Resultaten

171 - 180 van de 181 Resultaten
Toon producten van Hulst
 • Andere achternaam gebruiken

  U staat met uw geboortenaam geregistreerd in de basisregistratie personen (BRP). Soms wijzigt uw burgerlijke staat. Bijvoorbeeld door een huwelijk of een scheiding. U kunt dan kiezen met welke achternaam of combinatie van achternamen u aangeschreven wilt worden. Instanties die hun gegevens krijgen van de BRP schrijven u dan aan met de naam die u heeft gekozen. Heeft u een geregistreerd partnerschap of bent u getrouwd? Of is uw partnerschap of huwelijk ontbonden? Dan kunt u aangeven met welke achternaam u wilt worden aangeschreven door de overheid. U kunt het volgende kiezen: •U kunt de naam van uw partner gebruiken. •U kunt kiezen voor een combinatie van beide namen. Daarbij kunt u de volgorde van de namen zelf bepalen. •U kunt uw geboortenaam gebruiken. Uw geboortenaam blijft altijd op uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staan. Ook als uw burgerlijke staat verandert. U kunt wel de achternaam van uw partner op deze documenten laten vermelden. Een verzoek tot wijziging van naamgebruik in de BRP is iets anders dan een wijziging van uw geslachtsnaam. Hier kunt u meer over lezen bij de website van het ministerie van Justitie.  

 • Omgevingsvergunning voor het milieu aanvragen

  Bedrijven die het milieu zwaar belasten, hebben een omgevingsvergunning voor het milieu nodig. U kunt dit nodig hebben als uw bedrijf bijvoorbeeld: veel energie verbruikt de lucht vervuilt geluidsoverlast veroorzaakt stankoverlast veroorzaakt Sommige bedrijven hebben geen vergunnings- en meldingsplicht. Dit zijn bijvoorbeeld kantoren, diverse zorginstellingen, huisartsenpraktijken en peuterspeelzalen. Soms vraagt u bij de provincie een vergunning aan of doet u daar een melding. Meestal gaat het dan om grotere bedrijven, zoals chemische fabrieken. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de provincie. De omgevingsvergunning kan nadelen hebben voor de natuur. Het behoud van beschermde gebieden, planten- of diersoorten kan namelijk gevaar lopen. Geef dit duidelijk aan in de aanvraag. U heeft dan de volgende keuze: U vraagt bij de provincie een natuurbeschermingsvergunning of -ontheffing aan. De provincie beoordeelt alleen de gevolgen voor de natuur. De provincie kan speciale eisen stellen, zoals ecologische begeleiding. Daarna vraagt u bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. De gemeente beoordeelt dan niet de gevolgen voor de natuur. U vraagt bij de gemeente een omgevingsvergunning aan. Daarbij vraagt u om ook een natuurtoets uit te voeren. Dit betekent dat de gemeente ook de gevolgen voor de natuur beoordeelt. Hiervoor vraagt de gemeente bij de provincie om een verklaring van geen bedenkingen (vvgb). De gemeente neemt de vvgb mee in het besluit op uw aanvraag. Weigert de provincie de vvgb af te geven? Dan wijst de gemeente uw vergunningsaanvraag af.

 • Gehandicaptenparkeerplaats

  Indien u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder, passagier/bestuurder of passagier, dan kunt u in principe in aanmerking komen voor het instellen van een gehandicaptenparkeerplaats in de nabijheid van het woonadres. Deze moet schriftelijk worden aangevraagd bij de gemeente. Daarbij moet de aanvrager duidelijk de noodzaak voor het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats omschrijven. Het aanvraagformulier is verkrijgbaar in de gemeentewinkel of via e-mail. De aanvraag wordt door de gemeente getoetst aan technisch en juridische eisen. Daarbij wordt bezien of de aanvrager de auto kan parkeren op eigen terrein; bij de woning of op een loopafstand zoals gesteld in het medisch advies. Aan de hand van het kentekenbewijs (deel IA en IB) wordt bekeken in hoeverre het voertuig waarvoor de gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd op naam staat van de bestuurder. De bestuurder van het voertuig waarvoor een gehandicaptenparkeerplaats wordt aangevraagd, moet op hetzelfde adres als de passagier ingeschreven staan bij de gemeente Hulst. Tevens dient een kopie van de gehandicaptenparkeerkaart(en) te worden ingediend. De procedure duurt minimaal acht weken. Voor meer informatie kunt u terecht in de gemeentewinkel of kunt u contact opnemen met de gemeente Hulst, op tel. 14 0114 of via e-mail.  

 • Parkeervergunning Bewoners aanvragen

  U kunt de parkeervergunning bewoner digitaal aanvragen. Kenteken op eigen naam: u krijgt de vergunning meteen als er in uw parkeerrayon geen wachtlijst is en u aan alle voorwaarden voldoet (zie tabblad Voorwaarden). Kenteken op naam van bedrijf of leasemaatschappij: u krijgt binnen maximaal 2 werkdagen via e-mail bericht of uw aanvraag is toegewezen. U moet een (digitale) verklaring meesturen (niet ouder dan 6 maanden) van de kentekenhouder die vermeld staat op kenteken deel 1B (de leasemaatschappij/het bedrijf), waarin staat dat u de bestuurder bent van het voertuig met opgegeven kenteken. U betaalt de eerste termijn met IDEAL. Na betaling is uw vergunning meteen geldig.

 • Bijstand, sollicitatieplicht

  Als u een bijstandsuitkering krijgt, heeft u sollicitatieplicht. Dit betekent dat u verplicht bent om te solliciteren. U moet ook solliciteren naar banen die niet helemaal aansluiten bij uw opleiding en werkervaring. U kunt een ontheffing aanvragen voor de sollicitatieplicht. Dit betekent dat u tijdelijk geen werk hoeft te zoeken. Dit is bijvoorbeeld mogelijk voor alleenstaande ouders met een kind jonger dan 5 jaar. In plaats van werk te zoeken, gaat u dan een opleiding volgen. Alleenstaande ouders met minimaal een havo-, vwo- of mbo-2 diploma kunnen kiezen tussen scholing of stage. Alleenstaande ouders die een lagere opleiding hebben gehad, krijgen de mogelijkheid alsnog een havo-, vwo-, of mbo-2 diploma te halen. De regeling geldt voor maximaal 5 jaar of tot het jongste kind 5 jaar is geworden.

 • Melding openbare ruimte

  Let op!Doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.Ziet u een probleem buiten op straat of in de buurt? Een scheef liggende stoeptegel of een boom in het gemeenteplantsoen die nodig moet worden gesnoeid? Vies bushokje, vuilniszakken ergens gedumpt of een weg met een gat in de bestrating? Meld dit dan bij de gemeente. U kunt problemen in de openbare ruimte op diverse manieren melden bij de gemeente Hulst: Buiten Beter App Geef uw melding snel en makkelijk door met de BuitenBeter app. Deze app is te gebruiken op vrijwel alle smartphones en is gratis te downloaden uit de diverse appstores. U kunt de melding direct op de plek doen én op het moment dat u het signaleert. Met de BuitenBeter app kunnen problemen letterlijk door u in beeld worden gebracht. De app heeft namelijk de mogelijkheid om een foto toe te voegen. Daarnaast geeft de app bij de melding direct ook de exacte locatie aan. Via de app kunt u ook de status van uw melding zien en krijgt u een bericht als de melding is afgehandeld. Op de website www.buitenbeter.nl vindt u meer informatie over de app en hoe u deze (gratis) kunt aanschaffen. Melding via de website Meldingen kunt u ook online doorgeven via Melding Openbare Ruimte (MOR). Via de mail kunt u op de hoogte gehouden worden van de afwikkeling van uw melding. Lichtmasten Defecte lichtmasten kunt u digitaal melden via de website van OV Storing Zeeland. Spoedeisende gevallen Voor spoedeisende gevallen kunt u contact opnemen met de gemeente op 14-0114. Buiten de openingstijden van de gemeente, kunt u terecht op telefoonnummer 0114-389289. Hierbij dient het te gaan om directe gevaarsituaties in straten en/of plantsoenen of overlast ten gevolge van storingen in de rioleringen.

 • Aanvraag Subsidie

  De gemeente Hulst kent veel organisaties die zich inzetten voor de inwoners uit onze gemeente. Deze organisaties dragen bij aan de leefbaarheid, de sociale cohesie, de gezondheid en de burgerkracht. De gemeente Hulst subsidieert organisaties die een bijdrage leveren aan de maatschappelijke doelen van de gemeente. Subsidieregelingen:Op basis van de volgende subsidieregelingen kan subsidie worden aangevraagd: Subsidieregeling Kunst en Cultuur gemeente Hulst 2020; Subsidieregeling Maatschappij, Welzijn en Zorg gemeente Hulst 2020; Subsidieregeling Milieu, Dier en Natuur gemeente Hulst 2020; Subsidieregeling Onderwijs gemeente Hulst 2020; Subsidieregeling Ontspanning, Recreatie, Toerisme en Economie gemeente Hulst 2020; Subsidieregeling Sport gemeente Hulst 2020. SubsidievormenGemeente Hulst kent twee soorten subsidievormen, namelijk: Jaarlijkse subsidie Jaarlijkse subsidies zijn subsidies die verleend worden voor jaarlijks terugkerende activiteiten. Een jaarlijkse subsidie kan voor één of meerdere jaren worden verstrekt, met een maximum van vier jaar. Deze subsidies worden verleend op basis van subsidieregelingen. Eenmalige subsidie Een eenmalige subsidie zijn subsidies die verleend worden voor bijzondere of vernieuwende activiteiten. Een combinatie van jaarlijks en eenmalige subsidies is mogelijk als een organisatie zowel jaarlijks terugkerende activiteiten uitvoert alsmede een bijzondere of vernieuwende activiteit uitvoert. SubsidievereistenSubsidies dienen aan de volgende vereisten te voldoen: De subsidieaanvraag moet voldoen aan de Algemene subsidieverordening gemeente Hulst 2020; De activiteiten moeten toegankelijk zijn voor alle inwoners van de gemeente Hulst en dienen het algemeen belang van de gemeente Hulst; De activiteiten moeten wezenlijk bijdragen aan het realiseren van één of meer doelstellingen van de gemeente Hulst; Een subsidie is financieel noodzakelijk voor het uitvoeren van de activiteiten; Er is voldoende financiële ruimte in een subsidieplafond en in de gemeentebegroting; De activiteiten mogen niet in strijd zijn met bestaande wet- en regelgeving, het algemeen belang of de openbare orde. N.B. Indien u eerder al subsidie heeft ontvangen, dan betekent dit niet dat u vanzelfsprekend weer subsidie ontvangt. Aanvraagperiode en besluitvormingVoor subsidies die per kalenderjaar worden verstrekt dient de (volledig ingevulde) aanvraag voor 1 oktober 2020 ingediend te zijn. De subsidieaanvraag voor andere (kortdurende) activiteiten moet tussen de 10 en 14 weken voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit ingediend zijn.Indien de subsidieaanvraag voor een (kortdurende) activiteit de 1.000 euro niet te boven gaat, geldt soms een aanvraagtermijn van maar 6 weken. Neem voor dit specifieke geval contact op met de gemeente HulstDe gemeente doet uiteraard haar uiterste best om uw aanvraag snel in behandeling te nemen en u antwoord te geven. U kunt daarbij helpen door het aanvraagformulier volledig in te vullen en te voorzien van de benodigde bijlagen. Als er onduidelijkheden zijn, kunt u gewoon alvast contact opnemen. Bij aanvragen voor een subsidie voor een kalenderjaar moet de gemeente uiterlijk op 31 december van het voorafgaande jaar een besluit nemen, voor de overige aanvragen binnen 16 weken.eHerkenning en DigiDVoor het aanvragen van subsidie bij de gemeente Hulst dient ingelogd te worden via eHerkenning (niveau 2) of DigiD. Als u subsidie aanvraagt voor uw instelling of stichting (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel) gebruik dan eHerkenning. Subsidie aanvragen als particulier kan via DigiD. Dit is alleen mogelijk voor culturele evenementen (subsidieregeling Kunst en Cultuur). Op de website van eHerkenning en DigiD kunt u eHerkenning (tegen betaling) of DigiD aanvragen. Het aanvragen hiervan neemt enige tijd in beslag. Houd hier rekening mee als u een subsidieaanvraag wilt indienen. Lukt het niet om een subsidieaanvraag in te dienen, neem dan contact op via onderstaande contactgegevens. Benodigde gegevens en documenten bij subsidieaanvraagVoor het aanvragen van subsidie vragen wij u om digitaal de volgende gegevens en documenten bij de hand te hebben: Inloggegevens eHerkenning / DigiD Begroting Jaarrekening Activiteitenplan/jaarwerkplan Statuten Inhoudelijk jaarverslag Overzicht relevante beleidsdocumenten Algemene Subsidieverordening Gemeente Hulst 2020; Controleprotocol met modelverklaring Controleprotocol inclusief bij behorende verklaringen – geen toepassing WNT Controleprotocol inclusief bij behorende verklaringen – wel toepassing WNT Subsidieregeling Kunst en Cultuur Gemeente Hulst 2020 Kadernota Samenleving ‘Eigen Kracht’ 2013-2016 Kunst en Cultuur beleid (nog in voorbereiding; medio 2021 van kracht) Subsidieregeling Maatschappij, Welzijn en Zorg Gemeente Hulst 2020 100% jeugd Beleidsplan WMO Nota Algemene Voorzieningen Nota Maatwerkvoorzieningen Inclusie agenda Structuurvisie 2012 – 2025 Verordening Wijk- en Dorpsraden Verordening Adviesraad Sociaal Domein 2019 Verordening Ouderenparticipatie Verordening Cliëntenparticipatie Participatiewet Subsidieregeling Milieu, Natuur en Dier Gemeente Hulst 2020 Toeristisch ontwikkelplan Hulst Structuurvisie 2012 – 2025 Subsidieregeling Onderwijs Gemeente Hulst 2020 Nota Algemene Voorzieningen Beleidsnota onderwijsachterstanden Zeeuws-Vlaanderen (nog in voorbereiding; medio 2021 van kracht. De huidige beleidsnota vind u hier) Kadernota Samenleving ‘Eigen Kracht’ 2013 – 2016. Subsidieregeling Ontspanning, Recreatie, Toerisme en Economie Gemeente Hulst 2020 Economisch beleidsplan Hulst 2019 - 2022; Toeristisch ontwikkelplan Hulst Visie Vestingstad Hulst; Structuurvisie 2012 – 2025 Kadernota samenleving ‘Eigen Kracht’ 2013 – 2016. Subsidieregeling Sport Gemeente Hulst 2020 Accommodatiebeleid (nog in voorbereiding; medio 2021 van kracht, de huidige beleidsnota vindt u hier); Kadernota samenleving ‘Eigen Kracht’ 2013 – 2016. Veel gestelde vragenWij hebben de belangrijkste en veel gestelde vragen voor u verzameld en beantwoord. Het overzicht is te vinden via de volgende link: https://www.gemeentehulst.nl/Inwoners/Zorg_Welzijn/Actualisatie_subsidiebeleid/Veel_gestelde_vragen_en_antwoorden ContactVoor vragen, suggesties, opmerkingen of complimenten kunt u gebruik maken van het digitale contactformulier of het telefoonnummer 14 0114.

 • Aanvraag Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK)

  Inleiding Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor een TONK-uitkering. Deze uitkering is een tijdelijke financiële ondersteuning voor het betalen van uw noodzakelijke kosten. Het gaat hierbij met name om vaste woonlasten zoals huur of hypotheek, gas, water en elektriciteit. De TONK-uitkering is een onbelaste uitkering. Wat zijn de voorwaarden?U kunt de TONK-uitkering alléén aanvragen als u door de coronacrisis in financiële problemen bent gekomen en als gevolg daarvan uw noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunt betalen. Bent u om andere redenen in financiële problemen gekomen? Dan komt u niet in aanmerking voor deze uitkering. Wat kunt u aanvragen?U kunt een aanvraag doen voor een TONK-uitkering voor de periode van 1 januari tot 1 juli 2021. Een aanvraag voor een TONK-uitkering kunt u indienen tot 1 augustus 2021. Wat moet u doen? U vult de vragen naar waarheid in. U verklaart dat u als gevolg van de coronacrisis veel minder inkomsten heeft en daardoor uw noodzakelijke kosten, zoals de vaste woonlasten, niet kunt betalen. U levert kopieën/scans van alle bewijsstukken in (uploaden). Zorg ervoor dat de bewijsstukken compleet zijn. De gemeente bewaart uw gegevens en bewijsstukken in een dossier. Zorg dus dat u deze gegevens reeds op uw computer heeft staan, te weten: kopie identiteitskaart of paspoort van aanvrager en de evt. partner; laatste afschrift van uw bankrekening waarop de uitkering gestort moet worden. Let op de leesbaarheid van het rekeningnummer en de tenaamstelling; bewijsstukken van uw noodzakelijke kosten waarvoor u ondersteuning aanvraagt; U ondertekent dit aanvraagformulier met uw DigiD. Heeft u een partner? Dan moet u de aanvraag beiden ondertekenen. Van uw partner moet de verklaring uitgeprint en ondertekend worden. Stuur deze mee als bijlage bij de aanvraag. Het gaat dus niet over uw eventuele zakelijk partner. Let op: voor de aanvraag TONK bent u partners als u: getrouwd of geregistreerd partners bent; of op hetzelfde adres woont en: - samen een huishouden heeft; - ex-echtgenoten of ex-partners bent;- samen een kind heeft;- u het kind van uw partner heeft erkend of uw partner uw kind heeft erkend; of- ergens anders als partners geregistreerd staat, bijvoorbeeld bij de Belastingdienst of als meeverzekerde bij een zorgverzekering. U kunt het formulier tussentijds opslaan om op een later moment verder te gaan. Wanneer krijgt u de TONK-uitkering? Als u dit aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, geeft dit nog géén recht op de TONK-uitkering. Wij gaan uw aanvraag beoordelen en een besluit nemen. Als we nog gegevens missen, vragen we deze alsnog op. De gemeente streeft ernaar om u uiterlijk binnen 4 weken te laten weten waar u aan toe bent. Worden uw gegevens gecontroleerd?Ja, de gemeente kan zowel bij de aanvraag, als ook achteraf uw gegevens controleren. De gemeente mag bij andere instanties en personen informatie over u en uw partner opvragen die relevant zijn voor de regeling. Zo kan de gemeente controleren of u het juiste bedrag aan uitkering heeft ontvangen.Blijkt bij controle dat u te veel heeft ontvangen? Dan moet u het teveel ontvangen bedrag terugbetalen. Heeft u te weinig ontvangen? Dan betaalt de gemeente nog een bedrag na. Telt deze uitkering mee als inkomen als ik een Tozo-uitkering ontvang?Nee, de uitkering telt niet mee als inkomen als u ook een Tozo-uitkering ontvangt.

 • Identiteitskaart aanvragen

  De identiteitskaart is een identiteitsbewijs. In Nederland is iedereen van veertien jaar en ouder verplicht zich te kunnen identificeren met een paspoort of een identiteitskaart. Wie naar het buitenland gaat, moet over een geldig reisdocument beschikken. Met een paspoort kunt u reizen naar alle landen van de wereld. De identiteitskaart is geldig voor een beperkt aantal landen. Als u achttien jaar of ouder bent, is uw identiteitskaart tien jaar geldig. Voor iedereen onder de achttien jaar is de identiteitskaart vijf jaar geldig. Let op! Uw nieuwe identiteitskaart heeft een extra functie. U kunt hiermee inloggen bij de overheid, het onderwijs, de zorg of uw pensioenfonds. Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de gemeentewinkel ontvangt u daarom binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u de inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op www.digid.nl. Storing in de chip Het is gebleken dat er na het activeren van de inlogfunctie een storing in de chip ontstaat. Hierdoor kan het voorkomen dat de ID-kaart niet goed wordt uitgelezen met een documentscanner. Wat moet u doen? Als u de inlogfunctie op uw ID-kaart nog niet heeft geactiveerd, vragen wij u dit voorlopig ook niet te doen. Dan kan de storing zich ook niet voordoen en kan de ID-kaart altijd en overal goed worden uitgelezen. Er wordt door het ministerie gewerkt aan een oplossing, zodat u in de toekomst wel gebruik kunt maken van de inlogfunctie. Bewaar daarom de brief van DigiD met de pincode goed, zodat u in de toekomst de inlogfunctie kunt activeren. Het is mogelijk dat u geen brief met pincode heeft ontvangen. Omdat de inlogfunctie met uw huidige ID-kaart op dit moment niet kan worden gebruikt, zijn we gestopt met het versturen van de brief. U ontvangt deze brief alsnog zodra inloggen met uw huidige ID-kaart weer mogelijk is. Wat als u toch gebruik wilt maken van de inlogfunctie? Inloggen met uw ID-kaart wordt nu nog nergens gevraagd. Wilt u uw inlogfunctie toch alvast activeren, dan raden wij u aan om uw ID-kaart via uw gemeente of ambassade te vervangen door een nieuwe ID-kaart. Vervangen kan tot uiterlijk 1 september 2022 en is gratis. U kunt hier een afspraak maken om de ID-kaart te laten vervangen. U heeft de inlogfunctie op uw ID-kaart geactiveerd met de pincode die u per brief heeft ontvangen. Dit betekent dat uw ID-kaart een storing kan geven als deze met een documentscanner wordt uitgelezen. Wij vragen u daarom uw huidige ID-kaart bij uw gemeente of ambassade te laten vervangen door een nieuwe ID-kaart. Vervangen kan tot uiterlijk 1 september 2022 en is gratis. U kunt hier een afspraak maken om de ID-kaart te laten vervangen.

 • Parkeervergunning aanvragen als bewoner of bedrijf

  Let op!Doe uw aanvraag online. Vanwege het coronavirus willen we het aantal bezoekers bij de gemeente beperken. Lukt online aanvragen niet? Neem contact met ons op. U kunt niet langskomen zonder afspraak.Het centrum van Hulst is aangewezen als een gebied met betaald parkeren. Bewonersvergunning: Bewoners van de binnenstad van Hulst kunnen een vergunning kopen waarmee ze gedurende een kalenderjaaroveral in de binnenstad onbeperkt kunnen parkeren, uitgezonderd invalideparkeerplaatsen en vergunninghouder plaatsen. Per woonadres kunnen er maximaal 2 parkeervergunningen worden aangeschaft. Klik hier voor de aanvraag bewonersvergunning 2021. De bewonersvergunning wordt niet op papier verstrekt. Het parkeerrecht wordt geregistreerd bij het Nationaal Parkeer Register (NPR). U hoeft dus niets achter uw autoruit te leggen, maar uw parkeerrecht wordt herkend bij het scannen van uw kenteken. Bedrijvenvergunning: Bedrijven die voor het uitoefenen van hun werkzaamheden moeten parkeren in de Hulster binnenstad, kunnen een bedrijvenparkeervergunning aanschaffen. Ook bedrijven die buiten de gemeente Hulst zijn gevestigd, kunnen deze vergunning kopen. Met deze vergunning kan een kalenderjaar onbeperkt worden geparkeerd in de binnenstad, uitgezonderd invalideparkeerplaatsen en vergunninghouder plaatsen. Klik hier voor de aanvraag bedrijvenvergunning 2021. De bedrijvenvergunning wordt niet op papier verstrekt. Het parkeerrecht wordt geregistreerd bij het Nationaal Parkeer Register (NPR). U hoeft dus niets achter uw autoruit te leggen, maar uw parkeerrecht wordt herkend bij het scannen van uw kenteken. Parkeerschijfvergunning: Met de parkeerschijfvergunning kunt u dagelijks maximaal vier uur achtereen parkeren in de binnenstad. Om een parkeerschijfvergunning te kunnen kopen, moet u in de gemeente Hulst staan ingeschreven. Personen die mantelzorger zijn voor iemand in de Hulster binnenstad, kunnen ook een parkeerschijfvergunning aanschaffen. Medewerkersvergunning: De medewerkersvergunning is een vergunning, bedoeld voor personen die werkzaam zijn in de binnenstad. Met deze vergunning kan een kalenderjaar lang worden geparkeerd op de bolwerken in de Hulster binnenstad. Klik hier voor de aanvraag medewerkersvergunning 2021. Kraskaart: Bezoekt u incidenteel het centrum van Hulst of ontvangt u gasten/klanten? Vraag dan bij de gemeente om een kraskaart. Met een parkeerkraskaart kunt u één dagdeel parkeren op een betaald parkerenplaats.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties