Resultaten

181 - 190 van de 200 Resultaten
Toon producten van Nijkerk
 • Recreatiewoning bewonen

  In Nijkerk zijn recreatieverblijven, zoals een recreatiewoning of stacaravan, alleen bestemd voor recreatiefgebruik. Bewoning, ook tijdelijke, is niet toegestaan. Het hoofdverblijf moet een reguliere woning zijn en iemand moet ook daadwerkelijk in het hoofdverblijf wonen. Er mag geen sprake zijn van een woonadres ‘op papier’. De gemeente treedt handhavend op tegen bewoning van recreatieverblijven. Dit betekent dat men de bewoning moet beëindigen, als dat niet binnen een aangegeven termijn gebeurt moet iemand bovendien een dwangsom (bedrag ineens) betalen. Hoe hoog deze dwangsom is wordt per geval bekeken. Voor de tekst van deze regeling uit 2004 en de aanpassingen per 23 juni 2015, zie onder 'Openbare documenten'.Er is een uitzonderingsmogelijkheid, maar die is aan een aantal eisen gebonden, zie onder 'Hoe werkt het?'

 • Verklaring onder ede of belofte

  De gemeente houdt gegevens van haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens moeten kloppen. Daarom neemt de gemeente deze gegevens over uit officiële documenten, zoals een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. U kunt een verklaring onder ede afleggen of een belofte doen bij de gemeente als: uw gegevens in de BRP niet kloppen of ontbreken en; u hebt geen ander document om uw juiste gegevens aan te tonen. Verschil verklaring onder ede en belofte De verklaring onder ede legt u af als u gelovig bent. U eindigt dan met de woorden: “Zo waarlijk helpe mij God almachtig.” In alle andere gevallen doet u een belofte. U eindigt met de woorden: “Dat beloof ik.”

 • Afval, klein chemisch afval

  Klein chemisch afval (kca) is een verzamelnaam voor allerlei soorten gevaarlijk afval, van spaarlampen en batterijen tot gootsteenontstopper en verf. Lever klein chemisch afval altijd op de juiste manier in. Waarom inleveren? Een groot deel van de (schadelijke) stoffen in klein chemisch afval kan worden hergebruikt. Daarvoor is het belangrijk dat u het klein chemisch afval gescheiden inlevert: het kan dan op de juiste manier worden verwerkt. Stoffen die niet geschikt zijn om opnieuw te gebruiken  worden onder speciale omstandigheden verbrand of gestort. Zodat deze stoffen geen schade toebrengen aan het milieu. Waar inleveren? U kunt klein chemisch afval (KCA) bij de gemeente afgeven. Hiervoor is een inzameldepot ingericht op de Milieustraat. Het adres van de Milieustraat is Blekkerserf 4 in Nijkerk. U kunt ook klein chemisch afval inleveren bij de chemieauto. Deze auto staat  regelmatig in de woonwijken. U kunt ook kleine elektrische apparaten inleveren bij deze chemieauto. Als richtlijn voor de grootte geldt de afmeting van een boodschappentas. Het tijdstip en de locaties vindt u onder 'Aanvullende informatie'. 

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  Direct online een uittreksel persoonsgegevens aanvragen In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw: naam; adres; woonplaats; geboortedatum. Sommige instanties vragen om een uittreksel uit de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie). Dit is hetzelfde als een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen). Heeft u een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand nodig, bijvoorbeeld van de geboorteakte, huwelijksakte of overlijdensakte, ga dan naar de pagina 'Uittreksel of afschrift Burgerlijke Stand'. Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand bevat gegevens van een gebeurtenis, zoals geboorte, huwelijk of overlijden, in het verleden. Een uittreksel uit de BRP bevat de actuele gegevens van een persoon.

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  Bel 14 033 om een afspraak te maken! Vanwege de coronapandemie gelden op dit moment andere regels voor het maken van een afspraak voor dit product. Als u uw kind erkent, wordt u juridisch ouder. Dit betekent dat u dan de wettelijke ouder van uw kind bent. Dit hoeft niet altijd de biologische ouder te zijn. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten. Zo hebt u er recht op om uw kind te zien en bent u verplicht om voor het kind te zorgen.  Erkenning doet u bij de burgerlijke stand van de gemeente of via een notaris. U kunt dit al doen voordat uw kind is geboren. Erkenning niet nodig U hoeft uw kind niet te erkennen als u automatisch juridisch ouder bent. Dit is zo als: u de biologische moeder bent; u getrouwd bent met de moeder; u een geregistreerd partnerschap hebt met de moeder. Let op! Als duomoeder moet u wel de verklaring ‘donor onbekend’ meenemen bij de geboorteaangifte. Als u dit niet doet, kunt u uw kind alsnog erkennen en juridisch ouder worden. Naamskeuze Zoekt u informatie over de naamskeuze van uw kind, kijk op de pagina 'Achternaam kind kiezen'.

 • Waarmerken kopie of afschrift

  De gemeente kan van bepaalde documenten een gewaarmerkte kopie afgeven. Bijvoorbeeld van uw paspoort of rijbewijs. De ambtenaar verklaart met het waarmerken dat de kopie er precies zo uitziet als het origineel. Een gewaarmerkte kopie of gewaarmerkt afschrift kunt u nodig hebben voor: formele transacties, zoals het kopen van een huis; gevallen waarin u het originele document niet uit handen wilt geven, bijvoorbeeld bij een kopie van een identiteitsdocument. Let op Kopieën van diploma’s en getuigschriften worden niet gewaarmerkt door de gemeente. Hiervoor kunt u terecht bij de onderwijsinstelling waar u het diploma of getuigschrift heeft behaald. Ook documenten met een kerkelijke inslag worden niet gewaarmerkt door de gemeente.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  Direct een afschrift Burgerlijke stand aanvragen De burgerlijke stand is een afdeling van de gemeente. De burgerlijke stand maakt en bewaart officiële documenten van belangrijke gebeurtenissen. Deze documenten worden akten genoemd. Voorbeelden van akten: geboorteakte huwelijksakte echtscheidingsakte overlijdensakte U kunt een afschrift of uittreksel van een akte aanvragen bij de gemeente waar de akte is gemaakt. Afschrift of uittreksel Een afschrift is een kopie van de akte met een stempel en handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand. Op een uittreksel staan alleen de persoonsgegevens. Heeft u een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen) nodig, ga dan naar de pagina 'Uittreksel persoonsgegevens'.Sommige instanties vragen om een uittreksel uit de GBA (Gemeentelijke Basisadministratie). Dit is hetzelfde als een uittreksel uit de BRP (Basisregistratie Personen). Een uittreksel of afschrift uit de burgerlijke stand bevat gegevens van een gebeurtenis, zoals geboorte, huwelijk of overlijden, in het verleden. Een uittreksel uit de BRP bevat de actuele gegevens van een persoon.

 • Kabels en leidingen leggen in openbare grond

  Het aanvragen van een instemmingsbesluit of het doen van een melding voor werkzaamheden aan kabels en leidingen in de openbare grond doet u via de website MOOR. U vindt daar ook alle geldende regels en voorwaarden zoals de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Nijkerk (AVOI) en het Handboek kabels en leidingen Nijkerk. Voor het afhandelen van een aanvraag voor een instemmingsbesluit (onder andere noodzakelijk voor tracés groter dan 25 m1) hanteren we een norm tijd van 8 weken. Kleinere werkzaamheden (onder andere tracés kleiner dan 25 m1) moet u minimaal 5 werkdagen vooraf melden. Spoedeisende werkzaamheden moet u voorafgaand aan de start van de werkzaamheden melden. Direct regelen via website MOOR Voor de website van MOOR heeft u een account nodig. U kunt dit aanvragen via de website, via telefoonnummer 088 23 44 700 of per mail: info@moorwerkt.nl.

 • Bouw en verbouwing, welstand

  De gemeente kan bepalen dat een bouwplan moet voldoen aan de redelijke eisen van welstand. Hebt u een omgevingsvergunning nodig voor het bouwen? Dan kan de gemeente uw aanvraag voorleggen aan de commissie ruimtelijke kwaliteit. Deze commissie beoordeelt of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen.De eisen kunt u bekijken in de welstandsnota en in de beeldkwaliteit plannen van de gemeente. De welstandsnota kunt u downloaden onder 'openbare documenten'. Welstandskaart De welstandskaart geeft een overzicht waar wél en waar géén welstandsbeleid van toepassing is. Welstand wordt op deze manier een kwestie van keuzes op hoofdlijnen als onderdeel van het ruimtelijk beleid. Met dit beleid geeft de gemeente aan op welke plekken de ruimtelijke kwaliteit een algemeen belang vertegenwoordigt. Op andere plekken wordt juist meer ruimte gegeven aan het particuliere belang van bewoner en/of eigenaar. Bij de afweging tussen ‘openbaar’ en ‘privé’ wil de gemeente meer ruimte geven aan initiatieven van inwoners van de gemeente Nijkerk. U kunt de welstandskaart downloaden onder 'openbare documenten'. Welstandsregimes In de welstandsnota wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende welstandsregimes: Welstandsvrij: voor deze gebieden geldt geen beoordeling (meer) door de commissie Ruimtelijke kwaliteit; Beperkt welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving (de stedenbouwkundige benadering); Regulier welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, maar ook als zelfstandig object (de architectonische benadering); Bijzonder welstandsregime: het gebouw of het object wordt beoordeeld in relatie tot haar omgeving, als zelfstandig object en voor wat betreft de details van het gebouw (de esthetische benadering). Het verschil tussen de welstandsregimes heeft te maken met een beoordeling op één, twee of maximaal drie schaalniveaus: omgeving, gebouw en detail.

 • Omgevingsvergunning

  Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen. Snelservice Vergunningaanvraag dakkapel of bijgebouw De vergunning voor het bouwen van een dakkapel of een vrijstaand bijgebouw (o.a. schuur, berging of garage) kunt u ook aanvragen via de Snelservice Vergunningaanvraag (BLITTS). Met deze service is het mogelijk uw vergunning binnen 5 werkdagen te ontvangen en om zelf eenvoudig online uw bouwtekening te maken. De Snelservice Vergunningaanvraag is beschikbaar in grote delen van de bebouwde kom van Hoevelaken en Nijkerk (behalve in het centrum van Nijkerk) . Woont u in een monument, dan is de snelservice niet geschikt en vraagt u een vergunning aan via het omgevingsloket. Door het invullen van slechts een paar gegevens wordt snel duidelijk of u gebruik kunt maken van de Snelservice. Heeft u geen vergunning nodig? Check het voor de zekerheid! U kunt een vergunningvrij-verklaring via de Snelservice opvragen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties