Resultaten

171 - 177 van de 177 Resultaten
Toon producten van Hulst
 • Parkeervergunning Bewoners aanvragen

  U kunt de parkeervergunning bewoner digitaal aanvragen. Kenteken op eigen naam: u krijgt de vergunning meteen als er in uw parkeerrayon geen wachtlijst is en u aan alle voorwaarden voldoet (zie tabblad Voorwaarden). Kenteken op naam van bedrijf of leasemaatschappij: u krijgt binnen maximaal 2 werkdagen via e-mail bericht of uw aanvraag is toegewezen. U moet een (digitale) verklaring meesturen (niet ouder dan 6 maanden) van de kentekenhouder die vermeld staat op kenteken deel 1B (de leasemaatschappij/het bedrijf), waarin staat dat u de bestuurder bent van het voertuig met opgegeven kenteken. U betaalt de eerste termijn met IDEAL. Na betaling is uw vergunning meteen geldig.

 • Bijstand, sollicitatieplicht

  Als u een bijstandsuitkering krijgt, heeft u sollicitatieplicht. Dit betekent dat u verplicht bent om te solliciteren. U moet ook solliciteren naar banen die niet helemaal aansluiten bij uw opleiding en werkervaring. U kunt een ontheffing aanvragen voor de sollicitatieplicht. Dit betekent dat u tijdelijk geen werk hoeft te zoeken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan 5 jaar. In plaats van werk te zoeken, gaat u dan een opleiding volgen. Alleenstaande ouders met minimaal een havo-, vwo- of mbo-2 diploma kunnen kiezen tussen scholing of stage. Alleenstaande ouders die een lagere opleiding hebben gehad, krijgen de mogelijkheid alsnog een havo-, vwo-, of mbo-2 diploma te halen. De regeling geldt voor maximaal 5 jaar of tot het jongste kind 5 jaar is geworden.

 • Basisregistratie personen, informatieverzoek

  In de basisregistratie personen (BRP) staan uw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw burgerlijke staat en nationaliteit. De overheid gebruikt uw persoonsgegevens. Ook andere instellingen kunnen persoonsgegevens opvragen uit de BRP. Bijvoorbeeld pensioenfondsen en vakbonden. De gemeente bepaalt of zij de gegevens krijgen. Wilt u weten welke instellingen uw gegevens krijgen? Kijk dan op de website Wiekrijgtmijngegevens.nl. Bent u als particulier op zoek naar een persoon? U kunt ook een informatieverzoek bij de gemeente doen. De persoon die u zoekt moet toestemming geven. Wilt u niet dat anderen uw persoonsgegevens krijgen? Vraag dan geheimhouding aan. Kijk ook bij: 'Geheimhouding persoonsgegevens, verzoek'.

 • Melding openbare ruimte

  Let op!Doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.Ziet u een probleem buiten op straat of in de buurt? Een scheef liggende stoeptegel of een boom in het gemeenteplantsoen die nodig moet worden gesnoeid? Vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een weg met een gat in de bestrating? Meld dit dan bij de gemeente. U kunt problemen in de openbare ruimte op diverse manieren melden bij de gemeente Hulst: Buiten Beter App Geef uw melding snel en makkelijk door met de BuitenBeter app. Deze app is te gebruiken op vrijwel alle smartphones en is gratis te downloaden uit de diverse appstores. U kunt de melding direct op de plek doen én op het moment dat u het signaleert. Met de BuitenBeter app kunnen problemen letterlijk door u in beeld worden gebracht. De app heeft namelijk de mogelijkheid om een foto toe te voegen. Daarnaast geeft de app bij de melding direct ook de exacte locatie aan. Via de app kunt u ook de status van uw melding zien en krijgt u een bericht als de melding is afgehandeld. Op de website www.buitenbeter.nl vindt u meer informatie over de app en hoe u deze (gratis) kunt aanschaffen. Melding via de website Meldingen kunt u ook online doorgeven via Melding Openbare Ruimte (MOR). Via de mail kunt u op de hoogte gehouden worden van de afwikkeling van uw melding. Lichtmasten Defecte lichtmasten kunt u digitaal melden via de website van OV Storing Zeeland. Spoedeisende gevallen Voor spoedeisende gevallen kunt u contact opnemen met de gemeente op 14-0114. Buiten de openingstijden van de gemeente, kunt u terecht op telefoonnummer 0114-389289. Hierbij dient het te gaan om directe gevaarsituaties in straten en/of plantsoenen of overlast ten gevolge van storingen in de rioleringen.

 • Aanvraag Subsidie

  De gemeente Hulst kent veel organisaties die zich inzetten voor de inwoners uit onze gemeente. Deze organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, de gezondheid en de burgerkracht. De gemeente Hulst subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente. Subsidieregelingen:Op basis van de volgende subsidieregelingen kan subsidie worden aangevraagd: Subsidieregeling Kunst en Cultuur gemeente Hulst 2020; Subsidieregeling Maatschappij, Welzijn en Zorg gemeente Hulst 2020; Subsidieregeling Milieu, Dier en Natuur gemeente Hulst 2020; Subsidieregeling Onderwijs gemeente Hulst 2020; Subsidieregeling Ontspanning, Recreatie, Toerisme en Economie gemeente Hulst 2020; Subsidieregeling Sport gemeente Hulst 2020. SubsidievormenGemeente Hulst kent twee soorten subsidievormen, namelijk: Jaarlijkse subsidie Jaarlijkse subsidies zijn subsidies die verleend worden voor jaarlijks terugkerende activiteiten. Een jaarlijkse subsidie kan voor één of meerdere jaren worden verstrekt, met een maximum van vier jaar. Deze subsidies worden verleend op basis van subsidieregelingen. Eenmalige subsidie Een eenmalige subsidie zijn subsidies die verleend worden voor bijzondere of vernieuwende activiteiten. Een combinatie van jaarlijks en eenmalige subsidies is mogelijk als een organisatie zowel jaarlijks terugkerende activiteiten uitvoert alsmede een bijzondere of vernieuwende activiteit uitvoert. SubsidievereistenSubsidies dienen aan de volgende vereisten te voldoen: De subsidieaanvraag moet voldoen aan de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2020; De activiteiten moeten toegankelijk zijn voor alle inwoners van de gemeente Hulst en dienen het algemeen belang van de gemeente Hulst; De activiteiten moeten wezenlijk bijdragen aan het realiseren van één of meer doelstellingen van de gemeente Hulst; Een subsidie is financieel noodzakelijk voor het uitvoeren van de activiteiten; Er is voldoende financiële ruimte in een subsidieplafond en in de gemeentebegroting; De activiteiten mogen niet in strijd zijn met bestaande wet- en regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde. N.B. Indien u eerder al subsidie heeft ontvangen, dan betekent dit niet dat u vanzelfsprekend weer subsidie ontvangt. Aanvraagperiode en besluitvormingVoor subsidies die per kalenderjaar worden verstrekt dient de (volledig ingevulde) aanvraag voor 1 oktober 2020 ingediend te zijn. De subsidieaanvraag voor andere (kortdurende) activiteiten moet tussen de 10 en 14 weken voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit ingediend zijn.Indien de subsidieaanvraag voor een (kortdurende) activiteit de 1.000 euro niet te boven gaat, geldt soms een aanvraagtermijn van maar 6 weken. Neem voor dit specifieke geval contact op met de gemeente HulstDe gemeente doet uiteraard haar uiterste best om uw aanvraag snel in behandeling te nemen en u antwoord te geven. U kunt daarbij helpen door het aanvraagformulier volledig in te vullen en te voorzien van de benodigde bijlagen. Als er onduidelijkheden zijn, kunt u gewoon alvast contact opnemen. Bij aanvragen voor een subsidie voor een kalenderjaar moet de gemeente uiterlijk op 31 december van het voorafgaande jaar een besluit nemen, voor de overige aanvragen binnen 16 weken.eHerkenning en DigiDVoor het aanvragen van subsidie bij de gemeente Hulst dient ingelogd te worden via eHerkenning (niveau 2) of DigiD. Als u subsidie aanvraagt voor uw instelling of stichting (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gebruik dan eHerkenning. Subsidie aanvragen als particulier kan via DigiD. Dit is alleen mogelijk voor culturele evenementen (subsidieregeling Kunst en Cultuur). Op de website van eHerkenning en DigiD kunt u eHerkenning (tegen betaling) of DigiD aanvragen. Het aanvragen hiervan neemt enige tijd in beslag. Houd hier rekening mee als u een subsidieaanvraag wilt indienen. Lukt het niet om een subsidieaanvraag in te dienen, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens. Benodigde gegevens en documenten bij subsidieaanvraagVoor het aanvragen van subsidie vragen wij u om digitaal de volgende gegevens en documenten bij de hand te hebben: Inloggegevens eHerkenning / DigiD Begroting Jaarrekening Activiteitenplan/jaarwerkplan Statuten Inhoudelijk jaarverslag Overzicht relevante beleidsdocumenten Algemene Subsidieverordening Gemeente Hulst 2020; Controleprotocol met modelverklaring Controleprotocol inclusief bij behorende verklaringen – geen toepassing WNT Controleprotocol inclusief bij behorende verklaringen – wel toepassing WNT Subsidieregeling Kunst en Cultuur Gemeente Hulst 2020 Kadernota Samenleving ‘Eigen Kracht’ 2013-2016 Kunst en Cultuur beleid (nog in voorbereiding; medio 2021 van kracht) Subsidieregeling Maatschappij, Welzijn en Zorg Gemeente Hulst 2020 100% jeugd Beleidsplan WMO Nota Algemene Voorzieningen Nota Maatwerkvoorzieningen Inclusie agenda Structuurvisie 2012 – 2025 Verordening Wijk- en Dorpsraden Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2019 Verordening Ouderenparticipatie Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Subsidieregeling Milieu, Natuur en Dier Gemeente Hulst 2020 Toeristisch ontwikkelplan Hulst Structuurvisie 2012 – 2025 Subsidieregeling Onderwijs Gemeente Hulst 2020 Nota Algemene Voorzieningen Beleidsnota onderwijsachterstanden Zeeuws-Vlaanderen (nog in voorbereiding; medio 2021 van kracht. De huidige beleidsnota vind u hier) Kadernota Samenleving ‘Eigen Kracht’ 2013 – 2016. Subsidieregeling Ontspanning, Recreatie, Toerisme en Economie Gemeente Hulst 2020 Economisch beleidsplan Hulst 2019 - 2022; Toeristisch ontwikkelplan Hulst Visie Vestingstad Hulst; Structuurvisie 2012 – 2025 Kadernota samenleving ‘Eigen Kracht’ 2013 – 2016. Subsidieregeling Sport Gemeente Hulst 2020 Accommodatiebeleid (nog in voorbereiding; medio 2021 van kracht, de huidige beleidsnota vindt u hier); Kadernota samenleving ‘Eigen Kracht’ 2013 – 2016. Veel gestelde vragenWij hebben de belangrijkste en veel gestelde vragen voor u verzameld en beantwoord. Het overzicht is te vinden via de volgende link: https://www.gemeentehulst.nl/Inwoners/Zorg_Welzijn/Actualisatie_subsidiebeleid/Veel_gestelde_vragen_en_antwoorden ContactVoor vragen, suggesties, opmerkingen of complimenten kunt u gebruik maken van het digitale contactformulier of het telefoonnummer 14 0114.

 • Parkeervergunning aanvragen als bewoner of bedrijf

  Let op!Doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.Het centrum van Hulst is aangewezen als een gebied met betaald parkeren. Bewonersvergunning: Bewoners van de binnenstad van Hulst kunnen een vergunning kopen waarmee ze gedurende een kalenderjaaroveral in de binnenstad onbeperkt kunnen parkeren, uitgezonderd invalideparkeerplaatsen en vergunninghouder plaatsen. Per woonadres kunnen er maximaal 2 parkeervergunningen worden aangeschaft. Klik hier voor de aanvraag bewonersvergunning 2021. De bewonersvergunning wordt niet op papier verstrekt. Het parkeerrecht wordt geregistreerd bij het Nationaal Parkeer Register (NPR). U hoeft dus niets achter uw autoruit te leggen, maar uw parkeerrecht wordt herkend bij het scannen van uw kenteken. Bedrijvenvergunning: Bedrijven die voor het uitoefenen van hun werkzaamheden moeten parkeren in de Hulster binnenstad, kunnen een bedrijvenparkeervergunning aanschaffen. Ook bedrijven die buiten de gemeente Hulst zijn gevestigd, kunnen deze vergunning kopen. Met deze vergunning kan een kalenderjaar onbeperkt worden geparkeerd in de binnenstad, uitgezonderd invalideparkeerplaatsen en vergunninghouder plaatsen. Klik hier voor de aanvraag bedrijvenvergunning 2021. De bedrijvenvergunning wordt niet op papier verstrekt. Het parkeerrecht wordt geregistreerd bij het Nationaal Parkeer Register (NPR). U hoeft dus niets achter uw autoruit te leggen, maar uw parkeerrecht wordt herkend bij het scannen van uw kenteken. Parkeerschijfvergunning: Met de parkeerschijfvergunning kunt u dagelijks maximaal vier uur achtereen parkeren in de binnenstad. Om een parkeerschijfvergunning te kunnen kopen, moet u in de gemeente Hulst staan ingeschreven. Personen die mantelzorger zijn voor iemand in de Hulster binnenstad, kunnen ook een parkeerschijfvergunning aanschaffen. Medewerkersvergunning: De medewerkersvergunning is een vergunning, bedoeld voor personen die werkzaam zijn in de binnenstad. Met deze vergunning kan een kalenderjaar lang worden geparkeerd op de bolwerken in de Hulster binnenstad. Klik hier voor de aanvraag medewerkersvergunning 2021. Kraskaart: Bezoekt u incidenteel het centrum van Hulst of ontvangt u gasten/klanten? Vraag dan bij de gemeente om een kraskaart. Met een parkeerkraskaart kunt u één dagdeel parkeren op een betaald parkerenplaats.

 • Stookoverlast

  De dagen worden korter en de temperaturen dalen. Voor velen is dit het moment om gebruik te gaan maken van de open haard of houtkachel. Genieten van een knapperend haardvuur en de warmte van de open haard. Helaas is er een keerzijde: een open haard of een houtkachel kan voor de naaste omgeving overlast veroorzaken. Denk aan rook- of stankoverlast. De tien belangrijkste tips voor goed stookgedrag Zorg voor een goedgekeurde kachel en onderhoud de kachel of open haard. Gebruik ook een kachel die qua grootte is afgestemd op de ruimte die u wilt verwarmen. Als u een te grote kachel gebruikt wordt het al snel té warm en zal u het vuur willen smoren. Dit zorgt voor een onvolledige verbranding waardoor veel schadelijke stoffen vrijkomen. Stem de diameter van de schoorsteen af op uw haard of kachel en laat de schoorsteen jaarlijks vegen door een erkend bedrijf. Stook uitsluitend schoon hout. Schoon hout is hout zonder verflagen en hout dat niet is geïmpregneerd. Oud tuinhout en palen bijvoorbeeld zijn vaak geïmpregneerd of op een andere manier behandeld met chemicaliën. Ook multiplex, sloophout en spaanplaat zijn absoluut niet geschikt om te stoken in huis. Hierbij kunnen (zeer) schadelijke stoffen vrij komen. Stook uitsluitend droog hout. Droog hout is hout dat minimaal 2 jaren onder een afdak, maar bereikbaar voor de wind, heeft kunnen drogen. Nat hout heeft een heel lage warmteopbrengst en veroorzaakt extra rook- en geuroverlast. Stook niet op windstille dagen en niet bij mistig weer. Het stoken van alle andere materialen die niet als brandstof zijn bedoeld, zoals bedrukt papier en ander afval, is niet toegestaan. Zorg dat de ruimte waarin de houtkachel of open haard staat regelmatig geventileerd wordt. Bij het stoken adviseren we om een raam of een deur op een kier te zetten. Zorg dat er een volledige luchttoevoer aanwezig is. De meeste haarden zijn voorzien van een regelbare klep. Zet deze klep volledig open. Wordt het te warm in de ruimte, dan kunt u de brandstof (hout) verminderen. Verminder in elk geval niet de luchttoevoer. Controleer van tijd tot tijd of u goed stookt. Dit is vrij eenvoudig: te controleren kleurloze rook is namelijk een goede indicator dat er een goede verbranding is. Tot slot: laat het vuur vanzelf uitgaan.  Ervaart u overlast? Los het samen op! Heeft u klachten over het stoken van hout door uw buurman? Spreek uw buurman daar dan op aan en wijs hem op deze tips. Uit onderzoek blijkt namelijk dat veel ‘stokers’ bereid zijn om hun stookgedrag aan te passen. Door onderling afspraken te maken kan de overlast beperkt worden. De gemeente kan het gebruik van houtkachels en haarden niet verbieden. Wel kunnen er, als bij herhaling wordt geconstateerd dat uw kachel of open haard meer dan gewone overlast veroorzaakt, gebruiksbeperkingen worden opgelegd. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met afdeling Wonen & Werken van de gemeente Hulst, telefoonnummer 140114.  

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties