Resultaten

131 - 134 van de 134 Resultaten
Toon producten van Noord-Brabant
 • Badinrichting, ontheffing voorschriften

  De Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden stelt eisen op het gebied van hygiëne en veiligheid waaraan badinrichtingen moeten voldoen alvorens deze voor het publiek mogen worden opengesteld. In bijzondere gevallen kunt u als houder van een badinrichting een ontheffing van een of meerdere voorschriften aanvragen. Onder een badinrichting vallen openbare zwembaden, semiopenbare zwembaden in bijvoorbeeld hotels, campings en sauna's, peuterbaden, medische baden en badinrichtingen in oppervlaktewater. Een ontheffing wordt alleen verleend onder bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld voor de periode totdat nieuwbouw of verbouw heeft plaatsgevonden. Het is mogelijk om bezwaar en beroep in te stellen tegen het besluit.

 • Wegenverkeerswet 1994, Voertuigreglement en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens, ontheffing

  In de Wegenverkeerswet 1994 staan regels en verkeerstekens die gelden op de openbare wegen. Als u ontheffing wilt van 1 van deze regels, dan kunt u dit aanvragen bij de beheerder van de weg. Meestal is dat het Rijk, de provincie, het waterschap of de gemeente. Bijvoorbeeld u kunt als boer uw akker alleen bereiken via een openbaar fietspad. U kunt ontheffing aanvragen om met een tractor op het fietspad te mogen rijden. Wilt u ontheffing van de bepalingen die in het Reglement verkeersregels en verkeerstekens staan? Dan richt u zich tot Rijkswaterstaat of het CBR.

 • Wet natuurbescherming, kapmelding of verzoek ontheffing houtopstanden

  Kapmelding Wilt u buiten de bebouwde kom houtopstanden bomen of beplanting verwijderen en de oppervlakte van de totale houtopstand is meer dan 10 are (1000m2), of bestaat uit meer dan 20 bomen in rijbeplanting? Dan moet u volgens de Wet natuurbescherming minstens 4 weken voor de kap een melding in dienen bij de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN). De grond waarop gekapte bomen hebben gestaan, moet u opnieuw beplanten (herplantplicht). De ODBN kan  als het nodig is een kapverbod opleggen voor bijzondere beplantingen.

 • Omgevingsrecht, gedoogbeschikking

  Gedeputeerde Staten hebben beleidsregels gemaakt. Deze regels heten “Grenzen aan gedogen Noord-Brabant 2001”. Door deze regels kan de provincie gedoogverzoeken eerlijk behandelen.In deze regels staat dat heel af en toe een gedoogbeschikking gegeven wordt. Wilt u een gedoogbeschikking? Dan bekijken Gedeputeerde Staten of u deze kunt krijgen volgens de regels. Dit kan lang duren. Soms vinden Gedeputeerde Staten dat u, volgens de regels, geen gedoogbeschikking mag. U krijgt dan geen gedoogbeschikking en u kunt geen bezwaar maken.U krijgt bij de gedoogbeschikking altijd regels. Hier moet u aan voldoen. Als dat niet lukt, kunt u alsnog een boete krijgen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties