaak, die het gevolg is van een beslissing van de gemeente op het gebied van de ruimtelijke ordening. Dit kan een bestemmingsplan zijn, maar ook een ander ruimtelijk plan. Voorbeelden: op een aangrenzend perceel mag door een wijziging van het bestemmingsplan ineens meer of anders worden gebouwd; uw buurman mag zijn bedrijf uitbreiden, waardoor uw woongenot er op achteruitgaat en uw woning in waarde daalt; een gewijzigde bestemming leidt voor u tot inkomensderving. De bestemming van uw eigen perceel of gebouw is gewijzigd waardoor de bebouwingsmogelijkheden en/of gebruiksmogelijkheden ten nadele zijn veranderd. Wat houdt tegemoetkoming in planschade in? Volgens de Wet ruimtelijke ordening kunnen burgemeester en wethouders een tegemoetkoming toekennen aan degene die planschade lijdt. Degene die de schade lijdt moet een aanvraag indienen voor die tegemoetkoming. Wanneer kunt u een aanvraag indienen? Een aanvraag kan pas in behandeling genomen worden als het besluit op grond waarvan schade wordt geclaimd, onherroepelijk is geworden. Dat is het moment dat er geen bezwaar of beroep meer tegen kan worden ingesteld. Vanaf de datum dat het besluit onherroepelijk is, moet u de aanvraag binnen vijf jaar indienen. Daarna vervalt de mogelijkheid. Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking? Alleen schade die bestaat uit inkomensderving of waardedaling van de onroerende zaak komt voor vergoeding in aanmerking. De schade mag niet al door koop, onteigening of op een andere manier zijn vergoed. Verder mag de schade voor u niet voorzienbaar zijn geweest op het moment dat u eigenaar werd van de onroerende zaak. Dat wil zeggen dat u, toen u uw onroerende zaak kocht, niet wist of kon weten van de betreffende planologische verandering die nu de schade veroorzaakt. Als ten tijde van de aankoop van uw onroerende zaak ter plaatse een ander bestemmingsplan gold met ruimere of vergelijkbare mogelijkheden dan de huidige schadeoorzaak, wordt ook dat bestemmingsplan in de beoordeling betrokken. Een vermindering van de waarde van een onroerende zaak of een vermindering van het betrokken inkomen die niet uitkomt boven 2% van deze waarde of dat jaarinkomen, komt niet in aanmerking voor een vergoeding. Dit is het wettelijk normaal maatschappelijk risico. Volgens uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dient ook bekeken te worden of er aanleiding is voor een hogere drempel, tot maximaal 5% van de waarde van de onroerende zaak.

 • Milieustraat

  Milieustraat de Tweemat Bij de milieustraat kunnen alle inwoners van de gemeente Westerkwartier hun afval aanbieden. De milieustraat is bedoeld voor afval dat u niet mee kunt geven met het huishoudelijk afval. Het adres van de Tweemat is Tweemat 7, Grootegast. Vagroen locatie Top Gaarkeuken Inwoners van de gemeente Westerkwartier kunnen groenafval ook bij de Vagroen locatie Top Gaarkeuken brengen. Het adres van Vagroen locatie Top Gaarkeuken is Hoendiep z.z. 7a, Oldekerk. Openingstijden de Tweemat en Vagroen De Milieustraat en locatie Vagroen zijn geopend volgens de reguliere openingstijden. KCA depot Noordhorn Het KCA depot in Noordhorn is momenteel gesloten in verband met de Corona maatregelen. Betalen met uw milieupas De betaalsystemen op de milieustraten de Tweemat en Vagroen zijn geautomatiseerd. Voor betalingen heeft u een milieupas nodig. Deze milieupas geeft alleen inwoners van de gemeente Westerkwartier de mogelijkheid hun afval naar de milieustraat te brengen. Opwaarderen van uw milieupas kan uitsluitend via PIN. Opwaarderen van uw milieupas Bij locatie de Tweemat parkeert u uw auto op de parkeerstrook aan de rechterkant bij de ingang van de milieustraat. Op de eerste zuil (in het glazen hokje) kunt u uw milieupas opwaarderen. Bij de tweede zuil kunt u met uw milieupas betalen voor het afval wat u in wilt leveren. Bij de locatie Vagroen locatie Top Gaarkeuken is maar 1 zuil. Hier kunt u uw milieupas opwaarderen en ook betalen voor het afval wat u wilt inleveren. Bij binnenkomst op het terrein rijdt u rechtdoor achter het gebouw langs. Voor de slagboom staat de kiosk onder de overkapping aan de rechterzijde voor de slagboom. Houdt uw milieupas voor de paslezer. Vervolgens klikt u op een button met het standaardbedrag (€7,50, € 15,00 of € 30,00)  wat u aan uw milieupas wilt toevoegen. Doe nu uw bankpas in het PIN-apparaat (of houd uw bankpas voor het icoon voor contactloos betalen) en voer uw PIN-code in. Nadat u op OK heeft gedrukt, kunt u nog kiezen voor een PIN-bon. De transactie wordt verwerkt en het saldo op uw milieupas wordt opgewaardeerd. Wil u een ander bedrag dan het standaardbedrag op uw milieupas zetten? Klik dan op de button "Anders" en voer het bedrag in waarmee u wilt opwaarderen. Klik vervolgens op de rode knop "Pinnen". De transactie wordt verwerkt en het saldo op uw milieupas wordt opgewaardeerd. Wanneer u zich heeft vergist, druk dan op de STOP-knop op het PIN-apparaat. Het maximumbedrag wat u op milieupas kunt bijschrijven is € 200,00. Grofvuil Op de zuil bij de slagboom houdt u uw milieupas voor de paslezer en drukt u op de groene button "Afwaarderen". Vervolgens kiest met een blauwe knop "Grofvuil 1-assige kar" of "Grofvuil meer-assige kar". Het bijbehorend tarief wordt van uw milieupas afgeschreven. Informatie over het tarief en het saldo van uw milieupas verschijnt op het scherm en na een paar seconden gaat de slagboom open. Asbest Voor asbest geldende aanvullende voorschriften voordat u dit kunt aanbieden op de milieustraat. Zie hiervoor de pagina "Asbest verwijderen". U kunt maximaal 500 kg asbest aanbieden. Op de zuil bij de slagboom houdt u uw milieupas voor de paslezer en drukt u op de groene button "Afwaarderen". Vervolgens kiest met een rode knop "Asbest 1-250 kg" of "Asbest 251-500 kg". Het bijbehorend tarief wordt van uw milieupas afgeschreven. Informatie over het tarief en het saldo van uw milieupas verschijnt op het scherm en na een paar seconden gaat de slagboom open. Ook wanneer u grofvuil en asbest op uw kar heeft, bent een dubbel tarief verschuldigd. Klik hiervoor op de rode knop "Asbest 251-500 kg" of op de blauwe knop "Grofvuil meer-assige kar". Gratis afval Klein gevaarlijk afval (geen asbest) en wit- en bruingoed kunt u kosteloos bij milieustraat De Tweemat afgeven. Ook voor dit afval heeft u de milieupas nodig. Op de zuil bij de slagboom houdt u uw milieupas voor de paslezer en drukt u op de groene button "Afwaarderen". Vervolgens drukt u op de grijze knop "Gevaarlijk Afval, Wit-bruingoed". Informatie over het tarief en het saldo van uw milieupas verschijnt en na een paar seconden gaat de slagboom open. Er wordt geen saldo van uw milieupas afgeschreven. Alleen groen De kosten hiervan zijn € 7,50 per 1-assige of € 15,- per meerassige kar. Wanneer ook ander afval bij het groenafval zit, wordt alsnog € 15,00 of € 30,00 van de milieupas afgeschreven. Op de zuil bij de slagboom houdt u uw milieupas voor de paslezer en drukt u op de groene button "Afwaarderen". Vervolgens kiest met een groene knop "Groen-tuinafval 1-assige kar" of "Groen-tuinafval meer-assige kar". Het bijbehorend tarief van uw milieupas afgeschreven. Informatie over het tarief en het saldo van uw milieupas verschijnt op het scherm en na een paar seconden gaat de slagboom open. Voor wie? Milieustraat De Tweemat accepteert uitsluitend afvalstoffen afkomstig van particuliere huishoudens uit de gemeente Westerkwartier. Voor wie niet? Bewoners van recreatieparken, bedrijven, verenigingen, scholen, stichtingen en dergelijke, kunnen géén gebruik maken van milieustraat De Tweemat. Wij adviseren hen om hun afval bij een commerciële aanbieder in te leveren. Hierover kunt u contact opnemen met het bedrijf van uw keuze.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties