Resultaten

11 - 20 van de 81 Resultaten
Toon producten van Hattem
 • Beroepschrift indienen

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Dat heet ook wel: een bezwaarschrift indienen. De gemeente beslist over uw bezwaarschrift. Bent u het ook niet eens met deze beslissing? Dan kunt u in beroep gaan. In de brief van de gemeente, met daarin de beslissing op uw bezwaarschrift, staat bij wie u in beroep kunt gaan. Dit is meestal de rechtbank. Als u in beroep wilt gaan, bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel. Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing van de gemeente ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Wilt u dat het uitvoeren van de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt uitgesteld? Dan kunt u een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Daarmee vraagt u om het opschorten van de beslissing. U mag het beroepschrift in een andere taal schrijven. Voor een goede afhandeling door de rechtbank kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling. Meer informatie Wilt u meer weten over het instellen van beroep? Op www.rechtspraak.nl of www.raadvanstate.nl vindt u meer informatie over de procedures.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een pensioenfonds of uitkeringsinstantie kan vragen om een bewijs van in leven zijn. Een bewijs van in leven zijn kunt u, online en persoonlijk, alleen aanvragen bij de gemeente waar u staat ingeschreven. Geef wel aan waarom u het uittreksel nodig hebt. Hebt u het bewijs van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland? U ontvangt dan een uittreksel persoonsgegevens (uittreksel basisregistratie personen, BRP).

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Soms wilt u bewijzen dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland verhuist, of wanneer u gaat trouwen. U hebt dan een bewijs van Nederlanderschap nodig. Als u solliciteert naar een baan in het openbaar bestuur, hebt u dit bewijs soms ook nodig. U vraagt het bewijs van Nederlanderschap aan bij de gemeente. U krijgt dan een uittreksel persoonsgegevens (uittreksel uit de basisregistratie personen).

 • Bezwaarschrift indienen

  Bent u het als inwoner, bedrijf of instelling niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. We noemen dat ‘een bezwaarschrift indienen’. Het kan gaan om een besluit dat u hebt ontvangen, maar ook bijvoorbeeld om een besluit dat uw buurman ontving. Dat besluit moet dan voor u nadelige gevolgen hebben. Bovendien moet het gaan om een besluit zoals de Algemene wet bestuursrecht het bedoelt. U moet een bezwaarschrift indienen binnen zes weken nadat de gemeente het besluit bekendmaakte. Meestal gebeurt dit door het verzenden van het besluit. Maakt u later bezwaar, dan verklaart de gemeente uw bezwaarschrift 'niet-ontvankelijk'. De gemeente kan uw bezwaarschrift dan niet meer inhoudelijk behandelen, tenzij u een goede (verschoonbare) reden hebt voor het overschrijden van de bezwaartermijn. De verzenddatum van het besluit staat in het besluit en in de publicatie. Beslissing op het bezwaar De wet zegt dat de gemeente binnen twaalf weken moet beslissen op een bezwaar. De termijn van twaalf weken begint zodra de termijn voor het indienen van het bezwaarschrift voorbij is. De gemeente kan deze termijn eventueel verlengen met zes weken. Als dit het geval is, dan krijgt u daarvan schriftelijk bericht. Daarna is voor het verlengen van de termijn uw instemming nodig. Verloop van de procedure De gemeenteraad, het college en de burgemeester hebben een onafhankelijke commissie voor de bezwaarschriften aangewezen. Deze commissie brengt advies uit over een ingediend bezwaarschrift. De commissie bestaat uit leden die onafhankelijk zijn. Zij hebben geen relatie met het gemeentebestuur en wonen niet in de gemeente Hattem. De commissie adviseert niet over bezwaarschriften die gaan over belastingen, de waardering van onroerende zaken, functiewaardering voor ambtenaren en (her)plaatsing bij een reorganisatie. We zeggen dat de commissie in deze zaken ‘niet bevoegd’ is. De commissie vergadert in principe elke drie weken in een openbare zitting. Deze zitting is meestal openbaar. Hebt u bezwaar gemaakt? Dan krijgt u meestal een uitnodiging om uw bezwaarschrift mondeling toe te lichten in een hoorzitting. U mag dat zelf doen, of u laten vertegenwoordigen door iemand anders. Uw vertegenwoordiger hoeft geen advocaat te zijn. Na de hoorzitting brengt de bezwaarschriftencommissie schriftelijk advies over uw bezwaarschrift uit. Daarvan krijgt u een afschrift. Dat advies is gericht aan het bestuursorgaan (burgemeester, college of raad) dat het besluit heeft genomen. Dat bestuursorgaan neemt vervolgens een beslissing op uw bezwaarschrift. Afwijken van het advies van de commissie mag niet zomaar; dit kan alleen met heel goede redenen. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u binnen zes weken beroep instellen bij de rechtbank. Voorlopige voorziening Het instellen van beroep betekent niet dat de beslissing van de gemeente ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Schaadt dit uw belangen en wilt u dat het uitvoeren van de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt uitgesteld? Dan kunt u een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Daarmee vraagt u om het opschorten van de beslissing. Als u zo'n verzoek indient, moet u tegelijkertijd het bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

 • Bodemonderzoek

  Een bodemonderzoek geeft de kwaliteit weer van de bodem op dat moment. Hebt u bouw- of verbouwplannen? Dan is een bodemonderzoek soms nodig. Ook wordt steeds vaker een bodemonderzoek gevraagd bij de koop of verkoop van een woning, bedrijfspand of een stuk grond. Een bodemonderzoek is 2 jaar geldig. De kwaliteit van de bodem kan veranderen door activiteiten die in of op de bodem plaatsvinden. Soms hebben strengere landelijke onderzoeksnormen effect op eerder gemeten resultaten. Uit een veldinspectie of een aanvullend onderzoek blijkt of de resultaten van het bodemonderzoek na die 2 jaar nog kloppen. U mag niet zomaar onderzoek laten doen in de bodem als deze niet van u is. U hebt altijd toestemming nodig van de eigenaar. Als de grond van de gemeente is, moet u de gemeente om toestemming vragen. U kunt de gemeente om advies vragen als u bodemonderzoek wilt of moet doen. Afspraak maken Meer informatie over de omgevingsvergunning vindt u bij Omgevingsloket online. Hier kunt u ook een check doen of een aanvraag indienen. Ga naar www.omgevingsloket.nl

 • Bomen kappen

  Het kappen van bomen is niet altijd zomaar toegestaan. U hebt een vergunning nodig als de boom op de bomenlijst staat, of als het bestemmingsplan dat vereist. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Staat de boom op de bomenlijst? Dan is de vergunning die u nodig hebt  een omgevingsvergunning voor de activiteit 'het vellen van een houtopstand'. Staat in het bestemmingsplan dat u voor het vellen van een houtopstand een vergunning nodig hebt? Dan  gaat het om een omgevingsvergunning voor 'het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde'. Bomen die niet op de bomenlijst staan, en waarvan het bestemmingsplan niet bepaalt dat u een vergunning nodig hebt, mag u zonder vergunning omhakken of stevig snoeien

 • Brandveilig gebruik van gebouwen

  Als er veel mensen samenkomen in een gebouw dat van u is, moet dit brandveilig zijn. Er zijn landelijke eisen voor het brandveilig gebruiken van bouwwerken. Toch wil de gemeente in sommige gevallen extra eisen stellen aan de brandveiligheid. Bijvoorbeeld bij basisscholen en verzorgingstehuizen. In die gevallen moet u ook een omgevingsvergunning aanvragen. U mag het gebouw niet gebruiken voordat de gemeente een vergunning heeft afgegeven.

 • Briefadres

  Hebt u geen vast woonadres? Dan kunt u bij de gemeente een briefadres aanvragen. Dit kan ook als u een goede reden hebt om uw post ergens anders te ontvangen. U kunt bijvoorbeeld een briefadres aanvragen als: u (tijdelijk) geen woning hebt; u schipper bent en maximaal 2 jaar aaneengesloten van huis bent voor uw werk; u in de gevangenis zit; u in een psychiatrische inrichting verblijft; u in een blijf-van-mijn-lijfhuis of ander opvangtehuis verblijft of u bedreigd wordt of om andere veiligheidsredenen niet wilt dat uw verblijfplaats bekend is. Een briefadres is het adres van een bekende, een bedrijf of een instelling. Overheidsinstellingen sturen uw post naar dit adres. De ontvanger zorgt ervoor dat de post bij u terecht komt.

 • Collecteren

  Als u een collecte of een inzamelactie wilt houden, hebt u een vergunning nodig. Deze collectevergunning vraagt u bij de gemeente aan. De gemeente let bij de aanvraag op: het doel van de inzameling; uw organisatie en het gewenste tijdstip waarop u de inzameling wilt houden. Is uw organisatie aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) en opgenomen in het collecterooster van het CBF? Dan kunt u een aanvraag indienen. U mag dan jaarlijks in Hattem collecteren in de periode die het CBF heeft aangegeven. Is uw organisatie niet opgenomen in het collecterooster van het CBF? Dan kunt u alleen een vergunning krijgen voor een ‘vrije periode’ in het collecterooster. Het collecterooster is te vinden op www.cbf.nl. Voor een inzameling in besloten kring hebt u geen vergunning nodig.

 • Demonstratie of betoging houden

  Iedereen mag een demonstratie of betoging organiseren. Het is wel verplicht dit op tijd bij de gemeente te melden. De melding moet u doen ten minste 48 uur voor aanvang van de demonstratie of betoging. Op deze manier kan de gemeentetijdig veiligheidsmaatregelen nemen. De gemeente kan een demonstratie of betoging verbieden. Zo moet het karakter ervan vreedzaam zijn.

Verfijn zoekopdracht

Geen verfijning beschikbaar.

Acties