Resultaten

121 - 126 van de 126 Resultaten
Toon producten van Son en Breugel
 • Geluidsoverlast veroorzaken

  Bij bepaalde activiteiten die u uitvoert, kunt u overlast van geluid veroorzaken. Bijvoorbeeld als u bouwmachines of geluidsapparatuur gebruikt. U hebt hiervoor een ontheffing nodig van de gemeente. Alleen particulieren kunnen een ontheffing aanvragen. Veroorzaakt u geluidsoverlast met uw bedrijf? Dan vraagt u een omgevingsvergunning milieu aan. Artikel 4.6 Algemene Plaatselijke Verordening (APV): (Geluid)hinder buiten een inrichting Het is verboden zich, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, op zodanig wijze te gedragen dat voor een omwonende of overigens voor de omgeving (geluid)hinder wordt veroorzaakt. Als veroorzaker van hinder wordt tevens aangemerkt degene die rechtens verantwoordelijk is voor het hinderveroorzakende object. Het college kan van het verbod in het eerste lid ontheffing verlenen. Het college kan terreinen of wateren aanwijzen, waar het verbod, vervat in het eerste lid, niet van toepassing is op het in werking treden van bepaalde in de aanwijzing aangewezen categorieën van geluidsapparaten, (recreatie)toestellen, (bouw)machines of vrachtauto's, voor zover wordt voldaan aan de door het college vast te stellen voorschriften ter voorkoming of beperking van (geluid)hinder. De in het derde lid bedoelde voorschriften kunnen onder meer betreffen: het maximale geluidsniveau, de situering van geluidsbronnen en de frequentie en tijden van gebruik. Het verbod geldt niet, voorzover in het daarin geregelde onderwerp wordt voorzien door de Wet geluidhinder, de Zondagswet, het Vuurwerkbesluit of de provinciale milieuverordening.

 • Bestemmingsplan aanpassen

  In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Het gaat altijd over een bepaald gebied. Het bestemmingsplan biedt u antwoord op vragen zoals: Mag in het gebied gebouwd of verbouwd worden? Hoe mag een stuk grond gebruikt worden? Mogen wegen worden aangelegd? Mogen bedrijven zich vestigen in het gebied? Welke bouwregels gelden er, voor bijvoorbeeld de (ver)bouw van een pand? Als u grond of gebouwen anders wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan toegestaan is, dan kan de gemeente daar in sommige gevallen aan meewerken. Dat kan door een afwijking toe te staan met een afwijkingsprocedure of met het wijzigen van het bestemmingsplan. De gemeente is niet verplicht om mee te werken aan een afwijking of wijziging van een bestemmingsplan.

 • Luchtruim gebruiken

  In de regel is het verboden met een luchtvaartuig, zoals bijvoorbeeld een luchtballon, op te stijgen of te landen buiten een luchthaven. Wilt u toch met een luchtvaartuig opstijgen of landen buiten een luchthaven? Vraag dan een TUG-ontheffing (Tijdelijk en Uitzonderlijk Gebruik) aan. Dit kunt u sinds 2009 niet meer doen bij de gemeente, maar alleen nog maar bij de provincie.   Wilt u meer informatie? Ga dan naar de website van de provincie Brabant. Ballonnen oplaten Wilt u (helium)ballonnen oplaten voor bijvoorbeeld een ballonnenwedstrijd? Dan moet u dit melden bij de verkeersleiding van Eindhoven Airport. Let op: de ballonnen mogen niet aan elkaar geknoopt worden. Ook mogen er geen ijzeren delen aan de ballonnen zitten. Kaartjes mogen dus niet met paperclips of haakjes aan de ballonnen worden vastgemaakt, maar moeten aan het touwtje zelf vast zitten. Vlieggebieden met een drone Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone.

 • Vuur stoken

  Het is verboden in de open lucht (afval)stoffen te verbranden, tenzij hiertoe een omgevingsvergunning, als bedoeld in art. 2.1 lid e Wabo is verleend. Art. 5.34 Algemene Plaatselijke Verordening Het verbod geldt niet voorzover het betreft het op (eigen) privéterrein hebben van: verlichting door middel van kaarsen, fakkels e.d. sfeervuren zoals terrashaarden en vuurkorven, indien geen afvalstoffen worden verbrand, vuur voor koken, bakken en braden, voorzover dat geen gevaar, overlast of hinder oplevert voor de omgeving. Het college verleent geen ontheffingen voor het stoken van snoeihout. Snoeihout dient voortaan of te worden versnipperd, of te worden afgevoerd naar de milieustraat of er kunnen houtwallen van gemaakt worden. Voor het stoken van kampvuren bij bijvoorbeeld de scouting kan onder oplegging van voorwaarden ontheffing worden aangevraagd en verleend. Het college heeft ook besloten zelf geen kerstboomverbrandingen meer te organiseren, maar over te gaan tot versnipperen van de bomen..

 • Vuurwerk afsteken

  Door het coronavirus is de werkdruk in ziekenhuizen en bij hulpverleners erg hoog. Om te voorkomen dat die rond de jaarwisseling nog hoger wordt door de jaarlijks terugkerende stroom aan vuurwerkgewonden, heeft het kabinet besloten dat tijdens deze jaarwisseling 2020-2021 geen vuurwerk afgestoken mag worden. Het mag daarom ook niet verkocht of vervoerd worden. Vuurwerkverbod Het verbod op het verkopen, vervoeren en afsteken van vuurwerk geldt voor al het oudejaarsvuurwerk (waar op het label categorie F2 of F3 staat). Fop- en schertsvuurwerk afsteken (categorie F1-vuurwerk) zoals trektouwtjes, knalerwten en sterretjes mag wel. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf 12 jaar worden gekocht en gebruikt. Meer informatie over fop- en schertsvuurwerk leest u op de website van de rijksoverheid. Straffen afsteken verboden vuurwerk Politie en boa’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) handhaven de vuurwerkregels. Houdt u zich niet aan deze regels, dan kunt u een boete of zelfs een strafblad krijgen. Meer informatie over de vuurwerkstraffen leest u op de website van de rijksoverheid. Meld vuurwerk(overlast) bij de politie Wordt er vuurwerk bij u in de buurt afgestoken of vermoedt u dat iemand in het bezit is van zwaar en illegaal vuurwerk? Bel dan de politie: 0900-8844. Dit kan ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Wat kunt u als inwoner doen? Naast het melden van overlast en vernielingen, kunt u ook helpen om de schade te beperken: Zorg dat er geen brandbaar materiaal beschikbaar is. Zorg dat kerstbomen tijdig en op de juiste manier worden afgevoerd. Dit geldt natuurlijk voor alles wat brandbaar is. Wat kunt u als ondernemer doen? Ook vanuit uw bedrijf kunt u helpen om de schade te beperken: Zorg dat er geen brandbaar materiaal beschikbaar is, denk aan vlaggenstokken, vlaggen, containers, pallets etc. Sluit afvalcontainers af of plaats ze binnen tijdens de jaarwisseling of op een afgesloten terrein buiten het bereik van anderen.

 • Informatie opvragen (Wob-verzoek)

  Hoe moet ik een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) indienen? Als u bij de gemeente met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek indient om bepaalde informatie te verkrijgen, dan kunt u dit verzoek op verschillende manieren doen: mondeling, telefonisch of per (digitale) brief. Elektronische weg Indienen per e-mail is niet mogelijk. De gemeente heeft de elektronische weg niet opengesteld voor verzoeken op grond van de Wob. U kunt het WOB-verzoek hier indienen. Aan wie moet het verzoek richten? Meestal moet u het verzoek richten aan het college van burgemeester en wethouders (B&W). Als u zeker weet dat de informatie niet berust bij B&W, maar bij de burgemeester of de gemeenteraad richt u het verzoek aan hen. De meeste informatie bij een gemeente berust echter bij het college van B&W. Wat moet u in het verzoek zetten? Zorg ervoor dat uw verzoek (brief) om informatie in elk geval de volgende punten bevat: U moet het onderwerp (in vaktaal: de bestuurlijke aangelegenheid) of het document (als u het concrete document kent) noemen waarover u informatie wenst. Als u alleen een onderwerp noemt, moet dit wel voldoende specifiek zijn. Het onderwerp mag dus niet te ruim geformuleerd zijn. Als het onderwerp niet voldoende specifiek is, zal de gemeente u vragen om het onderwerp te specificeren. Het moet gaan om informatie die aanwijsbaar aanwezig is. De informatie die u wenst moet natuurlijk wel ergens zijn vastgelegd. Het hoeft daarbij overigens niet alleen over schriftelijke stukken te gaan. Ook geluidsbanden, films en foto's vallen onder de Wob. Het moet gaan om informatie waarover de betreffende overheidsinstantie (in vaktaal: het bestuursorgaan) beschikt. De informatie die u vraagt moet betrekking hebben op een bestuurlijke aangelegenheid. Dit houdt in dat het kort gezegd moet gaan om een overheidskwestie. Het gaat dan over het beleid van de betreffende overheidsinstantie inclusief de voorbereiding en uitvoering van dit beleid. Hoe lang duurt de behandeling van een Wob-verzoek? Het bestuursorgaan moet uiterlijk binnen 4 weken na ontvangst van uw verzoek, op uw Wob-verzoek beslissen. Juist daarom is het van belang om te zorgen dat u een bewijs heeft van de datum waarop u het verzoek heeft ingediend. De gemeente kan de termijn van 4 weken echter verlengen. In dat geval moet u van deze verlenging wel door de overheid op de hoogte worden gesteld voorafgaand aan het uitstel. Toezending van de informatie Als de overheid positief beslist op uw Wob-verzoek, wordt de door u gevraagde informatie in beginsel tegelijk met de beslissing aan u toegezonden. Let op: als uw verzoek betrekking heeft op milieu-informatie of als er naar verwachting nog andere belanghebbenden betrokken zijn bij uw Wob-verzoek, dan gelden er andere termijnen. Mag de overheidsinstantie mijn verzoek om informatie (Wob-verzoek) weigeren? Als u bij de gemeente met een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) een verzoek indient om bepaalde informatie te verkrijgen, dan zijn er in feite twee uitkomsten mogelijk: uw verzoek om informatie wordt ingewilligd uw verzoek om informatie wordt afgewezen Uw verzoek om informatie wordt ingewilligd Als de overheidsinstantie uw verzoek inwilligt, kan de informatie op verschillende manieren aan u ter beschikking worden gesteld: U ontvangt een kopie van de gevraagde documenten of de letterlijke inhoud van een document, geluidsband, film of andere gegevensdragers. U wordt uitgenodigd om de documenten in te komen zien. U ontvangt een uittreksel of een samenvatting van de inhoud. U ontvangt informatie uit documenten of andere gegevensdragers. Uw verzoek om informatie wordt afgewezen Niet elk Wob-verzoek om informatie wordt automatisch ingewilligd. Hoewel als uitgangspunt geldt dat alle informatie van de overheid openbaar is, is er een aantal uitzonderingssituaties waarop de gemeente zich zou kunnen beroepen. Er zijn kortweg twee soorten uitzonderingscategorieën: De absolute uitzonderingsgronden. Dat wil zeggen dat uw verzoek om informatie in deze gevallen altijd zal worden geweigerd. De relatieve uitzonderingsgronden. Dat wil zeggen dat de overheidsinstantie afhankelijk van het geval kan beslissen de informatie wel of niet te verstrekken. Zijn er kosten verbonden aan een verzoek om overheidsinformatie (Wob-verzoek)? In het algemeen is een verzoek aan de gemeente om bepaalde informatie te verstrekken kosteloos. Wel kan de gemeente bepaalde kosten (leges) in rekening brengen voor het maken van kopieën of het verstrekken van een uittreksel etc. in verband met uw (Wob-) verzoek. Deze legeskosten worden ieder jaar opnieuw vastgesteld. U vindt de kosten in de Tarieventabel behorende bij de Legesverordening gemeente Son en Breugel.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties