Resultaten

11 - 20 van de 177 Resultaten
Toon producten van Epe
 • Bestemmingsplan bekijken

  De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. In een bestemmingsplan staan regels over het gebruik van de grond en van de gebouwen die daarop staan. Bijvoorbeeld of een gebied een bedrijvenfunctie of een woonfunctie heeft.

 • Planschade

  Planschade is inkomensderving of waardevermindering van een onroerende zaak, die het gevolg is van een besluit van de gemeente op het gebied van de ruimtelijke ordening. Voorbeelden: op een aangrenzend perceel mag door een wijziging van het bestemmingsplan ineens meer of anders worden gebouwd; uw buurman mag zijn bedrijf uitbreiden, waardoor uw woongenot er op achteruitgaat en uw woning in waarde daalt; een gewijzigde bestemming leidt voor u tot inkomensderving. Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u een verzoek tot planschade indienen. Planschade, verzoek tegemoetkoming doen (met DigiD) Planschade, verzoek tegemoetkoming doen (met eHerkenning)

 • Bestemmingsplan aanpassen

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is. Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan. Bestaand bestemmingsplan U vraagt de gemeente om het bestaande bestemmingsplan aan te passen. Wanneer de gemeente het met u eens is, kan het bestemmingsplan worden aangepast.  Voordat u een officiële aanvraag indient is het fijn voor u om te weten of uw plannen kansrijk zijn. Wij bieden u daarom de mogelijkheid om een quickscan te vragen. Dit betreft een globale, ambtelijke beoordeling. Dit is gratis. Quickscan ruimtelijke ontwikkeling aanvragen Nog niet definitief bestemmingsplan Een bestemmingsplan dat nog niet definitief is, wordt een ontwerpbestemmingsplan genoemd. De gemeente maakt een ontwerpbestemmingsplan. Dit wordt van tevoren bekendgemaakt in een huis-aan-huisblad en hier op de website. Bekijk het ontwerpbestemmingsplan via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis. U kunt binnen 6 weken nadat het ontwerpbestemmingsplan bekend is gemaakt uw mening geven. De gemeente stelt daarna het bestemmingsplan vast. Wanneer u nog steeds wilt dat het bestemmingsplan wordt aangepast, kunt u dit binnen 6 weken nadat de gemeente het plan heeft vastgesteld, aangeven. Dit wordt beroep aantekenen genoemd en doet u bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). U kunt de gemeente vragen gegevens te verwijderen. Dat kan alleen bij bepaalde gegevens die zeer privé zijn (privacygevoelige gegevens). Dit is het geval bij gegevens over adoptie of geslachtsverandering. Neem contact op met de gemeente

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Staan uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd? Dan kunt u de gemeente vragen om deze fout aan te passen. U moet dit persoonlijk doen bij de gemeente. Maak hiervoor online een afspraak. Neem het ingevulde formulier correctieverzoek mee. Neem uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument) ook mee en de originele documenten waaruit blijkt dat de gegevens die in de BRP staan onjuist zijn, bijvoorbeeld een huwelijksakte. Het laten aanpassen van de registratie kost u niets. Maar als u door de wijziging nieuwe documenten moet aanvragen (zoals een rijbewijs, identiteitsbewijs, paspoort of verblijfsdocument) dan zijn deze kosten voor eigen rekening. Maak een afspraak

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In de gemeente Epe kunt u dat online doen. In het uittreksel staan in ieder geval uw: naam; adres; woonplaats; geboortedatum. Uittreksel persoonsgegevens aanvragen (met DigiD)

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dit kunt u 24/7 online doen. U heeft hiervoor DigiD nodig.  U kunt dit voor uzelf en voor uw kinderen tot 18 jaar regelen. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten. De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan bedrijven of particulieren. Overheidsorganisaties, zoals Belastingdienst en UWV, gebruiken uw persoonsgegevens. Ook als u geheimhouding heeft kunnen er aan deze organisaties gegevens verstrekt worden. Met geheimhouding krijgen de volgende organisaties uw persoonsgegevens niet: advocaten, tenzij zij de gegevens nodig hebben voor een gerechtelijke procedure niet-commerciële bedrijven of instellingen, verenigingen zoals sport- en muziekverenigingen  de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA) Geheimhouding persoonsgegevens (met DigiD) Wilt u een overzicht van de instellingen waar de gemeente in het afgelopen jaar uw gegevens aan heeft gegeven? Dit kunt u ook schriftelijk aanvragen bij de gemeente. Zie ook deze voorbeeldbrief.  Verhuizen naar een andere gemeente en geheimhouding Heeft u om geheimhouding gevraagd en verhuist u daarna naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw om geheimhouding te vragen. De nieuwe gemeente zorgt voor geheimhouding van uw gegevens.

 • Opvragen persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens bij over alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, justitie of de politie. Of met organisaties zoals pensioenfondsen en woningcorporaties. Welke gegevens er van u en uw minderjarige kinderen in de BRP staan, vindt u door in te loggen op MijnOverheid.

 • Attestatie de vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

  Een attestatie de vita is een internationaal bewijs dat u in leven bent. U vraagt de attestatie de vita persoonlijk aan bij de gemeente. U maakt hiervoor online een afspraak. Als u in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba een bewijs van in leven zijn nodig hebt, vraagt u geen attestatie de vita aan maar een bewijs van in leven zijn. Afspraak maken Naar Bewijs van in leven zijn

 • Bezwaar maken

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt gevraagd, maar niet hebt gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Het kan ook zijn dat er een verkeersbesluit over uw straat wordt genomen of dat u wordt aangeschreven om een bouwwerk te verwijderen of een bepaald gebruik te staken. Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door online een bezwaarschrift in te dienen bij de gemeente. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. U kunt geen bezwaar indienen via e-mail. Een bezwaar dat via e-mail is ingediend, nemen wij niet in behandeling. Bezwaar maken tegen een besluit (met DigiD) Bezwaar maken tegen een besluit (met eHerkenning)

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties