Resultaten

151 - 160 van de 162 Resultaten
Toon producten van Westerveld
 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Als u bouwplannen heeft en u vooraf wilt weten of de gemeente het plan zal goedkeuren, dan kunt u een vooroverleg aanvragen. In het vooroverleg kijken we of het bouwplan past in het bestemmingsplan en zo niet of er kan worden afgeweken. Ook wordt het plan voorgelegd aan de welstandscommissie. Het betekent niet altijd dat er ook daadwerkelijk een overleg op het gemeentehuis plaats zal vinden. Vaak is de aangeleverde informatie duidelijk genoeg en kan de gemeente de beantwoording ook enkel schriftelijk afdoen. Op deze manier weet u bij het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning wat u ongeveer kunt verwachten en kunt u mogelijk kosten besparen. Als u een groter initiatief heeft (bijvoorbeeld een gebruikswijziging) dat niet past in het geldende bestemmingplan, dan raden wij u aan om een principeverzoek in te dienen.  Let op: een vooroverleg heeft geen juridische status.

 • Tozo-regeling per 1 april 2021 (Tozo 4)

  De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) vult uw inkomen uit uw bedrijf of zelfstandig beroep aan tot het sociaal minimum. De Tozo 3 regeling had een looptijd tot en met 31 maart 2021. De Tozo-regeling is verlengd van met Tozo-regeling 4. De Tozo 4 gaat in per 1 april 2021 tot uiterlijk 30 juni 2021. U kunt een verlenging van de Tozo-uitkering aanvragen.

 • Bomen kappen

  Bent u van plan om een boom te kappen of drastisch te snoeien en bent u eigenaar van die boom? Dan moet u meestal een omgevingsvergunning aanvragen bij de gemeente. In bepaalde situaties mag u vergunningvrij kappen. Bent u geen eigenaar van de boom, maar gaat het om een gemeentelijke boom? Dan kunt u een kapverzoek indienen door een brief te sturen aan het college van burgemeester en wethouders, met vermelding van de reden van het verzoek. Vergunningvrij kappen Binnen de bebouwde kom Bomen met een dwarsdoorsnede minder dan 30 centimeter op 1.30 meter hoogte. Bomen die vanwege dunning worden geveld. Bomen die op last van het college of op grond van de Plantenziektewet moeten worden geveld. Wilgen (behalve knotwilgen), populieren, coniferen, sparren, dennen op eigen erf en kleiner dan 10 are oppervlakte. Berken en elzen die in achtertuinen staan binnen de bebouwde kom. Het periodiek vellen van hakhout ter uitvoering van regulier onderhoud; berken en essen mogen hierbij niet ouder zijn dan 15 jaar en eiken niet ouder dan 30 jaar. Buiten de bebouwde kom Fruitbomen en windschermen om boomgaarden, mits de recreatieve en landschappelijk waarde niet wordt aangetast. Kweekgoed. Houtopstand die deel uitmaakt van een bij het Bosschap geregistreerde bosbouwonderneming, tenzij de houtopstand een zelfstandige eenheid vormt die geen grotere oppervlakte beslaat dan 10 are of bestaat uit rijbeplanting van niet meer dan 20 bomen, gerekend over het totale aantal rijen.

 • Inzameling textiel en/of schoenen

  Textiel en schoenen, draagbaar en niet draagbaar kunt u brengen naar de kledingcontainers. In de gemeente Westerveld staan dertien containers van Reshare: Plaats Locatie Aantal containers Darp Linthorst Homanstraat één Diever Bij de Coop één ondergrondse Dwingeloo Bij de Albert Heijn één ondergrondse Dwingeloo Bij Harry Boerhof één Havelte Bij Albert Heijn één ondergrondse Havelte Bij het zwembad twee Havelte Bij het dorpshuis één Havelte Bij het voetbalveld Meerkamp één Uffelte Vijverlaan één Vledder Bij de Coop één ondergrondse Wilhelminaoord Wilhelminaoord één Wapse Haarsemastraat één Wapserveen W. Dassenstraat één Kringloopwinkels zijn ook geïnteresseerd in bruikbare kleding. Gemeente Westerveld verleent geen inzamelingvergunningen meer aan partijen die huis-aan-huis kleding willen inzamelen.

 • Carbidschieten

  Wanneer u carbid wilt afsteken, dan moet u zich aan een aantal regels houden. Dit is in verband met veiligheid en het voorkomen van onnodige overlast. Regels voor carbidschieten Van een voornemen tot carbidschieten moet u de burgemeester tenminste tien werkdagen voorafgaand aan 31 december 10.00 uur schriftelijk in kennis stellen. Carbidschieten is alleen toegestaan op 31 december van 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Als u carbid schiet met behulp van melkbussen en/of dergelijke voorwerpen, mogen deze maximaal een inhoud van 60 liter hebben. U mag geen gebruik maken van andere brandbare en/of explosieve stoffen. Binnen een afstand van 50 meter van woonbebouwing mag u niet schieten. Binnen een afstand van 200 meter van zorginstellingen en dierenverblijven mag u niet schieten. U moet in de tegengestelde richting van de dichtbijgelegen woningen schieten. Het schootsveld dient minimaal 50 meter vrij te zijn en er mogen in het schootsveld geen verharde openbare wegen en/of paden liggen. U moet schriftelijk toestemming hebben van de eigenaar voor het gebruik van het terrein. In de Algemene Plaatselijke Verordening vindt u meer informatie over het schieten van carbid.

 • Verblijfsvergunning

  Bent u vreemdeling in Nederland en wilt u een verblijfsvergunning aanvragen? Dan kunt u die aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Inschrijven bij de gemeente U kunt zich laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP) aan de balie van gemeente. Neem hiervoor een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart mee. Rechtmatig verblijf Kunt u niet aantonen dat uw verblijf rechtmatig is? Dan moet u na uw aanmelding bij de gemeente een afspraak maken met de IND voor het aanvragen van een verblijfsvergunning. U krijgt dan van de gemeente het formulier Bewijs van Bekendmaking (BvB) in de BRP mee. Neem dit formulier mee naar de IND. Zodra de gemeente het formulier terug heeft gekregen van de IND, wordt u ingeschreven in de BRP.

 • Briefadres

  Belangrijk! De gemeente Westerveld is zeer terughoudend in het verlenen van briefadressen in de Basisregistratie Personen (BRP). Het uitgangspunt is dat iedereen die in Nederland woonachtig is, op het woonadres ingeschreven moet worden waar werkelijk verbleven wordt. Het maakt daarbij niet uit of dit pand een recreatieve bestemming heeft (recreatiewoning) of een ander soort pand is. Gemeenten zijn verplicht om inschrijvingen toe te staan op recreatieadressen. Aan de inschrijving op een recreatieadres kunnen echter geen rechten worden ontleend over het feit of daar werkelijk (permanent) gewoond mag worden. Er wordt daarom handhavend opgetreden tegen permanente bewoning van recreatiewoningen. Het feit dat een campingeigenaar of beheerder van een recreatiepark geen toestemming geeft voor inschrijving, is voor ons geen reden om niet op dit adres in te schrijven. Wij vragen wel aan u een bewijs te leveren waar uit blijkt dat u feitelijk op dat adres verblijft. U kunt alleen een briefadres aanvragen als u geen woonadres heeft. Bijvoorbeeld als u schipper of kermisexploitant bent. Ook als u in een tehuis of inrichting verblijft en u kunt of wilt zich hier niet inschrijven, kunt u een briefadres aanvragen. De gemeente zal ieder aanvraag om een briefadres apart beoordelen.

 • Forensenbelasting

  U betaalt forensenbelasting als u meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning beschikbaar heeft voor uzelf of uw gezin, terwijl uw hoofdverblijf in een andere gemeente is gevestigd. Met deze belasting betaalt u mee aan de voorzieningen die de gemeente verzorgt. Wat is een gemeubileerde woning? Een gemeubileerde woning in de zin van de forensenbelasting hoeft geen onroerende zaak te zijn. Bepalend is of het object 'bestemd is om enigszins duurzaam voor menselijke bewoning te dienen'. De geschiktheid voor menselijke bewoning hoeft niet het hele jaar door te duren. Zaken als een kook- en een wasgelegenheid, een elektriciteit- en een wateraansluiting en een aansluiting op de riolering kunnen een rol spelen bij de beoordeling of sprake is van een gemeubileerde woning. Ook stacaravans kunnen onder omstandigheden aangemerkt worden als gemeubileerde woningen. Wanneer dit het geval is, wordt voor deze caravans forensenbelasting geheven in plaats van toeristenbelasting.

 • Overlast van bedrijven

  Veroorzaakt een bedrijf bij u in de buurt overlast? Bijvoorbeeld een café dat de muziek te hard aan heeft staan? Of een fabriek die te veel stankoverlast veroorzaakt? Neem dan contact op met het bedrijf of de gemeente. Eerst zelf contact opnemen Als u weet waar de overlast vandaan komt, is het in de regel aan te bevelen om eerst zelf contact op te nemen met het bedrijf. Bij direct contact is de bereidwilligheid van bedrijven om iets aan de overlast te doen vaak groter. Als de overlast blijft bestaan of als niet duidelijk is waar de overlast vandaan komt, neem dan contact op met de gemeente.

 • Principeverzoek

  In een bestemmingsplan leggen we de functie van gronden en gebouwen vast. Als u plannen heeft die niet (geheel) passen binnen deze voorschriften, dan kunt u een principeverzoek indienen. Een principeverzoek houdt in dat u aan het college van burgemeester en wethouders verzoekt een voorlopige uitspraak te doen over de haalbaarheid van een ruimtelijke procedure. Een principeverzoek is bedoeld voor complexere plannen (o.a. gebruikswijziging) die niet passen in het geldende bestemmingsplan en waarvoor een herziening van bestemmingsplan noodzakelijk is of een projectprocedure moet worden doorlopen. Indien u bouwplannen heeft waarvan u wilt weten of deze voldoet aan het bestemmingsplan, dan kunt u een aanvraag vooroverleg indienen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties