Resultaten

171 - 172 van de 172 Resultaten
Toon producten van Urk
  • Luchtruim gebruiken

    Het is verboden om met een vliegtuig(je) op te stijgen of te landen op een ander terrein dan een vliegveld. Als u dat toch wilt, dan vraagt u een ontheffing aan bij de provincie.  Vliegen met een drone Vanwege de veiligheid, mag u niet overal vliegen met een drone. In gebieden rondom vliegvelden is dit bijvoorbeeld verboden. U mag wel vliegen in het vrije deel van het luchtruim. Dit deel wordt niet gecontroleerd door de luchtverkeersleiding. Op de website van de Rijksoverheid vindt u de regels voor vliegen met een drone. Ballons U hebt meestal toestemming nodig als u een ballon of ballons in de buurt van een vliegveld wilt oplaten. Dit geldt ook voor zweefvliegterreinen. De toestemming kan worden geweigerd als het luchtverkeer verstoord kan worden. Bijvoorbeeld als de windrichting de vaart van de ballon(s) beïnvloedt.

  • Grafonderhoud

    De gemeente zorgt voor het algemene onderhoud van een gemeentelijke begraafplaats. Denk bijvoorbeeld aan: gras maaien; bomen en heggen snoeien; de paden op de begraafplaats schoonhouden. Het onderhoud op en rond het graf doet u zelf. Dit is vastgelegd in de nadere regels van de gemeentelijke begraafplaatsen Urk. Zie artikel 24 en 25 Artikel 24 Onderhoud door rechthebbende/gebruiker De rechthebbende of gebruiker is verplicht de grafbedekking op het graf “behoorlijk te onderhouden of te herstellen”. Het (doen) plaatsen, aanbrengen, herstellen, vernieuwen of verwijderen van de grafbedekking geschiedt door, voor rekening van en voor risico van de rechthebbende of de gebruiker. Indien de rechthebbende of de gebruiker nalaat de grafbedekking behoorlijk te onderhouden of te herstellen, kan het college de hiervoor in aanmerking komende voorwerpen of zo nodig de gehele grafbedekking doen verwijderen. Het verwijderde blijft gedurende dertien weken ter beschikking van de rechthebbende of de gebruiker en vervalt daarna aan de gemeente, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is. De verwijdering vindt niet plaats dan nadat het college de rechthebbende of de gebruiker door middel van een verklaring schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de toestand van de grafbedekking. Wanneer het adres van de rechthebbende of de gebruiker niet bekend is maakt het college de verklaring bij de ingang van de begraafplaats op het mededelingenbord bekend. Bij het graf wordt een verwijzing naar de mededeling aangebracht. Het college kan de rechthebbende of de gebruiker per aanschrijving verplichten een beschadiging en/of verzakking aan de grafbedekking te herstellen binnen de door het college gestelde termijn indien de beschadiging zodanig is dat deze naar het oordeel van het college het uiterlijk aanzien van de begraafplaats schaadt of indien de beschadiging van de grafbedekking gevaar op levert voor derden. Schade als gevolg van brand, vandalisme, vorst, storm, bliksem, wateroverlast en andere van buiten komende oorzaken, is voor rekening van de rechthebbende of gebruiker. Artikel 25 Grafbeplanting Het college kan nadere regels vaststellen omtrent de aard, de afmetingen en de wijze van aanbrengen van grafbeplanting. Niet-blijvende beplanting op een graf die, naar oordeel van de beheerder, in een verwaarloosde staat verkeert kan door de beheerder worden verwijderd zonder dat aanspraak kan worden gemaakt op schadevergoeding. Losse bloemen, planten, kransen en dergelijke kunnen, wanneer zij verwelkt zijn, door de beheerder worden verwijderd. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden  gedurende twaalf weken ter beschikking gehouden van de rechthebbende of, wanneer deze het een algemeen graf betreft van de gebruiker, indien deze daartoe tevoren een aanvraag heeft ingediend bij de beheerder.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties