Resultaten

121 - 130 van de 157 Resultaten
Toon producten van Reusel-De Mierden
 • Forensenbelasting

  Forensenbelasting wordt opgelegd aan personen die, zonder dat ze hun hoofdverblijf in de gemeente Reusel-De Mierden hebben, meer dan negentig dagen per jaar een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben voor zichzelf of voor hun gezin in deze gemeente.

 • Afval, bedrijven

  U moet zelf regelen dat bedrijfsafval op een goede manier wordt ingezameld. De gemeente is namelijk niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval. Dat komt omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van de bedrijven.

 • Vrijwilligersspeld

  In onze gemeente zetten veel vrijwilligers zich iedere dag weer in. Het gemeentebestuur hecht veel waarde aan het werk dat vrijwilligers verzetten. Met het uitreiken van de vrijwilligersspeld wil zij die waardering onderstrepen. De vrijwilligersspeld wordt uitgereikt tijdens het Sport- en cultuurgala op 20 maart 2020. Het thema voor dit jaar is ‘Jeugd’ met als motto: “Jeugd, de sterren van de toekomst”.

 • Planschade

  Planschade is schade die ontstaat door een ruimtelijk besluit, bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan. Door een nieuw bestemmingsplan kan uw privacy bijvoorbeeld worden geschaad of uw uitzicht worden belemmerd. Hierdoor kan uw eigendom minder waard worden. Dit heet 'vermogensschade'. U kunt ook 'inkomensschade' ondervinden van een nieuw bestemmingsplan, als u bijvoorbeeld een winkel heeft die niet meer bereikbaar is voor uw klanten. U heeft altijd 2% normaal maatschappelijk risico (nmr) bij indirecte schade. De gemeente kan een hoger nmr vaststellen, bijvoorbeeld bij een inbreidingsplan voor woningbouw. Bij de vaststelling van planschade wordt de nieuwe maatregel vergeleken met de oude. Wanneer er nadeel wordt vastgesteld, wordt dit getaxeerd op de zogenaamde 'peildatum': de inwerkingtreding van de nieuwe maatregel. Een onafhankelijk taxateur maakt rapport op.

 • Opvragen persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens bij over alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, justitie of de politie. Of met organisaties zoals pensioenfondsen en woningcorporaties. Welke gegevens er van u en uw minderjarige kinderen in de BRP staan, vindt u door in te loggen op MijnOverheid. Naast uzelf kunnen ook anderen informatie over u krijgen uit het onderdeel persoonsgegevens van de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA). Te denken valt aan de gemeente zelf en aan instanties die publieke taken uitvoeren. Ook bedrijven en particulieren kunnen beperkte informatie krijgen .

 • AVG en privacyrechten van betrokkene

  De gemeente verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons verstrekt. U heeft het recht om een verzoek in te dienen: om uw persoonsgegevens in te zien om uw persoonsgegevens te corrigeren om uw persoonsgegevens te verwijderen om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor een menselijke blik bij besluiten voor een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens voor dataportabiliteit U kunt alleen een verzoek indienen met betrekking tot uw eigen gegevens. Als u jonger bent dan zestien jaar of als u onder curatele bent gesteld, kan alleen uw wettelijk vertegenwoordiger namens u een verzoek doen. Onder 'Aanvullende informatie' vindt u meer informatie over bovenstaande rechten. Verwerkingsregister De gemeente heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het verwerkingsregister. In dit register beschrijft de gemeente welke persoonsgegevens worden verwerkt en voor welke doeleinden. Het verwerkingsregister vindt u onder 'Openbare documenten'. Processen op het gebied van Personeel & Organisatie, Vergunningverlening, Toezicht & Handhaving, Technisch ICT beheer en participatie worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkende Kempengemeenten. Voor de verwerkingen van persoonsgegevens binnen deze processen verwijzen wij u naar het verwerkingsregister van deze organisatie. Ook deze vindt u onder ‘Openbare documenten’.

 • Vrijwilligersverzekering

  Vrijwilligers, mantelzorgers en maatschappelijke stagiaires (hierna genoemd vrijwilligers) vervullen een belangrijke rol binnen onze gemeenschap. De gemeente Reusel-De Mierden vindt het belangrijk dat vrijwilligers goed verzekerd zijn. Daarom heeft zij voor vrijwilligers en/of organisaties die in onze gemeente gevestigd zijn een gratis vrijwilligersverzekering afgesloten.  Je bent vrijwilliger als je (in een georganiseerd verband) vrijwillig werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.  Als vrijwilliger mag je een vergoeding ontvangen, maar deze moet binnen de grenzen blijven die de Belastingdienst hiervoor hanteert. De vrijgestelde bedragen vindt u op www.belastingdienst.nl. Als u vrijwilligerswerk doet, bent u niet altijd goed verzekerd. Daarom heeft de gemeente een vrijwilligersverzekering afgesloten. Als vrijwilliger bent u automatisch verzekerd bij deze verzekering. Dit houdt in dat u verzekerd bent als u een ongeluk krijgt of schade veroorzaakt. De vrijwilligersverzekering is een tweede (secundaire) dekking. Dit betekent dat de eigen aansprakelijkheidsverzekering van de vrijwilliger, of die van de instelling waarvoor hij of zij de activiteiten verricht, altijd voorgaat op de vrijwilligersverzekering van de gemeente. Het wordt ook wel een 'vangnet' verzekering genoemd. Het is aan te raden om de eigen verzekering niet op te zeggen.

 • Vergoeding hemelwater afkoppelen

  Door hemelwater apart op te vangen ('afkoppelen'), loopt het riool minder snel vol bij hevige regenbuien, hoeft schoon water niet onnodig gezuiverd te worden en kan hemelwater in eigen gebied worden vastgehouden, wat helpt tegen droogte. Afkoppelen kan op verschillende manieren; wat bij het ene pand goed werkt, is minder geschikt voor een ander pand. Dit hangt bijvoorbeeld af van hoe regenpijpen en kolken zijn aangesloten en of de omliggende grond geschikt is voor infiltratie. Een medewerker van de gemeente denkt graag met u mee om een passend afkoppelplan te maken. Afkoppelen is in sommige delen van de gemeente verplicht. Dit betreft met name het buitengebied, omdat de meeste panden daar zijn aangesloten op druk-of vacuümriolering.  Afkoppelvergoeding De materialen die u nodig heeft om het hemelwater af te koppelen (met uitzondering van regentonnen), worden door de gemeente vergoed. Het bedrag dat u van de gemeente ontvangt, wordt door Waterschap De Dommel verdubbeld. Deze 'afkoppelverdubbelaar' ontvangt u automatisch als u een verzoek indient voor de materiaalvergoeding. U vraagt de materiaalvergoeding aan via onderstaand formulier. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Houd uw rekeningnummer en (een kopie van) de factuur bij de hand. Let op: lees van tevoren de voorwaarden onder 'Aanvullende informatie' goed door! Afkoppelvergoeding aanvragen

 • Huisnummer aanvragen of veranderen

  De gemeente is op grond van de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Wet BAG) wettelijk verplicht om woningen, winkels en bedrijfs- en kantoorpanden te nummeren. Als eigenaar of huurder kunt u uw pand dus niet zelf een (huis)nummer geven. Automatisch toekennen huisnummer In de volgende situaties hoeft u geen huisnummer aan te vragen, omdat de gemeente dit automatisch regelt: Bij verlening van een omgevingsvergunning (bouwen). Bij verlening van een splitsingsvergunning/samenvoeging. Bij het vaststellen van een nieuw vergunde stand- of ligplaats. Wil u zelf een huisnummer aanvragen, wijzigen of intrekken? De toekenning of intrekking van een nummeraanduiding hangt af van de voorwaarden die zijn vastgesteld in de Wet Basisregistraties Adressen en Gebouwen (Wet BAG) en van het bestemmingsplan. Als het bestemmingsplan splitsing of samenvoeging verbiedt, dan kan de gemeente geen nummer(s) toekennen. Check vooraf of u hiervoor een omgevingsvergunning (www.omgevingsloket.nl) nodig heeft en/of het is toegestaan volgens het bestemmingsplan (www.ruimtelijkeplannen.nl). Dit voorkomt teleurstellingen.

 • Reclame plaatsen

  U mag niet zomaar permanente of tijdelijke reclame plaatsen bij, op of aan een gebouw of op of aan de weg. U heeft hiervoor in de meeste gevallen toestemming nodig van de gemeente. Wilt u een permanent reclamebord bouwen/plaatsen bij een pand, dan vraagt u een omgevingsvergunning aan bij de gemeente. Wilt u op of aan uw pand reclame maken, zoals met uithangborden of teksten/afbeeldingen op de gevels/muren, dan vraagt u ook een vergunning aan bij de gemeente (geen omgevingsvergunning).  Voor tijdelijke reclame is een ontheffing nodig, welke u ook bij de gemeente aanvraagt.  Wilt u een reclamebord groter dan 0,5 m2 plaatsen aan een pand, dan hebt u een omgevingsvergunning nodig. Ook muren waarop reclame wordt aangebracht, vallen onder het begrip reclamebord.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties