Resultaten 11 - 20 van 59 resultaten

 • Afschrift/uittreksel burgerlijke stand

  Een afschrift/uittreksel burgerlijke stand kunt u aanvragen als u een bewijs nodig heeft van een belangrijke gebeurtenis in uw leven. Bijvoorbeeld van een geboorte of huwelijk. Als de gebeurtenis in een andere gemeente heeft plaatsgevonden moet u het uittreksel daar aanvragen.   Aanvragen Direct via het digitaal loket (binnen 5 werkdagen toegestuurd). Persoonlijk aan de balie, na het maken van een afspraak (digitaal of telefonisch via 14 035). Neem bij uw afspraak uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee en uw pinpas of contant geld. Schriftelijk (binnen 5 werkdagen toegestuurd). Zet in de brief de reden van uw aanvraag en onderteken de brief. Bij uw brief moet u een kopie van uw geldige legitimatiebewijs voegen. Mocht u met spoed een afschrift/uittreksel nodig hebben, dan kunt u ons bellen via telefoonnummer 14 035. Iemand machtigen Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders (een meerderjarige) machtigen met een schriftelijke machtiging. De gemachtigde moet een geldig legitimatiebewijs van zichzelf en (een kopie van) uw legitimatiebewijs meenemen. In de schriftelijke machtiging staat uw toestemming tot machtiging, de reden van de aanvraag, uw handtekening en die van de gemachtigde. Uittreksel voor het buitenland Voor internationaal gebruik is het ook mogelijk een uittreksel te verkrijgen dat in meerdere talen is opgesteld. Geeft u dat bij de aanvraag aan. Kosten Afschrift/uittreksel burgerlijke stand: € 14,00 Afschrift/uittreksel burgerlijke stand internationaal: € 14,00

 • Naamgebruik

  Bent u getrouwd, gescheiden of heeft u een geregistreerd partnerschap? Dan kunt u ervoor kiezen een andere naam te gebruiken. Wanneer u post van ons krijgt, dan gebruiken wij (en andere overheidsinstanties) deze nieuwe naam.   Let op! Hiermee wijzigt u alleen de wijze waarop u wordt aangeschreven. Dit is niet hetzelfde als het officieel wijzigen van uw achternaam U kunt kiezen voor De naam van uw partner gevolgd door uw eigen naam Uw eigen naam gevolgd door de naam van uw partner Alleen de naam van uw partner Alleen uw eigen naam Wijzigen Direct via het digitaal loket Schriftelijk met het formulier wijzigen naamgebruik (pdf, 13kb) Dit formulier stuurt u samen met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart). Persoonlijk aan de balie, na het maken van een afspraak (digitaal of telefonisch via 14 035). U moet een geldig legitimatiebewijs meenemen. U kunt ter plekke aan de balie uw verzoek invullen. De gemeente controleert of u het recht heeft de andere naam te gebruiken. Als u de naam mag gebruiken, dan wordt deze verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP) en ontvangt u een schriftelijke bevestiging.  

 • Hulp bij eigen bedrijf

  Als (toekomstig) zelfstandig ondernemer kunt u in aanmerking komen voor financiële hulp zoals de Bbz of IOAZ. Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) Wilt u een bedrijf starten vanuit werkloosheid of bent u ondernemer in zwaar weer of wilt u stoppen? Dan kunt u in aanmerking komen voor de Bbz.  Voor meer informatie kunt u terecht bij het Bureau Zelfstandigen Gooi en Vechtstreek. Of kijk op de website van de rijksoverheid IOAZ-uitkering Bent u 55 jaar of ouder, werkt u zelfstandig, heeft u weinig tot geen inkomen en wilt u stoppen als ondernemer? Dan heeft u misschien recht op een Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijke Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ). Voor meer informatie kunt u terecht bij het Bureau Zelfstandigen Gooi en Vechtstreek. Of op de website van de rijksoverheid Schulden Heeft u schulden of dreigen deze te ontstaan? Dan kunt u hulp zoeken bij het Bureau Zelfstandigen Gooi en Vechtstreek. Contact Bureau Zelfstandigen Gooi en Vechtstreek in Hilversum bereikt u via telefoon: 035 - 629 27 00 of via e-mail: zelfstandigenloket@hilversum.nl U kunt ook alvast kijken of u gebruik kunt maken van de gemeentelijke regelingen. Ga naar de website Digitaal Sociaal Plein(Bereken uw recht).

 • Exploitatie- en terrasvergunning

  Bij exploitatie van een openbare inrichting (inclusief terras) heeft u een exploitatievergunning nodig. Deze vergunningsplicht geldt voor iedere openbare inrichting. Ook wanneer u geen alcoholhoudende drank serveert, moet u een exploitatievergunning aanvragen. Voorbeelden openbare inrichting Een openbare inrichting is bijvoorbeeld een hotel, een restaurant, een café, een cafetaria, een snackbar, buurthuis of sportkantine. Eventueel met een bijbehorend terras. Aanvragen Neem voordat u een aanvraag indient eerst contact op met Vergunningen van de BEL Combinatie. Dit kan via telefoonnummer 14 035. U krijgt dan informatie over de mogelijkheden binnen het bestemmingsplan en de eisen die voortkomen uit de Algemeen plaatselijke verordening (APV). Maar ook over de wet Bibob en andere criteria waarop wordt getoetst. Kosten Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u leges verschuldigd. Lees ook Drank- en horecavergunning Ontheffing zwak alcoholische drank

 • Ontheffing zwak alcoholische drank

  Wilt u tijdelijk buitenshuis zwak alcoholische drank verstrekken tegen betaling? Dan heeft u een tijdelijke ontheffing van de drank- en horecawet nodig. Met deze ontheffing mag u maximaal 12 dagen, zwak alcoholische drank schenken op de openbare weg. Bijvoorbeeld tijdens een evenement. Sterke drank schenken mag niet.  Aanvragen Neem voordat u een aanvraag indient eerst contact op met Vergunningen van de BEL Combinatie. Dit kan via telefoonnummer 14 035. U krijgt dan informatie over de eisen die voortkomen uit de Drank- en Horecawet  en andere criteria waarop wordt getoetst. Kosten Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag bent u leges verschuldigd. Lees ook Drank- en horecavergunning

 • Kansspelen

  Alleen Nederlandse verenigingen, die ten minste 3 jaar bestaan, mogen kansspelen organiseren. Daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden. Voorwaarden Zo moet de vereniging in haar statuten een duidelijk omschreven doel hebben staan. Dat doel mag niet zijn: organiseren van kansspelen. Verder gaat de opbrengst ervan naar een genoemd doel, wat niet in strijd mag zijn met het algemeen belang. Ook mogen de prijzen of premies in geld of goederen niet meer dan  € 400,- per serie bedragen en de gezamenlijke waarde niet meer dan  € 1.550,- per bijeenkomst. Meldingsplicht De bijeenkomst moet gemeld worden bij de burgemeester en wethouders van de gemeente waar de bijeenkomst plaatsvindt. Dit moet minimaal 14 dagen van tevoren. Hierin geeft u aan de plaats en het tijdstip waarop de bijeenkomst wordt georganiseerd (meldingsplicht).  Uitzondering meldingsplicht Sommige kansspelen mag u organiseren zonder dat u het bij de gemeente moet melden. Een klein kansspel, waaronder bijvoorbeeld ‘Bingo’ en ‘Rad van Avontuur’ kunt u organiseren zonder het te melden.

 • Verhuizen

  Verhuist u naar of binnen gemeente Blaricum? Geef uw voorgenomen verhuizing zo snel mogelijk aan ons door. Dit kan vanaf 4 weken voor de dag van de adreswijziging tot maximaal de 5e dag na de adreswijziging. Als u naar een andere gemeente verhuist dan moet u daar aangifte doen.   Verhuizing doorgeven Direct via het digitaal loket  Persoonlijk bij de receptie in het BEL-kantoor. Neem uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee en schriftelijke toestemming van de hoofdbewoner (inclusief een kopie geldig legitimatiebewijs) indien u gaat inwonen. Schriftelijk via het verhuisformulier (pdf, 94kb) Wie kan de verhuizing doorgeven? Uzelf als u 16 jaar of ouder bent De ouders, voogd of verzorgers van minderjarigen De curator van de onder curatele gestelde Een meerderjarig kind voor ouder(s) met hetzelfde nieuwe woonadres Ouder(s) voor een meerderjarig kind met hetzelfde nieuwe woonadres Echtgenoten en geregistreerde partners die hetzelfde nieuwe woonadres hebben Iedere meerderjarige die daartoe schriftelijk is gemachtigd door de aanvrager Ongehuwd samenwonenden moeten ieder apart aangifte doen Verhuizen naar het buitenland (emigreren) Vertrekt u voor minimaal 8 maanden in een periode van 12 maanden naar het buitenland? Geef uw verhuizing naar het buitenland uiterlijk 5 dagen voor uw vertrek aan de gemeente door. U kunt alleen schriftelijk aangifte doen, als alle personen die staan ingeschreven op het adres emigreren. Blijft er nog iemand achter op het oude adres? Dan moeten alleen de personen die emigreren persoonlijk bij de receptie in het BEL-kantoor aangifte doen. Dit geldt ook voor minderjarigen. Schriftelijk doorgeven In het formulier aangifte van adreswijziging vertrek buitenland (pdf, 22kb) moet u de datum van vertrek vermelden. Ook moet u zowel het oude adres als het nieuwe adres en land vermelden.  

 • Uittreksel basisregistratie

  Een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) is een officiële verklaring dat u in de gemeente woont. U kunt het nodig hebben als u zich bijvoorbeeld wilt inschrijven voor een woning. Op het uittreksel BRP staan in ieder geval uw naam, adres, woonplaats, geboorteplaats en geboortedatum. Let op! Mocht u een uittreksel nodig hebben waar alle bewoners van het adres op staan, minder- en/of meerder jarigen, dan hebben wij van de meerderjarige personen (ook van uw echtgenoot/partner) schiftelijk toestemming nodig dat zijn/haar persoonsgegevens worden verstrekt op het uittreksel.   Aanvragen Direct via het digitaal loket (binnen 5 werkdagen toegestuurd).   Persoonlijk aan de balie, na het maken van een afspraak (digitaal of telefonisch via 14 035). Neem bij uw afspraak uw geldige legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee en uw pinpas of contant geld. Na betaling krijgt u het uittreksel BRP direct mee.   Schriftelijk (binnen 5 werkdagen toegestuurd). Zet in de brief voor welk doel of instantie u het uittreksel nodig heeft. In de meeste gevallen weten wij dan welke gegevens er in het uittreksel BRP moeten staan. Zet vervolgens uw handtekening onder de brief en voeg een kopie van uw geldige legitimatiebewijs bij. Iemand machtigen Kunt u niet persoonlijk langskomen? Dan kunt u iemand anders (een meerderjarige) machtigen met een schriftelijke machtiging. De gemachtigde moet een geldig legitimatiebewijs van zichzelf en (een kopie van) uw legitimatiebewijs meenemen. In de schriftelijke machtiging staat uw toestemming tot machtiging, de reden van de aanvraag, uw handtekening en die van de gemachtigde. Uittreksel voor het buitenland Voor internationaal gebruik is het ook mogelijk een uittreksel BRP te verkrijgen dat in meerdere talen is opgesteld. Geeft u dat bij de aanvraag aan. Kosten Uittreksel BRP: € 11,50 Uittreksel BRP internationaal: € 11,50

 • Incidentele festiviteit

  Wilt u in uw bedrijf, sportvereniging of school iets bijzonders organiseren? En moet u daarvoor de geluidsnormen overschrijden? Geef dat aan ons door. Melden De kennisgeving van de incidentele festiviteit moet uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de festiviteit zijn gemeld bij burgemeester en wethouders. Dit kan met een formulier. U kunt het telefonisch opvragen bij Vergunningen van de BEL Combinatie. Geluidsnormen In de Algemene plaatselijke verordening (Apv) staat dat u als bedrijf, sportvereniging of school moet voldoen aan bepaalde geluidsnormen. Deze geluidsnormen staan ook in de Apv. Organiseert u bijvoorbeeld een feest met versterkte muziek waarbij u de geluidsnormen overschrijdt? Dan moet u dit vooraf als een incidentele festiviteit melden bij de gemeente. Uitzondering De meeste bedrijven, sportverenigingen en scholen mogen 7 keer per jaar van deze geldende geluidsnormen afwijken. De festiviteit mag dan binnen plaatsvinden. Een dergelijke melding geldt niet voor activiteiten buiten, daarvoor gelden andere (geluids)normen en kan vergunningsplichtig zijn (evenement). Voorwaarden Tijdens een incidentele festiviteit moeten ramen en deuren gesloten zijn. De kennisgeving van de incidentele festiviteit moet uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de festiviteit zijn gemeld bij burgemeester en wethouders. Meer informatie Neem voor meer informatie contact op met Vergunningen van de BEL Combinatie via telefoonnummer 14 035. Lees ook Evenement organiseren  

 • Milieuvergunning

  Uw bedrijf heeft te maken met milieuvoorschriften. Voor bijvoorbeeld geluid, energie, afvalstoffen, lucht en bodem. De milieuregels staan meestal in het Activiteitenbesluit en/of in de omgevingsvergunning milieu. Het Activiteitenbesluit bepaalt welke meldingen u moet doen of welke vergunningen u moet aanvragen. Hiervoor moet u eerst bepalen welk type inrichting uw bedrijf is. Bepaal de inrichting van uw bedrijf Algemene informatie over milieuwetgeving voor bedrijven Uitvoering milieutaken door OFGV Milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving wordt namens de gemeente uitgevoerd door de Omgevingsdienst Flevoland Gooi en Vechtstreek (OFGV). Voor informatie kijkt u op OFGV.nl