Resultaten

171 - 174 van de 174 Resultaten
Toon producten van Molenlanden
 • Bekendmaking besluit op- en herbegraven

  De burgemeester van de gemeente Molenlanden;

  gelezen het voorstel over bovenstaand onderwerp;

  gelet op artikel 29 van de Wet op de lijkbezorging;

  besluit:

  vergunning te verlenen voor het opgraven van de stoffelijke resten van wijlen de heer L.C. Hokke uit algemeen graf vak A nummer 232 op de algemene begraafplaats in Streefkerk en deze herbegraven in de door de familie nieuw te kopen particulier graf op dezelfde begraafplaats, waarbij één en ander conform de richtlijnen gesteld in de Handleiding opgraven en ruimen, genoemd onder stap B1 t/m B15 worden uitgevoerd door een hierin gespecialiseerd bedrijf.

  De stoffelijke resten van wijlen U. Bakker en J. Streef-Molenaar uit hetzelfde graf ter aarde te bestellen in het verzamelgraf op de begraafplaats in Streefkerk.

  Bleskensgraaf, 19 augustus 2019

  Namens de burgemeester,

  C. van der Wulp-van den Berg

  Bezwaar

  Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen 6 weken na de dag van verzending van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, bij voorkeur, via www.molenlanden.nl. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

  Het bezwaarschrift dient op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht te zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

  · Uw naam en adres;

  · De datum waarop u het bezwaarschrift geschreven hebt;

  · Een omschrijving van het besluit waar uw bezwaar zich tegen richt;

  · Het zaaknummer van het besluit;

  · De gronden waarop uw bezwaar berust.

  Een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Daarom kunt u eventueel om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

  U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

 • Cursus 'Puber in Huis'

  “Iets verbieden, kan dat nog?”

  “Zó boos, dat is toch niet normaal?”

  “Waarom ruimt ze haar kamer niet meer op, als ik dat van haar vraag?”

  Pubers… Wat een uitdaging!

  De puberteit is een periode van grote veranderingen, pubers ontwikkelen zich naar zelfstandigheid, krijgen een eigen mening en nemen niet meer alles van hun ouders aan. Veel ouders ervaren de puberteit als een lastige periode; als ouder pendel je vaak heen en weer tussen begeleiden en loslaten, met vallen en opstaan. Waar doe je goed aan? 

  Deze oudercursus kan u net even die steun en informatie geven die u op dit moment nodig hebt.

  Voor wie?

  ‘Puber in huis’ is bedoeld voor ouders met kinderen tussen de 11 en 16 jaar. Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van de cursus.

  Wat?

  In de cursus krijgt u informatie over de veranderingen van kinderen in de puberteit. Daarbij komen de lastige, maar ook de prettige kanten aan bod. Want een puber hebben is uitdagend maar vooral leuk! De cursus bestaat uit 3 bijeenkomsten van 1,5 uur. Er is mogelijk een vierde bijeenkomst met een spreker over een vrij thema, zoals alcolhol en drugs of social media.

  Opbouw:

  • bijeenkomst 1: De ontwikkeling van de puber
  • bijeenkomst 2: Hoe blijf je in gesprek met je puber?
  • bijeenkomst 3: Hoe ga je om met regels, grenzen, straffen en belonen?

  Wanneer en waar?

  Dinsdagavond 7, 14 en 21 april van 19.45 – 21.30 uur in Zalencentrum de Spil, Bleskensgraaf 

  Er zijn geen kosten verbonden aan het volgen van de cursus.

  Door wie?

  Nelleke de Vries, pedagoog bij de jeugdgezondheidszorg van Careyn. Voor meer informatie of aanmelden: email: n.devries@jongjgz.nl of bel 06 21568912

 • Verkennend bodemonderzoek vanwege verf hoogspanningsmast

  Dit voorjaar ontving de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid een melding over onderhoudsreinigingswerkzaamheden bij een hoogspanningsmast in Nieuw-Lekkerland. Daarbij kwamen verfresten naar beneden, ze kwamen onder meer terecht in volkstuinen. Inmiddels zijn de verfresten van de locatie verwijderd en is na overleg met de gemeente de bodem van de volkstuinen uitgebreid onderzocht. Uit de resultaten blijkt dat de werkzaamheden niet hebben gezorgd voor een bodemverontreiniging. Wel bleek dat de bodem licht verontreinigd is met lood. De volkstuinen kunnen gewoon gebruikt worden. Er zijn adviezen gegeven over hoe de inname van grond met lood zoveel mogelijk te voorkomen. Alle betrokkenen zijn of worden door OZHZ en de gemeente geïnformeerd.

  Melding van loslatende verfdeeltjesDe melding is ontvangen voor de werkzaamheden aan de mast ter hoogte van de Venuslaan. Deze masten werden met water onder hoge druk gereinigd. Daarbij kwamen verfresten naar beneden, ze kwamen onder meer terecht in de volkstuinen. Tennet heeft de neergekomen verfresten opgeruimd. Omdat oude verf soms schadelijke stoffen kan bevatten is onderzoek uitgevoerd. Op deze manier is vast te stellen of de bodem verontreinigd is geraakt door de reinigingswerkzaamheden en zo ja, met welke stoffen.

  De verfresten
  De afgelopen maanden heeft de gemeente samen met de omgevingsdienst een onderzoek laten uitvoeren. Een onafhankelijk bureau heeft de bodem en verfresten onderzocht op schadelijke stoffen. Uit dit onderzoek bleek dat de verfresten schadelijke stoffen bevatten.Het gaat hier voornamelijk om de stoffen zink, chroom, chroom VI en lood.

  Door het wassen van handen en afspoelen van groenten, is de kans verwaarloosbaar klein dat gebruikers van de volkstuinen verfdeeltjes binnen krijgen.

  Verontreiniging van de bodem
  Daarnaast namen onderzoekers bodemmonsters in de verschillende volkstuinen vlakbij de mast. Deze monsters komen uit de bovenste twintig centimeter: de toplaag. Als de verfresten een verontreiniging hebben veroorzaakt, dan zijn de stoffen namelijk terug te vinden in deze toplaag (de contactzone). Uit het onderzoek bleek dat de grond licht verontreinigd is met lood en plaatselijk met molybdeen en zink. Er is geen chroom VI aangetroffen. Uit het bodemonderzoek blijkt ook dat deze bodemverontreiniging niet is veroorzaakt door de verfresten afkomstig van de mast. In alle bodemmonsters van de volkstuinen is namelijk lood aangetroffen, ongeacht of op die plek ook verfresten waren neergekomen.

  In het verleden werd lood vaak gebruikt, bijvoorbeeld op werkplaatsen, industrieën en havens. Op verschillende plekken in onze regio zien we dan ook bodemverontreinigingen door lood. Uiteindelijk is deze stof verspreid naar meerdere locaties, bijvoorbeeld doordat verontreinigde grond is gebruikt voor ophogingen. Het is goed mogelijk dat de lichte loodverontreiniging op deze manier is ontstaan in het volkstuinencomplex in Nieuw-Lekkerland. Ook de omwonenden zijn geïnformeerd over het bodemonderzoek.

  Gebruik van de volkstuinen
  Lood heeft een negatieve invloed op onze gezondheid, vooral bij jonge kinderen (0 tot 6 jaar). Kinderen zijn gevoelig voor lood door een nadelig effect op het leervermogen. Eenmaal binnengekregen lood blijft jarenlang aanwezig in het lichaam. Ook na de kinderleeftijd kan lood nadelige effecten op de gezondheid hebben. Daarom is het belangrijk om het binnenkrijgen van lood zoveel mogelijk te voorkomen. Als bij u lood in de bodem aanwezig is, kunt u het beste de gebruiksadviezen voor lood in de bodem opvolgen, zoals het afspoelen van zelfgekweekte groenten en fruit en handen wassen na buitenspelen of tuinieren. Daarnaast kunt u overwegen om gewassen in bakken met schone teelaarde te kweken. In dit geval gaat het om een lichte verontreiniging met lood. De hoeveelheid lood die men binnen kan krijgen door consumptie van gewassen uit de volle grond van de volkstuinen is beperkt.

  Herhaling voorkomen
  De eigenaar van de hoogspanningsmast is aangeschreven vanwege de naar beneden komende verfresten. Zij moeten ervoor zorgen dat dit niet nogmaals gebeurt. De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid controleert hierop. Ziet u zelf een verontreiniging door een bedrijf? Dan kunt u altijd via ozhz.nl of de milieutelefoon een melding doen.

  Meer weten?
  Wilt u meer weten? Op ozhz.nl of Molenlanden vindt u de veelgestelde vragen over dit bodemonderzoek. Met vragen over lood en uw gezondheid, kunt u terecht bij uw huisarts of bellen met de GGD.

 • Uitkoopregeling

  Op 1 januari 2017 is de ministeriele uitkoopregeling voor woningen onder hoogspanningsleidingen in werking getreden. De gemeente Molenlanden koopt ter uitvoering van deze regeling woningen aan welke loodrecht onder een hoogspanningsverbinding zijn gelegen. De regeling verplicht de gemeente om de woonbestemming van deze woningen te verwijderen.

  Participatietraject
  Om de aangekochte percelen/woningen een nieuwe bestemming te geven is een participatietraject opgestart. Buurtbewoners zijn uitgenodigd om zich aan te melden voor een werkgroep welke op 28 oktober 2019 voor het eerst bijeen is gekomen. Tijdens deze sessie zijn ideeën aangedragen door deze werkgroep welke door de gemeente en Stedenbouwkundig adviesbureau Wissing zijn uitgewerkt in een aantal analyses en een eerste ‘ingrepenkaart’. Deze kaart is 9 januari 2020 met de werkgroep besproken. 

  Nadrukkelijk wordt vermeld dat deze kaart enkel een weergave is van de opbrengsten van de sessie van 28 oktober 2019. Het betreft geen definitieve situatie en een ieder wordt op een later moment nog uitgenodigd om hierop te reageren tijdens een algemene informatiebijeenkomst. Naar verwachting wordt deze bijeenkomst in het najaar van 2020 gepland, afhankelijk van wat de coronamaatregelen ons toelaten.

  • Kaarten en afbeelding getoond op werkgroepsessie 9 januari 2020. 
  • Bijwerkte kaart naar aanleiding van resultaten werkgroepsessie 9 januari 2020.

  Einddatum uitkoopregeling
  De uitkoopregeling loopt nog tot en met medio 2021. Tot die tijd kunnen nog woningen worden aangekocht en kan de situatie veranderen. Indien u naast een door de gemeente aangekocht pand woont, zullen wij u in de loop van dit traject benaderen voor een individueel gesprek.

  Meer informatie of vragen
  In gemeente Molenlanden is de uitkoopregeling voor woningen onder hoogspanningsverbindingen op 43 woningen van toepassing. Voor meer informatie over deze regeling kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Voor vragen over de toepassing van de regeling binnen gemeente Molenlanden kunt u contact opnemen via ons algemene telefoonnummer: 088 75 15 000 of per e-mail: uitkoopregeling@jouwgemeente.nl.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties