Zoekresultaat

81 Resultaten
Toon producten van Hattem
 • Beroepschrift indienen

  De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat vermeld bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel. Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Als u wilt dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort, dan kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Het beroepschrift mag in een vreemde taal zijn geschreven. Voor een goede afhandeling kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven zijn. Heeft u dit nodig? Haal dan bij de gemeente een uittreksel op of vraag het online aan. Daarmee bewijst u dat u in leven bent. Geef wel aan waarom u het uittreksel nodig heeft. Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland? U ontvangt een uittreksel persoonsgegevens (uittreksel basisregistratie personen) (BRP). Deze kunt u met onderstaand formulier aanvragen. Bewijs van in leven zijn aanvragen met DigiD

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Er zijn momenten waarop u wilt bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit heeft. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist of wanneer u gaat trouwen. U heeft dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. Als u solliciteert naar een baan in het openbaar bestuur, kunt u dit bewijs ook nodig hebben. U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente. U krijgt dan een uittreksel persoonsgegevens (uittreksel uit de basisregistratie personen). Bewijs van Nederlanderschap aanvragen met DigiD

 • Bezwaarschrift indienen

  Wanneer u als inwoner, bedrijf of instelling het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u hiertegen een bezwaarschrift  indienen. Het kan een besluit zijn dat u heeft ontvangen maar ook bijvoorbeeld uw buurman. Het moet dan zo zijn dat het besluit voor u nadelige gevolgen heeft. Het moet wel gaan om een besluit als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht. Een bezwaarschrift moet binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt (meestal is dat door verzending van het besluit), worden ingediend. Als u na die 6 weken bezwaar maakt, zal de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk' moeten verklaren, tenzij er een goede reden is voor deze termijnoverschrijding. De verzenddatum van het besluit staat in het besluit en in de publicatie. Beslissing op het bezwaar De beslissing op een bezwaar moet wettelijk binnen twaalf weken, gerekend vanaf de dag na die waarop de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift is verstreken, worden genomen. Deze termijn kan eventueel worden verlengd met zes weken. Als dit het geval is, dan wordt u daarvan schriftelijk op de hoogte gesteld. Verloop van de procedure De raad en het college hebben een onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften aangewezen om advies uit te brengen in geval van een ingediend bezwaarschrift. De commissie bestaat uit van het gemeentebestuur onafhankelijke en niet in de gemeente Hattem woonachtige leden. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften op grond van belastingen of de Wet waardering onroerende zaken, functiewaardering voor het ambtelijk personeel en (her)plaatsing in het kader van een reorganisatie. De commissie komt in principe elke drie weken in een openbare zitting bijeen. Als u bezwaar heeft gemaakt, krijgt u meestal een uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten. U mag dat zelf doen of u laten vertegenwoordigen door iemand anders. Dit hoeft geen advocaat te zijn. Na de hoorzitting brengt de bezwaarschriftencommissie een schriftelijk advies over uw bezwaarschrift uit aan het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. Dat bestuursorgaan (burgemeester, college of raad) neemt een beslissing op uw bezwaarschrift. Van het advies van de commissie mag slechts gemotiveerd worden afgeweken. Als u het oneens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift dan kunt u binnen zes weken beroep instellen. Voorlopige voorziening Als u bezwaar maakt tegen een besluit betekent dit meestal niet dat het besluit ook automatisch wordt uitgesteld. Het besluit blijft van kracht totdat er een beslissing over uw bezwaarschrift is genomen. Het kan zijn dat uw belangen hierdoor worden geschaad. Is dit het geval, dan kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank. Als u zo'n verzoek indient, moet u tegelijkertijd het bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

 • Bodemonderzoek

  Een bodemonderzoek is soms nodig als u bouw- of verbouwplannen heeft. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond. Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Een bodemonderzoek is 2 jaar geldig. De kwaliteit van de bodem kan veranderen door activiteiten die op de bodem plaatsvinden of omdat de landelijke onderzoeksnormen strenger worden. Met een veldinspectie of een aanvullend onderzoek kunt u aangeven of de resultaten van het bodemonderzoek na die 2 jaar nog kloppen. U mag niet zomaar onderzoek laten doen in de bodem als deze niet van u is. U heeft altijd toestemming nodig van de eigenaar. Als de grond van de gemeente is, moet u de gemeente om toestemming vragen. U kunt bij de gemeente advies vragen of u bodemonderzoek moet doen. Afspraak maken Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u bij Omgevingsloket online. Hier kunt u ook een check doen of een aanvraag indienen. Ga naar www.omgevingsloket.nl.

 • Bomen kappen

  Het rooien van bomen is niet altijd zomaar toegestaan. U heeft een vergunning nodig als de boom op de bomenlijst staat of als dit is bepaald in het bestemmingsplan. Dit geldt ook voor stevig snoeien. De vergunning die moet worden aangevraagd is een omgevingsvergunning voor de activiteit 'het vellen van een houtopstand' als de boom op de bomenlijst staat. Is in het bestemmingsplan bepaald dat voor het vellen van een houtopstand een vergunning nodig is, dan gaat het om een omgevingsvergunning voor 'het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde'. Bomen die niet op de bomenlijst staan en waarvan in het bestemmingsplan niet is bepaald dat een vergunning nodig is, mogen zonder vergunning worden verwijderd of stevig gesnoeid. Afspraak maken

 • Brandveilig gebruik van gebouwen

  Als u een gebouw gebruikt om veel mensen samen te laten komen, moet dit brandveilig zijn. Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken. Toch wil de gemeente in sommige gevallen extra eisen stellen aan de brandveiligheid. Bijvoorbeeld bij basisscholen en verzorgingstehuizen. In dat geval moet u ook een omgevingsvergunning aanvragen. U mag het gebouw niet gebruiken voordat de gemeente een vergunning heeft afgegeven.

 • Briefadres

  Als u geen vast woonadres heeft, is het mogelijk om bij de gemeente een briefadres aan te vragen. Dit kan ook als u een goede reden heeft om uw post ergens anders te ontvangen. U kunt bijvoorbeeld een briefadres aanvragen als: u (tijdelijk) geen woning heeft u schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk u in een gevangenis verblijft u in een psychiatrische inrichting verblijft u in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft u bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat uw verblijfplaats bekend is Een briefadres is het adres van een bekende, een bedrijf of een instelling. Overheidsinstellingen sturen uw post naar dit adres. De ontvanger zorgt ervoor dat de post bij u terecht komt.

 • Collecteren

  Wanneer u een collecte of een inzamelactie wilt houden, moet u een vergunning bij de gemeente aanvragen. Dit heet een collectevergunning. De gemeente let bij de aanvraag op: het doel van de inzameling uw organisatie het gewenste tijdstip Wanneer uw instelling is aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en uw instelling is opgenomen in het collecterooster van het CBF, dan kunt u een aanvraag indienen. U mag dan jaarlijks in de periode die het CBF heeft aangegeven in Hattem collecteren. Is uw instelling niet opgenomen in het collecterooster van het CBF, dan is het alleen mogelijk om een vergunning te krijgen voor een op het collecterooster vermelde ‘vrije periode’. Het collecterooster is te vinden op www.cbf.nl. Voor een inzameling in besloten kring is geen vergunning nodig.

 • Demonstratie of betoging houden

  Iedereen mag een demonstratie of betoging organiseren. Het is wel verplicht om dit op tijd bij de gemeente te melden (ten minste 48 uur voor aanvang van de demonstratie of betoging). Op deze manier kunnen er tijdig veiligheidsmaatregelen genomen worden. De gemeente kan een demonstratie of betoging verbieden. Zo moet het karakter van de demonstratie of betoging vreedzaam zijn.

Verfijn zoekopdracht

Toon producten van: Hattem

Geen verfijning beschikbaar.

Acties