Resultaten

11 - 20 van de 129 Resultaten
Toon producten van Reusel-De Mierden
 • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

  Als u en uw eventuele partner samen een netto besteedbaar inkomen hebben op bijstandsniveau en er weinig vermogen is, komt u wellicht in aanmerking voor (gedeeltelijke) kwijtschelding van afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerende zaakbelasting. Voor het netto besteedbaar inkomen en vermogen is wettelijk bepaald wat meegenomen moet worden. Of u in aanmerking komt, hangt dus af van uw persoonlijke situatie.

 • Belastingen, kopie aanslag

  U kunt bij de gemeente een kopie krijgen van de aanslag gemeentelijke belastingen, bijvoorbeeld als u de aanslag kwijt bent.

 • Bestemmingsplan bekijken

  icon Wilt u weten wat de bestemming is van een bepaald gebied? Wat mag u wel of niet (ver)bouwen op uw grond binnen de gemeente? Bij de gemeente/website  kunt u bestemmingsplannen inzien. Met een bestemmingsplan legt de gemeente de functie van gronden en gebouwen vast. Het plan geeft allerlei regels voor huizen, straten, winkels, bedrijven, buitengebieden e.d. Als u wilt weten wat er in het bestemmingsplan van een bepaald gebied staat, kunt u dit bekijken via Ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis. In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Een gebied is bijvoorbeeld bestemd voor bedrijven of juist alleen voor woningen. De gemeenteraad bepaalt wat er in een bestemmingsplan staat.

 • Planschade

  Planschade is schade die ontstaat door een ruimtelijk besluit, bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan. Door een nieuw bestemmingsplan kan uw privacy bijvoorbeeld worden geschaad of uw uitzicht worden belemmerd. Hierdoor kan uw eigendom minder waard worden. Dit heet 'vermogensschade'. U kunt ook 'inkomensschade' ondervinden van een nieuw bestemmingsplan, als u bijvoorbeeld een winkel heeft die niet meer bereikbaar is voor uw klanten. Het is niet zo dat u volledig schadeloos wordt gesteld. U heeft altijd een eigen risico van 2% bij indirecte schade, het zogenaamde Normaal Maatschappelijk Risico (NMR). De gemeente kan een hoger NMR vaststellen, bijvoorbeeld bij een inbreidingsplan voor woningbouw. Bij de vaststelling van planschade wordt de nieuwe maatregel vergeleken met de oude. Wanneer er nadeel wordt vastgesteld, wordt dit getaxeerd op de zogenaamde 'peildatum': de inwerkingtreding van de nieuwe maatregel. Een onafhankelijk taxateur maakt rapport op.

 • Bestemmingsplan aanpassen

  icon

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. Wanneer u grond of gebouwen op een andere manier wilt gebruiken dan in het bestemmingsplan staat, kunt u de gemeente vragen het bestemmingsplan aan te passen. U kunt dit doen voor een bestaand bestemmingsplan, maar ook voor een bestemmingsplan dat nog niet definitief is. Bestemmingsplan aanpassen of omgevingsvergunning aanvragen Hoewel iedereen een aanpassing in het bestemmingsplan kan aanvragen, komt het vooral voor bij grotere projecten zoals de bouw van kantoorpanden in een woonwijk. Voor kleinere plannen vraagt u een omgevingsvergunning strijdig gebruik aan.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  icon In de Basisregistratie Personen (BRP) staan gegevens van iedereen die in Nederland woont of heeft gewoond. U kunt een uittreksel van deze persoonsgegevens aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. In het uittreksel staan in ieder geval uw: naam; adres; woonplaats; geboortedatum. Direct online uw uittreksel BRP aanvragen

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  Wat is de BRP? De BRP is de basisregistratie personen en is de huidige vorm van de bevolkingsadministratie. De persoonsgegevens van alle inwoners van Nederland staan in de BRP geregistreerd. Van iedere inwoner van Nederland bestaat in de BRP een persoonslijst. Deze persoonslijst bevat de belangrijkste algemene persoonsgegevens en de daarop aangebrachte wijzigingen (naam, geboorte, adres, huwelijk, kinderen, overlijden). Het bijhouden van de BRP is een taak van de gemeenten en geregeld in de Wet BRP. Gemeenten wisselen onderling persoonsgegevens met elkaar uit, bijvoorbeeld als u naar een andere gemeente verhuist. De verstrekking van persoonsgegevens uit de BRP is ook geregeld in de Wet BRP. De gegevens in de BRP worden gebruikt door overheidsinstanties en een aantal aangewezen derden. Zo wordt voorkomen dat u zelf aan overheidsinstanties elk afzonderlijk uw persoonsgegevens moet verstrekken, bijvoorbeeld bij wijzigingen in uw persoonsgegevens.

 • Opvragen persoonsgegevens

  De gemeente houdt persoonsgegevens bij over alle inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze gegevens heeft de gemeente nodig wanneer u bijvoorbeeld gaat trouwen of wanneer uw paspoort verloopt. Als dit nodig is, kan de gemeente uw gegevens ook delen met andere overheidsinstellingen, zoals de Belastingdienst, justitie of de politie. Of met organisaties zoals pensioenfondsen en woningcorporaties. Welke gegevens er van u en uw minderjarige kinderen in de BRP staan, vindt u door in te loggen op MijnOverheid. Naast uzelf kunnen ook anderen informatie over u krijgen uit het onderdeel persoonsgegevens van de Gemeentelijke BasisAdministratie (GBA). Te denken valt aan de gemeente zelf en aan instanties die publieke taken uitvoeren. Ook bedrijven en particulieren kunnen beperkte informatie krijgen .

 • Bezwaar maken

  Het is mogelijk dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. Bijvoorbeeld omdat u een vergunning hebt aangevraagd, maar niet hebt gekregen. Of uw buren hebben een vergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Of u bent het niet eens met een belastingaanslag.  Vaak kunt u bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente. Dit doet u door een bezwaarschrift te sturen. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met het besluit. De gemeente moet dan opnieuw beslissen. Bent u het ook niet eens met dit tweede besluit (op bezwaar)? Dan kunt u vaak in beroep gaan bij de rechter. Meestal moet u eerst bezwaar gemaakt hebben bij de gemeente, voordat u bij de rechter in beroep kunt gaan. In het besluit van de gemeente staat of u daartegen bezwaar kunt maken, of dat u direct in beroep kunt gaan. In het besluit staat ook hoe u bezwaar kunt maken of in beroep kunt gaan. Meer informatie over bezwaar en beroep vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/bezwaar-en-beroep. Een uitgebreid informatieblad over bezwaar en beroep staat op https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid. Ook op de website van de Nationale ombudsman is informatie te vinden over bezwaar en beroep, bijvoorbeeld op https://www.nationaleombudsman.nl/Klacht-of-bezwaar.

 • Bodemvervuiling verwijderen

  Als u eigenaar bent van een stuk grond en uit bodemonderzoek blijkt dat de grond vervuild is, moet u dit laten schoonmaken. Alleen officieel goedgekeurde bedrijven mogen bodemvervuiling verwijderen.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties