Resultaten

11 - 20 van de 47 Resultaten
Toon producten van Aa en Hunze
 • Grofvuil

  Grofvuil brengt u naar het afvalbrengstation of kunt u tegen betaling op laten halen. Afvalbrengstation Grof huishoudelijk afval kunt u zelf naar het betaalveld van het afvalbrengstation brengen. Laten ophalen Grof huishoudelijk afval kunt u ook tegen betaling laten ophalen van uw huisadres. De kosten voor het laten ophalen zijn € 25,- per m³. U kunt per keer maximaal 2,5 m³ afval aanbieden. De ophaalroute wordt elke eerste maandag van de maand gereden. Aanmelden voor de route kan via het formulier grofvuil ophalen of telefonisch via telefoonnummer 14 0592. Uw aanmelding dient uiterlijk de donderdag vóór de te rijden route bij ons binnen te zijn. Wat mag bij het grofvuil? Grofvuil is al het huishoudelijk afval dat niet in de grijze container past. Of dat opnieuw kan worden gebruikt. Wel Huishoudelijk afval dat te groot of te zwaar is voor een container of vuilniszak. Niet Huishoudelijk afval dat wel in een container past, zand, puin,dakleer en ander bouw- en sloopafval, vensterglas en spiegels, tuinafval, bruikbare huisraad, elektrische apparaten, gevaarlijk afval (bijvoorbeeld geen autoaccu en geen asbest).

 • Klein Gevaarlijk Afval

  Informatie over Klein Gevaarlijk Afval en gratis KGA-box aanvragen of inleveren. Het gaat hier om stoffen die gevaarlijk kunnen zijn (brandbaar, giftig en bijtend). Klein Gevaarlijk Afval verdelen we in vijf categorieën: Huishouden:  zoals batterijen en bestrijdingsmiddelen. Medicijnkastje: zoals medicijnen, kwikthermometer en injectienaalden. Doe-het-zelf:  zoals verf, lak, terpentine, verfafbijtmiddel, kwastreiniger. Hobby:  zoals fotofixeer, ontwikkelaar, etsvloeistof en zoutzuur . Vervoer:  zoals accu's, afgewerkte olie en oliefilters. Afvalbrengstation of op laten halen Uw Klein Gevaarlijk Afval (KGA) kunt u brengen naar het afvalbrengstation. Of laten ophalen. Inleveren bij het afvalbrengstation: bewaren in de KGA-box en inleveren bij het KGA-depot op het afvalbrengstation. Laten ophalen: na telefonische melding kunt u het KGA inleveren bij de chemokar. De chemokar rijdt eens per kwartaal op de laatste dinsdag van dat kwartaal. KGA-box aanvragen of inleveren U kunt een gratis KGA-box aanvragen via het online formulier KGA-box aanvragen of inleveren. Inleveren Als u de KGA-box niet gebruikt kunt u deze inleveren. Wij halen de lege en redelijk schone KGA-box dan bij u op. Dit kunt u aangeven via het online formulier KGA-box aanvragen of inleveren.

 • Standplaatsvergunning

  Aanvraag Wilt u een standplaats innemen voor de verkoop van bepaalde producten? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen: een marktplaats op één van de weekmarkten; een losse standplaats. Formulieren Formulier standplaatsvergunning aanvragen Formulier standplaatsvergunning weekmarkten aanvragen Meesturen Tijdens het invullen van het formulier wordt u gevraagd de volgende bijlagen toe te voegen: Inschrijving Kamer van Koophandel Kopie van inschrijving bij het Hoofdbedrijfschap Detailhandel (voorheen Centraal Registratie Kantoor). Kosten De kosten voor een commerciële standplaatsvergunning bedragen jaarlijks € 200,00. Deze kosten zijn verbonden aan de vergunning, niet aan de termijn waarvoor u een vergunning aanvraagt. Andere markten Wilt u geen standplaats innemen op een weekmarkt, maar op bijvoorbeeld een braderie of zomermarkt? Dan kunt u contact opnemen met de organisatie van die markt. Informatie over de organisator van de markt kunt u opvragen bij de gemeente. Wilt u zelf een markt organiseren? Dan moet u hiervoor een evenementenvergunning aanvragen.

 • Brandveilig gebruik

  Om een gebouw brandveilig te gebruiken, heeft u voor sommige gebouwen een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Soms hoeft u alleen een gebruiksmelding te doen. Dit regelt u via het Omgevingsloket. Omgevingsvergunning Een omgevingsvergunning heeft u nodig voor een gebouw waarin: 's nachts meer dan 10 personen verblijven (bijvoorbeeld een pension, hotel of zorginstelling) overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar verblijven (bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en een school) overdag meer dan 10 personen verblijven met een lichamelijke of verstandelijke beperking Gebruiksmelding Een gebruiksmelding moet u doen voor een gebouw waarin: meer dan 50 mensen tegelijk aanwezig kunnen zijn (bijvoorbeeld een kantoor, winkel, horeca of wijkgebouw) u kamers als afzonderlijke woonruimte binnen de woning (woonfunctie) verhuurt u een gelijkwaardige oplossing voor de brandveiligheid gebruikt

 • Subsidieregeling Energiebesparing Particulieren

  Aanvraag gesloten Op 14 juni 2019 is het subsidieplafond bereikt van de subsidieregeling Energiebesparing Particulieren. Dit betekent dat aanvragen voor nieuwe isolerende maatregelen niet meer in aanmerking komen voor subsidie. Het declaratieformulier staat nog wel online voor inwoners die al een aanvraag hebben ingediend. Declaratie Als u de klus heeft uitgevoerd kunt u online een declaratie indienen (per 1 februari beschikbaar). De betaling vindt vervolgens zo snel mogelijk plaats. Drents Energie Loket De gemeente Aa en Hunze blijft inwoners aanmoedigen hun woning te verduurzamen. Veel isolerende maatregelen die woningeigenaren kunnen uitvoeren verdienen zich namelijk binnen redelijke tijd terug. Bent u nog steeds geïnteresseerd in het verduurzamen van uw woning? Kijk dan op de website van het Drents Energieloket: www.drentsenergieloket.nl Meer informatie Voor vragen of hulp bij uw aanvraag of declaratie kunt u contact opnemen met Martijn van der Glas, adviseur duurzaamheid van de gemeente, via telefoonnummer (0592) 26 65 53 of mvdglas@aaenhunze.nl.    

 • Schade of vervuiling weg, berm, fietspad of voetpad

  Schade of vervuiling melden Via het formulier schade of vervuiling weg, berm, fietspad of voetpad kunt u doorgeven waar u schade of vervuiling hebt gezien. Na het versturen van het formulier ontvangt u, als u uw e-mailadres opgeeft, een ontvangstbevestiging. Daarnaast wordt u dan per e-mail op de hoogte gehouden van de status van de zaak. Meldingen over de openbare ruimte worden binnen één week verholpen, tenzij het gaat om ingrepen die in een aparte planning worden opgenomen. Storingslijn voor spoed Gaat het om een melding die met spoed behandeld moet worden? Dan kunt u het beste gebruik maken van onze storingslijn. Het telefoonnummer van de storingslijn is: + 31 592 26 77 33. Gevaarlijke en spoedeisende situaties lossen we binnen één werkdag op.

 • Incidentele festiviteiten

  Het is een inrichting toegestaan maximaal 6 incidentele festiviteiten per kalenderjaar aan te vragen waarbij mag worden afgeweken van de geluidsvoorschriften als bedoeld in het Activiteitenbesluit. Voorwaarden De kennisgeving moet tenminste twee weken voor de aanvang van de festiviteit worden ingediend. De naleving van de voorwaarden van eerdere ontheffingen wordt betrokken bij de beoordeling of op basis van de kennisgeving ontheffing wordt gegeven. Aanvraag Wilt u een tijdelijke ontheffing voor een incidentele festiviteit aanvragen, gebruik dan het formulier incidentele festiviteit melden. Procedure Een ontheffing wordt op basis van een goedgekeurde kennisgeving schriftelijk verleend onder voorwaarden. De volgende voorschriften worden hierbij als uitgangspunt genomen : de vrijstelling van de geluidsnormen geldt  tot uiterlijk om 01.00 uur ‘s nachts; gedurende de vrijstelling mag het toegestane equivalente geluidsniveau overeenkomstig het Activiteitenbesluit met maximaal 20 dB(A), worden overschreden bij een normaal geldende norm van 50 dB(A); Dit houdt onder meer in dat het maximaal equivalente geluidsniveau in de nachtperiode tijdens de periode waarin de ontheffing van de geluidsnorm geldt 60 dB(A) op de gevel van een woning mag bedragen. tijdens de festiviteit moeten ramen en deuren gesloten zijn. Deuren mogen slechts worden geopend voor het onmiddellijk doorlaten van personen of goederen. het terras dient na 23.00 uur gesloten te zijn voor publiek. Deze voorwaarden worden echter nog wel vertaald en eventueel aangevuld als blijkt dat dit gelet op de plaatselijke situatie nodig is. Overschrijding van geluidsnormen zonder kennisgeving Op het moment dat tijdens een controle een duidelijke overschrijdingen van de geluidsnorm van meer dan 2 dB(A) ten opzichte van de geldende norm wordt vastgesteld, zal bij het bedrijf 2 van de maximaal 6 aan te vragen incidentele festiviteiten in mindering worden gebracht.

 • Verwijsborden

  Verwijsborden zijn gemeentelijke aanduidingsborden (binnen de bebouwde kom) waarmee recreatieve, toeristische, culturele doelen en doelen met een algemeen belang vanaf de openbare weg worden verwezen. De gemeente maakt gebruik van witte borden met blauwe rand en zwarte tekst. Voor de verwijsborden buiten de bebouwde kom loopt de aanvraag via REVIS dat de objectbewegwijzering van de ANWB overgenomen heeft. Kosten De kosten die per bord in rekening worden gebracht zijn € 160,- inclusief BTW voor een standaardbord (één regel tekst). De kosten voor een pictogram zijn € 25,- incl. BTW wanneer een standaard pictogram voor het type bedrijf of instelling beschikbaar is. Aanpak Verwijsborden binnen de bebouwde kom kunt u aanvragen via het formulier Verwijsborden aanvragen. Vandalisme In de periode van 8 jaar wordt het bord in geval van vandalisme maximaal 2 keer vervangen. Verwijzing niet meer zinvol Wanneer binnen de periode van 8 jaar de verwijzing niet meer zinvol is bij bijvoorbeeld bedrijfsbeëindiging of naamswijziging dan moet de aanvrager dit doorgeven aan de gemeente. Er vindt geen restitutie van kosten plaats.

 • Speelautomaten

  Soorten speelautomaten De wet maakt onderscheid tussen 2 soorten speelautomaten: Behendigheidsautomaten, zoals flipperkasten Gok- of kansspelautomaten, zoals fruitautomaten Voor het plaatsen van behendigheidsautomaten is geen vergunning nodig. Hoogdrempelige en laagdrempelige horecabedrijven Voor het toekennen van de vergunning maakt de gemeente een onderscheid tussen laagdrempelige en hoogdrempelige horecaondernemingen. Hoogdrempelige horecabedrijven Hoogdrempelige horecabedrijven (zoals cafés, bars, restaurants en nachtclubs) kunnen een vergunning krijgen voor maximaal 2 kansspelautomaten. Verder geldt: Het hoogdrempelige horecabedrijf is in het bezit van een geldige drank- en horecavergunning; Het café- of restaurantbezoek staat op zichzelf. Er vinden geen andere activiteiten plaats waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend; De activiteiten richten zich vooral op personen van 18 jaar en ouder. Laagdrempelige horecabedrijven Laagdrempelige horecabedrijven (zoals snackbars, kantines en lunchrooms) zijn bedrijven die niet aan de eisen voor hoogdrempelige bedrijven voldoen. Laagdrempelige horecabedrijven krijgen géén vergunning voor kansspelautomaten en mogen alleen behendigheidsautomaten exploiteren. Hiervoor is geen vergunning nodig. Aanvragen Wilt u een aanwezigheidsvergunning voor speelautomaten aanvragen, gebruik dan het formulier Speelautomaten aanwezigheidsvergunning. Kosten Het aanvragen van een aanwezigheidsvergunning speelautomaten kost: € 56,50: voor één kansspelautomaat voor een periode van 12 maanden; € 56,50 en voor iedere volgende kansspelautomaat € 34,00 voor een periode van 12 maanden. De vergunning wordt voor bepaalde tijd verleend, namelijk 1 jaar.

 • Straatverlichting

  Straatverlichting brandt niet melden Via het formulier straatverlichting brandt niet melden kunt u doorgeven waar u niet brandende straatverlichting hebt gezien. Na het versturen van het formulier ontvangt u, als u uw e-mailadres opgeeft, een ontvangstbevestiging. Daarnaast wordt u dan per e-mail op de hoogte gehouden van de status van de zaak. Geef het nummer van de lantaarnpaal door (op vrijwel elke lantaarnpaal staat een uniek nummer). Meldingen over de openbare ruimte worden binnen één week verholpen, tenzij het gaat om ingrepen die in een aparte planning worden opgenomen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties