Resultaten

11 - 20 van de 142 Resultaten
Toon producten van Papendrecht
 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  U heeft een uittreksel onder andere nodig bij zaken die gaan over gezag, huwelijk, echtscheiding, uitkering overlijdensverzekering, bij sommige (universitaire) opleidingen, voor het aanvragen van studiefinanciering bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). U vraagt eenvoudig online een afschrift of uittreksel (akte) van de burgerlijke stand aan. Kosten De kosten bedragen € 13,40 (2019) Afhandeling Digitaal aangevraagd? Wij sturen het uittreksel binnen 3 werkdagen naar u op. Komt u langs dan krijgt u het uittreksel zo mogelijk direct mee. Veel akten van de burgerlijke stand worden centraal opgeslagen. Mocht u een aanvraag doen voor een centraal opgeslagen akte, dan informeren wij u over de leverdatum. Digitaal aanvragen Online aanvraag

 • Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

  U kunt afstand doen van het Nederlanderschap als u ouder bent dan 18 jaar en naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit heeft. Als u kinderen heeft die jonger zijn dan 18 jaar, is het mogelijk dat zij het Nederlanderschap ook verliezen als u afstand doet. Eventueel moet u een tijdelijke verblijfsvergunning aanvragen.

 • Afval storten

  Over het algemeen geldt een stortverbod voor afval. U kunt afval afgeven op de daarvoor aangewezen plaatsen zoals het nieuwe afvalbrengstation of u kunt afval aanbieden bij professionele inzamelaars of verwerkers. Wanneer u een grote hoeveelheid afval wilt storten (het op of in de bodem brengen van afvalstoffen om deze daar te laten), maar tot 50 kubieke meter, dan moet u ruim van te voren contact opnemen met de Gemeente Papendrecht. Bij het storten van meer dan 50 kubieke meter moet u ruim van te voren contact opnemen met de provincie Zuid-Holland. U moet dan namelijk een melding doen of vergunning aanvragen. Bezoekadres Afvalbrengstation  Papendrecht Willem Dreeslaan 6 3354 AW Papendrecht De openingstijden van het afvalbrengstation: Maandag tot en met zaterdag: 09:00 uur tot 16:30 uur. Bedrijfsafval inzameling De gemeente zamelt voor burgers het afval in. Voor bedrijven en instellingen doet de gemeente dit niet. Deze instanties dienen zelf zorg te dragen voor de inzameling van hun bedrijfsafval. Hiervoor kunt u met een gemeentelijk, regionaal of particulier inzamelbedrijf (bijvoorbeeld afvalverzamelaar HVC NV) een contract afsluiten.  

 • Afvalwater lozen

  Het is niet toegestaan om buiten het riool afval te lozen. Er zijn woningen en inrichtingen die (nog) niet op het riool zijn aangesloten. In dit geval kunt u bij Waterschap Rivierenland (BSR) een vergunning aanvragen op het verbod van het lozen in de bodem van huishoudelijk afvalwater, koelwater en bedrijfsafvalwater. Aan deze vergunning worden speciale voorwaarden gesteld. Indien u een vergunning heeft in het kader van de Wet Milieubeheer, worden hieraan ook voorschriften voor de lozing op het riool verbonden. Landelijk beleid Het landelijk beleid is erop gericht om binnen afzienbare tijd alle woningen aan te sluiten op het hoofdriool. Tijdelijke voorzieningen worden alleen dan gedoogd indien andere mogelijkheden niet voor handen zijn.    

 • Afwijken van het bestemmingsplan en vooroverleg

  In bestemmingsplannen leest u hoe de gemeente het toegelaten gebruik en de bebouwingsmogelijkheden van gronden en bouwwerken heeft geregeld. Inwoners, bedrijven, instellingen en de gemeente zelf moeten zich aan deze plannen houden. Wilt u weten of uw (bouw)plan binnen het bestemmingsplan past, kijk dan eerst op de website Ruimtelijkeplannen. Als uw (bouw)plan niet past binnen de regels van het bestemmingsplan, dan kunt u uw plan in sommige gevallen toch uitvoeren. Hiervoor heeft u dan wel een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan nodig. De gemeente kan dan besluiten af te wijken van het bestemmingsplan of het bestemmingsplan te herzien waardoor u uw plan toch kunt realiseren. Vooroverleg met de gemeente Omdat elke aanvraag anders is, heeft de gemeente geen standaard lijstje waaraan uw (bouw)plan moet voldoen. Wij adviseren u om altijd met de gemeente te overleggen voordat u uw aanvraag doet. U kunt hiervoor een vooroverleg indienen. Een vooroverleg is een informatief overleg om de mogelijkheden en beperkingen van uw plan te bespreken voor u de vergunning aanvraagt. Bij het vooroverleg toetst de gemeente uw schetsplan of conceptaanvraag aan een aantal kritische succesfactoren. Welke dat zijn hangt af van de omvang (meervoudigheid en complexiteit) van uw plan(nen) en van de door u ingediende tekeningen en gegevens. Kosten Hoeveel u betaalt, hangt af van uw plan(nen). U betaalt een minimum bedrag van € 141,50 (prijs 2019). Dit bedrag kan oplopen tot 10% van de kosten zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld. Wanneer u voor hetzelfde project een omgevingsvergunning aanvraagt, dan worden de kosten voor de omgevingsvergunning verrekend met de kosten van het vooroverleg. Aanvraag Een schetsplan/ vooroverleg kan worden ingediend met het formulier aanvraag vooroverleg bestemmingsplan. Het formulier stuurt u op naar: Gemeente Papendrecht Postbus 11 3350 AA Papendrecht Afhandeling Na ontvangst van uw schetsplan krijgt u een bevestiging van ons. Bij deze bevestiging krijgt u te horen of er nog, en zo ja, welke relevante documenten ontbreken. Er vindt geen publicatie plaats en er wordt alleen getoetst aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand. Aan het bouwbesluit en de bouwverordening wordt (nog) niet getoetst. De welstandseisen kunt u nalezen in de Welstandsnota Papendrecht. Nadat die toetsing is voltooid volgt een principe-uitspraak. De behandeltijd van uw vooroverleg kan sterk variëren. Dit is onder meer afhankelijk van het soort bouwwerk, de bouwlocatie, de wijze van uitwerking/indiening en/of het moment van indiening. De gemiddelde beoordelingstijd van een vooroverleg is 6 weken. Een principe-uitspraak, geen besluit Een principe-uitspraak is een mededeling. Het is niet een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen u bezwaar en beroep kunt indienen. Bij een beoordeling schetsplan geven wij u een principe-uitspraak, die u richting kan geven bij het wel of niet indienen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Bij deze formele aanvraag krijgt u wel een besluit waartegen u bezwaar en beroep kunt indienen.  

 • Archeologie en erfgoedbeleid

  Archeologie Sinds de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg moet er bij ruimtelijke plannen rekening worden gehouden met archeologie. De Beleidsnota archeologie gaat in op het archeologiebeleid van de gemeente Papendrecht. Dit beleid is gebaseerd op de Archeologische verwachtings- en beleidskaart. Deze kaart wordt gebruikt als informatiebron en sturingsinstrument door de gemeente (in haar planvorming), projectontwikkelaars, bouwondernemingen en burgers. Op de verwachtings- en beleidskaart is te zien waar archeologische waarden in de bodem zitten of verwacht kunnen worden. Met de kaart hoeft niet meer bij ieder op te stellen bestemmingsplan of beheersverordening een apart archeologisch onderzoek te worden uitgevoerd. Aanvragers van een omgevingsvergunning zijn met de informatie van de beleidskaart geholpen. In sommige situaties is onderzoek niet nodig. In andere gevallen kan gerichter onderzoek worden verricht en kunnen kosten worden bespaard. Erfgoedverordening In de Erfgoedverordening Papendrecht 2012 zijn onder andere regels opgenomen over de verplichting om archeologisch onderzoek uit te voeren. De verordening stelt regels vast voor werkzaamheden die kunnen leiden tot de verstoring van een archeologisch verwachtingsgebied. Het gaat dan over de gebieden waar nog geen bestemmingsplan of beheersverordening geldt waar archeologie conform het vastgestelde beleid in is verwerkt. Daarnaast kan het college -op grond van deze erfgoedverordening- vergunningen voor rijksmonumenten verlenen en gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden aanwijzen. Erfgoedbeleid Op 24 januari 2013 heeft de gemeenteraad drie stukken vastgesteld die samen het gemeentelijke erfgoedbeleid vormen. Het gaat hier om: de Beleidsnota archeologie de Archeologische verwachtings- en beleidskaart Bijlage 1 van de Archeologische verwachtings- en beleidskaart Bijlage 2 van de Archeologische verwachtings- en beleidskaart Erfgoedverordening Papendrecht 2012

 • Bedrijven Investeringszone Centrum Papendrecht

  Ondernemers en vastgoed-eigenaren uit het centrum van Papendrecht zijn begin 2017 aan de slag gegaan om het centrum te versterken en aantrekkelijker te maken. Er is gekozen voor de invoering van een bedrijven-investeringszone (BIZ). Deze heffing geldt voor 5 jaar. De opbrengst van deze heffing keert de gemeente als subsidie uit aan de BIZstichting. Zij besteedt dit aan het versterken van het profiel van Papendrecht door gezamenlijk te investeren in de aantrekkelijkheid, economische aantrekkingskracht en promotie van het centrum van Papendrecht. Meer informatie Meer informatie is te vinden in: Verordening bedrijveninvesteringszone eigenaren en gebruikers Centrum Papendrecht 2018-2022

 • Bedrijven Investeringszone Oosteind

  Enkele maanden geleden heeft een groep Papendrechtse ondernemers, gevestigd op het bedrijventerrein Oosteind, het initiatief opgepakt om te onderzoeken of er onder de verschillende bedrijven animo bestond voor het instellen van een bedrijveninvesteringszone, ook wel BIZ genoemd. Een BIZ is een soort belastinginstrument , dat de in het gebied gevestigde bedrijven een extra belasting oplegt welke ten goede komt aan het bedrijventerrein. Met deze middelen kunnen ondernemers in overleg en in samenwerking met de gemeente zelf werken aan projecten die de kwaliteit, veiligheid en promotie op hun bedrijventerrein ten goede komen.

 • Bewijs van in leven zijn

  Het “bewijs van in leven zijn” is een schriftelijke verklaring van de gemeente dat een persoon in leven is. Een andere naam hiervoor is: “Attestatie de vita”. Het “bewijs van in leven zijn” kan nodig zijn voor pensioenfondsen of andere uitkerende instanties. Het “bewijs van in leven zijn” is een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (BRP). U kunt dit uittreksel daarom alleen aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Kosten Een “bewijs van in leven zijn” kost € 13,40 (2019). Als u de verklaring nodig heeft voor een Nederlands pensioenfonds, dan krijgt u het bewijs kosteloos mee. U moet dan wel de brief van het pensioenfonds laten zien. Aanvragen Aanvragen via de website kan met DigiD, de behandeling van uw aanvraag duurt 3 werkdagen. Als u langs komt bij het team Dienstverlening kunt u de verklaring direct meenemen. Neem uw legitimatiebewijs mee. Maak via onderstaande link een afspraak om langs te komen. U vraagt eenvoudig online een afschrift of uittreksel (akte) van de burgerlijke stand aan. Online aanvraag Komt u liever bij de balie langs? Voorkom wachttijd, maak nu een afspraak. Maak een afspraak

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Het bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijk bewijs van de gemeente dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Het bewijs van Nederlanderschap is een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP).

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties