Resultaten

11 - 20 van de 42 Resultaten
Toon producten van Pekela
 • Rioolaansluiting

  Wanneer u een aansluiting op de gemeentelijke riolering wenst, dan moet u hiervoor een aansluitvergunning riolering aanvragen. De gemeente geeft aan waar de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het rioolstelsel gemaakt kan worden. De daadwerkelijke aansluiting zelf mag door u worden uitgevoerd. De gemeente houdt vervolgens  toezicht op een juiste uitvoering. U kunt de aansluitvergunning riolering online aanvragen. Online rioolaansluiting aanvragen Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. Wilt u liever persoonlijk uw aanvraag doen aan de balie van het gemeentehuis, dan kunt u hiervoor een afspraak maken. De gemeente heeft een situatieschets nodig om uw aanvraag te kunnen beoordelen. De situatieschets kunt u uploaden bij invullen van het webformulier. Wanneer uw woning wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente. Er zijn twee soorten rioolaansluitingen: gecombineerde en gescheiden. Wanneer in uw situatie sprake is van een gescheiden stelsel, dan heeft u een dubbele aansluiting nodig.

 • Groot evenement

  Wilt u een groot evenement organiseren, dan dient u minimaal 10 weken voor het plaatsvinden van het evenement een volledige ingevulde vergunningaanvraag in te dienen bij de gemeente. Evenementenvergunning aanvragen Afhankelijk van de grootte van het evenement kunnen de kosten van de leges verschillen: Een grootschalig evenement met een verhoogd risicoprofiel kost € 74,25. Een middelgroot evenement kost € 37,15 Een kleinschalig evenement kost € 37,15. Ook als uw aanvraag wordt afgewezen worden de kosten in rekening gebracht voor het in behandeling nemen van uw aanvraag. Voor grote en middelgrote evenementen dient tevens een draaiboek/veiligheidsplan ter beoordeling worden ingediend. Dit onder meer om de veiligheid van de deelnemers en de bezoekers bij calamiteiten te kunnen waarborgen. De volgende zaken dienen in ieder geval te worden vermeld: Een ontruimings- of een veiligheidsplan zoals inzet van beveiliging, EHBO en een verkeersplan met een calamiteitenroute voor hulpverleningsdiensten. Een plattegrond van het evenemententerrein (in geval van een markt een overzicht van standplaatshouders). Een overzicht met contactpersonen en telefoonnummers. Een uitleg van het programma van het evenement (wie, wat, waar, wanneer).

 • Drank en horecavergunning aanvragen

  Als u in uw horecabedrijf alcoholhoudende dranken verstrekt, heeft u een vergunning nodig op grond van de Drank- en Horecawet. Voor elke vestiging is een aparte vergunning nodig. Wanneer alcoholhoudende dranken tegen betaling worden geschonken, moet bij de start van een nieuwe onderneming, overname van een bestaande onderneming of een wijziging in de bedrijfsvoering (wijziging leidinggevende), een drank- en horecavergunning aangevraagd worden. Bij wijzigingen in de inrichting (bijv. interne verbouwing of aanleg terras) moet de vergunning worden gewijzigd. U dient bij het aanvragen van de drank- en horecavergunning in ieder geval aan een aantal eisen te voldoen zoals: Uw bedrijf dient ingeschreven te zijn in het handelsregister van de Kamer van Koophandel; Uw pand moet voldoen aan de eisen die de wet stelt aan bv. De hoogte en de oppervlakte, ventilatie en aanwezigheid van toiletten; De leidinggevenden (dus ook de ondernemer) dienen in het bezit te zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne, zijn minimaal 21 jaar, staan niet onder curatele, niet veroordeeld en niet van slecht levensgedrag. Verenigingen en stichting die ook alcohol willen schenken dienen daarnaast een bestuursreglement te hebben. Minimaal 2 bestuursleden dienen in het bezit te zijn van de Verklaring Sociale Hygiëne en vrijwilligers van de vereniging die de barinstructie IVA hebben gevolgd mogen bardiensten draaien. Aanvraag ontheffing Aanvraag ontheffing artikel 35 Drank- en Horecawet bij evenementen

 • Inschrijven vanuit het buitenland

  Een aangifte ''eerste inschrijving'' geldt voor burgers die zich vanuit het buitenland voor het eerst in Nederland vestigen of al eerder ingeschreven hebben gestaan, maar uitgeschreven zijn voor 1 oktober 1994. De aangifte moet binnen vijf dagen na aanvang van verblijf in Nederland in persoon geschieden. Deze aangifte is ook van toepassing op kinderen die in Nederland zijn geboren en aan de verblijfscriteria voldoen, maar waarvan geen van de ouders als ingezetene in de administratie van een gemeente (GBA) staat ingeschreven. Afspraak maken Voor een Eerste inschrijving Nederland dient u persoonlijk langs te komen op het gemeentehuis. U  moet hiervoor een afspraak maken. Direct een afspraak maken U moet het volgende meenemen naar het gemeentehuis: Een geldig identiteitsbewijs. een geldig reisdocument of ander document waaruit de nationaliteit blijkt. wanneer geboren in het buitenland: een akte van geboorte. afhankelijk van het land van geboorte, zie circulaire Ministerie van Justitie betreffende legalisatie. bij een vreemde nationaliteit een bewijs van aanmelding bij het vreemdelingenloket. eventueel een huwelijksakte, een echtscheidingsakte of een akte als bewijs dat het huwelijk door overlijden is ontbonden. bij burgers afkomstig van de Nederlandse Antillen of Aruba een bewijs van uitschrijving. eventueel worden documenten gevraagd die kunnen strekken tot bewijs aangaande de bewoning van een pand (bijvoorbeeld huurcontract, eigendomsbewijs, een verklaring van de hoofdbewoner van het pand).

 • Leerlingenvervoer

  Ieder kind heeft recht op onderwijs. Als ouder of verzorger bent u er verantwoordelijk voor dat uw kind dagelijks op school komt. In veel gevallen is dat geen probleem omdat de school dichtbij is. Deze kinderen lopen, fietsen of gaan met het openbaar vervoer naar school. Het lijkt zo vanzelfsprekend. Maar voor sommige kinderen is dat niet het geval. Speciaal voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen heeft de gemeente Pekela de verordening leerlingenvervoer 2015 en kunnen ouders/verzorgers eventueel in aanmerking komen voor een vervoersvoorziening. Vervoersvoorziening aanvragen Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. Hoe werkt het? Er zijn verschillende soorten vervoersvoorzieningen: uitgangspunt: openbaar vervoer (reiskosten van de leerling en eventueel een begeleider); anders ook: eigen vervoer (een kilometervergoeding voor fiets, bromfiets/scooter of auto c.q. motorvoertuig) aangepast vervoer (wordt geregeld door de gemeente, bij voorbeeld een taxibusje) onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming in de kosten van weekend- en vakantievervoer van leerlingen die in verband met het volgen van voor hen passend onderwijs in een internaat of pleeggezin moeten verblijven. Het gaat om het vervoer van huis en terug  naar de volgende scholen een (speciale) school voor basisonderwijs een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs een school voor voortgezet onderwijs Heeft u nog vragen dan kunt u: kijken in de folder leerlingenvervoer kijken in de regels voor het leerlingenvervoer contact opnemen met de consulent leerlingenvervoer door te bellen (0597) 617555 of uw vragen te mailen: leerlingenvervoer@dekompanjie.nl.

 • Vreemdelingenpaspoort

  Een vreemdelingenpaspoort is een paspoort voor inwoners van Nederland die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten. Wilt u in het bezit komen van dit paspoort, dan moet u kunnen aantonen dat u van uw eigen land geen paspoort kunt krijgen. Voor het aanvragen van een vreemdelingenpaspoort moet u een afspraak maken. Uw voordeel: u wordt op de afgesproken tijd geholpen en hoeft dus niet (lang) te wachten. Direct een afspraak maken Een vreemdelingenpaspoort kost € 56,55 (prijzen 2021). Meenemen Al uw Nederlandse en buitenlandse reisdocumenten/verblijfsdocumenten. Ook als de reisdocumenten verlopen of beschadigd zijn. 1 kleurenpasfoto die voldoet aan de regels. De foto is niet meer dan 6 maanden oud. Voldoende geld. In geval van vermissing: proces-verbaal conform de gestelde richtlijnen.

 • Verklaring omtrent gedrag (VOG)

  Wanneer u solliciteert naar functies, waarbij wordt gewerkt met bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen, kan uw werkgever vragen om een verklaring omtrent het gedrag (VOG). U kunt alleen voor uzelf een VOG NP (natuurlijk persoon) aanvragen. De beslissing of de verklaring wordt afgegeven ligt bij de minister van Veiligheid en Justitie. Het aanvraagformulier kunt u inleveren bij de balie van de gemeente waar u staat ingeschreven. U ontvangt het aanvraagformulier meestal van de werkgever. Deze moet op het formulier aangeven wat het doel van de aanvraag is. Afspraak maken Voor het inleveren van het aanvraagformulier moet u een afspraak maken. Uw voordeel: u wordt op de afgesproken tijd geholpen en hoeft dus niet (lang) te wachten. Direct een afspraak maken Verklaring omtrent het gedrag (VOG) kost € 41,35 (prijzen 2021). Meenemen naar het gemeentehuis Geldig legitimatiebewijs; het formulier ingevuld door de werkgever; eventueel kunt u iemand machtigen om de aanvraag te doen. Deze persoon dient een geschreven machtiging (inclusief handtekening), zijn/haar eigen legitimatiebewijs en een kopie van uw legitimatiebewijs te tonen. Houdt u rekening met een levertijd van twee tot vier weken.

 • Nederlandse nationaliteit

  U wilt een aanvraag doen voor de Nederlandse nationaliteit. Wat kunt u doen? Informatie over de aanvraag voor de Nederlandse nationaliteit vindt u op de website van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND): www.ind.nl. Procedure bij de gemeente Pekela Zijn er na het lezen van de informatie op de website van de IND toch nog vragen over uw persoonlijke situatie of heeft u vast kunnen stellen dat u aan alle voorwaarden voldoet en wilt u de Nederlandse nationaliteit aanvragen? In beide gevallen belt u naar de gemeente Pekela voor een afspraak, zodat u langs kunt komen om informatie of  de aanvraag in te dienen. Kosten Zie voor actuele tarieven www.ind.nl.

 • Grafrechten

  Grafrechten geven recht op een plek op een begraafplaats voor een bepaalde periode. Bij een gemeentelijke begraafplaats betaalt u grafrechten aan de gemeente. Bij een bijzondere begraafplaats betaalt u grafrechten aan de houder van die begraafplaats, bijvoorbeeld een kerkgenootschap. De kosten van grafrechten verschillen per begraafplaats. Er zijn grafrechten voor een algemeen graf en voor een particulier graf. Het wijzigen van grafrechten kunt u online regelen. Hiervoor heeft u DigiD nodig. Online grafrechten wijzigen Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. Afspraak maken Heeft u geen DigiD, of wilt u dit liever persoonlijk regelen op het gemeentehuis, dan moet u hiervoor een afspraak maken. Uw voordeel: u wordt op de afgesproken tijd geholpen en hoeft dus niet (lang) te wachten. Direct een afspraak maken

 • Registratie levenloos geboren kind

  Wat u moet weten U moet de registratie aanvragen in uw woongemeente. Het gaat om een heel persoonlijk verzoek. Daarom kunt u het verzoek voor wijziging van uw gegevens alleen voor u zelf doen. Het is dus niet mogelijk om namens de andere ouder het verzoek te doen.  Wanneer de geboorte heeft plaatsgevonden, maar ook de duur van de zwangerschap, maakt niet uit voor de registratie. Voor de registratie van uw kindje is er een 'akte van levenloos geboren kind' of een 'akte van geboorte (levenloos)' nodig. Uw woongemeente vraagt deze op bij de geboortegemeente. U hoeft dit niet zelf te doen. Geen akte aanwezig? Als uw kindje is geboren in de eerste 24 weken van de zwangerschap, dan kan het zijn dat er geen aangifte is gedaan en dat er dus geen akte is opgemaakt. Omdat er een akte nodig is voor de registratie van uw kindje in de BRP, moet u eerst een verzoek indienen bij de geboortegemeente om alsnog een akte op te laten maken. U moet ook een bewijsstuk meenemen, bijvoorbeeld een verklaring van de (huis)arts, verloskundige of het ziekenhuis. Was u tijdens de geboorte van uw kindje getrouwd of was uw kindje al erkend tijdens de zwangerschap? Dan dient u een gezamenlijk schriftelijk verzoek in. Dit geldt ook als u inmiddels gescheiden bent. Was u tijdens de geboorte van uw kindje niet getrouwd en was uw kindje niet erkend? Dan kan de moeder alleen een schriftelijk verzoek indienen. Digitaal aanvragen Registratie levenloos geboren kind Lees de privacyverklaring voordat u uw persoonsgegevens invult. Afspraak maken Direct een afspraak maken U kunt uitsluitend de publieksbalies van het gemeentehuis bezoeken als u hiervoor een afspraak heeft gemaakt. 

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties