Resultaten

151 - 160 van de 161 Resultaten
Toon producten van Westerveld
 • Voorontwerpbestemmingsplan buitengebied 2019

  Algemene informatie voorontwerpbestemmingsplan buitengebied 2019.

 • Vooroverleg omgevingsvergunning

  Als u bouwplannen heeft en u vooraf wilt weten of de gemeente het plan zal goedkeuren, dan kunt u een vooroverleg aanvragen. In het vooroverleg kijken we of het bouwplan past in het bestemmingsplan en zo niet of er kan worden afgeweken. Ook wordt het plan voorgelegd aan de welstandscommissie. Het betekent niet altijd dat er ook daadwerkelijk een overleg op het gemeentehuis plaats zal vinden. Vaak is de aangeleverde informatie duidelijk genoeg en kan de gemeente de beantwoording ook enkel schriftelijk afdoen. Op deze manier weet u bij het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning wat u ongeveer kunt verwachten en kunt u mogelijk kosten besparen. Als u een groter initiatief heeft (bijvoorbeeld een gebruikswijziging) dat niet past in het geldende bestemmingplan, dan raden wij u aan om een principeverzoek in te dienen.  Let op: een vooroverleg heeft geen juridische status.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Bent u een niet-Nederlander met een verblijfsvergunning? En kunt u in het land van herkomst geen reisdocument krijgen? Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. De precieze geldigheidsduur hangt af van uw verblijfsstatus. Het vreemdelingenpaspoort is een reisdocument en een legitimatiebewijs. U kunt het vreemdelingenpaspoort niet gebruiken om naar het land van herkomst te reizen.

 • Vuur stoken

  Wilt u een paas- of vreugdevuur organiseren of een kampvuur stoken? Voor het stoken van vuur moet u toestemming (oftewel een ontheffing) vragen aan de gemeente. Het is niet toegestaan om tuinafval op uw terrein te verbranden. De gemeente kan de ontheffing weigeren om hinder te voorkomen, in het belang van de openbare orde en veiligheid of ter bescherming van de leefomgeving en het milieu. Als u zich niet in deze beslissing kunt vinden, kunt u tot 6 weken na de beslissing bezwaar maken.

 • Vuurwerk afsteken

  U mag vuurwerk afsteken tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 02.00 uur ’s nachts. Op andere tijden is het verboden.

 • Waarmerken kopie van document

  U kunt de vraag krijgen van (vaak buitenlandse) instanties of u een gewaarmerkte kopie van een officieel document wilt opsturen. Bijvoorbeeld van een reisdocument, rijbewijs of verblijfsvergunning. De gemeente kan met een stempel en een handtekening een kopie van dit document waarmerken. Met dit waarmerk geeft de gemeente aan dat de kopie er precies zo uitziet als het origineel. Het zegt niets over de echtheid van het originele document.

 • Watervergunning

  Verricht u activiteiten in oppervlaktewater of met grondwater? Dan moet u dit melden. Vaak volstaat een melding, maar voor de volgende activiteiten heeft u een watervergunning nodig: Het direct lozen van afvalwater op oppervlaktewateren. Het onttrekken van grondwater. Activiteiten bij bijvoorbeeld een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg of dijk. De aanleg van een waterberging. Het dempen van water.

 • Werkzaamheden buiten bebouwde kom of in beschermd dorpsgezicht

  Woont u buiten de bebouwde kom of in een beschermd stads- of dorpsgezicht en wilt u een weg of een pad aanleggen? Of een sloot graven of een wal ophogen? Soms staat er in het bestemmingsplan dat het verboden is om zonder vergunning werkzaamheden uit te voeren die blijvende invloed hebben op de bestemming van dat gebied. Daarom heeft u wellicht een omgevingsvergunning nodig.

 • Wob-verzoek indienen

  U kunt de gemeente vragen om informatie openbaar te maken. Dit heet een Wob-verzoek, waarbij Wob staat voor Wet openbaarheid van bestuur.

 • WOZ-beschikking en taxatieverslag

  De gemeente bepaalt jaarlijks de waarde van alle onroerende zaken in de gemeente (bijvoorbeeld een huis, een bedrijfsgebouw, een stuk grond). Vanaf de waardepeildatum (1 januari van het voorgaande jaar) geldt de vastgestelde WOZ-waarde als grondslag voor diverse belastingen, zoals de onroerendezaakbelasting en rioolheffing. Wanneer u de onroerende zaak verandert, bijvoorbeeld als gevolg van bouw, verbouw of sloop, dan kan dit effecten hebben voor de waarde van het onroerend goed. Deze effecten komen bij de volgende jaarlijkse taxatie in beeld. U vindt de WOZ-waarde op de aanslag van de gemeentelijke belastingen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties