Resultaten

111 - 117 van de 117 Resultaten
Toon producten van Zwartewaterland
 • Inkomensvoorziening oudere arbeidsongeschikte zelfstandigen (Ioaz)

  Ioaz De Ioaz is een werkloosheidsuitkering. Hier kunt u een beroep op doen als u met uw bedrijf of beroep moet stoppen, omdat u bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent. Wanneer aanvragen U moet de uitkering aanvragen voordat u stopt met uw zelfstandige beroep of het eigen bedrijf. Als blijkt dat u recht hebt op de uitkering, hebt u vanaf dat moment anderhalf jaar de tijd om uw bedrijf te beëindigen. De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw inkomsten en vermogen. De Ioaz vult uw eigen inkomen aan tot het sociaal minimum. Zijn uw inkomsten hoger dan het sociaal minimum, dan komt u niet voor deze uitkering in aanmerking. Naast persoonlijke informatie heeft u ook de jaarrekeningen van de laatste drie jaren nodig voor de aanvraag. Definitie zelfstandige U bent een zelfstandige als u uw inkomen verdient met een eigen bedrijf of een zelfstandig beroep. Bovendien moet uw onderneming aan de wettelijke eisen voldoen en in Nederland worden uitgeoefend. Daarnaast moet u minimaal 1225 uur per jaar in een eigen bedrijf werken, of een zelfstandig beroep uitoefenen. Als u samen met uw partner in het bedrijf werkt, geldt voor u als zelfstandige een minimum van 875 uur en voor uw partner een minimum van 525 uur. Voorwaarden Om in aanmerking te komen voor een loaz-uitkering moet u in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen: U bent tussen de 55 en 65 jaar oud. Bent u gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan geldt een leeftijd tussen de 18 en 65 jaar oud. Uw bedrijf is in Nederland gevestigd. Uw inkomsten, samen met eventuele andere inkomsten van uzelf en van uw partner, waren de laatste drie boekjaren gemiddeld lager dan € 20.335,-- bruto per jaar. Bovendien wordt verwacht, dat het inkomen ook de komende jaren lager zal blijven dat dit bedrag. U hebt de drie jaar onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de aanvraag, rechtmatig als zelfstandige gewerkt. Ook hebt in de zeven jaren daarvoor als zelfstandige of in loondienst gewerkt. Verplichtingen De Ioaz is een werkloosheidsuitkering. Daarom bent u verplicht om naar werk te blijven zoeken. U moet kunnen aantonen dat u hebt gesolliciteerd. U bent verplicht om passend werk te aanvaarden. Ook moet u deelnemen aan cursussen of tests waarmee uw kansen op werk verbeteren. Deze verplichtingen gelden ook voor uw eventuele partner. U kunt in bepaalde gevallen tijdelijk of geheel ontheffing krijgen van één of meerdere arbeidsverplichtingen. Deze ontheffing kunt u bijvoorbeeld krijgen, omdat u ziek bent of omdat uw gezinssituatie het niet toelaat. Regionaal bureau zelfstandigen Meer informatie over de Ioaz kunt u verkrijgen bij het Regionaal bureau zelfstandigen (Rbz). Ook kunt hiervoor telefonisch contact opnemen met dit bureau of de website van het Rbz raadplegen via www.rbzzwolle.nl. Home > Sociaal Domein > Werk en inkomen

 • Bijstandsuitkering, vakantieregels

  Heeft u een bijstandsuitkering? Dan mag u 4 weken (28 dagen) per jaar met vakantie. Gaat u naar het buitenland om een andere reden dan vakantie? Dan telt die periode ook mee voor het aantal dagen dat u weg mag. U geeft een vakantie in Nederland of het buitenland vooraf aan ons door. Ook uw verblijf in het buitenland om een andere reden dan vakantie geeft u vooraf aan ons door. Voorwaarden Voorwaarden voor behoud van uw bijstandsuitkering: U mag in totaal 28 dagen per jaar (inclusief weekenden) op vakantie of naar het buitenland voor een ander soort bezoek. U geeft de periode dat u weg bent uiterlijk 4 weken voor uw vertrek aan ons door. U hoeft uw (vakantie)dagen niet in één keer op te nemen. U mag geen dagen meenemen naar een volgend jaar. U moet een vertrek naar het buitenland altijd melden. Ook als het door persoonlijke omstandigheden komt, zoals een begrafenis of familiebezoek. Wordt u ziek in het buitenland? Of is er een andere reden waardoor u niet op tijd terug komt? Dan stopt uw recht op de bijstandsuitkering. Bent u 27 jaar of jonger? Dan mag u maximaal 14 dagen achter elkaar met vakantie. U werkt u met behoud uitkering of volgt u een traject Gaat u naar het buitenland? Dan moet u eerst toestemming vragen aan uw werkgever of de begeleider die uw traject verzorgt. Blijft u in Nederland? Dan hoeft u geen toestemming te vragen. Wat gebeurt er na uw melding? U krijgt een bevestiging op uw e-mailadres. Daarnaast krijgt u een brief als: de werkgever of organisatie die u hulp geeft bij het zoeken naar werk geen toestemming geeft. u langer op vakantie gaat dan de toegestane periode. U wilt langer dan 28 dagen per jaar weg Bent u in totaal meer dan 28 dagen per jaar op vakantie of in het buitenland voor een ander soort bezoek? De 28 dagen worden uitbetaald. De overige dagen worden niet betaald. Ook eventuele betalingen die de gemeente voor u aan anderen doet, stopt na 28 dagen. Bijvoorbeeld aan uw zorgverzekeraar of voor uw huur. Komt u in deze situatie? Neem dan zo snel mogelijk vanuit het buitenland contact op met de gemeente. Home > Sociaal Domein > Werk en inkomen

 • Religieus Erfgoed

  Religie in al zijn facetten is een belangrijk onderdeel van de identiteit van de gemeente Zwartewaterland. De kernen Genemuiden, Hasselt en Zwartsluis beschikken ieder over een lange geloofsgeschiedenis en een rijk religieus erfgoed. Bij dit religieus erfgoed gaat de aandacht niet alleen uit naar het zichtbare monumenten, zoals bijvoorbeeld kerken. Ook tradities, zoals de bedevaart in Hasselt en het psalmzingen met de bovenstem in Genemuiden spelen daarbij een belangrijke rol. Door deelname aan twee projecten probeert de gemeente het religieus erfgoed in Zwartewaterland te profileren en te promoten. Cultuurprofiel Religieus Erfgoed Zwartewaterland is één van de zes gemeenten in Overijssel die zijn uitverkoren om deel te nemen aan de regeling Cultuurprofielen. De regeling biedt de gemeente de kans om voor een periode van vier jaar de lokale culturele infrastructuur te verstevigen. In overleg met de provincie heeft de gemeente Zwartewaterland gekozen om het religieus erfgoed beter toegankelijk, zichtbaar en beleefbaar te maken. Hanze & Bedevaart Zwartewaterland komt daarnaast ook in aanmerking voor een Europese Leader-subsidie om specifiek in Hasselt de traditie van de bedevaart te promoten. Dit zal onder meer gebeuren door tentoonstellingen, lezingen en het aanbrengen van informatiepanelen, maar ook door het ontwikkelen van (lokale) pelgrimsroutes en het professionaliseren van toeristische arrangementen. Ontdek het Religieus Erfgoed Ontdek zelf het religieus erfgoed via de websites van TIP Genemuiden, TIP Hasselt of TIP Zwartsluis. Speciaal voor groepen organiseert Hanzestad Hasselt Marketing de stadswandeling Kerk, Klooster & Kapel en de rondleiding Hoog op Zolder, met een uniek kijkje op de gewelven van de Grote Kerk.  Refo500 Refo500 is een project van de Nederlandse stichting Refo500, waaraan veel partners uit binnen- en buitenland meedoen. Refo500 wil verbindingen leggen tussen thema’s uit de tijd van de Reformatie en die van nu. Ze wil mensen van vandaag helpen de betekenis van de Reformatie te begrijpen, de relevantie van de Reformatie te ontdekken en de invloed van de Reformatie op verschillende terreinen in verleden, heden en voor de toekomst te laten zien en ervaren. Partner van Refo 500 Zwartewaterland is sinds 2012 partner van Refo500. Door dit partnerschap wil de gemeente het religieuze heden en verleden breder onder de aandacht brengen van inwoners en bezoekers. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van het nationale en internationale netwerk van Refo500. Als partner van Refo500 coördineerde de gemeente Zwartewaterland in 2017 een breed programma aan lokale activiteiten rondom het Lutherjaar. Nieuwsbrief Lutherjaar In 2017 was het 500 jaar geleden dat Luther zijn 95 stellingen aan de deur van de kerk in Wittenberg spijkerde. Dit jubileum markeerde internationaal en nationaal de start van de Reformatie. Via een maandelijkse nieuwsbrief hield de gemeente inwoners en organisaties op de hoogte van het programma. De nieuwsbrief werd mogelijk gemaakt door een bijdrage vanuit het Leader-project Hanze & Bedevaart. “Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.    Downloaden U kunt de nieuwsbrieven hieronder downloaden.

 • Klacht indienen

  Vindt u dat de gemeente u niet goed heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord krijgt op een brief of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? Dan kunt u een klacht indienen. Dat geeft ons de kans uw klacht op te lossen en onze dienstverlening te verbeteren. Heeft u een klacht over uw woonomgeving? Bijvoorbeeld een kapotte lantaarnpaal, zwerfvuil of een omgewaaide boom? Dien dan een melding openbare ruimte in. Is uw container niet geleegd? Neem dan contact op met de ROVA. Heeft u een klacht over een besluit van de gemeente? Dan kunt u geen klacht indienen. U kunt wel bezwaar maken. Hoe dient u een klacht in? U kunt een klacht schriftelijk of mondeling indienen. Om onduidelijkheden te voorkomen ontvangen wij klachten bij voorkeur schriftelijk. In de klacht vermeldt u minimaal het volgende: Naam en adres van de klager Een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht De naam van het bestuursorgaan of de ambtenaar tegen wie wordt geklaagd U moet de klacht binnen een jaar na de gedraging of gebeurtenis indienen. Hulp bij het indienen van een klacht Vindt u het moeilijk om een klacht onder woorden te brengen? U kunt hierbij hulp krijgen van de klachtencoördinator. De klachtencoördinator is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 14 038 of via de mail info@zwartewaterland.nl De behandelingsprocedure Uw klacht wordt behandeld door een klachtbehandelaar die niet bij de gebeurtenis betrokken is geweest. Meestal nodigt de klachtbehandelaar u uit voor een persoonlijk of telefonisch gesprek. We proberen de klacht in dit gesprek met u op te lossen. Lost het gesprek de klacht niet op? Dan maakt de klachtbehandelaar een rapport over de situatie. Het bestuursorgaan, meestal het college van burgemeester en wethouders, neemt daarna een beslissing over de klacht. Dit gebeurt binnen zes weken. U ontvangt een brief met de beslissing en de eventuele maatregelen. De Overijsselse Ombudsman Bent u niet tevreden met de manier waarop de klacht is behandeld of met het resultaat van de klachtbehandeling? Dan kunt u een klacht indienen bij de Overijsselse Ombudsman, die als onafhankelijke instantie uw klacht opnieuw beoordeelt. Website Overijsselse ombudsman

 • Jachthaven Genemuiden

  Jachthaven Genemuiden De jachthaven in Genemuiden heeft een ideale ligging aan het Zwarte Water en heeft een directe verbinding met het Zwarte Meer. De haven telt een 260-tal ligplaatsen. De helft hiervan zijn gesitueerd aan drijvende steigers in zowel de Binnen- als de Buitenhaven. De jachthaven is gescheiden door de Sas. In het zomerseizoen is het brugje over de Sas gesloten van zaterdagavond 21.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur. Gedurende de wintertijd is het brugje over de Sas gesloten. Hierdoor is de doorvaarthoogte beperkt tot 3.75 meter. Verder is de breedte 7.25 meter en de maximale diepgang 1.75 meter. Dit alles bij een waterstand van 0 NAP. Op verzoek kan het brugje geopend worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met de gemeentewerf. Adres en telefoonnummer Jachthaven Genemuiden Sisalstraat 62, 8281 JK Genemuiden T 038- 385 30 74. Categorieën ligplaatsen De jachthaven is onderverdeeld in drie categorieën, te weten: roeiboten/sportboten, speedboten/sloepen en overige boten (zoals zeilboten en kruisers): De ligplaatsen voor roeiboten/sportboten hebben een breedte vanaf 1.60 meter tot 2.25 meter en een lengte van 3.60 meter tot 4.30 meter. De ligplaatsen voor speedboten/sloepen hebben een afmeting van 3.00 meter bij 7.00 meter. De overige ligplaatsen variëren van 3.50 meter bij 10.00 meter tot 4.50 meter bij 11.00 meter. Aanvragen ligplaats Een ligplaatvergunning aanvragen kan via het aanvraagformulier 'Ligplaatsvergunning Zwartewaterland aanvragen'. U kunt het formulier digitaal versturen met DigiD (zie tabblad Formulieren) of downloaden in pdf (zie tabblad Openbare documenten). Wijzigen ligplaats Als u een vaste ligplaats hebt in de jachthaven van Genemuiden en u wilt in aanmerking komen voor een andere ligplaats, dat kunt u dit verzoek middels een wijzigingsformulier (met DigiD) kenbaar maken. Het wijzigingsformulier vindt u onder het kopje Formulieren.  Ruilen ligplaats Voor het ruilen van een ligplaats kunt u gebruik maken van een ruilformulier (DigiD). Dit ruilformulier vindt u onder het kopje Formulieren.  Ligplaatsenbeleid en -verordening Het ligplaatsenbeleid kunt u downloaden (pdf) op deze pagina onder Openbare documenten. Bekijk ook de verordening op de heffing en invordering van haven-, lig- en kadegelden 2018. Heeft u vragen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de havenmeester (T 038-385 30 74; M 06 - 27530069; E havenmeester@zwartewaterland.nl). Postadres:Gemeente Zwartewaterlandt.a.v. de havenmeesterPostbus 238060 AA Hasselt

 • Gladheid bestrijden

  De gemeente gaat deze winter voor de belangrijkste wegen net als voorgaande jaren over tot preventieve gladheidbestrijding. Dit houdt in dat er, op basis van de aangegeven weersvoorspelling, geprobeerd wordt de preventieve strooiroutes voor het intreden van de gladheid al gestrooid te hebben.  Strooiroutes Bekijk de strooiroutes op de kaart hieronder. De strooiroutes staan ook (als bijlage achterin) in het Uitvoeringsplan Gladheid preventie en bestrijding 2018-2019. Het plan is onderaan deze pagina te downloaden. Grotere kaart weergeven Op een aantal specifieke plaatsen waar bijzondere gladheid kan optreden, zoals (brug)hellingen etc., is het mogelijk dat ook bij niet langdurige gladheid handmatig gestrooid wordt. Indien noodzakelijk worden hier zoutkisten geplaatst. Op zondag wordt er bij de kerken gestrooid. Op markten uitsluitend op marktdagen. Beleid gladheidbestrijding Omdat het strooien schadelijk is voor het milieu, probeert de gemeente een goede balans te vinden tussen de bescherming van het milieu en de veiligheid van de mens. Bovendien kan niet overal worden gestrooid en moeten er dus keuzes gemaakt worden. Op basis van verschillende wegcategorieën en soorten gladheid zijn de keuzes van gladheidbestrijding in het Uitvoeringsplan Gladheid 2019-2020 vastgelegd. U kunt dit plan onderaan deze pagina downloaden. Gladheidsmeldingsysteem De gemeente beschikt over een gladheidmeldingssysteem, zodat zij in combinatie met een gladheidverwachting van de provincie preventief kan strooien. De dienstdoende coördinator gladheidbestrijding beslist op grond van de gladheidverwachtingen of er wel of niet gestrooid wordt. Wat kunt u zelf doen? Zelf kunt u een belangrijke bijdrage leveren door het voetpad voor uw woning of bedrijfspand goed begaanbaar te houden. Enkele tips voor bewoners om de gladheid op het trottoir te lijf te gaan, deze zijn: Bij sneeuw is beter eerst te vegen en indien nodig daarna te strooien. Veeg de sneeuw naar een plek waar niemand er last van heeft. Houdt bij het vegen goten en rioolputten vrij van sneeuw. Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout. Strooi vooral op plekken waarover gelopen of gereden wordt. Strooi zand om een dikke ijslaag begaanbaar te maken. Tijdens winterse omstandigheden is het voor u als weggebruiker verstandig uw rijgedrag aan te passen aan die specifieke omstandigheden. De kans bestaat namelijk dat niet overal is gestrooid en dat u met onverwachte gladheid te maken krijgt. Klachten Meldingen of klachten over gladheidsbestrijding kunt u doorgeven via het meldingenformulier of via T 14 038.

 • Tweede paspoort

  U kunt een tweede paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u het nodig hebt. Bijvoorbeeld als u vaak naar landen reist waarvoor een visum nodig is, of als u reist naar landen die met elkaar in conflict zijn. Wanneer kom ik in aanmerking voor een tweede paspoort? U kunt een tweede paspoort aanvragen als u kunt aantonen dat u het nodig hebt. Bijvoorbeeld: Als u regelmatig reist naar landen met een visumplicht. Het kan dan voorkomen dat u uw paspoort niet kunt gebruiken omdat het op een ambassade of consulaat ligt voor een visumaanvraag. Het mogen geen landen zijn waar u met een Nederlandse identiteitskaart naartoe kunt reizen. In dat geval kunt u een ID-kaart gebruiken. Als u reist naar landen die met elkaar in conflict zijn. De stempels in uw eerste paspoort kunnen dan problemen veroorzaken bij de toelating in een ander land. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een lijst van conflicterende landen. Die vindt u op de website van de rijksoverheid.  Voorwaarden en benodigdheden Voor de aanvraag van een tweede paspoort moet uw huidige paspoort nog minimaal 6 maanden geldig zijn. Voor de aanvraag hebt u nodig: Een bewijs waaruit blijkt dat u een land wilt bezoeken dat in conflict is met een land waarvan u al stempels in uw paspoort hebt. Een bewijs dat u regelmatig naar verschillende visumplichtige landen moet reizen. Een bewijs dat uw paspoort op een ambassade of consulaat ligt vanwege een visum. Tevens kopieën van de houderpagina en alle bestempelde en met visa beplakte pagina’s. Als het om een zakenreis gaat: een recente verklaring van uw werkgever op origineel briefpapier óf een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Neem zoveel mogelijk bewijsstukken mee. Bij onvoldoende bewijsmateriaal kan uw aanvraag niet in behandeling worden genomen. Goed om te weten Een tweede paspoort wordt niet verstrekt als noodpaspoort. Een tweede paspoort is 2 jaar geldig voor alle landen. Naast het paspoort en tweede paspoort mag u ook een ID-kaart bezitten. U kunt ook een tweede zakenpaspoort aanvragen. Als u uw bestaande tweede paspoort wilt vernieuwen, moet u opnieuw de noodzaak van het paspoort aantonen. Op reis gaan met twee paspoorten wordt afgeraden. Bij de controle aan de grens kan het bezit van twee paspoorten vragen oproepen. Aanvragen Een tweede paspoort vraagt u op dezelfde manier aan als een gewoon paspoort. Kosten Soort identiteitsbewijs Normale aanvraag Spoedaanvraag Tweede (zaken)paspoort tot 18 jaar € 53,95 € 102,55 Tweede (zaken)paspoort 18 jaar en ouder € 71,35 € 119,95

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties