Resultaten

11 - 20 van de 172 Resultaten
Toon producten van Reusel-De Mierden
 • Milieuzorg bij bedrijven

  Als u een eigen bedrijf hebt, is het belangrijk dat u de milieuzorg binnen uw bedrijf goed regelt. Dit betekent dat u goed moet letten op bijvoorbeeld afval en verpakkingen. Dit noemen we bedrijfsinterne milieuzorg (BIM). Als u dit niet op een goede manier regelt of als de gemeente dit niet bij uw bedrijf kan controleren, grijpt de gemeente in. In uw omgevingsvergunning voor het milieu kan de gemeente dan voorwaarden zetten waaraan uw bedrijf moet voldoen.

 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Als u en uw eventuele partner samen een netto besteedbaar inkomen hebben op bijstandsniveau en er weinig vermogen is, komt u wellicht in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van: afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting. Voor de bepaling van het netto besteedbaar inkomen en het vermogen is wettelijk bepaald wat meegenomen moet worden. Of u daadwerkelijk in aanmerking komt voor (gedeeltelijke) kwijtschelding hangt dus af van uw persoonlijke situatie. Online kwijtschelding aanvragen voor de gemeentelijke belastingen

 • Belastingen, kopie aanslag

  U kunt bij de gemeente een kopie krijgen van de aanslag gemeentelijke belastingen, bijvoorbeeld als u de aanslag kwijt bent.

 • Berm gebruiken

  U mag een berm niet voor iets anders gebruiken dan waarvoor die is bedoeld. Zo mag u er bijvoorbeeld niet zomaar parkeren of kamperen. U hebt hier toestemming voor nodig van de gemeente.

 • Bestemmingsplan bekijken

  icon Wilt u weten wat de bestemming is van een bepaald gebied? Wat mag u wel of niet (ver)bouwen op uw grond binnen de gemeente? Bij de gemeente/website  kunt u bestemmingsplannen inzien. Met een bestemmingsplan legt de gemeente de functie van gronden en gebouwen vast. Het plan geeft allerlei regels voor huizen, straten, winkels, bedrijven, buitengebieden e.d. Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis. In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

 • Planschade

  Planschade is schade die ontstaat door een ruimtelijk besluit, bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan. Door een nieuw bestemmingsplan kan uw privacy bijvoorbeeld worden geschaad of uw uitzicht worden belemmerd. Hierdoor kan uw eigendom minder waard worden. Dit heet 'vermogensschade'. U kunt ook 'inkomensschade' ondervinden van een nieuw bestemmingsplan, als u bijvoorbeeld een winkel heeft die niet meer bereikbaar is voor uw klanten. Het is niet zo dat u volledig schadeloos wordt gesteld. U heeft altijd een eigen risico van 2% bij indirecte schade, het zogenaamde Normaal Maatschappelijk Risico (NMR). De gemeente kan een hoger NMR vaststellen, bijvoorbeeld bij een inbreidingsplan voor woningbouw. Bij de vaststelling van planschade wordt de nieuwe maatregel vergeleken met de oude. Wanneer er nadeel wordt vastgesteld, wordt dit getaxeerd op de zogenaamde 'peildatum': de inwerkingtreding van de nieuwe maatregel. Een onafhankelijk taxateur maakt rapport op.

 • Bestemmingsplan aanpassen

  icon

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is. Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

  icon De gemeente houdt persoonsgegevens over alle inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst of de politie. Of met organisaties als pensioenfondsen en woningcorporaties. U kunt alleen gegevens over uw adoptie, uw kind dat u ter adoptie hebt afgestaan of uw geslachtsverandering uit de BRP laten verwijderen.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Als uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan, kunt u de gemeente vragen om dit aan te passen. U kunt uw gegevens controleren op MijnOverheid. In de BRP staan naast uw voornamen, achternaam, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over uw: ouders; nationaliteit; huwelijk of geregistreerd partnerschap; overlijden; inschrijving in de BRP; verblijfplaats (adres); kinderen; verblijfstitel (als u uit een ander land komt); gezagsverhouding en curatele; reisdocument (paspoort en/of identiteitskaart); kiesrecht.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  icon In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw: naam; adres; woonplaats; geboortedatum. Direct online uw uittreksel BRP aanvragen

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties