Resultaten

11 - 20 van de 23 Resultaten
Toon producten van Waterschap Scheldestromen
 • Nadeelcompensatie of schadevergoeding

  Vindt u dat u schade hebt ondervonden als gevolg van de taakuitoefening van het waterschap? Bijvoorbeeld waardevermindering van een woning door dijkverzwaring, verminderd uitzicht of omzetverlies voor uw bedrijf? Dan kunt u nadeelcompensatie aanvragen.

 • Aanvraag watervergunning

  Er zijn regels voor wonen en werken aan water. Als u iets wilt maken of doen in of bij water of een waterkering (zoals een dijk) heeft u waarschijnlijk een watervergunning nodig.

 • Subsidieverzoek

  In sommige gevallen gaat het waterschap tot sponsoring over.

 • Melden muskusrat

  Meld ons waar u een muskusrat of de sporen van een muskusrat heeft gezien!

 • Schadeclaim indienen

  Verzoek schadevergoeding.

 • Aanvraag ontheffing wegen

  Als u buiten de bebouwde kom een bestaand gebouw dat gelegen is binnen 20 meter uit de as van een weg wilt aanpassen, of in die strook nieuwbouw wilt plegen, hebt u een ontheffing op grond van de Wegenverordening Zeeland 2010 nodig.

 • Wettelijke klacht indienen

  Iedere burger heeft het recht om een klacht in te dienen bij een bestuursorgaan over de wijze waarop dat bestuursorgaan zich in een bepaalde kwestie tegen hem of een ander heeft gedragen. In de praktijk gaat het vaak om gedragingen van bestuurders of ambtenaren.

 • Automatische incasso waterschapsbelasting

  De waterschapsbelastingen worden opgelegd en geïnd door Sabewa Zeeland. De tarieven worden wel door het waterschap vastgesteld. Ook de waardering van alle onroerende zaken wordt verzorgd door Sabewa Zeeland met uitzondering van de gemeenten Vlissingen, Middelburg, Veere, Schouwen-Duiveland en Noord-Beveland.

 • Watertoets

  De watertoets is een instrument dat er voor zorgt dat bij alle ruimtelijke plannen (landelijk én stedelijk gebied) aandacht is voor de kwaliteit en kwantiteit van water. De watertoets is verplicht voor alle overheden die waterhuishoudkundig relevante ruimtelijke plannen en besluiten hebben.

 • Verplichte melding activiteiten

  Is er sprake van een voorval waarbij oppervlaktewater vervuild raakt met mogelijke nadelige gevolgen voor het oppervlaktewater, dan dient u op grond van de algemene regels voorzorgsmaatregelen te nemen. Ook moet u dit zo snel mogelijk melden bij het waterschap.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties