Resultaten

11 - 20 van de 48 Resultaten
Toon producten van Aa en Hunze
 • Drank schenken

  Wilt u zwak alcoholhoudende dranken (15 % alcoholpercentage of minder) schenken voor een bijzondere gelegenheid (bijvoorbeeld een evenement of feest)? Dan heeft u een ontheffing op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet nodig. De ontheffing kan maximaal voor 12 dagen worden aangevraagd. Als u een ontheffing artikel 35 wilt aanvragen: moet u 21 jaar of ouder zijn; mag u niet onder culturele staan of uit het ouderlijk gezag of voogdij ontzet zijn en mag u niet in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn. Ontheffing bij evenement Bij een evenement is de ontheffing artikel 35 opgenomen in de aanvraag voor de evenementenvergunning. U hoeft de ontheffing dan niet meer apart aan te vragen. Aanvraag Heeft u een ontheffing van de Drank- en Horecawet nodig, dan kunt u die aanvragen met het formulier ontheffing drank- en horecawet. In het formulier wordt u gevraagd de leidinggevenden in te vullen. De leidinggevende(n) is/zijn de persoon of personen die onmiddellijk leiding geeft/geven aan de drankverstrekking ter plaatse.  Bij het aanvraagformulier voegt u de volgende bijlagen: een identiteitsbewijs van de personen onder wiens onmiddellijke leiding de verstrekking zal plaatsvinden. U moet de stukken tenminste 3 weken voor de festiviteit indienen bij de gemeente.

 • Evenementenvergunning

  Hoe vraag ik een evenementenvergunning aan? Heeft u een evenementenvergunning nodig, dan kunt u die aanvragen met het formulier evenementenvergunning. Houdt u rekening met een aanvraagtermijn van 6 weken. Naarmate een evenement groter is, is het van belang om minimaal 12 weken van te voren een aanvraag in te dienen. Vraag nu een evenementenvergunning aan In de evenementenvergunning komen zaken aan de orde als: muziek en geluid; de begin- en eindtijden van het evenement; parkeervoorzieningen; bereikbaarheid en doorgang voor nood- en hulpdiensten; milieu en afval; veiligheid; drankverstrekking; plaatsing van een (feest)tent Ik heb een meerjarige evenementenvergunning Heeft u een meerjarige evenementenvergunning? Dan kunt u het formulier herhaalaanvraag evenementenvergunning invullen. Welke bijlagen moet ik meesturen? Situatieschets Bij elke aanvraag moet een situatieschets worden meegestuurd. Constructietekening/plattegrond podium, tent en/of tribune Wanneer u een podium, tent of tribune plaatst moet u constructietekeningen bijvoegen. In het geval van een tent moet ook een plattegrond van de indeling van de tent worden toegevoegd. Toestemming eigenaar Als het evenement wordt gehouden op privé terrein van iemand anders dan u als aanvrager moet u een schriftelijke toestemming van de eigenaar bijvoegen. Plattegrond verkeersmaatregelen Wanneer er tijdelijke verkeersmaatregelen moeten worden getroffen moet u een plattegrond van de verkeersmaatregelen toevoegen. Hoe wordt de aanvraag beoordeeld? Bij de beoordeling van een vergunningaanvraag wordt onder meer rekening gehouden met de volgende punten: het beslag dat het evenement legt op ruimte, tijd en hulpdiensten; het aantal bezoekers dat u verwacht; het woonleefklimaat; of er gevaar bestaat voor de openbare orde, gezondheid of veiligheid (waaronder de brandveiligheid en het voorkomen van wanordelijkheden); of het evenement het verkeer belemmert; of er gevaar bestaat voor verontreiniging, aantasting van het uiterlijk van de gemeente, beschadiging van de groenvoorzieningen of van voorzieningen voor het openbaar nut; of de organisator voldoende garantie biedt voor een goed verloop van het evenement en voor het voorkomen of zo veel mogelijk beperken van schade aan het milieu. Aanvraag niet compleet? Zorg ervoor dat de aanvraag compleet is. Is dit niet het geval, dan laat de gemeente u weten binnen welke termijn u de ontbrekende stukken alsnog kunt inleveren. Vult u de aanvraag niet op tijd aan, dan wordt deze niet in behandeling genomen.  Ik wil drank schenken op het evenement Wilt u tijdens het evenement zwak- alcoholhoudende drank (15% alcoholpercentage of minder) schenken op een locatie die niet valt onder een Drank- en horecavergunning? Dan heeft u een ontheffing nodig op grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet. Op het aanvraagformulier van de evenementenvergunning kunt u tegelijkertijd deze ontheffing aanvragen.  Hoe voldoe ik aan de eisen voor brandveiligheid? Wilt u tijdens het evenement een tent plaatsen waarin meer dan 150 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn? Dan moet u een melding doen voor het brandveilig gebruik daarvan. Wanneer u op het aanvraagformulier evenementenvergunning vermeldt dat u tenten wilt plaatsen, doet u automatisch deze melding. U moet bij uw aanvraag een plattegrondtekening van de tent inleveren op schaal 1:100  met daarop ingetekend: de nooduitgangen; de vluchtwegaanduidingen; de blusmiddelen; de bar, podia, et cetera.  Geluidswagen of geluidsapparatuur Als u tijdens het evenement gebruik wil maken van versterkt geluid, dan gelden de volgende regels:  geluidsbronnen zo plaatsen dat zij voor omwonenden zo min mogelijk geluidsoverlast veroorzaken; een maximaal geluidsniveau brengen (gemeten twee meter voor de gevels van omliggende woningen) van: dagperiode (07.00-19.00 uur): 85 dB(A); avondperiode (19.00-23.00 uur): 80 dB(A); nachtperiode (23.00-07.00 uur): 75 dB(A) bij meerdaagse evenementen geldt 1 avond als eindtijd tot 02.00 uur, voor de overige avonden geldt een eindtijd van 24.00 uur met een uitlooptijd (geleidelijke afvloeiing van publiek) tot 01.00 uur Voor het rijden met een geluidswagen gelden de volgende regels: u doet alle straten maximaal één keer aan; u volgt aanwijzingen van of namens de politie op. Verkeersmaatregelen Het kan voorkomen dat u voor het evenement gebruik moet maken van de openbare ruimte of dat u zich tijdens het evenement niet aan de geldende verkeersregelgeving kunt houden. Wanneer u op het aanvraagformulier evenementenvergunning vermeldt dat u gebruik moet maken van de openbare ruimte of dat u zich niet aan de geldende verkeersregelgeving kunt houden, vraagt u daarmee automatisch een tijdelijke ontheffing aan. Hoe kan ik materialen lenen van de gemeente? De procedure voor het gebruik van materialen, zoals dranghekken en borden is als volgt: Wij stellen kosteloos diverse materialen, zoals dranghekken, bebording en afvalcontainers ter beschikking. Dit onder voorbehoud dat de materialen voorradig zijn. De materialen kunnen op afspraak door uzelf worden afgehaald aan de Oelenboom 10 (team Buitendienst) in Gieten. Na afloop van het evenement brengt u zelf de geleende materialen weer terug aan de Oelenboom. U kunt de door u gewenste materialen lenen via het online formulier op onze website www.aaenhunze.nl/uitleen. Het online formulier geeft geen garantie van beschikbaarheid. Meerjarige evenementenvergunning Wanneer u 3 jaar achter elkaar hetzelfde evenement heeft georganiseerd kunt u in aanmerking komen voor een meerjarige evenementenvergunning. Bij elke aanvraag wordt gekeken of het evenement voor een meerjarige evenementenvergunning in aanmerking komt. Mocht dit zo zijn dan staat dit in de verleende vergunning. Bent u in het bezit van een meerjarige evenementenvergunning, dan hoeft u alleen maar te melden aan de gemeente wanneer u het evenement dit jaar weer gaat organiseren door middel van het formulier herhaalaanvraag evenementenvergunning.

 • Gevonden en verloren voorwerpen

  Melden Een gevonden of verloren voorwerp kunt u melden via het formulier gevonden of verloren voorwerp melden.  Gevonden Als u een voorwerp vindt moet u uw best doen het voorwerp aan de eigenaar terug te geven. Als u niet weet wie de eigenaar is kunt u aangifte doen bij de gemeente Aa en Hunze. U kunt een gevonden voorwerp bij de gemeente in bewaring geven of zelf bewaren. Zelf bewaren Als u het voorwerp zelf bewaart, bent u de beheerder. Als de rechtmatige eigenaar zich meldt, is deze verplicht eventuele onkosten binnen een maand te vergoeden. Als de rechtmatige eigenaar deze kosten niet op tijd betaalt, wordt de beheerder de eigenaar.  Bij de gemeente in bewaring geven U kunt het voorwerp ook afgeven bij de gemeente. De gemeente wordt dan beheerder en houdt het voorwerp in goede staat. Als de rechtmatige eigenaar niet wordt gevonden, mag u het voorwerp houden zodra de bewaartermijn is verstreken. Bewaartermijnen Gevonden voorwerpen die een waarde vertegenwoordigen tot € 450,- worden drie maanden bewaard. Als dan geen eigenaar van het voorwerp bekend is, wordt de beheerder de eigenaar. Voorwerpen die meer dan € 450,- waard zijn, worden een jaar bewaard. Heeft de rechtmatige eigenaar zich dan niet gemeld, dan wordt de beheerder de eigenaar. De 'nieuwe' eigenaar mag het gevonden voorwerp verkopen, weggeven of vernietigen. Verloren Als u in de gemeente Aa en Hunze een voorwerp bent verloren, kunt u dit melden bij de gemeente. Misschien is uw eigendom al gevonden en kunt u het, na aangifte van verlies, meteen meekrijgen. Als het niet gevonden is, blijft het voorwerp als 'verloren' geregistreerd staan. Diefstal Als u vermoedt dat uw eigendom gestolen is, dan doet u aangifte bij de politie. Diefstal blijft namelijk een politiezaak! U kunt aangifte doen op het politiebureau, of via het internet. Gemeente moet gevonden paspoorten en ID-kaarten vernietigen Sinds november 2016 mag de gemeente Aa en Hunze gevonden paspoorten of ID-kaarten niet meer teruggeven aan de eigenaar. Dit is het gevolg van een aantal maatregelen die het Rijk heeft genomen om fraude met paspoorten en ID-kaarten tegen te gaan. Als u een gevonden paspoort of ID-kaart bij de gemeente brengt, is de gemeente verplicht deze meteen te vernietigen. Vervelend voor de eigenaar, maar uiteindelijk wel voor ieders veiligheid!

 • Grofvuil

  Grofvuil brengt u naar het afvalbrengstation of kunt u tegen betaling op laten halen. Afvalbrengstation Grof huishoudelijk afval kunt u zelf naar het betaalveld van het afvalbrengstation brengen. Laten ophalen Grof huishoudelijk afval kunt u ook tegen betaling laten ophalen van uw huisadres. De kosten voor het laten ophalen zijn € 25,- per m³. U kunt per keer maximaal 2,5 m³ afval aanbieden. De ophaalroute wordt elke eerste maandag van de maand gereden. Aanmelden voor de route kan via het formulier grofvuil ophalen of telefonisch via telefoonnummer 14 0592. Uw aanmelding dient uiterlijk de donderdag vóór de te rijden route bij ons binnen te zijn. Wat mag bij het grofvuil? Grofvuil is al het huishoudelijk afval dat niet in de grijze container past. Of dat opnieuw kan worden gebruikt. Wel Huishoudelijk afval dat te groot of te zwaar is voor een container of vuilniszak. Niet Huishoudelijk afval dat wel in een container past, zand, puin,dakleer en ander bouw- en sloopafval, vensterglas en spiegels, tuinafval, bruikbare huisraad, elektrische apparaten, gevaarlijk afval (bijvoorbeeld geen autoaccu en geen asbest).

 • Huis-aan-huisverkoopactie

  Wilt u huis-aan-huis producten verkopen om de kas van de vereniging te spekken? Dan heeft u hiervoor een vergunning nodig. Aan lokale vereniging wordt, na de eerste aanvraag, een doorlopende vergunning verleend. Na het verlenen van de doorlopende vergunning hoeft de desbetreffende vereniging alleen nog melding te maken van een volgende huis-aan-huisverkoopactie. Voorwaarden Iedere lokale vereniging mag maximaal twee verkoopacties per jaar houden. De huis-aan-huisverkoopacties mogen plaatsvinden op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 uur en 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 17.00 uur. Beschikt uw vereniging al over een doorlopende vergunning, dan hoeft u alleen maar melding te doen van de verkoopactie. Kosten Er zijn geen kosten verbonden aan een vergunning voor een huis-aan-huisverkoopactie. Aanvraag Een vergunning voor een huis-aan-huisverkoopactie kunt u aanvragen via het formulier huis-aan-huisverkoopactie. Dit formulier kunt u ook gebruiken als u al in het bezit bent van een doorlopende vergunning en de verkoopactie wilt melden.  

 • Identiteitskaart

  U kunt uw identiteitskaart aanvragen bij de gemeente waarin u woont. U kunt hiervoor een afspraak maken. Een identiteitskaart voor volwassenen is 10 jaar geldig. De identiteitskaart voor kinderen tot 18 jaar is 5 jaar geldig. Met een identiteitskaart kunt u niet naar alle landen van de wereld reizen (dat kunt u wel met een paspoort). Daar staat tegenover dat de identiteitskaart goedkoper is.

 • Incidentele festiviteiten

  Het is een inrichting toegestaan maximaal 6 incidentele festiviteiten per kalenderjaar aan te vragen waarbij mag worden afgeweken van de geluidsvoorschriften als bedoeld in het Activiteitenbesluit. Voorwaarden De kennisgeving moet tenminste twee weken voor de aanvang van de festiviteit worden ingediend. De naleving van de voorwaarden van eerdere ontheffingen wordt betrokken bij de beoordeling of op basis van de kennisgeving ontheffing wordt gegeven. Aanvraag Wilt u een tijdelijke ontheffing voor een incidentele festiviteit aanvragen, gebruik dan het formulier incidentele festiviteit melden. Procedure Een ontheffing wordt op basis van een goedgekeurde kennisgeving schriftelijk verleend onder voorwaarden. De volgende voorschriften worden hierbij als uitgangspunt genomen : de vrijstelling van de geluidsnormen geldt  tot uiterlijk om 01.00 uur ‘s nachts; gedurende de vrijstelling mag het toegestane equivalente geluidsniveau overeenkomstig het Activiteitenbesluit met maximaal 20 dB(A), worden overschreden bij een normaal geldende norm van 50 dB(A); Dit houdt onder meer in dat het maximaal equivalente geluidsniveau in de nachtperiode tijdens de periode waarin de ontheffing van de geluidsnorm geldt 60 dB(A) op de gevel van een woning mag bedragen. tijdens de festiviteit moeten ramen en deuren gesloten zijn. Deuren mogen slechts worden geopend voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen. het terras dient na 23.00 uur gesloten te zijn voor publiek. Deze voorwaarden worden echter nog wel vertaald en eventueel aangevuld als blijkt dat dit gelet op de plaatselijke situatie nodig is. Overschrijding van geluidsnormen zonder kennisgeving Op het moment dat tijdens een controle een duidelijke overschrijdingen van de geluidsnorm van meer dan 2 dB(A) ten opzichte van de geldende norm wordt vastgesteld, zal bij het bedrijf 2 van de maximaal 6 aan te vragen incidentele festiviteiten in mindering worden gebracht.

 • Inkomensondersteuning

  Kijk voor coronagerelateerde inkomensondersteuning op de coronapagina voor ondernemers. Wilt u een onderneming starten of beëindigen of bent u als ondernemer in financiële problemen terecht gekomen? Onder bepaalde voorwaarden kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz). U kunt tijdelijk financiële ondersteuning en/of een bedrijfskrediet krijgen vanuit het Bbz. Ook is het mogelijk begeleiding te krijgen. Voor meer informatie over inkomensondersteuning en/of - begeleiding kunt u terecht bij: Werkplein Drentsche Aa Javastraat 15 9401 KZ Assen T (0592) 39 1600 Bereikbaar op werkdagen tussen 09.00 uur en 13.00 uur. https://www.wpda.nl/ Mogelijkheden De ondersteuning vanuit het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (Bbz) kan bestaan uit een bedrijfskrediet en/of een periodieke uitkering voor een gevestigde ondernemer die tijdelijk in financiële problemen is geraakt,  maar ook voor een startende ondernemer vanuit een uitkeringssituatie. Verder kan de ondersteuning bestaan uit deskundig advies en begeleiding.

 • Klein Gevaarlijk Afval

  Informatie over Klein Gevaarlijk Afval en gratis KGA-box aanvragen of inleveren. Het gaat hier om stoffen die gevaarlijk kunnen zijn (brandbaar, giftig en bijtend). Klein Gevaarlijk Afval verdelen we in vijf categorieën: Huishouden:  zoals batterijen en bestrijdingsmiddelen. Medicijnkastje: zoals medicijnen, kwikthermometer en injectienaalden. Doe-het-zelf:  zoals verf, lak, terpentine, verfafbijtmiddel, kwastreiniger. Hobby:  zoals fotofixeer, ontwikkelaar, etsvloeistof en zoutzuur . Vervoer:  zoals accu's, afgewerkte olie en oliefilters. Afvalbrengstation of op laten halen Uw Klein Gevaarlijk Afval (KGA) kunt u brengen naar het afvalbrengstation. Of laten ophalen. Inleveren bij het afvalbrengstation: bewaren in de KGA-box en inleveren bij het KGA-depot op het afvalbrengstation. Laten ophalen: na telefonische melding kunt u het KGA inleveren bij de chemokar. De chemokar rijdt eens per kwartaal op de laatste dinsdag van dat kwartaal. KGA-box aanvragen of inleveren U kunt een gratis KGA-box aanvragen via het online formulier KGA-box aanvragen of inleveren. Inleveren Als u de KGA-box niet gebruikt kunt u deze inleveren. Wij halen de lege en redelijk schone KGA-box dan bij u op. Dit kunt u aangeven via het online formulier KGA-box aanvragen of inleveren.

 • Leerlingenvervoer

  Leerlingenvervoer is een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de vervoerskosten van en naar school. Of u hiervoor in aanmerking komt, is afhankelijk van een aantal zaken. Voorwaarden Uw kind woont in Aa en Hunze. Uw kind zit op een basisschool of school voor speciaal (voortgezet) onderwijs die op meer dan 6 kilometer van het huisadres ligt. U komt alleen voor een vergoeding in aanmerking voor de afstand tussen de woning van uw kind en de dichtstbijzijnde voor uw kiongnd toegankelijke school. U kunt als ouder of verzorger van een leerling een verzoek indienen bij de gemeente Aa en Hunze. Het praktijkonderwijs en het leerwegondersteunend onderwijs vallen niet meer onder het leerlingenvervoer. Welke vormen van vergoeding zijn er? De gemeente geeft u een vergoeding en u brengt uw kind naar school. De gemeente zorgt voor aangepast vervoer. Meest passende vervoersvorm De meest passende soort vervoer is niet per se aangepast vervoer (taxibus). Het kan ook de fiets of het openbaar vervoer (met of zonder begeleiding) zijn. Als de gemeente uw aanvraag niet of slechts gedeeltelijk toekent, moet zij advies vragen aan een onafhankelijk arts. Eigen vervoer U kunt er ook voor kiezen om uw kind zelf te brengen en te halen. In dat geval kunt u in aanmerking komen voor een kilometervergoeding. Aanvragen leerlingenvervoer voor schooljaar 2020-2021 Als u voor het schooljaar 2019-2020 leerlingenvervoer wilt aanvragen, kunt u het formulier Leerlingenvervoer schooljaar 2020-2021 invullen. Als u de aanvraag na 1 juni indient, kan het zijn dat u de vergoeding pas krijgt als het schooljaar al begonnen is. De gemeente beslist namelijk binnen 8 weken of u een vergoeding of vervoer krijgt. U krijgt de vergoeding niet met terugwerkende kracht. Vraagt u in de loop van het schooljaar leerlingenvervoer aan? Dan krijgt u binnen 8 weken een brief van de gemeente waarin staat of u een vergoeding krijgt. Andere belangrijke informatie over het leerlingenvervoer Eigen bijdrage voor schooljaar 2020-2021 Als uw kind een speciale basisschool of een basisschool bezoekt, moet u mogelijk een drempelbijdrage in de vervoerskosten betalen. Het drempelbedrag voor schooljaar 2020-2021 is € 573,00. U moet dit betalen als uw gecorrigeerd verzamelinkomen over 2018 (voor schooljaar 2020-2021) méér is dan € 27.000,00. Ons verzamelinkomen is lager dan € 27.000,00, wat nu? Als het gecorrigeerd verzamelinkomen over het peiljaar 2018 lager is dan € 27.000,-, dan dienen beide ouders een inkomensverklaring (voorheen IB60-verklaring) van de Belastingdienst mee te sturen waarop het gecorrigeerd verzamelinkomen vermeld staat. Deze kunt u aanvragen via de Belasting Telefoon. Tel: 0800-0543, u moet uw Burgerservicenummer ingeven, dus houdt u deze bij de hand. Geef op tijd veranderingen door Let op: bespreek afwijkingen in het vervoer met de vervoerder of gemeente en niet met de chauffeur. Geef eventuele wijzigingen zo snel mogelijk door aan de gemeente (tijdens kantoortijden) én aan de vervoerder (tussen 6.00 uur en 22.00 uur). Als u wijzigingen niet op tijd doorgeeft aan de vervoerder kunnen de kosten voor het vervoer aan u worden doorberekend. De contactgegevens staan onderaan deze pagina. Wat verwachten we van u? Wij verwachten van u dat u: aan het begin van het schooljaar controleert of de informatie van gemeente en vervoerder klopt. uw vaste en mobiele telefoonnummers doorgeeft aan de gemeente en aan de vervoerder. Geef als dat kan ook het nummer van uw werk door. zorgt dat uw (pleeg)kind minimaal 5 minuten voor de afgesproken ophaaltijd klaar staat. Bij het ophalen blijft de bus/taxi maximaal 2 minuten wachten. altijd rekening houdt met de afgesproken ophaal- en thuisbrengtijden. zorgt dat er iemand aanwezig is als uw (pleeg)kind bij het afgesproken adres wordt afgezet. U bent altijd verantwoordelijk voor het gedrag van uw (pleeg)kind tijdens het vervoer. U bespreekt met uw (pleeg) kind de gedragsregels. Zijn er bijzondere omstandigheden waardoor uw (pleeg) kind zich anders gedraagt dan normaal, vertel dit aan de chauffeur en de vervoerder. U bent verantwoordelijk voor schade die uw (pleeg)kind veroorzaakt aan de bus/taxi. De schade verhaalt de vervoerder op u. Wanneer moet u zelf zorgen voor het vervoer van uw (pleeg)kind? Bij afwijkende begin- en/of eindtijden zorgt u zelf voor het vervoer van uw (pleeg)kind. We noemen een aantal veelvoorkomende voorbeelden, uw (pleeg)kind: wordt onder schooltijd ziek en het is nodig dat uw (pleeg)kind wordt opgehaald. is eerder vrij omdat er lessen zijn uitgevallen. heeft zich verslapen en staat niet op tijd klaar voor de bus/taxi. begint later, omdat hij of zij bijvoorbeeld naar huisarts of tandarts moet. Wat mag u van de chauffeur verwachten? Wat mag u van de chauffeur verwachten? De chauffeur; stelt zich voor aan een nieuwe leerling en ouder of verzorger. haalt en brengt de leerling van de afgesproken opstapplaats of van huis. • helpt de leerling bij het in- en uitstappen. rijdt rolstoelen de bus/taxi in en zet deze op de juiste manier vast. bedient de ramen en portieren (of een -door hem aangewezen- persoon). • rijdt pas weg als alle leerlingen op hun vaste plek zitten en de veiligheidsgordel vast is. let er op dat de veiligheidsgordels worden gebruikt. rijdt altijd een vaste route, tenzij er wegomleggingen zijn en/of wanneer er andere opdrachten zijn gegeven door de vervoerder. zorgt voor orde en rust in de taxi/bus.  zorgt dat de leerling op tijd op school is. • brengt leerlingen maximaal 15 minuten voor het begin van de schooltijd en haalt ze maximaal 15 minuten na het einde van de schooltijd op. Let op: Leerlingen die wonen in Groningen, Haren, Assen, Midden-Drenthe, Noordenveld, Tynaarlo of Aa en Hunze worden maximaal 10 minuten voor het begin van de school gebracht en maximaal 10 minuten na einde schooltijd opgehaald. brengt de leerling tot aan de ingang van het schoolplein of bij de voordeur haalt de sleutel uit het contact als hij/zij uit de bus/taxi stapt. laat de leerling altijd aan de rechterkant van de weg uitstappen. laat hem/haar niet alleen de straat oversteken. houdt zich aan alle wettelijke verplichtingen. rookt niet in of dichtbij de bus/taxi. Bij ongewenst gedrag   praat de chauffeur met de leerling over het ongewenst gedrag en meldt dit bij de ouder/verzorger of de school. zet de chauffeur (ook bij wangedrag van de leerling) hem of haar op de afgesproken plaats af. meldt de chauffeur het gedrag bij de vervoerder en overlegt de vervoerder met ouders en school en de gemeente. Let op: Bij aanhoudend ongewenst en onveilig gedrag zet de gemeente het vervoer (tijdelijk) stop. Contactgegevens leerlingenvervoer gemeente Aa en Hunze Gemeente Aa en Hunze Telefoon: 14 0592 E-mail: leerlingenvervoer@aaenhunze.nl Vervoerder Connexxion Telefoon: 050 366 66 66 E-mail: callcenternoord@connexxion.nl Meer informatie kunt u vinden op de website van Publiek Vervoer

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties