Resultaten

11 - 20 van de 163 Resultaten
Toon producten van Westerveld
 • Adoptie

  Wilt u een kind uit Nederland of uit het buitenland adopteren? Dan moet u aan meerdere voorwaarden voldoen. Ieder land stelt zo zijn eigen voorwaarden. Er kunnen onder andere eisen worden gesteld aan uw leeftijd, uw gezinssamenstelling en uw inkomen. Bij de gemeente kunt u geen adoptieverzoek indienen. Meer informatie over adoptie vindt u bij de Stichting Adoptievoorzieningen of op de website van de Rijksoverheid.

 • Adresonderzoek

  Heeft u het vermoeden dat een persoon nog op uw adres ingeschreven staat, terwijl hij of zij daar niet meer woont? Dan kunt u een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. Ook als u werkt bij een instantie die gebruikmaakt van adresgegevens uit de basisregistratie personen en u twijfelt over de juistheid van deze gegevens, kunt u een adresonderzoek aanvragen. Na afloop van het onderzoek kan de gemeente 2 dingen doen, namelijk de persoon of personen in kwestie: inschrijven op een nieuw adres; uitschrijven uit de basisregistratie personen. Dit kan gevolgen hebben voor het recht op voorzieningen van de overheid.

 • Afschrift of uittreksel burgerlijke stand

  De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen zoals een geboorte, huwelijk of overlijden vast in de registers van de burgerlijke stand. Heeft u een afschrift (volledige weergave van de feiten) of een uittreksel (beperkte inhoud) nodig voor bijvoorbeeld een pensioenverzekering of een nalatenschap? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Let op: heeft bijvoorbeeld een geboorte plaatsgevonden in het ziekenhuis? Dan is er destijds aangifte gedaan in de gemeente waar het ziekenhuis staat. Daar blijft dan ook het geboorteregister. Dit geldt ook voor het huwelijks- en overlijdensregister. Die blijven in de gemeente waar het huwelijk of overlijden heeft plaatsgevonden.

 • Afstand doen van de Nederlandse nationaliteit

  Wilt u geen Nederlander meer zijn? Dan kunt u een 'verklaring van afstand' afleggen. Deze verklaring moet door u en (namens) de burgemeester worden ondertekend. U verliest dan automatisch het Nederlanderschap.

 • Afvalbrengstation

  Op het afvalbrengstation wordt zoveel mogelijk afval gescheiden om zo hergebruik mogelijk te maken.

 • Afvalstoffenheffing

  De gemeente zamelt alle huishoudelijke afvalstoffen voor u in. Over de kosten van deze inzameling en de verwerking van de afvalstoffen wordt afvalstoffenheffing geheven. Ook al biedt u geen huisvuil voor inzameling aan, dan moet u toch deze heffing betalen.

 • Afwijken van bestemmingsplan

  U kunt beginnen met het indienen van een vooroverleg of een principeverzoek. Dit is niet verplicht, maar kan wel extra kosten en teleurstellingen voorkomen. De gemeente beoordeelt dan uw verzoek. Als meegewerkt kan worden, hoort u welke procedure er het beste gevolgd kan worden. De keuze voor de procedure bespreekt de gemeente met u. Partiële herziening. Als u bijvoorbeeld van uw woning een winkel wilt maken en het past niet in het geldende bestemmingsplan, kunt u de gemeenteraad verzoeken om een nieuw bestemmingsplan op te stellen. Dit heet een partiële herziening. Projectprocedure. Als u bouwplannen heeft die niet (geheel) passen binnen het geldende bestemmingsplan, kunt u de gemeente verzoeken om medewerking te verlenen aan uw plannen door middel van een uitgebreide projectprocedure. Afwijken bestemmingsplan. Wilt u bijvoorbeeld een bijgebouw plaatsen of een stuk grond anders gebruiken en dit past niet in het bestemmingsplan ? Dan is het soms mogelijk om af te wijken van de regels in het bestemmingsplan of binnen de regels van de Wet algemenen bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en/of het Besluit Omgevingsrecht (Bor).

 • Alcohol schenken tijdens een evenement

  Wilt u tijdens een bijzondere gelegenheid, zoals een muziek- of sportevenement, zwak alcoholhoudende drank (minder dan 15% alcohol) schenken? Dan heeft u toestemming (ofwel een ontheffing) nodig van de gemeente. Meestal mogen alleen horecazaken met een drank- en horecavergunning alcohol schenken. Alleen onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk om zonder vergunning, maar met ontheffing, zwak alcoholhoudende drank te verstrekken.

 • Asbest verwijderen

  Als u asbest wilt verwijderen, moet u een sloopmelding doen. Voor het verwijderen van asbestdaken kunt u subsidie krijgen.

 • Attestatie de vita

  Heeft u voor een pensioenfonds of andere uitkeringsinstanties een attestatie de vita nodig? Dan kunt u die aanvragen bij de gemeente. Met dit bewijs kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. De attestatie de vita is bedoeld voor buitenlandse instanties. Voor gebruik in Nederland heeft u meestal een bewijs van in leven zijn nodig. De attestatie de vita wordt opgemaakt in twee talen: Nederlands en Frans. U kunt ook een bijlage ontvangen met uitleg van het document in het Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees en Turks.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties