Resultaten

161 - 169 van de 169 Resultaten
Toon producten van Weststellingwerf
 • Afval, huishoudelijk afval

  In Weststellingwerf zamelen we het afval zoveel mogelijk gescheiden in. Zo kunnen we meer afval verwerken en hergebruiken. Om huishoudelijk afval te scheiden, heeft elk huishouden een grijze en een groene container in bruikleen. De grijze voor huishoudelijk afval en de groene voor groente-, fruit- en tuinafval (gft). De rode milieubox is voor chemisch afval.  Plastic hoeft niet apart Dankzij onze samenwerking met Omrin hoeven we plastic, metalen en drankenkartons niet apart in te zamelen. Omrin scheidt dit namelijk na in een grote installatie in Oudehaske. Deze installatie scheidt o.a. plastic veel zorgvuldiger dan wanneer je dat thuis doet. In dit filmpje zie je hoe dat werkt. Persoonlijke afvalkalender Elk jaar krijgt ieder huishouden een persoonlijke afvalkalender. Hierop staat wanneer we het huishoudelijk afval ophalen. Heb je vragen over dit overzicht, neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer 140561. Download de afvalapp Met de afvalapp van Omrin heb je de informatie over het ophalen van het afval, oud papier en het wegbrengen van ander afval altijd bij de hand. Je installeert de app eenvoudig op je smartphone of tablet. Je krijgt een seintje wanneer de container aan de weg moet.  Afwijkende inzameldagen Rond feestdagen verandert de ophaaldag van afval soms. De meeste veranderingen staan in de persoonlijke afvalwijzer. Verandert de inzameldag onverwachts, dan leest u dat in de afvalapp, in de Westwijzer, op onze website of social media. 

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of een gebouw op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, mag u met een omgevingsvergunning strijdig gebruik uw plan toch uitvoeren.  U vraagt een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan via het Omgevingsloket.  In 1 keer meerdere omgevingsvergunningen aanvragen Wanneer u meerdere omgevingsvergunningen nodig hebt, bijvoorbeeld om te bouwen of te slopen, hoeft u niet elke vergunning apart aan te vragen. Via het online Omgevingsloket doet u dit met 1 aanvraag.Misschien wilt u voordat u overgaat tot het indienen van een aanvraag omgevingsvergunning, meer weten over de kans van slagen van vergunningsafgifte en het daarvoor benodigde procedurele traject (de aard en zwaarte van de procedure voor een reguliere omgevingsvergunning verschilt sterk met die voor een uitgebreide omgevingsvergunning). In dat geval dient u als eerstvolgende stap eerst een plan voor vooroverleg in. 

 • Huisverbod bij huiselijk geweld

  Bij huiselijk geweld of ernstige dreiging van huiselijk geweld, kan de burgemeester een huisverbod geven. Dit verbod zorgt voor een afkoelingsperiode waarin hulpverlening wordt gestart. Tijdens het huisverbod mag de dader 10 dagen lang niet in de woning komen en geen contact hebben met de bewoners van het huis. Het verbod kan worden verlengd tot 28 dagen. Onder huiselijk geweld valt: lichamelijk geweld kindermishandeling seksueel misbruik verwaarlozing bedreiging stalking eerwraak Als je slachtoffer, dader of getuige bent van huiselijk geweld is het raadzaam contact op te nemen met het Algemeen Steunpunt Huiselijk Geweld van Fier Fryslân. Bel dan 0900 - 567 56 78 (5 cent per minuut). Dat kan anoniem. Je kunt ook mailen: ashg@fierfryslan.nl of op bepaalde tijden met Fier Fryslân chatten.

 • In gebreke stellen gemeente bij te laat beslissen

  Vaak moet u bij de gemeente een aanvraag indienen voor een vergunning, subsidie of uitkering. Bijvoorbeeld voor een omgevingsvergunning, drank- en horecavergunning, bijstandsuitkering, een Wmo-voorziening of subsidie voor sport, integratie, cultuur of jongeren.Beslist de gemeente niet op tijd op uw aanvraag of bezwaar? Dan kunt u de gemeente in gebreke stellen. Dit betekent dat u de gemeente vraagt binnen 2 weken toch nog te beslissen. Doet de gemeente dit niet? Dan moet de gemeente u een bedrag betalen (een dwangsom). Ook kunt u beroep indienen bij de rechter.

 • Omgevingsvergunning

  Wilt u iets veranderen aan bijvoorbeeld uw woning, bedrijfspand of op uw erf? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning nodig. Denk bijvoorbeeld aan: bouw en verbouw van een gebouw (o.a. woning) het bouwen van een garage  het kappen van een boom of vellen van houtopstand (zoals bijvoorbeeld een bossingel) sloop van een gebouw in beschermd stads- of dorpsgezicht veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument verbouwen of slopen van een monument aanleggen van een weg (geen inrit/uitweg) - een inrit of uitweg aan een gemeentelijke weg moet u een melding voor een 'Uitrit of inrit aanleggen' doen.  aanbrengen van een alarminstallatie aan een gebouw maken en aanbrengen van reclame (zoals een reclamebord) of dit als eigenaar toestaat Voor verschillende activiteiten, kunt u één omgevingsvergunning aanvragen. Een totaaloverzicht van activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning moet aanvragen staat in de gemeentelijke (of provinciale) verordening. Doe uw vergunningcheck op Omgevingsloket online.

 • Rijbewijs

  U vraagt een rijbewijs persoonlijk aan bij de gemeente. Spoedaanvraag Als u snel uw rijbewijs nodig hebt, doet u een spoedaanvraag. Als u het rijbewijs voor 13.00 uur aanvraagt, kunt u het de volgende werkdag ophalen. Dit kost wel extra geld. Rijbewijzen tijdelijk langer geldig Door de maatregelen rondom corona is het niet altijd mogelijk om het rijbewijs tijdig te verlengen. Daarom heeft de Europese Commissie besloten dat verlopen EU-rijbewijzen tijdelijk langer geldig zijn. Door de regeling kunnen mensen binnen Europa tijdelijk blijven doorrijden met hun verlopen rijbewijs. De voorwaarden van de tijdelijke regeling zijn: Het rijbewijs is verlopen/verloopt in de periode van 1 december 2020 tot en met 1 maart 2021, deze rijbewijzen blijven tot 1 maart 2021 geldig. Ze blijven in die periode verzekerd en krijgen hiervoor geen boete als ze staande worden gehouden. De regeling geldt voor alle EU-lidstaten en voor het rondrijden binnen Europa. Niet EU-rijbewijzen vallen buiten deze regeling. De regeling geldt voor alle rijbewijzen. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar 1 of 3 jaar geldig zijn.De minister roept mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijvaardigheid heeft plaatsgevonden. Uitzonderingen De nieuwe maatregel geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd of geschorst, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding of alcoholgebruik in het verkeer. Het verlopen rijbewijs geldt ook niet als identificatiemiddel, met uitzondering van situaties waarbij sprake is van zorgafname. De voorwaarden kunt u lezen in het nieuwsbericht van de rijksoverheid. Direct regelen Wilt u liever een afspraak maken of in het publiekscentrum uw rijbewijs aanvragen dan kunt u dat doen tijdens de openingstijden van het publiekscentrum of u kunt online een afspraak maken. Rijbewijs kwijt of gestolen U hoeft geen aangifte te doen bij de politie. U kunt direct een nieuw rijbewijs aanvragen bij de gemeente. Bij het aanvragen van een nieuw rijbewijs worden dan wel kosten voor vermissing in rekening gebracht. Bij deze aanvraag ondertekent u een Verklaring van vermissing. Als u uw rijbewijs verliest in het buitenland, doet u aangifte bij de politie ter plaatse. Rijbewijs 75-plussers tijdelijk met maximaal 1 jaar verlengd Vanaf 1 december 2019 is een tijdelijke verlenging van het rijbewijs voor 75-plussers ingegaan. 75-plussers mogen onder bepaalde voorwaarden blijven rijden met een rijbewijs dat verlopen is. Het CBR bepaalt of iemand valt in de regeling van de administratieve verlenging. Nadat de 75-plusser zijn gezondheidsverklaring heeft ingediend, krijgt hij/zij bericht van het CBR. De regeling geldt voor maximaal 1 jaar. Ga voor meer informatie over het rijden met een verlopen rijbewijs naar www.cbr.nl/rijdenmeteenverlopenrijbewijs.

 • Geregistreerd partnerschap

  U gaat niet trouwen, maar u wilt wel de relatie met uw partner officieel vastleggen. Dan kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap. U doet dit door een melding te doen bij de gemeente waar u uw partnerschap wilt laten registreren. Op enkele uitzonderingen na heeft een geregistreerd partnerschap dezelfde gevolgen als een huwelijk. Digitaal aangifte doen van voorgenomen geregistreerd partnerschap U kunt nu ook digitaal melding doen van uw voorgenomen geregistreerd partnerschap, thuis kunt u dan op uw gemak onze trouwlocaties bekijken, een voorkeur aangeven voor een trouwambtenaar, een keuze maken voor een trouwboekje en een beschikbare datum reserveren. Wat heb ik nodig voor mijn digitale aangifte? DigiD Kopie van uw legitimatiebewijs (pdf) Kopie legitimatiebewijs van de getuigen (pdf) Wij vragen u om minimaal één maand voor de beoogde datum van uw partnerschapsregistratie melding te doen. Zo is er voldoende tijd om alle voorbereidingen goed te laten verlopen. U kunt niet eerder dan 1 jaar voor de datum voltrekking van het partnerschap de melding doen. Vindt de voltrekking van het partnerschap in een andere gemeente plaats? Dan regelt u het daar. De kosten voor het partnerschap moeten meteen worden betaald via iDeal. Na ontvangst controleert de ambtenaar van de burgerlijke stand of alle gegevens akkoord zijn. Uw reservering is niet direct definitief. Direct regelen Digitaal aangifte doen van voorgenomen geregistreerd partnerschap Online afspraak maken U kunt NIET digitaal aangifte doen: Als u in het buitenland bent geboren of u woont in het buitenland en/of u hebt niet de Nederlandse nationaliteit. Neemt u in dat geval ruim voor de datum voltrekking partnerschap contact op met de gemeente. Als er documenten uit het buitenland moeten komen, raden wij u aan hierover vroegtijdig informatie in te winnen bij de afdeling Publiekszaken. De wachttijd voor het opvragen van documenten vanuit het buitenland en/of laten legaliseren van de documenten kan namelijk oplopen. Als u alle vereiste documenten heeft laten beoordelen door de ambtenaar van de afdeling Publiekszaken kunt u melding doen van uw voorgenomen geregistreerd partnerschap. Is een van onderstaande punten op u van toepassing: U bezit niet de Nederlandse nationaliteit Een of beide is/zijn niet gemeenschapsonderdaan Een of beide beschikt/beschikken niet over een verblijfsvergunning regulier of asiel voor onbepaalde tijd Gebruik dan het meldingsformulier met verblijfsrecht (pdf). Let op:  Dit formulier moet uiterlijk één maand  voor de beoogde huwelijksdatum ingevuld en ondertekend op het gemeentehuis zijn ingeleverd. Wat leuk dat u uw relatie met uw partner officieel wilt laten vastleggen in een geregistreerd partnerschap. Om dat te kunnen doen, meldt u dit uiterlijk twee weken van tevoren bij de gemeente.

 • WOZ-waarde

  Vanaf 1 oktober 2016 heeft de gemeente de wettelijke verplichting om u inzicht in de WOZ-waarden van alle woningen te geven. Per die datum wordt de WOZ-waarde van woningen voor iedereen openbaar, dus inzichtelijk. De Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ), is het nieuwe landelijke loket voor het inzien van WOZ-waarden. Het loket geeft u online inzicht in de WOZ-waarde van woningen in heel Nederland. Iedereen kan vanaf 1 oktober (beperkt) de WOZ-waarde van woningen online via de gegevens van het Kadaster inzien. Daarmee worden de WOZ-waarden van woningen in Nederland dus openbaar. Enerzijds even wennen, want de WOZ-waarde is daarmee een maatschappelijk gegeven geworden in plaats van een persoonsgegeven. Online uw WOZ-beschikking en Taxatieverslag bekijken?    Inzien WOZ-waarde Welke informatie kunt u gaan zien? Via het loket worden de WOZ-waarden van woningen getoond, samen met een kaart van de omgeving. De informatie vindt u vanaf 1 oktober op www.wozwaardeloket.nl. Het gaat om WOZ-waarden van woningen; WOZ-waarden van bedrijfspanden worden niet openbaar. Door middel van de postcode, huisnummer en/of letter kan de betreffende woning worden opgevraagd. De landelijke voorziening maakt het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie WOZ aan gebruikers gemakkelijker. Voor grote afnemers van WOZ-gegevens, zoals de Belastingdienst, de Waterschappen en het CBS, is dit handig en bespaart het tijd. Een basisregistratie bevat specifieke informatie zoals adressen, persoonsgegevens, bedrijfsnamen, geo- of vastgoedinformatie, die gebruikt worden door een aantal overheidsinstellingen. Door al bekende gegevens met elkaar te delen, kan de overheid efficiënter werken en de dienstverlening verbeteren. Het is niet zo dat deze overheidsinstanties toegang hebben tot alle gegevens; het is bij de wet bepaald welke gegevens gedeeld mogen worden. Alleen de WOZ-waarde wordt openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Inzicht en vergelijken De transparantie van de woningmarkt zal hiermee verbeteren. Voordeel is dat het u de mogelijkheid geeft om de WOZ-waarde van de eigen woning te vergelijken met die van woningen in de omgeving. Om dit mogelijk te maken moeten alle gemeenten in Nederland aansluiten op de landelijke voorziening WOZ (LV-WOZ).

 • Gladheid bestrijden

  Gladheid komt in Nederland vrijwel elke winterperiode voor. Het ontstaat in de vorm van ijzel, sneeuw en hagel. Meestal gaat de gladheid na een aantal dagen vanzelf weg. De gemeente Weststellingwerf neemt maatregelen om de gladheid te bestrijden, zoals het strooien van zout. We strooien preventief We strooien preventief. Dat betekent dat we zout strooien voordat het glad is. Door preventief te strooien verbruiken we minder zout. Dit scheelt geld en is beter voor het milieu. We werken met een gladheidmeldsysteem. Dat voorspelt op basis van o.a. de wegdektemperatuur in combinatie met actuele weerberichten de kans op gladheid. Dat geeft ons de kans om te strooien, voordat het glad wordt. Waar strooien we? Het is onmogelijk om overal tegelijk te strooien. Als eerste strooien we de wegen in fase 1. Dit zijn busroutes, hoofdwegen, doorgaande wegen en drukke fietsroutes. Daarna strooien we de overige wegen. Bij extreme sneeuwval strooien we alleen de wegen in fase 1. Wat u moet weten over strooien bij gladheid Bij hevige sneeuwval lijkt het soms alsof er niet gestrooid is, alsof het zout zijn werk niet doet of dat er te weinig zout is gebruikt. Dit is niet altijd het geval. Zout kan pas goed zijn werk doen, als er goed over de gestrooide weg wordt gereden. Sneeuw of ijs smelt sneller als het zout goed wordt ingereden. Toch de deur uit ondanks gladheid? Wij doen dag en nacht ons best om de wegen zo veilig mogelijk te houden. Toch kan het gebeuren dat het glad blijft op een weg of wegdeel. Moet u de weg op tijdens gladheid? Neem dan de volgende voorzorgsmaatregelen: Houd extra afstand van de auto voor u Rem op tijd af en trek ook rustig op Raakt de auto in een slip? Laat het gas los en trap de koppeling in. Stuur in de richting waar u naar toe wilt. Zodra u weer grip krijgt, gaat u vanzelf de goede kant weer op. Zorg ervoor dat de bandenspanning normaal is. Een te lage bandenspanning zorgt dat de auto minder stabiel op de weg ligt. Gaat u lopend op pad, trek dan schoenen aan met geribbelde zolen. Deze zorgen voor meer grip. Om meer grip met de fiets te krijgen, kunt u wat lucht uit de banden laten lopen en het zadel wat lager zetten. Dan staat u sneller met de voeten aan de grond. Er zijn ook winterbanden voor de fiets. Informeer ernaar bij een fietsenzaak. Houd uw eigen paadje schoon (en denk aan de buren) Elke inwoner kan zijn/haar eigen stukje stoep en tuinpad schoon en ijsvrij houden. Denkt u ook aan uw buurman/buurvrouw die slecht ter been is? Zij stellen uw hulp vast op prijs! Thuis kunt u prima strooien met zand of tafelzout.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties