Resultaten

141 - 150 van de 154 Resultaten
Toon producten van Terneuzen
 • Vreemdelingenpaspoort

  Bent u een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning? En kunt u in het land van herkomst geen reisdocument krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument en een legitimatiebewijs. U kunt het vreemdelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen. Voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort maakt u een afspraak. U moet persoonlijk aanwezig zijn bij het aanvragen en het ophalen van het vreemdelingenpaspoort, ook uw (jonge) kinderen. Het duurt 2 maanden voordat u het vreemdelingenpaspoort krijgt. Zodra het paspoort klaar is, krijgt u daarvan bericht.   Afspraak maken vreemdelingenpaspoort >   Meenemen Alle reisdocumenten (paspoort, identiteitskaart) die u heeft, ook als deze verlopen zijn. Uw geldige verblijfsvergunning. 1 pasfoto. De vakfotograaf kent de vereisten voor een pasfoto. Indien jonger dan 18 jaar: ingevulde toestemmingsverklaring reisdocument minderjarige en legitimatiebewijs van beide ouders (of van degene die het gezag heeft over het kind). Als de ouders meekomen naar de gemeente, kunnen ze het formulier ter plekke invullen. Geld: u betaalt het paspoort bij de aanvraag met pin of contant. Het paspoort kost € 53,95. Voorwaarden U krijgt een vreemdelingenpaspoort als: u kunt aantonen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen. Of dat het voor u niet mogelijk is om een reisdocument in een ander land aan te vragen; u een geldige verblijfsvergunning heeft; u bent ingeschreven bij de gemeente; uw identiteit en nationaliteit vaststaat. Kinderen Kinderen moeten een eigen reisdocument hebben (paspoort). Iedereen die medische zorg ontvangt, moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs. Dit geldt voor iedereen, dus ook voor kinderen. De identificatieplicht geldt in de gehele zorgsector. Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs Organisaties vragen soms om een kopie van uw identiteitsbewijs. Die kopieën worden vaak goed bewaard, maar niet altijd. Met een kopie van uw identiteitsbewijs kunnen oplichters een online bankrekening openen of een telefoonabonnement afsluiten. Maak kopieën van uw ID-bewijs onbruikbaar voor oplichters. Of gebruik hiervoor de KopieID app. Meer informatie Vingerafdrukken

 • Vuur stoken bij een evenement

  U mag geen vuur stoken in de open lucht. Rookwaren en kaarsen mogen wel, behalve als er een rookverbod geldt. Vuur voor bakken en braden mag alleen als dit niet gevaarlijk is voor de omgeving. Gaat het om een openbaar evenement zoals een paasvuur, vreugdevuur of kerstbomenverbranding? Dan kunt u een ontheffing aanvragen op het verbod vuur te stoken (stookontheffing). Doe uw aanvraag minimaal acht weken van te voren.   Stookontheffing evenement aanvragen >   Voorwaarden bij een stookontheffing De stooklocatie ligt niet binnen de bebouwde kom; Het verkeer en omwonenden mogen geen overlast ondervinden van het stoken; U stelt omwonenden op tijd op de hoogte; U mag niet stoken bij smogfase twee en drie; U mag niet stoken op een wijze waarbij gevaar ontstaat voor overslag van het vuur; U mag niet stoken op bermen van wegen en (taluds van) dijken en watergangen; Het te verbranden materiaal mag alleen bestaan uit schoon hout (of als aangegeven slootmaaisel); U mag geen gebruik maken van vervliegende of snel ontvlambare stoffen zoals benzine of petroleum; De stookplaats moet op een afstand van ten minste 30 meter liggen van een gebouw van derden; De stookplaats moet op een afstand van ten minste 30 meter liggen van een hoop oogstproducten; De stookplaats moet op een afstand van ten minste 100 meter liggen van een bos of natuurgebied; De stooklocatie moet op een afstand van ten minste 1 meter liggen van de (openbare) weg; De stooklocatie moet op een afstand van ten minste 1 meter liggen vanaf de insteek van een sloot; Bezoekers mogen alleen bovenwinds staan opgesteld op een afstand van ten minste 5 meter van de vuurhaard; Het terrein en de directe omgeving moet altijd bereikbaar en toegankelijk zijn voor hulpdiensten; Het vuur moet onder toezicht staan van een meerderjarig persoon; Alle aanwijzingen en bevelen van brandweer, politie en daartoe bevoegde ambtenaren dienen onverwijld en nauwkeurig te worden opgevolgd; Het (kampvuur)terrein en de omgeving moet binnen 24 uur na beëindigen van het evenement in zijn oorspronkelijke staat zijn teruggebracht. De resten van het kampvuur moet u afvoeren naar een erkend verwerker; De houder van de ontheffing is aansprakelijk voor alle schade, ontstaan tengevolge van het gebruikmaken van de ontheffing; Een ontheffing moet u ieder jaar opnieuw aanvragen. Meer informatie Voor meer informatie kunt u contact opnemen met team Vergunningen en Handhaving, tel 14 0115.  

 • Vuurwerk afsteken

  Vuurwerk mag u alleen afsteken tussen 31 december 18:00 uur en 1 januari 02.00 uur ’s nachts. En alleen op plaatsen waar dit geen gevaar, schade of overlast kan veroorzaken. In, rond en in de nabijheid van de volgende objecten is vuurwerk afsteken niet toegestaan, hier geldt een vuurwerkverbod: zorgcentrum De Vurssche te Axel zorgcentrum Ter Walle te Biervliet zorgcentrum Vremdieke te Hoek zorgcentrum De Lange Akkers te Koewacht zorgcentrum De Redoute te Sas van Gent het ziekenhuis Terneuzen de kinderboerderij en dierenasiel in Terneuzen zorgcentrum Ter Schorre te Terneuzen winkelcentrum Zuidpolder te Terneuzen zorgcentrum De Blide te Terneuzen zorgcentrum Bachten Dieke te Terneuzen woonzorgcentrum Maxima te Terneuzen zorgcentrum 't Verlaet te Westdorpe zorgcentrum De Molenhof te Zaamslag Om het besluit in te zien klikt u op besluit tot aanwijzing van de vuurwerkvrije zones. Professionele vuurwerkbedrijven met een toepassingsvergunning van de provincie Zeeland mogen met een geaccepteerde ontbrandingsmelding wel vuurwerk afsteken buiten de bovengenoemde tijden. Voor meer informatie kunt u terecht bij de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Zeeland tel. 0115-745100.  

 • Waarmerken kopie van document

  Moet u voor het afsluiten van uw hypotheek kopieën van waardevolle documenten opsturen? Dan heeft u een gewaarmerkt kopie of afschrift nodig van deze documenten. Alleen een daartoe bevoegde persoon of autoriteit kan een afschrift of kopie waarmerken. Daarmee verklaart die persoon of instantie, dat de inhoud van de kopie hetzelfde is als het origineel. U kunt hiervoor een afspraak maken. Wij waarmerken de kopie van het document direct. U kunt het meteen meenemen.   Afspraak maken >   Meenemen Het originele document. Een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs, Nederlandse identiteitskaart of vreemdelingendocument). Een bewijs waaruit blijkt dat het nodig is om het document te laten waarmerken. Bijvoorbeeld een brief van een officiële instantie. Geld: u betaalt voor het waarmerken met pin of contant. Kosten De kosten voor een gewaarmerkte kopie zijn € 5,85. Diploma's en getuigschriften De gemeente waarmerkt geen kopieën van diploma’s en getuigschriften. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald.

 • Wegen, straten, fietspaden en trottoirs, onderhoud

  Indien u klachten of opmerkingen heeft over het onderhoud of de kwaliteit van de gemeentelijke infrastructuur kunt u een melding openbare ruimte indienen.   Melding doen >   Wat valt onder de gemeentelijke infrastructuur? Wij zijn verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van de hele openbare infrastructuur binnen de bebouwde kom van onze gemeente. Hieronder vallen alle asfalt-, klinker- en onverharde wegen, pleinen, voetpaden en fietspaden, maar ook viaducten, rotondes, speelplaatsen, stoplichten, verkeersborden en -tekens en straatmeubilair zoals banken en vuilnisbakken. In het kader van ''duurzaam veilig verkeer' zijn wij ook verantwoordelijk voor het aanleggen en onderhouden van verkeersremmende maatregelen, zoals drempels, wegversmallingen en dergelijke. Wegenbeheer Plan Het onderhoud aan gemeentelijke verhardingen is opgenomen in het Wegenbeheer Plan. Dit plan komt tot stand door het uitvoeren van globale visuele inspecties van de verhardingen conform de wegenbeheer systematiek van het CROW (kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte). Naar aanleiding van deze inspecties wordt aan de hand van de mate en ernst van de geconstateerde schadebeelden en de beschikbare middelen een onderhoudsplanning gemaakt voor de komende jaren. Deze planning wordt om de twee jaar geactualiseerd met de gegevens van nieuwe inspecties.

 • Wegslepen voertuigen op de openbare weg

  Bij de gemeente en de politie komen regelmatig klachten binnen over aanhangwagens, caravans en kampeerwagens die langdurig op de openbare weg staan geparkeerd. Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening Terneuzen mogen deze voertuigen niet langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg staan. De aanhangwagens nemen parkeerplaatsen in waardoor er een tekort ontstaat aan parkeerplaatsen. Of deze staan in het openbaar groen. Daarmee vormen deze een ontsierend en hinderlijk of zelfs gevaarlijk obstakel voor weggebruikers en voetgangers. Ook heeft dat een negatief effect op de leefomgeving.   Staan voertuigen langer dan drie achtereenvolgende dagen op de openbare weg? Dan brengt de toezichthouder een sticker aan op het voertuig. Daarop staat voor welke datum de eigenaar het voertuig van de openbare weg moet verwijderen. Ook vermeldt de sticker het overtreden voorschrift. Onderneemt de eigenaar geen actie? Dan verwijderen wij het voertuig van de openbare weg en voeren het af naar de gemeentelijke vestiging ‘De Koegors’, Koegorsstraat 4 in Terneuzen. Daar bewaren we het voertuig ten hoogste dertien weken. De gemeente publiceert deze verwijdering en de opslag van het voertuig in de gemeentelijke rubriek van het Zeeuws Vlaams Advertentieblad. Daarin vragen we de eigenaar contact op te nemen. Als de eigenaar zich meldt kan deze het voertuig terug krijgen, na betaling van de kosten van verwijdering en opslag. Meldt de eigenaar zich niet? Dan verkopen of vernietigen wij het voertuig.

 • Wehelpen: platform voor vraag en aanbod van hulp

  De gemeente Terneuzen is aangesloten bij het platform WeHelpen.nl. Wehelpen.nl is een website waarop mensen hulp kunnen aanbieden en vragen. Dit varieert van boodschappen doen tot hulp met de computer. En van de heg snoeien tot schilderles tijdens een kopje koffie. Tienduizenden mensen in heel Nederland hebben zich al aangesloten. Want iemand helpen die je nodig heeft, dat doe je graag. Doen al die mensen dat kosteloos? Ja! De website is gratis. Iedereen kan zich aanmelden. Vaak zijn mensen huiverig voor vrijwilligerswerk. “Dat is niet vrijblijvend en ik heb al een drukke baan!” Maar een keer even een klein klusje doen voor een ander, dat is geen probleem. Zeker niet als het iets is dat jij goed kan en leuk vindt om te doen. Met wehelpen kun je kiezen wat bij je past en wanneer het je uitkomt. Het resultaat: een goed gevoel omdat je de wereld van iemand anders wat mooier hebt gemaakt!’ Wehelpen is er voor iedereen die een ander een keer wil helpen. Of geholpen wil worden. Voor mantelzorgers, vrijwilligers en mensen met een hulpvraag. Op www.wehelpen.nl/terneuzen vind je meer informatie.

 • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

  De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zolang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en meedoen in de samenleving. Als dat niet lukt zonder hulp dan kan de gemeente u verder helpen. U komt in aanmerking voor Wmo-hulp als er een medische noodzaak is die lang duurt. Wmo- of jeugdmelding doen >   Waar kunt u terecht voor WMO-hulp? U kunt Wmo-hulp aanvragen bij aan-z. Na ontvangst van de melding belt een medewerker van aan-z u op. Dit duurt uiterlijk zes weken. In de meeste gevallen volgt er een bezoek aan huis om uw melding te bespreken. Elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur houdt aan-z Wmo-spreekuur, tel. 0115-563015. Als u digitaal een aanvraag, wijziging of verlenging wilt melden, gebruik dan de Wmo- of jeugdmelding. Welke hulp valt onder de Wmo? De Wmo regelt vooral de hulp voor mensen die (nog) thuis wonen zoals: rolstoel vervoer hulp in het huishouden dagbesteding Verpleging valt onder de Zorgverzekeringswet. U kunt verpleging aanvragen bij uw zorgverzekeraar. Blijvend intensieve zorg, 24 uur per dag, valt onder de Wet langdurige zorg (Wlz). U doet een aanvraag bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt. Aan-z kan u eventueel ondersteunen bij uw aanvraag. Eigen bijdrage - abonnementstarief Vanaf 1 januari 2020 verandert de eigen bijdrage voor een maatwerkvoorziening hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Iedereen betaalt voor maatwerkvoorzieningen maximaal een eigen bijdrage van € 19,00 per maand. Dit noemen we het abonnementstarief.   U moet de eigen bijdrage betalen aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Hiervoor ontvangt u van het CAK een rekening. Meer informatie vindt u op de website van het CAK.   Als u een laag inkomen heeft, dan kunt u de eigen bijdrage terug krijgen. Hiervoor sluit u een collectieve ziektekostenverzekering af via de gemeente. Hulp in natura of persoonsgebonden budget? Als u Wmo-hulp krijgt, dan kunt u kiezen in welke vorm u de hulp wilt krijgen. U kunt kiezen tussen: Hulp in natura U kiest een zorgaanbieder waarmee de gemeente een contract heeft. Persoonsgebonden budget (pgb) U regelt zelf een contract met een hulpverlener of zorgaanbieder. Dit contract stuurt u naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt een vastgesteld tarief aan de hulpverlener of zorgaanbieder. Wmo-vervoer - regiotaxi Sinds 1 januari 2017 is het Wmo vervoer binnen de gemeente Terneuzen een algemene voorziening. Iedereen die in aanmerking komt voor deze algemene voorziening ontvangt een Wmo-vervoerspas. Op de vervoerspas staan maximaal 3000 vervoerskilometers per jaar. Deze vervoerspas kunt u gebruiken voor verschillende doelen. Bijvoorbeeld voor vervoer van en naar dagbesteding of voor ander vrij gebruik. U komt in aanmerking voor de Wmo-vervoerspas als u niet in staat bent zelf uw vervoer te regelen. Lukt het u niet om per auto, fiets, lopend of met het openbaar vervoer te reizen? Dan kunt u in aanmerking komen voor een Wmo-vervoerspas. U kunt de Wmo vervoerspas aanvragen via de online Wmo- of jeugdmelding. U heeft dan wel uw DigiD nodig. U kunt ook bellen naar aan-z, tel. 0115-563015. Regiotaxi Hulst, Sluis en Terneuzen Regiotaxi voert het Wmo-vervoer uit voor de gemeenten Hulst, Sluis en Terneuzen. Meer informatie over de tarieven en de taxipas vindt u op www.regiotaxihulstsluisterneuzen.nl Zonnebloemauto De Zonnebloemauto is een aangepaste huurauto met plaats voor een scootmobiel of een persoon in een rolstoel. De auto's zijn te huur voor mensen die gebruik maken van een rolstoel of scootmobiel. Hulp in het huishouden Op de website van aan-z vindt u meer informatie over hulp in het huishouden. Privacy Vanaf het moment dat u zich bij aan-z aanmeldt met een hulpvraag tot het moment dat u geholpen bent, verwerkt aan-z uw gegevens. Dit gebeurt alleen als het nodig is en zo min mogelijk. De gegevens die aan-z vastlegt zijn nodig om te bepalen welke hulpverlening u nodig heeft. En om deze uit te voeren. Aan-z verwerkt uw gegevens altijd binnen de kaders van de Wmo. In de flyer van aan-z over privacy en gegevensverwerking kunt u meer lezen over hoe zij omgaan met uw gegevens. Uiteraard houden we ons ook als gemeente aan alle wet- en regelgeving over privacy. Klachten en bezwaren Als u niet tevreden bent over de manier waarop u wordt geholpen bespreekt u dit met uw zorg- of hulpverlener. Als u er samen niet uitkomt, kunt u een klacht indienen bij de organisatie waar uw zorg- of hulpverlener werkt. Bent u het niet eens met de beschikking die u van de gemeente hebt gekregen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Tijdelijke hulpmiddelen Vegro kan zorgen voor tijdelijke hulpmiddelen. Bijvoorbeeld als u herstelt van een operatie of ongeval.

 • Wet openbaarheid van bestuur (Wob) verzoek indienen

  Burgers hebben op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) recht op informatie over het bestuur van de overheid. Het uitgangspunt van de wet is dat overheidsinformatie openbaar is. Daardoor krijgen burgers meer inzicht in het handelen van bijvoorbeeld de gemeente. En kunnen zij beter deelnemen aan de democratie en de besluitvorming. U kunt bij ons een Wob-verzoek doen. Wat valt onder de Wob en wat niet? De Wob onderscheidt actieve en passieve openbaarheid van bestuur. Bij actieve openbaarheid geeft de gemeente uit eigen beweging informatie over beleid en uitvoering. Bijvoorbeeld via de gemeentelijke informatiepagina of de gemeentelijke website. Daarnaast kunt u een verzoek indienen tot openbaarmaking van bepaalde overheidsinformatie: het Wob-verzoek. Niet alle overheidsinformatie kan openbaar worden gemaakt. Uitzonderingen zijn bijvoorbeeld: Vertrouwelijke bedrijfs- en fabricagegegevens als openbaarmaking de veiligheid van de staat schaadt of de privacy van personen aantast. documenten voor intern beraad. Dit voor zover het gaat om de persoonlijke beleidsopvattingen van ambtenaren of andere deelnemers aan dat interne beraad. Aan welke voorwaarden moet het verzoek voldoen? het verzoek mag geen onbegrensde verscheidenheid aan onderwerpen bevatten het onderwerp moet gaan over bestuurszaken van de gemeente de gevraagde informatie moet beschikbaar zijn in documenten (op papier of digitaal) Overheidsinformatie hergebruiken (Who) Op grond van de Wet hergebruik overheidsinformatie (Who) kunt u vragen om overheidsinformatie te verstrekken.Dit kan voor commerciële of niet-commerciële doelen. U kunt de gegeven informatie combineren met andere informatie of data. Deze overheidsinformatie kan zo als basis dienen voor nieuwe producten en diensten, zoals apps, visualisaties en analyses. Aanvraag Let op: heeft u een verzoek voor de Wet Openbaarheid van bestuur en de Wet hergebruik overheidsinformatie? Deze kunt u alleen schriftelijk en ondertekend per papieren brief per post indienen. Elektronische aanvragen, zoals e-mails en faxen, nemen wij NIET (meer) in behandeling. Uw schriftelijk Wob- of Who-verzoek kunt u sturen naar: Gemeente Terneuzen Postbus 35 4530 AA Terneuzen. De beslissing op een Wob- of Who-verzoek nemen wij zo spoedig mogelijk in behandeling. U krijgt binnen vier weken bericht. De gemeente kan deze termijn met vier weken verlengen.  Meer informatie Wet openbaarheid van bestuur Wet hergebruik van overheidsinformatie

 • Winkeltijden en weekmarkten

  h3 { font-size: 1.2em; } h3 {ul li list-style-type: circle; } Winkelopeningstijden De openstelling van winkels is geregeld in de Winkeltijdenwet uit 2013. Hierin staat dat winkels op werkdagen vóór 6.00 uur en na 22.00 uur gesloten moeten zijn. In de Winkeltijdenwet staat ook dat het verboden is om winkels op zon- en feestdagen open te stellen. Maar gemeenten kunnen zelf bepalen of zij vrijstelling of ontheffing verlenen van deze verboden. De gemeenteraad heeft hiertoe de Winkeltijdenverordening gemeente Terneuzen 2018 vastgesteld.   Zondagen In de gemeente Terneuzen mogen winkels op zondag open zijn van 8.00 tot 22.00 uur. Op de website van Stad Terneuzen vindt u het overzicht van de koopzondagen in Terneuzen. Feestdagen Winkelopenstelling op de feestdagen Nieuwjaarsdag, Eerste en Tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, Eerste en Tweede Pinksterdag en Eerste en Tweede Kerstdag is mogelijk voor alle winkels op alle dagen tussen 8.00 en 22.00 uur. Ook op Oudejaarsdag, Bevrijdingsdag en Koningsdag is winkelopenstelling toegestaan. Op 4 mei, Goede Vrijdag en op 24 december is winkelopenstelling toegestaan tot 19.00 uur. Weekmarkten Dinsdagmarkt Sas van Gent De dinsdagmarkt vindt iedere dinsdag plaats van 8.30 tot 15.00 uur op het Keizer Karelplein in Sas van Gent. Woensdagmarkt Terneuzen Op woensdag is er op de Markt in het centrum van Terneuzen markt van 8.30 tot 16.00 uur. Als er kermis is in de binnenstad van Terneuzen vindt de markt plaats aan de Rosegracht te Terneuzen. Vrijdagmarkt Zuidpolder (Terneuzen) Iedere vrijdag is er markt bij het winkelcentrum Zuidpolder (in Terneuzen) van 8.30 tot 16.00 uur. Zaterdagmarkt Axel Op zaterdag is er markt in het centrum van Axel aan de Noordstraat, Gentsevaartstraat en op het Szydlowskiplein, van 8.00 tot 16.00 uur.  

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties