Resultaten

161 - 168 van de 168 Resultaten
Toon producten van Oostzaan
 • Recreatie & Toerisme.

  Het bijzondere lintdorp Oostzaan ligt vlakbij Amsterdam en is ontstaan in de 12de eeuw.  Oostzaan wordt omringd door een waterrijke en groene omgeving. Aan de ene kant ligt het recreatiegebied het Twiske, en aan de andere kant strekt het natuurgebied Oostzanerveld zich uit. Oostzaan wil zich de komende jaren ontwikkelen op recreatief en toeristisch gebied. De focus zal daarbij liggen op kleinschaligheid die aansluiten op het karakter van Oostzaan en op de kernwaarden groen, waterrijk en landelijk. Recreatieve bezoekers uit de regio en Nederland en de zelfstandig reizende internationale toerist zijn de primaire doelgroepen. Diverse ondernemers en organisaties zijn verenigd in het Platform Recreatie en Toerisme Oostzaan voor kennisdeling, het versterken van aanbod en initiëren van productontwikkeling. Verwijzing naar persoonlijk contact? In de Agenda Toerisme Oostzaan 2018-2022 (link naar de agenda) vindt u meer informatie over de inzet van de gemeente Oostzaan de komende jaren op het gebied van recreatie en toerisme. Op de website www.inoostzaan.nl vindt u informatie omtrent recreatie en toerisme in en om Oostzaan.

 • Nieuw systeem woonruimteverdeling

  In Oostzaan en 14 andere gemeenten in de regio is nagedacht over een nieuwe manier om sociale huurwoningen te verdelen. Dit nieuwe systeem gaat over de verdeling van sociale huurwoningen van corporaties. Het nieuwe voorstel voor de regionale woonruimteverdeling is vrijgegeven voor inspraak (link naar info inspreek). Naar verwachting besluiten de 15 betrokken gemeenteraden eind 2020 over de vaststelling van dit nieuwe voorstel en worden de nieuwe regels in 2021 ingevoerd. Waarom een nieuw systeem? Het systeem werkt nu met inschrijfduur en urgentie. Degene die het langste ingeschreven staat is als eerste aan de beurt. Mensen in noodsituaties krijgen een urgentieverklaring. Zij krijgen sneller een sociale huurwoning. Mensen sparen vaak hun inschrijfduur, om een zo groot mogelijke kans te maken op een woning. Zo komt het dat mensen die met spoed een huis nodig hebben, maar geen urgentieverklaring en te weinig inschrijfduur, achteraan moeten sluiten. Mensen komen in de knel in het huidige systeem. Hoe ziet het voorstel op hoofdlijnen er uit? In het nieuwe voorstel geven we mensen die hard op zoek zijn naar een woning meer mogelijkheden. Het nieuwe systeem werkt met punten. Inschrijfduur blijft bestaan. Daarvoor krijg je nu wachtpunten. Voor mensen die actief op zoek zijn naar woningen, krijgen zoekpunten. En mensen die veel haast hebben met het vinden van een woning kunnen situatiepunten krijgen. Voor situatiepunten komen in aanmerking: gescheiden mensen met kinderen, inwonende gezinnen en problematisch thuiswonende jongeren. Alle punten bij elkaar opgeteld bouw je een totaal aantal punten op. Daarmee wordt de plaats op de ranglijst bepaald.

 • Toezicht en handhaving kinderopvang

  De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD Regio Zaanstreek-Waterland) voert regelmatig inspecties uit. De rijksoverheid is verantwoordelijk voor het landelijke toezicht. GGD Zaanstreek-Waterland bezoekt elk jaar kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en peuterspeelzalen. De inspecteur bekijkt de dagelijkse praktijk en controleert de kwaliteit van de opvang. Elk jaar controleert de GGD steekproefsgewijs ook gastouders.   Is de kwaliteit van een organisatie in de kinderopvang onvoldoende? De gemeente kan dan direct maatregelen eisen. Gebeurt er niets? De gemeente kan dan bestuursdwang toepassen en zelfs verbieden dat de organisatie doorgaat met de kinderopvang.

 • Collectieve Zorgverzekering - Gezond Verzekerd

  Wilt u goed verzekerd zijn en niet teveel betalen? Ga naar www.gezondverzekerd.nl en kijk of u kunt meedoen met de zorgverzekering van Univé of Zilveren Kruis. De verzekering is voor inwoners, vanaf 18 jaar, met een laag inkomen. De gemeente betaalt mee aan de premie, hierdoor worden uw premiekosten lager. Let op: ben je tussen de 18 - 27 jaar en ontvang je WSF2000 (Wet studiefinanciering 2000) of WTOS (Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage), dan kun je geen gebruik maken van de gemeentepolis. Kijk op https://benjijeenbaas.nl/ voor zaken die vanaf 18 jaar geregeld moeten worden.

 • Ligplaatsen

  Binnen de gemeente Oostzaan is een aantal ligplaatsen aanwezig. Deze zijn opgenomen in onze bestemmingsplannen. Alle beschikbare ligplaatsen zijn al vergeven. Nieuwe ligplaatsen Er zijn op dit moment binnen de gemeente geen plannen voor nieuwe ligplaatsen. Er zijn nu dus geen ligplaatsen beschikbaar. Als u in aanmerking wil komen voor een ligplaats, zult u een bestaande ligplaats moeten overnemen. Overnemen bestaande ligplaatsen Als u een bestaande ligplaats overneemt, kunt u contact opnemen met de gemeente via apv@over-gemeenten.nl. Wij vragen u om een bewijs van overname mee te sturen, zoals een akte van levering/inschrijving. Vervangen of verbouwen woonschip Voor het vervangen van een woonschip is vaak een omgevingsvergunning nodig. Kijk voor meer informatie over omgevingsvergunningen op onderstaande pagina. Daarnaast heeft u voor het innemen van een ligplaats soms ook een (water)vergunning van het Hoogheemraadschap nodig.

 • Openbare Orde en Veiligheid

  Het team openbare orde en veiligheid zet zich in voor een veilige leefomgeving voor inwoners en bedrijven binnen de gemeente Oostzaan. Het team speelt in op maatschappelijke ontwikkelingen, reageert op stijgingen van cijfers vanuit de politie en meldingen van inwoners en bedrijven. Zo kan er bij een toename van het aantal woninginbraken een preventieavond worden georganiseerd en worden bezoekers van de gemeente op de inbraken geattendeerd door matrixborden bij de invalswegen van de gemeente. Ook wordt ingezet op overlastsituaties. Thema’s als ondermijning, cybercrime, verwarde personen en vaaroverlast behoren tot het werkveld van het team openbare orde en veiligheid. Overlast en criminaliteit laten zich niet beperken door gemeentegrenzen. Daarom werkt het team openbare orde en veiligheid samen met de buurgemeenten, de Nationale Politie, het Openbaar Ministerie, Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, en woningbouwverenigingen om problemen aan te pakken. Samen met de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (boa) en de politie zorgt de gemeente voor de veiligheid in Oostzaan.

 • Hulp en ondersteuning

  Heeft u een vraag over dagbesteding, geld, gezinsrelaties, opgroeien, opvoeden, welzijn, werk, wonen of zorg. Voor uzelf, voor een familielid, vriend of buur? Kom dan langs op het gratis inloopspreekuur van het Sociaal Team. Samen met u kijken de medewerkers naar wat u zelf kunt doen of met hulp van mensen in uw omgeving. Lukt dit niet, dan zoeken we gezamenlijk naar gespecialiseerde hulp. Sociaal Team waar en wanneer? 16 maart 2020 > In verband met het Coronavirus is er momenteel geen inloopspreekuur bij het sociaal team mogelijk. Er zijn wel twee telefonische spreekuren via 06-5009 8574, op dinsdag 09.30 - 12.00 uur woensdag van 16.00 - 18.00 uur Veel gestelde vragen U vindt hieronder informatie over verschillende onderwerpen. Staat het onderwerp waarover u informatie zoekt er niet bij? Gebruik dan de zoekbalk bovenaan het scherm. Of neem contact op met de gemeente via 075 65 121 00.

 • Zwerfafval rapen - hulpmiddelen aanvragen

  Gaat u ook zwerfafval opruimen? Via onderstaande knop kunt u hier gratis hulpmiddelen voor aanvragen om in bruikleen te nemen. Dit kunt u voor uzelf, maar ook namens een organisatie zoals een basisschool doen. Aanvraag hulpmiddelen Uw aanvraag dient minimaal 3 werkdagen van tevoren te zijn ingediend. De spullen kunnen worden uitgeleend voor zover de voorraad strekt. Wanneer wij door de voorraad heen zijn, zal u hierover worden geïnformeerd. Ophalen De hulpmiddelen kunt u ophalen bij de gemeentewerf van Oostzaan. U kunt hier gewoon aanbellen. Dit kan bij het kastje voor de schuifpoort. Bij het ophalen geeft u aan wanneer u de spullen ongeveer verwacht terug te brengen. Ook wordt dan met u afgesproken wat er gedaan moet worden met het verzamelde afval. U leent de spullen gratis van de gemeente. Deze willen wij graag weer schoon retour krijgen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties