Resultaten

11 - 20 van de 38 Resultaten
Toon producten van Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
 • Zuiveringsheffing woonruimten

  De zuiveringsheffing voor woonruimten wordt voor het gebruik van een woonruimte door de leden van een huishouden per zelfstandige woonruimte opgelegd. De aanslag wordt opgelegd aan één lid van het huishouden.

 • Lozen door veehouderij- of openteeltbedrijven, melding

  Heeft u veehouderij of bedrijft u open teelt (fruitteelt, akkerbouw enzovoorts) en wilt u afvalwater lozen op oppervlaktewater? Of wilt u gewasbeschermingsmiddelen toepassen op percelen die aan sloten grenzen? Dan moet u éénmalig melding doen via de Activiteiten Internet Module of bij het waterschap.

 • Bouwstoffen, toepassen van grond of baggerspecie, melding

  Wilt u grond of baggerspecie gaan toepassen of hergebruiken, bijvoorbeeld om een sloot gedeeltelijk te dempen? Dan moet u dit melden bij het Meldpunt Bodemkwaliteit op grond van het Besluit Bodemkwaliteit.

 • Lozen van afvalwater op oppervlaktewater door huishoudens, melding

  Bouwt u een huis en ligt er geen riool in de buurt? Voor het lozen van het huishoudelijk afvalwater (toilet, keuken, etcetera) op oppervlaktewater (zoals sloten, plassen en singels) heeft u toestemming nodig van het waterschap.

 • Watersysteemheffing ingezetenen

  De heffingen voor waterkwantiteit, waterkering en waterkwaliteitsbeheer van oppervlaktewateren worden vanaf 2009 vervangen door de watersysteemheffing. De watersysteemheffing bestaat uit een deel dat ingezetenen moeten betalen en een deel dat eigenaren van onroerende zaken en natuurterreinen moeten betalen.

 • Aanvraag T-correctie

  Als u vanuit uw bedrijfsruimte afvalwater in het oppervlaktewater loost - rechtstreeks of via het riool, een septic tank of een put - moet u een heffing betalen (Zuiveringsheffing/Verontreinigingsheffing). De hoogte van de heffing is afhankelijk van de hoeveelheid en de soort stoffen die u loost.

 • Zuiveringsheffing bedrijfsruimten

  Bedrijven betalen voor de hoeveelheid afvalwater en de vervuiling in het afvalwater die zij indirect afvoeren. Onder een bedrijfsruimte wordt verstaan een naar zijn aard en inrichting als afzonderlijk geheel te beschouwen terrein of ruimte, niet zijnde een woonruimte. De hoogte van de heffing wordt berekend per vervuilingseenheid (v.e.).

 • Verkeersbesluit, verzoek tot nemen

  Verkeersbesluiten geven aan hoe weggebruikers zich op de openbare weg dienen te gedragen. U kunt hierbij denken aan het instellen van een maximumsnelheid of een parkeerverbod. Het initiatief tot het nemen van een verkeersbesluit berust meestal bij de beheerder van de weg, maar u kunt ook zelf een verzoek indienen tot het nemen van een verkeersbesluit.

 • Watersysteemheffing gebouwd, ongebouwd en natuurterreinen

  De heffingen voor waterkwantiteit, waterkering en waterkwaliteitsbeheer van oppervlaktewateren worden vanaf 2009 vervangen door de watersysteemheffing. De watersysteemheffing bestaat uit een deel dat ingezetenen moeten betalen en een deel dat eigenaren van onroerende zaken en natuurterreinen moeten betalen.

 • Lozing afvalwater, plicht tot meting, bemonstering, analyse

  Wanneer u vanuit een bedrijfsruimte afvalwater op het riool of rechtstreeks in het oppervlaktewater loost, moet u een bedrag betalen. Een bedrijfsruimte is een ruimte (of terrein), die geen woonruimte, zuiveringstechnisch werk of een riolering is.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties